EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0096

Dyrektywa Rady 2006 /96/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

OJ L 363, 20.12.2006, p. 81–106 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 709–734 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 057 P. 176 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 057 P. 176 - 201

In force. Latest consolidated version: 20/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/96/oj

20.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 363/81


DYREKTYWA RADY 2006 /96/WE

z dnia 20 listopada 2006 r.

dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 56 aktu przystąpienia, w przypadku gdy akty wydane przez instytucje pozostają w mocy po 1 stycznia 2007 r. i wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w akcie przystąpienia lub w załącznikach do niego, Rada powinna przyjąć w tym celu niezbędne akty, chyba że akt podstawowy został przyjęty przez Komisję.

(2)

W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano traktat o przystąpieniu, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do pakietu dostosowań aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ich uzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie Unii.

(3)

Należy zatem wprowadzić stosowne zmiany w dyrektywach 69/493/EWG (2), 70/156/EWG (3), 70/157/EWG (4), 70/220/EWG (5), 70/221/EWG (6), 70/388/EWG (7), 71/127/EWG (8), 71/316/EWG (9), 71/320/EWG (10), 71/347/EWG (11), 72/245/EWG (12), 74/61/EWG (13), 74/408/EWG (14), 74/483/EWG (15), 75/322/EWG (16), 76/114/EWG (17), 76/757/EWG (18), 76/758/EWG (19), 76/759/EWG (20), 76/760/EWG (21), 76/761/EWG (22), 76/762/EWG (23), 76/767/EWG (24), 77/536/EWG (25), 77/538/EWG (26), 77/539/EWG (27), 77/540/EWG (28), 77/541/EWG (29), 78/318/EWG (30), 78/764/EWG (31), 78/932/EWG (32), 79/622/EWG (33), 86/298/EWG (34), 87/402/EWG (35), 89/173/EWG (36), 91/226/EEC (37), 94/11/WE (38), 94/20/WE (39), 95/28/WE (40), 96/74/WE (41), 98/34/WE (42), 1999/45/WE (43), 2000/25/WE (44), 2000/40/WE (45), 2001/56/WE (46), 2001/85/WE (47), 2002/24/WE (48), 2003/37/WE (49), 2003/97/WE (50), 2004/22/WE (51) i 2005/66/WE (52)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywy 69/493/EWG, 70/156/EWG, 70/157/EWG, 70/220/EWG, 70/221/EWG, 70/388/EWG, 71/127/EWG, 71/316/EWG, 71/320/EWG, 71/347/EWG, 72/245/EWG, 74/61/EWG, 74/408/EWG, 74/483/EWG, 75/322/EWG, 76/114/EWG, 76/757/EWG, 76/758/EWG, 76/759/EWG, 76/760/EWG, 76/761/EWG, 76/762/EWG, 76/767/EWG, 77/536/EWG, 77/538/EWG, 77/539/EWG, 77/540/EWG, 77/541/EWG, 78/318/EWG, 78/764/EWG, 78/932/EWG, 79/622/EWG, 86/298/EWG, 87/402/EWG, 89/173/EWG, 91/226/EEC, 94/11/WE, 94/20/WE, 95/28/WE, 96/74/WE, 98/34/WE, 1999/45/WE, 2000/25/WE, 2000/40/WE, 2001/56/WE, 2001/85/WE, 2002/24/WE, 2003/37/WE, 2003/97/WE, 2004/22/WE i 2005/66/WE zostają zmienione zgodnie z załącznikiem.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmą i opublikują nie później niż w dniu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę zbieżności między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 listopada 2006 r.

W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 11

(2)  Dz.U. L 326 z 29.12.1969, str. 36.

(3)  Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1.

(4)  Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 16.

(5)  Dz.U. L 76 z 6.4.1970, str. 1.

(6)  Dz.U. L 76 z 6.4.1970, str. 23.

(7)  Dz.U. L 176 z 10.8.1970, str. 12.

(8)  Dz.U. L 68 z 22.3.1971, str. 1.

(9)  Dz.U. L 202 z 6.9.1971, str. 1.

(10)  Dz.U. L 202 z 6.9.1971, str. 37.

(11)  Dz.U. L 239 z 25.10.1971, str. 1.

(12)  Dz.U. L 152 z 6.7.1972, str. 15.

(13)  Dz.U. L 38 z 11.2.1974, str. 22.

(14)  Dz.U. L 221 z 12.8.1974, str. 1.

(15)  Dz.U. L 266 z 2.10.1974, str. 4.

(16)  Dz.U. L 147 z 9.6.1975, str. 28.

(17)  Dz.U. L 24 z 30.1.1976, str. 1.

(18)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 32.

(19)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 54.

(20)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 71.

(21)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 85.

(22)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 96.

(23)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 122.

(24)  Dz.U. L 262z 27.9.1976, str. 153.

(25)  Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 1.

(26)  Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 60.

(27)  Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 72.

(28)  Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 83.

(29)  Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 95.

(30)  Dz.U. L 81 z 28.3.1978, str. 49.

(31)  Dz.U. L 255 z 18.9.1978, str. 1.

(32)  Dz.U. L 325 z 20.11.1978, str. 1.

(33)  Dz.U. L 179 z 17.7.1979, str. 1.

(34)  Dz.U. L 186 z 8.7.1986, str. 26.

(35)  Dz.U. L 220 z 8.8.1987, str. 1.

(36)  Dz.U. L 67 z 10.3.1989, str. 1.

(37)  Dz.U. L 103 z 23.4.1991, str. 5.

(38)  Dz.U. L 100 z 19.4.1994, str. 37.

(39)  Dz.U. L 195 z 29.7.1994, str. 1.

(40)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 1.

(41)  Dz.U. L 32 z 3.2.1997, str. 38.

(42)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37.

(43)  Dz.U. L 200 z30.7.1999, str.1.

(44)  Dz.U. L 173 z 12.7.2000, str. 1.

(45)  Dz.U. L 203 z 10.8.2000, str. 9.

(46)  Dz.U. L 292 z 9.11.2001, str. 21.

(47)  Dz.U. L 42 z 13.2.2002, str. 1.

(48)  Dz.U. L 124 z 9.5.2002, str. 1.

(49)  Dz.U. L 171 z 9.7.2003, str. 1.

(50)  Dz.U. L 25 z 29.1.2004, str. 1.

(51)  Dz.U. L 135 z 30.4.2004, str. 1.

(52)  Dz.U. L 309 z 25.11.2005, str. 37.


ZAŁĄCZNIK

SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW

A.   POJAZDY SILNIKOWE

1.

31970 L 0156: dyrektywa Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1), zmieniona:

11972 B: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

31978 L 0315: dyrektywą Rady 78/315/EWG z dnia 21.12.1977 r. (Dz.U. L 81 z 28.3.1978, str. 1),

31978 L 0547: dyrektywą Rady 78/547/EWG z dnia 12.6.1978 r. (Dz.U. L 168 z 26.6.1978, str. 39),

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

31980 L 1267: dyrektywą Rady 80/1267/EWG z dnia 16.12.1980 r. (Dz.U. L 375 z 31.12.1980, str. 34),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0358: dyrektywą Rady 87/358/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 51),

31987 L 0403: dyrektywą Rady 87/403/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 220 z 8.8.1987, str. 44),

31992 L 0053: dyrektywą Rady 92/53/EWG z dnia 18.6.1992 r. (Dz.U. L 225 z 10.8.1992, str. 1),

31993 L 0081: dyrektywą Komisji 93/81/EWG z dnia 29.9.1993 r. (Dz.U. L 264 z 23.10.1993, str. 49),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31995 L 0054: dyrektywą Komisji 95/54/WE z dnia 31.10.1995 r. (Dz.U. L 266 z 8.11.1995, str. 1),

31996 L 0027: dyrektywą 96/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.5.1996 r. (Dz.U. L 169 z 8.7.1996, str. 1),

31996 L 0079: dyrektywą 96/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16.12.1996 r. (Dz.U. L 18 z 21.1.1997, str. 7),

31997 L 0027: dyrektywą 97/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.7.1997 r. (Dz.U. L 233 z 25.8.1997, str. 1),

31998 L 0014: dyrektywą Komisji 98/14/WE z dnia 6.2.1998 r. (Dz.U. L 91 z 25.3.1998, str. 1),

31998 L 0091: dyrektywą 98/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.12.1998 r. (Dz.U. L 11 z 16.1.1999, str. 25),

32000 L 0040: dyrektywą 2000/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26.6.2000 r. (Dz.U. L 203 z 10.8.2000, str. 9),

32001 L 0056: dyrektywą 2001/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.9.2001 r. (Dz.U. L 292 z 9.11.2001, str. 21),

32001 L 0085: dyrektywą 2001/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.11.2001 r. (Dz.U. L 42 z 13.2.2002, str. 1),

32001 L 0092: dyrektywą Komisji 2001/92/WE z dnia 30.10.2001 r. (Dz.U. L 291 z 8.11.2001, str. 24),

32001 L 0116: dyrektywą Komisji 2001/116/WE z dnia 20.12.2001 r. (Dz.U. L 18 z 21.1.2002, str. 1),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 L 0097: dyrektywą 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10.11.2003 r. (Dz.U. L 25 z 29.1.2004, str. 1),

32003 L 0102: dyrektywą 2003/102/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17.11.2003 r. (Dz.U. L 321 z 6.12.2003, str. 15),

32003 R 0807: rozporządzeniem Rady nr 807/2003 z dnia 14.4.2003 r. (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36),

32004 L 0003: dyrektywą 2004/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.2.2004 r. (Dz.U. L 49 z 19.2.2004, str. 36),

32004 L 0078: dyrektywą Komisji 2004/78/WE z dnia 29.4.2004 r. (Dz.U. L 153 z 30.4.2004, str. 103),

32004 L 0104: dyrektywą Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004 r. (Dz.U. L 337 z 13.11.2004, str. 13),

32005 L 0049: dyrektywą Komisji 2005/49/WE z dnia 25.7.2005 r. (Dz.U. L 194 z 26.7.2005, str. 12),

32005 L 0064: dyrektywą 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26.10.2005 r. (Dz.U. L 310 z 25.11.2005, str. 10),

32005 L 0066: dyrektywą 2005/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26.10.2005 r. (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, str. 37),

32006 L 0028: dyrektywą Komisji 2006/28/WE z dnia 6.3.2006 r. (Dz.U. L 65 z 7.3.2006, str. 27),

32006 L 0040: dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17.5.2006 r. (Dz.U. L 161 z 14.6.2006, str. 12).

a)

W załączniku VII, w wykazie w sekcji I dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

b)

W załączniku IX punkt 47 zarówno w części I strona 2 jak i w części II strona 2 otrzymuje brzmienie:

„47.

Klasyfikacja mocy dla celów fiskalnych lub narodowy(e) numer(y) kodu, jeśli ma(ją) zastosowanie:

Belgia:

Bułgaria:

Republika Czeska:

Dania:

Niemcy:

Estonia:

Grecja:

Hiszpania:

Francja:

Irlandia:

Włochy:

Cypr:

Łotwa:

Litwa:

Luksemburg:

Węgry:

Malta:

Niderlandy:

Austria:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Słowenia:

Słowacja:

Finlandia:

Szwecja:

Zjednoczone Królestwo:” .

2.

31970 L 0157: dyrektywa Rady 70/157/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych (Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 16), zmieniona:

11972 B: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

31973 L 0350: dyrektywą Komisji 73/350/EWG z dnia 7.11.1973 r. (Dz.U. L 321 z 22.11.1973, str. 33),

31977 L 0212: dyrektywą Rady 77/212/EWG z dnia 8.3.1977 r. (Dz.U. L 66 z 12.3.1977, str. 33),

31981 L 0334: dyrektywą Komisji 81/334/EWG z dnia 13.4.1981 r. (Dz.U. L 131 z 18.5.1981, str. 6),

31984 L 0372: dyrektywą Komisji 84/372/EWG z dnia 3.7.1984 r. (Dz.U. L 196 z 26.7.1984, str. 47),

31984 L 0424: dyrektywą Rady 84/424/EWG z dnia 3.9.1984 r. (Dz.U. L 238 z 6.9.1984, str. 31),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

31989 L 0491: dyrektywą Komisji 89/491/EWG z dnia 17.7.1989 r. (Dz.U. L 238 z 15.8.1989, str. 43),

31992 L 0097: dyrektywą Rady 92/97/EWG z dnia 10.11.1992 r. (Dz.U. L 371 z 19.12.1992, str. 1),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31996 L 0020: dyrektywą Komisji 96/20/WE z dnia 27.3.1996 r. (Dz.U. L 92 z 13.4.1996, str. 23),

31999 L 0101: dyrektywą Komisji 1999/101/WE z dnia 15.12.1999 r. (Dz.U. L 334 z 28.12.1999, str. 41),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku II punkt 4.2. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

3.

31970 L 0220: dyrektywa Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczania powietrza przez spaliny z silników o zapłonie iskrowym pojazdów silnikowych (Dz.U. L 76 z 6.4.1970, str. 1), zmieniona:

11972 B: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

31974 L 0290: dyrektywą Rady 74/290/EWG z dnia 28.5.1974 r. (Dz.U. L 159 z 15.6.1974, str. 61),

31977 L 0102: dyrektywą Komisji 77/102/EWG z dnia 30.11.1976 r. (Dz.U. L 32 z 3.2.1977, str. 32),

31978 L 0665: dyrektywą Komisji 78/665/EWG z dnia 14.7.1978 r. (Dz.U. L 223 z 14.8.1978, str. 48),

31983 L 0351: dyrektywą Rady 83/351/EWG z dnia 16.6.1983 r. (Dz.U. L 197 z 20.7.1983, str. 1),

31988 L 0076: dyrektywą Rady 88/76/EWG z dnia 3.12.1987 r. (Dz.U. L 36 z 9.2.1988, str. 1),

31988 L 0436: dyrektywą Rady 88/436/EWG z dnia 16.6.1988 r. (Dz.U. L 214 z 6.8.1988, str. 1),

31989 L 0458: dyrektywą Rady 89/458/EWG z dnia 18.7.1989 r. (Dz.U. L 226 z 3.8.1989, str. 1),

31989 L 0491: dyrektywą Komisji 89/491/EWG z dnia 17.7.1989 r. (Dz.U. L 238 z 15.8.1989, str. 43),

31991 L 0441: dyrektywą Rady 91/441/EWG z dnia 26.6.1991 r. (Dz.U. L 242 z 30.8.1991, str. 1),

31993 L 0059: dyrektywą Rady 93/59/EWG z dnia 28.6.1993 r. (Dz.U. L 186 z 28.7.1993, str. 21),

31994 L 0012: dyrektywą 94/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.3.1994 r. (Dz.U. L 100 z 19.4.1994, str. 42),

31996 L 0044: dyrektywą Komisji 96/44/WE z dnia 1.7.1996 r. (Dz.U. L 210 z 20.8.1996, str. 25),

31996 L 0069: dyrektywą 96/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8.10.1996 r. (Dz.U. L 282 z 1.11.1996, str. 64),

31998 L 0069: dyrektywą 98/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.10.1998 r. (Dz.U. L 350 z 28.12.1998, str. 1),

31998 L 0077: dyrektywą Komisji 98/77/WE z dnia 2.10.1998 r. (Dz.U. L 286 z 23.10.1998, str. 34),

31999 L 0102: dyrektywą Komisji 1999/102/WE z dnia 15.12.1999 r. (Dz.U. L 334 z 28.12.1999, str. 43),

32001 L 0001: dyrektywą 2001/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.1.2001 r. (Dz.U. L 35 z 6.2.2001, str. 34),

32001 L 0100: dyrektywą 2001/100/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.12.2001 r. (Dz.U. L 16 z 18.1.2002, str. 32),

32002 L 0080: dyrektywą Komisji 2002/80/WE z dnia 3.10.2002 r. (Dz.U. L 291 z 28.10.2002, str. 20),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 L 0076: dyrektywą Komisji 2003/76/WE z dnia 11.8.2003 r. (Dz.U. L 206 z 15.8.2003, str. 29).

W załączniku XIII w kolumnie w punkcie 5.2 dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii”.

4.

31970 L 0221: dyrektywa Rady 70/221/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zbiorników paliwa oraz tylnych zabezpieczeń pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 76 z 6.4.1970, str. 23), zmieniona:

11972 B: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

31979 L 0490: dyrektywą Komisji 79/490/EWG z dnia 18.4.1979 r. (Dz.U. L 128 z 26.5.1979, str. 22),

31981 L 0333: dyrektywą Komisji 81/333/EWG z dnia 13.4.1981 r. (Dz.U. L 131 z 18.5.1981, str. 4),

31997 L 0019: dyrektywą Komisji 97/19/WE z dnia 18.4.1997 r. (Dz.U. L 125 z 16.5.1997, str. 1),

32000 L 0008: dyrektywą 2000/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.3.2000 r. (Dz.U. L 106 z 3.5.2000, str. 7),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32006 L 0020: dyrektywą Komisji 2006/20/WE z dnia 17.2.2006 r. (Dz.U. L 48 z 18.2.2006, str. 16).

W załączniku II, w kolumnie w punkcie 6.2. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii”.

5.

31970 L 0388: dyrektywa Rady 70/388/EWG z dnia 27 lipca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych pojazdów silnikowych (Dz.U. L 176 z 10.8.1970, str. 12), zmieniona:

11972 B: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku I, w punkcie 1.4.1. w tekście umieszczonym w nawiasie dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

6.

31971 L 0127: dyrektywa Rady 71/127/EWG z dnia 1 marca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do lusterek wstecznych w pojazdach silnikowych (Dz.U. L 68 z 22.3.1971, str. 1), zmieniona:

11972 B: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

31979 L 0795: dyrektywą Komisji 79/795/EWG z dnia 20.7.1979 r. (Dz.U. L 239 z 22.9.1979, str. 1),

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

31985 L 0205: dyrektywą Komisji 85/205/EWG z dnia 18.2.1985 r. (Dz.U. L 90 z 29.3.1985, str. 1),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31986 L 0562: dyrektywą Komisji 86/562/EWG z dnia 6.11.1986 r. (Dz.U. L 327 z 22.11.1986, str. 49),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

31988 L 0321: dyrektywą Komisji 88/321/EWG z dnia 16.5.1988 r. (Dz.U. L 147 z 14.6.1988, str. 77),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W dodatku 2 do załącznika II, w punkcie 4.2. dodaje się następujące wyrazy do wyliczenia numerów/liter wyróżniających:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii”.

7.

31971 L 0320: dyrektywa Rady 71/320/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do układów hamulcowych niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 202 z 6.9.1971, str. 37), zmieniona:

11972 B: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

31974 L 0132: dyrektywą Komisji 74/132/EWG z dnia 11.2.1974 r. (Dz.U. L 74 z 19.3.1974, str. 7),

31975 L 0524: dyrektywą Komisji 75/524/EWG z dnia 25.7.1975 r. (Dz.U. L 236 z 8.9.1975, str. 3),

31979 L 0489: dyrektywą Komisji 79/489/EWG z dnia 18.4.1979 r. (Dz.U. L 128 z 26.5.1979, str. 12),

31985 L 0647: dyrektywą Komisji 85/647/EWG z dnia 23.12.1985 r. (Dz.U. L 380 z 31.12.1985, str. 1),

31988 L 0194: dyrektywą Komisji 88/194/EWG z dnia 24.3.1988 r. (Dz.U. L 92 z 9.4.1988, str. 47),

31991 L 0422: dyrektywą Komisji 91/422/EWG z dnia 15.7.1991 r. (Dz.U. L 233 z 22.8.1991, str. 21),

31998 L 0012: dyrektywą Komisji 98/12/WE z dnia 27.1.1998 r. (Dz.U. L 81 z 18.3.1998, str. 1),

32002 L 0078: dyrektywą Komisji 2002/78/WE z dnia 1.10.2002 r. (Dz.U. L 267 z 4.10.2002, str. 23),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku XV, w kolumnie umieszczonej w punkcie 4.4.2 dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii”.

8.

31972 L 0245: dyrektywa Rady 72/245/EWG z dnia 20 czerwca 1972 r. odnosząca się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów (Dz.U. L 152 z 6.7.1972, str. 15), zmieniona:

31989 L 0491: dyrektywą Komisji 89/491/EWG z dnia 17.7.1989 r. (Dz.U. L 238 z 15.8.1989, str. 43),

31995 L 0054: dyrektywą Komisji 95/54/WE z dnia 31.10.1995 r. (Dz.U. L 266 z 8.11.1995, str. 1),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32004 L 0104: dyrektywą Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004 r. (Dz.U. L 337 z 13.11.2004, str. 13),

32005 L 0049: dyrektywą Komisji 2005/49/WE z dnia 25.7.2005 r. (Dz.U. L 194 z 26.7.2005, str. 12),

32005 L 0083: dyrektywą Komisji 2005/83/WE z dnia 23.11.2005 r. (Dz.U. L 305 z 24.11.2005, str. 32),

32006 L 0028: dyrektywą Komisji 2006/28/WE z dnia 6.3.2006 r. (Dz.U. L 65 z 7.3.2006, str. 27).

W załączniku I, w kolumnie w punkcie 5.2. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii”.

9.

31974 L 0061: dyrektywa Rady 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie urządzeń zabezpieczających pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem (Dz.U. L 38 z 11.2.1974, str. 22), zmieniona:

31995 L 0056: dyrektywą Komisji 95/56/WE, Euratom z dnia 8.11.1995 r. (Dz.U. L 286 z 29.11.1995, str. 1),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku I, w kolumnie w punkcie 5.1.1 dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii”.

10.

31974 L 0408: dyrektywa Rady 74/408/EWG z dnia 22 lipca 1974 r. odnosząca się do pojazdów silnikowych w odniesieniu do siedzeń, ich punktów mocowania oraz zagłówków (Dz.U. L 221 z 12.8.1974, str. 1), zmieniona:

31981 L 0577: dyrektywą Rady 81/577/EWG z dnia 20.7.1981 r. (Dz.U. L 209 z 29.7.1981, str. 34),

31996 L 0037: dyrektywą Komisji 96/37/WE z dnia 17.6.1996 r. (Dz.U. L 186 z 25.7.1996, str. 28),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32005 L 0039: dyrektywą 2005/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.9.2005 r. (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 143).

W załączniku I, w kolumnie umieszczonej w punkcie 6.2.1 dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii”.

11.

31974 L 0483: dyrektywa Rady 74/483/EWG z dnia 17 września 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wystających elementów zewnętrznych pojazdów silnikowych (Dz.U. L 266 z 2.10.1974, str. 4), zmieniona:

31979 L 0488: dyrektywą Komisji 79/488/EWG z dnia 18.4.1979 r. (Dz.U. L 128 z 26.5.1979, str. 1),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku I, w przypisie do punktu 3.2.2.2. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

12.

31975 L 0322: dyrektywa Rady 75/322/EWG z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych przez ciągniki rolnicze lub leśne (kompatybilność elektromagnetyczna) (Dz.U. L 147 z 9.6.1975, str. 28), zmieniona:

31982 L 0890: dyrektywą Rady 82/890/EWG z dnia 17.12.1982 r. (Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 45),

31997 L 0054: dyrektywą 97/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.9.1997 r. (Dz.U. L 277 z 10.10.1997, str. 24),

32000 L 0002: dyrektywą Komisji 2000/2/WE z dnia 14.1.2000 r. (Dz.U. L 21 z 26.1.2000, str. 23),

32001 L 0003: dyrektywą Komisji 2001/3/WE z dnia 8.1.2001 r. (Dz.U. L 28 z 30.1.2001, str. 1),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku I, w punkcie 5.2. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii”.

13.

31976 L 0114: dyrektywa Rady 76/114/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz sposobu i miejsca ich umieszczania (Dz.U. L 24 z 30.1.1976, str. 1), zmieniona:

31978 L 0507: dyrektywą Komisji 78/507/EWG z dnia 19.5.1978 r. (Dz.U. L 155 z 13.6.1978, str. 31),

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku, w punkcie 2.1.2. w tekście umieszczonym w nawiasie dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

14.

31976 L 0757: dyrektywa Rady 76/757/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do świateł odblaskowych pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 32), zmieniona:

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31997 L 0029: dyrektywą Komisji 97/29/WE z dnia 11.6.1997 r. (Dz.U. L 171 z 30.6.1997, str. 11),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku I, w punkcie 4.2.1. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

15.

31976 L 0758: dyrektywa Rady 76/758/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych), świateł stopu, świateł dziennych i bocznych świateł obrysowych pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 54), zmieniona:

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

31989 L 0516: dyrektywą Komisji 89/516/EWG z dnia 1.8.1989 r. (Dz.U. L 265 z 12.9.1989, str. 1),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31997 L 0030: dyrektywą Komisji 97/30/WE z dnia 11.6.1997 r. (Dz.U. L 171 z 30.6.1997, str. 25),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku I, w punkcie 5.2.1. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

16.

31976 L 0759: dyrektywa Rady 76/759/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kierunkowskazów w pojazdach mechanicznych i ich przyczepach (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 71), zmieniona:

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

31989 L 0277: dyrektywą Komisji 89/277/EWG z dnia 28.3.1989 r. (Dz.U. L 109 z 20.4.1989, str. 25),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31999 L 0015: dyrektywą Komisji 1999/15/WE z dnia 16.3.1999 r. (Dz.U. L 97 z 12.4.1999, str. 14),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku I, w punkcie 4.2.1. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

17.

31976 L 0760: dyrektywa Rady 76/760/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 85), zmieniona:

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31997 L 0031: dyrektywą Komisji 97/31/WE z dnia 11.6.1997 r. (Dz.U. L 171 z 30.6.1997, str. 49),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku I, w punkcie 4.2.1. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

18.

31976 L 0761: dyrektywa Rady 76/761/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do reflektorów pojazdów silnikowych spełniających funkcję reflektorów świateł drogowych i/lub świateł mijania oraz źródeł światła (żarówki i inne) stosowanych w homologowanych zespołach świateł pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 96), zmieniona:

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

31989 L 0517: dyrektywą Komisji 89/517/EWG z dnia 1.8.1989 r. (Dz.U. L 265 z 12.9.1989, str. 15),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31999 L 0017: dyrektywą Komisji 1999/17/WE z dnia 18.3.1999 r. (Dz.U. L 97 z 12.4.1999, str. 45),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku I, w punktach 5.2.1 i 6.2.1 do wykazu dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

19.

31976 L 0762: dyrektywa Rady 76/762/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przednich reflektorów przeciwmgielnych pojazdów silnikowych (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 122), zmieniona:

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31999 L 0018: dyrektywą Komisji 1999/18/WE z dnia 18.3.1999 r. (Dz.U. L 97 z 12.4.1999, str. 82),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku I, w punkcie 4.2.1. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

20.

31977 L 0536: dyrektywa Rady 77/536/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 1), zmieniona:

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

31989 L 0680: dyrektywą Rady 89/680/EWG z dnia 21.12.1989 r. (Dz.U. L 398 z 30.12.1989, str. 26),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31999 L 0055: dyrektywą Komisji 1999/55/WE z dnia 1.6.1999 r. (Dz.U. L 146 z 11.6.1999, str. 28),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku VI dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

21.

31977 L 0538: dyrektywa Rady 77/538/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do tylnych świateł przeciwmgielnych pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 60), zmieniona:

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

31989 L 0518: dyrektywą Komisji 89/518/EWG z dnia 01.08.1989 r. (Dz.U. L 265 z 12.9.1989, str. 24),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31999 L 0014: dyrektywą Komisji 1999/14/WE z dnia 16.3.1999 r. (Dz.U. L 97 z 12.4.1999, str. 1),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku I, w punkcie 4.2.1. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

22.

31977 L 0539: dyrektywa Rady 77/539/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do świateł cofania pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 72), zmieniona:

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31997 L 0032: dyrektywą Komisji 97/32/WE z dnia 11.6.1997 r. (Dz.U. L 171 z 30.6.1997, str. 63),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku I, w punkcie 4.2.1. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

23.

31977 L 0540: dyrektywa Rady 77/540/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących świateł postojowych w pojazdach silnikowych (Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 83), zmieniona:

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31999 L 0016: dyrektywą Komisji 1999/16/WE z dnia 16.3.1999 r. (Dz.U. L 97 z 12.4.1999, str. 33),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku I, w punkcie 4.2.1. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

24.

31977 L 0541: dyrektywa Rady 77/541/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących w pojazdach silnikowych (Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 95), zmieniona:

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

31981 L 0576: dyrektywą Rady 81/576/EWG z dnia 20.7.1981 r. (Dz.U. L 209 z 29.7.1981, str. 32),

31982 L 0319: dyrektywą Komisji 82/319/EWG z dnia 2.4.1982 r. (Dz.U. L 139 z 19.5.1982, str. 17),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

31990 L 0628: dyrektywą Komisji 90/628/EWG z dnia 30.10.1990 r. (Dz.U. L 341 z 6.12.1990, str. 1),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31996 L 0036: dyrektywą Komisji 96/36/WE z dnia 17.6.1996 r. (Dz.U. L 178 z 17.7.1996, str. 15),

32000 L 0003: dyrektywą Komisji 2000/3/WE z dnia 22.2.2000 r. (Dz.U. L 53 z 25.2.2000, str. 1),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32005 L 0040: dyrektywą 2005/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.9.2005 r. (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 146).

W załączniku III, w punkcie 1.1.1. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

25.

31978 L 0318: dyrektywa Rady 78/318/EWG z dnia 21 grudnia 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do instalacji wycieraczek i spryskiwaczy pojazdów silnikowych (Dz.U. L 81 z 28.3.1978, str. 49), zmieniona:

31994 L 0068: dyrektywą Komisji 94/68/WE z dnia 16.12.1994 r. (Dz.U. L 354 z 31.12.1994, str. 1),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku I, w kolumnie w punkcie 7.2. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii”.

26.

31978 L 0764: dyrektywa Rady 78/764/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (Dz.U. L 255 z 18.9.1978, str. 1), zmieniona:

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

31982 L 0890: dyrektywą Rady 82/890/EWG z dnia 17.12.1982 r. (Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 45),

31983 L 0190: dyrektywą Komisji 83/190/EWG z dnia 28.3.1983 r. (Dz.U. L 109 z 26.4.1983, str. 13),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

31988 L 0465: dyrektywą Komisji 88/465/EWG z dnia 30.6.1988 r. (Dz.U. L 228 z 17.8.1988, str. 31),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31997 L 0054: dyrektywą 97/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.9.1997 r. (Dz.U. L 277 z 10.10.1997, str. 24),

31999 L 0057: dyrektywą Komisji 1999/57/WE z dnia 7.6.1999 r. (Dz.U. L 148 z 15.6.1999, str. 35),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku II, w punkcie 3.5.2.1. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

27.

31978 L 0932: dyrektywa Rady 78/932/EWG z dnia 16 października 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zagłówków do siedzeń montowanych w pojazdach silnikowych (Dz.U. L 325 z 20.11.1978, str. 1), zmieniona:

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku VI, w punkcie 1.1.1. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

28.

31979 L 0622: dyrektywa Rady 79/622/EWG z dnia 25 czerwca 1979 r. sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (próba statyczna) (Dz.U. L 179 z 17.7.1979, str. 1), zmieniona:

31982 L 0953: dyrektywą Komisji 82/953/EWG z dnia 15.12.1982 r. (Dz.U. L 386 z 31.12.1982, str. 31),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

31988 L 0413: dyrektywą Komisji 88/413/EWG z dnia 22.6.1988 r. (Dz.U. L 200 z 26.7.1988, str. 32),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31999 L 0040: dyrektywą Komisji 1999/40/WE z dnia 6.5.1999 r. (Dz.U. L 124 z 18.5.1999, str. 11),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — pPrzystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku VI dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

29.

31986 L 0298: dyrektywa Rady 86/298/EWG z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (Dz.U. L 186 z 8.7.1986, str. 26), zmieniona:

31989 L 0682: dyrektywą Rady 89/682/EWG z dnia 21.12.1989 r. (Dz.U. L 398 z 30.12.1989, str. 29),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

32000 L 0019: dyrektywą Komisji 2000/19/WE z dnia 13.4.2000 r. (Dz.U. L 94 z 14.4.2000, str. 31),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32005 L 0067: dyrektywą Komisji 2005/67/WE z dnia 18.10.2005 r. (Dz.U. L 273 z 19.10.2005, str. 17).

W załączniku VI dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

30.

31987 L 0402: dyrektywa Rady 87/402/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu montowanych przed siedzeniem kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (Dz.U. L 220 z 8.8.1987, str. 1), zmieniona:

31989 L 0681: dyrektywą Rady 89/681/EWG z dnia 21.12.1989 r. (Dz.U. L 398 z 30.12.1989, str. 27),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

32000 L 0022: dyrektywą Komisji 2000/22/WE z dnia 28.4.2000 r. (Dz.U. L 107 z 4.5.2000, str. 26),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32005 L 0067: dyrektywą Komisji 2005/67/WE z dnia 18.10.2005 r. (Dz.U. L 273 z 19.10.2005, str. 17).

W załączniku VII dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

31.

31989 L 0173: dyrektywa Rady 89/173/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz.U. L 67 z 10.3.1989, str. 1), zmieniona:

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31997 L 0054: dyrektywą 97/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.9.1997 r. (Dz.U. L 277 z 10.10.1997, str. 24),

32000 L 0001: dyrektywą Komisji 2000/1/WE z dnia 14.1.2000 r. (Dz.U. L 21 z 26.1.2000, str. 16),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32006 L 0026: dyrektywą Komisji 2006/26/WE z dnia 2.3.2006 r. (Dz.U. L 65 z 7.3.2006, str. 22).

a)

W załączniku III A, w przypisie 1 do punktu 5.4.1. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

b)

W załączniku IV dodatek 4 tiret pierwsze dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

c)

W załączniku V punkt 2.1.3 akapit trzeci dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

32.

31991 L 0226: dyrektywa Rady 91/226/EWG z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do osłon przeciwrozbryzgowych kół niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 103 z 23.4.1991, str. 5), zmieniona:

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku II, w punkcie 3.4.1. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

33.

31994 L 0020: dyrektywa 94/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. odnosząca się do mechanicznych urządzeń sprzęgających pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz systemów ich mocowania do tych pojazdów (Dz.U. L 195 z 29.7.1994, str. 1), zmieniona:

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku I, w punkcie 3.3.4. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

34.

31995 L 0028: dyrektywa 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. odnosząca się do palności materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 1), zmieniona:

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku I, w punkcie 6.1.1. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii”.

35.

32000 L 0025: dyrektywa 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie środków stosowanych przeciwko stałym i gazowym zanieczyszczeniom pochodzącym z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne i zmieniająca dyrektywę Rady 74/150/EWG (Dz.U. L 173 z 12.7.2000, str. 1), zmieniona:

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32005 L 0013: dyrektywą Komisji 2005/13/WE z dnia 21.2.2005 r. (Dz.U. L 55 z 1.3.2005, str. 35).

W załączniku I dodatek 4 punkt 1 sekcja 1 dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii”.

36.

32000 L 0040: dyrektywa 2000/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń zapobiegających wjechaniu pod pojazdy silnikowe oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz.U. L 203 z 10.8.2000, str. 9), zmieniona:

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku I, w kolumnie w punkcie 3.2 dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii”.

37.

32001 L 0056: dyrektywa 2001/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. odnosząca się do systemów grzewczych pojazdów silnikowych i ich przyczep, zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 78/548/EWG (Dz.U. L 292 z 9.11.2001, str. 21), zmieniona:

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32004 L 0078: dyrektywą Komisji 2004/78/WE z dnia 29.4.2004 r. (Dz.U. L 153 z 30.4.2004, str. 103).

W załączniku I dodatek 5, w punkcie 1.1.1. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii”.

38.

32001 L 0085: dyrektywa 2001/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2001 r. odnosząca się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy oraz zmieniająca dyrektywy 70/156/EWG i 97/27/WE (Dz.U. L 42 z 13.2.2002, str. 1).

a)

W załączniku I punkt 7.6.11.1, w wykazie, po wyrazie „Nödutgång” dodaje się następujące wyrażenia:

„Авариен изход”

„Ieşire de siguranţă”;

b)

W załączniku I punkt 7.7.9.1, w wykazie, po wyrazie „stannar” dodaje się następujące wyrażenia:

„Спиране на автобуса”

„Oprire”.

39.

32002 L 0024: dyrektywa 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylająca dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz.U. L 124 z 9.5.2002, str. 1), zmieniona:

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 L 0077: dyrektywą Komisji 2003/77/WE z dnia 11.8.2003 r. (Dz.U. L 211 z 21.8.2003, str. 24),

32005 L 0030: dyrektywą Komisji 2005/30/WE z dnia 22.4.2005 r. (Dz.U. L 106 z 27.4.2005, str. 17).

a)

W załączniku IV punkt 47, strona 2 wzoru w części A otrzymuje brzmienie:

„47.

Klasyfikacja mocy dla celów fiskalnych lub narodowy(e) numer(y) kodu, jeśli ma zastosowanie:

Belgia:

Bułgaria:

Republika Czeska:

Dania:

Niemcy:

Estonia:

Grecja:

Hiszpania:

Francja:

Irlandia:

Włochy:

Cypr:

Łotwa:

Litwa:

Luksemburg:

Węgry:

Malta:

Niderlandy:

Austria:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Słowenia:

Słowacja:

Finlandia:

Szwecja:

Zjednoczone Królestwo:” ;

b)

W załączniku V część A, w wykazie w punkcie 1 sekcja 1 dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii”.

c)

W załączniku V część B, w wykazie w punkcie 1.1 dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii”.

40.

32003 L 0037: dyrektywa 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylająca dyrektywę 74/150/EWG (Dz.U. L 171 z 9.7.2003, str. 1), zmieniona:

32004 L 0066: dyrektywą Rady 2004/66/WE z dnia 26.4.2004 r. (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35),

32005 L 0013: dyrektywą Komisji 2005/13/WE z dnia 21.2.2005 r. (Dz.U. L 55 z 1.3.2005, str. 35),

32005 L 0067: dyrektywą Komisji 2005/67/WE z dnia 18.10.2005 r. (Dz.U. L 273 z 19.10.2005, str. 17).

a)

W załączniku II rozdział C dodatek 1 punkt 1, w akapicie pierwszym dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii”.

b)

W załączniku III część 1 „A — Ciągniki kompletne/skompletowane” punkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16.

Klasyfikacja mocy (konie mechaniczne) do celów fiskalnych lub klasa(y)

Belgia:

Bułgaria:

Republika Czeska:

Dania:

Niemcy:

Estonia:

Grecja:

Hiszpania:

Francja:

Irlandia:

Włochy:

Cypr:

Łotwa:

Litwa:

Luksemburg:

Węgry:

Malta:

Niderlandy:

Austria:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Słowenia:

Słowacja:

Finlandia:

Szwecja:

Zjednoczone Królestwo:” ;

c)

W załączniku III część 1 „B — Przyczepy rolnicze lub leśne — kompletne/skompletowane” punkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16

Klasyfikacja mocy (konie mechaniczne) do celów fiskalnych lub klasa(y) (jeżeli ma zastosowanie)

Belgia:

Bułgaria:

Republika Czeska:

Dania:

Niemcy:

Estonia:

Grecja:

Hiszpania:

Francja:

Irlandia:

Włochy:

Cypr:

Łotwa:

Litwa:

Luksemburg:

Węgry:

Malta:

Niderlandy:

Austria:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Słowenia:

Słowacja:

Finlandia:

Szwecja:

Zjednoczone Królestwo:” ;

d)

W załączniku III część I „C — Wymienne holowane maszyny — kompletne/skompletowane” punkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16.

Klasyfikacja mocy (konie mechaniczne) do celów fiskalnych lub klasa(y) (jeżeli ma zastosowanie)

Belgia:

Bułgaria:

Republika Czeska:

Dania:

Niemcy:

Estonia:

Grecja:

Hiszpania:

Francja:

Irlandia:

Włochy:

Cypr:

Łotwa:

Litwa:

Luksemburg:

Węgry:

Malta:

Niderlandy:

Austria:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Słowenia:

Słowacja:

Finlandia:

Szwecja:

Zjednoczone Królestwo:” ;

e)

W załączniku III część II „A — Przyczepy rolnicze lub leśne — niekompletne” punkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16.

Klasyfikacja mocy (konie mechaniczne) do celów fiskalnych lub klasa(y) (jeżeli ma zastosowanie)

Belgia:

Bułgaria:

Republika Czeska:

Dania:

Niemcy:

Estonia:

Grecja:

Hiszpania:

Francja:

Irlandia:

Włochy:

Cypr:

Łotwa:

Litwa:

Luksemburg:

Węgry:

Malta:

Niderlandy:

Austria:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Słowenia:

Słowacja:

Finlandia:

Szwecja:

Zjednoczone Królestwo:” ;

f)

W załączniku III część II „B — Wymienne holowane maszyny — niekompletne” punkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16.

Klasyfikacja mocy (konie mechaniczne) do celów fiskalnych lub klasa(y) (jeżeli ma zastosowanie)

Belgia:

Bułgaria:

Republika Czeska:

Dania:

Niemcy:

Estonia:

Grecja:

Hiszpania:

Francja:

Irlandia:

Włochy:

Cypr:

Łotwa:

Litwa:

Luksemburg:

Węgry:

Malta:

Niderlandy:

Austria:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Słowenia:

Słowacja:

Finlandia:

Szwecja:

Zjednoczone Królestwo:” .

41.

32003 L 0097: dyrektywa 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów wyposażonych w te urządzenia, zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG i uchylająca dyrektywę 71/127/EWG (Dz.U. L 25 z 29.1.2004, str. 1), zmieniona:

32005 L 0027: dyrektywą Komisji 2005/27/WE z dnia 29.3.2005 r. (Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 44).

W załączniku I dodatek 5, w punkcie 1.1 pomiędzy pozycją dotyczącą Danii a pozycją dotyczącą Polski dodaje się następującą pozycję:

„19 dla Rumunii”,

oraz pomiędzy pozycjami dotyczącymi Łotwy i Litwy:

„34 dla Bułgarii”.

42.

32005 L 0066: dyrektywa 2005/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie stosowania przednich układów zabezpieczających w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, str. 37).

W załączniku II, w punkcie 3.2.1. dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

B.   METROLOGIA PRAWNA I TOWARY PACZKOWANE

1.

31971 L 0316: dyrektywa Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (Dz.U. L 202 z 6.9.1971, str. 1), zmieniona:

11972 B: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w tTraktatach — przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

31972 L 0427: dyrektywą Rady 72/427/EWG z dnia 19.12.1972 r. (Dz.U. L 291 z 28.12.1972, str. 156),

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

31983 L 0575: dyrektywą Rady 83/575/EWG z dnia 26.10.1983 r. (Dz.U. L 332 z 28.11.1983, str. 43),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

31987 L 0355: dyrektywą Rady 87/355/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 46),

31988 L 0665: dyrektywą Rady 88/665/EWG z dnia 21.12.1988 r. (Dz.U. L 382 z 31.12.1988, str. 42),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 R 0807: rozporządzeniem Rady (WE) nr 807/2003 z dnia 14.4.2003 r. (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

a)

W załączniku I punkt 3.1 tiret pierwsze oraz w załączniku II punkt 3.1.1.1. litera a) tiret pierwsze, w tekście umieszczonym w nawiasie dodaje się następujący tekst:

„BG — Bułgaria, RO — Rumunia”

b)

Rysunki, do których odniesienie znajduje się w załączniku II punkt 3.2.1, zostają uzupełnione poniższymi rysunkami:

Image

2.

31971 L 0347: dyrektywa Rady 71/347/EWG z dnia 12 października 1971 r. sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do pomiaru gęstości zboża w stanie zsypnym (Dz.U. L 239 z 25.10.1971, str. 1), zmieniona:

11972 B: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W artykule 1 litera a) w nawiasie dodaje się następujący tekst:

„хектолитрова маса ЕИО”

„masă hectolitrică CEE”.

3.

32004 L 0022: dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz.U. L 135 z 30.4.2004, str. 1).

W artykule 23 dodaje się następujący akapit:

„Do celów tego okresu przejściowego, jednostki monetarne dla Bułgarii i Rumunii, zgodnie z pkt. 4.8.1 rozdziału IV załącznika do dyrektywy 71/348/EWG wynoszą:

 

1 стотинка (1 stotinka)

 

1 nowy lej”.

C.   ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE

31976 L 0767: dyrektywa Rady 76/767/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących zbiorników ciśnieniowych oraz procedury ich kontroli (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 153), zmieniona:

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31987 L 0354: dyrektywą Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

31988 L 0665: dyrektywą Rady 88/665/EWG z dnia 21.12.1988 r. (Dz.U. L 382 z 31.12.1988, str. 42),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 R 0807: rozporządzeniem Rady (WE) nr 807/2003 z dnia 14.4.2003 r. (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

W załączniku I punkt 3.1 tiret pierwsze oraz w załączniku II punkt 3.1.1.1.1 tiret pierwsze, w tekście umieszczonym w nawiasie dodaje się następujący tekst:

„BG dla Bułgarii, RO dla Rumunii.”

D.   PRODUKTY WŁÓKIENNICZE I OBUWIE

1.

31994 L 0011: dyrektywa 94/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do etykietowania materiałów używanych w głównych częściach składowych obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom (Dz.U. L 100 z 19.4.1994, str. 37), zmieniona:

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

a)

W załączniku I punkt 1 litera a), po wyrażeniu „SK Vrch” dodaje się następujące wyrażenia:

„BG

лицева част

RO

faţă”;

b)

W załączniku I punkt 1 litera b), po wyrażeniu „SK Podšívka a stielka” dodaje się następujące wyrażenia:

„BG

подплата и стелка

RO

căptuşeală şi acoperiş de branţ”;

c)

W załączniku I punkt 1 litera c), po wyrażeniu „SK Podošva” dodaje się następujące wyrażenia:

„BG

външно ходило

RO

talpă exterioară”;

d)

W załączniku I punkt 2 litera a) punkt (i), po wyrażeniu „SK Useň” dodaje się następujące wyrażenia:

„BG

кожа

RO

piei cu faţă naturală”;

e)

W załączniku I punkt 2 litera a) punkt (ii), po wyrażeniu „SK Povrstvená useň” dodaje się następujące wyrażenia:

„BG

кожа с покритие

RO

piei cu faţă corectată”;

f)

W załączniku I punkt 2 litera b), po wyrażeniu „SK Textil” dodaje się następujące wyrażenia:

„BG

текстил

RO

textile”;

g)

W załączniku I punkt 2 litera c), po wyrażeniu „SK Iný materiál” dodaje się następujące wyrażenia:

„BG

всички други материали

RO

alte materiale”.

2.

31996 L 0074: dyrektywa 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie nazewnictwa produktów włókienniczych (Dz.U. L 32 z 3.2.1997, str. 38), zmieniona:

31997 L 0037: dyrektywą Komisji 97/37/WE z dnia 19.6.1997 r. (Dz.U. L 169 z 27.6.1997, str. 74),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32004 L 0034: dyrektywą Komisji 2004/34/WE z dnia 23.3.2004 r. (Dz.U. L 89 z 26.3.2004, str. 35),

32006 L 0003: dyrektywą Komisji 2006/3/WE z dnia 9.1.2006 r. (Dz.U. L 5 z 10.1.2006, str. 14).

W artykule 5 ustęp 1 dodaje się następujące tiret:

„—

»необработена вълна«,

»lână virgină«.”

E.   SZKŁO

31969 L 0493: dyrektywa Rady 69/493/EWG z dnia 15 grudnia 1969 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do szkła kryształowego (Dz.U. L 326 z 29.12.1969, str. 36 ), zmieniona:

11972 B: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

a)

W załączniku I kolumna b punkt 1 dodaje się następujący tekst:

„ТЕЖЪК ОЛОВЕН КРИСТАЛ 30 %,

CRISTAL SUPERIOR 30 %”;

b)

W załączniku I kolumna b punkt 2 dodaje się następujący tekst:

„ОЛОВЕН КРИСТАЛ 24 %,

CRISTAL CU PLUMB 24 %”;

c)

W załączniku I kolumna b punkt 3 dodaje się następujący tekst:

„КРИСТАЛИН,

STICLĂ CRISTALINĂ”;

d)

W załączniku I kolumna b punkt 4 dodaje się następujący tekst:

„КРИСТАЛНО СТЪКЛО,

CRISTALIN — STICLĂ SONORĂ.”

F.   ŚRODKI HORYZONTALNE I PROCEDURALNE

31998 L 0034: dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37), zmieniona:

31998 L 0048: dyrektywą 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.7.1998 r. (Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 18),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

Załącznik II otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II:

KRAJOWE ORGANY NORMALIZACYJNE

1.   BELGIA

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2.   BUŁGARIA

БИС

Български институт за стандартизация

3.   REPUBLIKA CZESKA

ČSNI

Český normalizační institut

4.   DANIA

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

5.   NIEMCY

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

6.   ESTONIA

EVS

Eesti Standardikeskus

Sideamet

7.   GRECJA

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

8.   HISZPANIA

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

9.   FRANCJA

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité — Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

10.   IRLANDIA

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

11.   WŁOCHY:

UNI (1)

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI (1)

Comitato elettrotecnico italiano

12.   CYPR

ΚΟΠΠ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Cyprus Organisation for Quality Promotion)

13.   ŁOTWA

LVS

Latvijas Standarts

14.   LITWA

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

15.   LUKSEMBURG

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

16.   WĘGRY

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

17.   MALTA

MSA

L-Awtorita' ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)

18.   NIDERLANDY

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

19.   AUSTRIA

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

20.   POLSKA

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

21.   PORTUGALIA

IPQ

Instituto Português da Qualidade

22.   RUMUNIA

ASRO

Asociaţia de Standardizare din România

23.   SŁOWENIA

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

24.   SŁOWACJA

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

25.   FINLANDIA

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

26.   SZWECJA

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

27.   ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

G.   CHEMIKALIA

31999 L 0045: dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (Dz.U. L 200 z 30.7.1999, str. 1), zmieniona:

32001 L 0060: dyrektywą Komisji 2001/60/WE z dnia 7.8.2001 r. (Dz.U. L 226 z 22.8.2001, str. 5),

32003 R 1882: rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.9.2003 r. (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1),

32004 L 0066: dyrektywą Rady 2004/66/WE z dnia 26.4.2004 r. (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35),

32006 L 0008: dyrektywą Komisji 2006/8/WE z dnia 23.1.2006 r. (Dz.U. L 19 z 24.1.2006, str. 12).

W załączniku VI część A punkt 5 wykaz państw otrzymuje brzmienie:

„Belgia:

Bułgaria:

Republika Czeska:

Dania:

Niemcy:

Estonia:

Grecja:

Hiszpania:

Francja:

Irlandia:

Włochy:

Cypr:

Łotwa:

Litwa:

Luksemburg:

Węgry:

Malta:

Niderlandy:

Austria:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Słowenia:

Słowacja:

Finlandia:

Szwecja:

Zjednoczone Królestwo:”.


(1)  UNI i CEI we współpracy z Instituto superiore delle Poste e telecommunicazioni oraz ministero dell'Industria powierzyły CONCIT (Comitato internazionale di coordinamiento per le tecnologie dell'Informazione) wykonanie pracy normalizacyjnej w ramach ETSI.”.


Top