EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0095

Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (tekst ujednolicony) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 374, 27.12.2006, p. 10–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 058 P. 40 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 058 P. 40 - 49
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 129 - 138

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; Uchylony przez 32014L0035

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/95/oj

27.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 374/10


DYREKTYWA 2006/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

(tekst ujednolicony)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia (3) została znacząco zmieniona (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości dyrektywa ta powinna zostać ujednolicona.

(2)

Przepisy prawne obowiązujące w państwach członkowskich i mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia mogą się od siebie różnić, utrudniając tym samym wymianę handlową.

(3)

W niektórych państwach członkowskich, na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących, środki bezpieczeństwa w odniesieniu do sprzętu elektrycznego przybierają formę środków zapobiegawczych i represyjnych.

(4)

Aby osiągnąć ten sam cel, w innych państwach członkowskich przepisy bezpieczeństwa przewidują odwołanie się do norm technicznych ustanowionych przez organizacje normalizacyjne. System taki daje możliwość szybkiego dostosowania się do postępu technicznego bez pomijania wymagań bezpieczeństwa.

(5)

Niektóre państwa członkowskie przeprowadzają postępowanie administracyjne w celu zatwierdzenia norm. Takie zatwierdzenie w żaden sposób nie narusza treści technicznej norm, ani nie ogranicza warunków ich stosowania. Z punktu widzenia Wspólnoty, takie zatwierdzenie nie może zmienić skutków wynikających z norm zharmonizowanych i opublikowanych.

(6)

Swobodny przepływ sprzętu elektrycznego we Wspólnocie nastąpi wówczas, gdy będzie on spełniać wymagania bezpieczeństwa uznawane przez wszystkie państwa członkowskie. Bez względu na zastosowanie innych form dowodu, dowód zgodności z tymi wymaganiami może zostać ustalony poprzez odniesienie do norm zharmonizowanych, które te wymagania zawierają. Wspomniane normy zharmonizowane powinny zostać ustanowione na mocy wspólnego porozumienia jednostek, które zostaną notyfikowane przez każde państwo członkowskie pozostałym państwom członkowskim i Komisji, oraz powinny zostać podane do publicznej wiadomości w jak najszerszym zakresie. Na użytek handlu, taka harmonizacja powinna wyeliminować wszystkie niedogodności wynikające z różnic między normami krajowymi.

(7)

Bez uszczerbku dla zastosowania jakiejkolwiek innej formy dowodu, zgodność sprzętu elektrycznego z wymaganiami norm zharmonizowanych można domniemywać na podstawie naniesienia lub wydania przez właściwe organizacje znaków czy certyfikatów, albo, w przypadku ich braku, na podstawie deklaracji zgodności producenta. Aby ułatwić zniesienie barier handlowych, państwa członkowskie powinny uznać takie znaki, certyfikaty lub deklaracje za elementy dowodu. Z myślą o tym, wspomniane znaki czy certyfikaty powinny zostać podane do publicznej wiadomości, w szczególności przez opublikowanie ich w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(8)

Jako środek przejściowy, swobodny przepływ sprzętu elektrycznego, dla którego nie zostały jeszcze ustanowione normy zharmonizowane, można osiągnąć stosując przepisy bezpieczeństwa lub normy już ustanowione przez inne organizacje międzynarodowe albo przez jedną z organizacji ustanawiających normy zharmonizowane.

(9)

Swobodny przepływ sprzętu elektrycznego jest możliwy nawet wówczas, gdy dany sprzęt nie spełnia wymagań bezpieczeństwa. W celu zminimalizowania powstałego w związku z tym zagrożenia pożądane jest ustanowienie stosownych przepisów.

(10)

Decyzja Rady 93/465/EWG (5) określa moduły dotyczące różnych faz procedur oceny zgodności przeznaczone do stosowania w dyrektywach harmonizacji technicznej.

(11)

Możliwość wyboru procedur nie powinna powodować obniżenia poziomu bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego ustanowionego już w całej Wspólnocie.

(12)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego i stosowania dyrektyw określonych w załączniku V, część B,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Do celów niniejszej dyrektywy „sprzęt elektryczny” oznacza każdy sprzęt przeznaczony do użytku przy napięciu z zakresów między 50 V a 1 000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1 500 V prądu stałego, z wyjątkiem sprzętu i zjawisk wyszczególnionych w załączniku II.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki w celu zapewnienia, że sprzęt elektryczny może być wprowadzony na rynek tylko wówczas, gdy po skonstruowaniu go zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie zagadnień bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Wspólnoty nie zagraża bezpieczeństwu osób, zwierząt domowych i mienia, po tym jak został właściwie zainstalowany, jest utrzymywany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

2.   Podstawowe elementy założeń związanych z bezpieczeństwem, o których mowa w ust. 1, są wymienione w załączniku I.

Artykuł 3

Państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki aby zapewnić, że jeżeli sprzęt elektryczny ze swej natury spełnia wymagania przepisów art. 2, z uwzględnieniem warunków ustanowionych w art. 5, 6, 7 lub 8, wówczas swobodny przepływ sprzętu elektrycznego w obrębie Wspólnoty nie zostanie utrudniony ze względów związanych z bezpieczeństwem.

Artykuł 4

W odniesieniu do sprzętu elektrycznego, państwa członkowskie zapewniają, że jednostki odpowiedzialne za dostarczanie energii elektrycznej nie będą stawiały surowszych wymagań dotyczących przyłączania do sieci zasilającej lub dostarczania energii elektrycznej do użytkowników, niż wymagania określone w art. 2.

Artykuł 5

Państwa członkowskie podejmują wszelkie stosowne środki w celu zapewnienia, że sprzęt elektryczny spełniający wymagania bezpieczeństwa norm zharmonizowanych zostanie uznany przez właściwe organy administracyjne za zgodny z przepisami art. 2 w celu wprowadzenia na rynek oraz w celu swobodnego przepływu, o których mowa odpowiednio w art. 2 i 3.

Normy są uznane za zharmonizowane, jeżeli zostały sformułowane na zasadzie wspólnego porozumienia jednostek notyfikowanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) i opublikowane zgodnie z procedurami krajowymi. Normy są aktualizowane stosownie do postępu technicznego i rozwoju dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie zagadnień bezpieczeństwa.

Do celów informacyjnych, wykaz norm zharmonizowanych oraz ich odnośników zostaje opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 6

1.   Jeśli normy zharmonizowane określone w art. 5 nie zostały jeszcze opracowane i opublikowane, wówczas, w celu wprowadzenia na rynek czy w celu swobodnego przepływu, o których mowa odpowiednio w art. 2 i 3, państwa członkowskie podejmują wszelkie stosowne środki w celu zapewnienia, że ich właściwe organy administracyjne również uznają za zgodny z przepisami art. 2 sprzęt elektryczny, odpowiadający przepisom bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE) lub Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), w odniesieniu do których została zastosowana procedura publikacji ustanowiona w ust. 2 i 3.

2.   Komisja powiadamia państwa członkowskie o przepisach bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1, z chwilą wejścia w życie niniejszej dyrektywy, a następnie z chwilą ich publikacji. Po konsultacji z państwami członkowskimi Komisja wskazuje przepisy, a w szczególności warianty, których publikacje rekomenduje.

3.   W ciągu trzech miesięcy państwa członkowskie powiadamiają Komisję o takich zastrzeżeniach, jakie mogą mieć w odniesieniu do zgłoszonych w ten sposób przepisów, ze wskazaniem podstaw bezpieczeństwa, ze względu na które przepisy nie powinny zostać uznane.

Do celów informacyjnych, przepisy bezpieczeństwa, w stosunku do których nie zostaną wniesione żadne zastrzeżenia, zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 7

Jeżeli nie istnieją jeszcze normy zharmonizowane w rozumieniu art. 5 lub przepisy bezpieczeństwa opublikowane zgodnie z art. 6, wówczas państwa członkowskie podejmują wszelkie stosowne środki dla zapewnienia, że w celu wprowadzenia na rynek czy w celu swobodnego przepływu, o których mowa odpowiednio w art. 2 i 3, ich właściwe organy administracyjne również uznają za zgodny z przepisami art. 2 sprzęt elektryczny wyprodukowany zgodnie z przepisami bezpieczeństwa norm obowiązujących w państwie członkowskim produkcji, jeżeli zapewni to poziom bezpieczeństwa równy temu, który obowiązuje na ich własnych terytoriach.

Artykuł 8

1.   Przed wprowadzeniem na rynek, na sprzęcie elektrycznym musi zostać umieszczone oznakowanie CE przewidziane w art. 10, które wskazuje na jego zgodność z przepisami niniejszej dyrektywy, łącznie z procedurą oceny zgodności opisaną w załączniku IV.

2.   W przypadku wystąpienia zastrzeżeń, producent lub importer może przedstawić sprawozdanie, sporządzone przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. b), dotyczące zgodności sprzętu elektrycznego z przepisami art. 2.

3.   W przypadku gdy sprzęt elektryczny podlega przepisom innych dyrektyw dotyczących innych aspektów, a które także przewidują wymóg umieszczenia oznakowania CE, oznakowanie to wskazuje, że istnieje domniemanie spełniania przez przedmiotowy sprzęt przepisów zawartych w tych innych dyrektywach.

Jednakże, jeżeli co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala producentowi w okresie przejściowym na wybór regulacji, oznakowanie CE wskazuje zgodność z przepisami tylko dyrektyw zastosowanych przez producenta. W takim przypadku muszą zostać podane szczegółowe dane o zastosowanych dyrektywach, zgodnie z ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w dokumentacji, uwagach lub instrukcjach wymaganych przez te dyrektywy i towarzyszących sprzętowi elektrycznemu.

Artykuł 9

1.   Jeżeli ze względów bezpieczeństwa państwo członkowskie zabroni wprowadzenia na rynek danego sprzętu elektrycznego lub ograniczy jego swobodny przepływ, wówczas niezwłocznie informuje o tym inne zainteresowane państwa członkowskie oraz Komisję, wskazując podstawy takiej decyzji, w szczególności zaznaczając, czy:

a)

niezgodność z art. 2 wynika z braków w zharmonizowanych normach, o których mowa w art. 5, przepisach, o których mowa w art. 6, lub normach, o których mowa w art. 7;

b)

niezgodność z art. 2 wynika z niewłaściwego stosowania takich norm lub publikacji, lub z nieprzestrzegania dobrej praktyki inżynierskiej, o której mowa w tym artykule.

2.   Jeżeli inne państwa członkowskie wniosą zastrzeżenia dotyczące decyzji, o której mowa w ust. 1, wówczas Komisja niezwłocznie konsultuje się z zainteresowanymi państwami członkowskimi.

3.   Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte w ciągu trzech miesięcy od daty przekazania informacji, zgodnie z ust. 1, wówczas Komisja uzyskuje opinię jednej z jednostek notyfikowanych zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. b), której statutowa siedziba znajduje się poza terytorium zainteresowanych państw członkowskich oraz która w żaden sposób nie była związana z procedurą określoną w art. 8. Opinia ta określa zakres niezgodności z przepisami art. 2.

4.   Komisja ogłasza opinię jednostki, o której mowa w ust. 3, wszystkim państwom członkowskim, które przez okres jednego miesiąca mogą zgłaszać swoje uwagi do Komisji. W tym samym czasie Komisja zapoznaje się z uwagami zainteresowanych stron dotyczącymi tej opinii.

5.   Jeżeli zachodzi taka potrzeba, Komisja po zapoznaniu się z tymi uwagami formułuje odpowiednie zalecenia lub opinie.

Artykuł 10

1.   Oznakowanie CE, o którym mowa w załączniku III, umieszczane jest przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie na sprzęcie elektrycznym lub, jeśli nie jest to możliwe, na opakowaniu, na instrukcji obsługi lub na karcie gwarancyjnej, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny.

2.   Zakazuje się umieszczania na sprzęcie elektrycznym oznakowań, które mogłyby wprowadzać w błąd osoby trzecie co do oznakowania CE pod względem znaczenia i formy. Jednakże wszelkie inne oznakowania mogą być umieszczane na sprzęcie elektrycznym, jego opakowaniach, instrukcjach obsługi lub kartach gwarancyjnych, pod warunkiem że nie zmniejszają widoczności i czytelności oznakowania CE.

3.   Bez uszczerbku dla art. 9:

a)

w przypadku gdy państwo członkowskie stwierdza, że oznakowanie CE zostało umieszczone bezpodstawnie, producent lub jego upoważniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie jest zobowiązany doprowadzić sprzęt elektryczny do zgodności w zakresie przepisów dotyczących oznakowania CE oraz zaprzestać naruszania prawa na warunkach określonych przez państwo członkowskie;

b)

w przypadku dalszego braku zgodności państwo członkowskie podejmuje wszelkie właściwe środki w celu ograniczenia lub zakazu wprowadzania na rynek przedmiotowego sprzętu elektrycznego lub zapewnienia wycofania go z rynku zgodnie z art. 9.

Artykuł 11

Każde państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o:

a)

jednostkach, o których mowa w art. 5 akapit drugi;

b)

jednostkach, które mogą sporządzić sprawozdanie zgodnie z art. 8 ust. 2 lub wydać opinię zgodnie z art. 9;

c)

numerze referencyjnym publikacji, o którym mowa w art. 5 akapit drugi.

Każde państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdej zmianie powyższych danych.

Artykuł 12

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do sprzętu elektrycznego przeznaczonego na wywóz do państw trzecich.

Artykuł 13

Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy.

Artykuł 14

Dyrektywa 73/23/EWG zostaje niniejszym uchylona, bez uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego i stosowania dyrektyw określonych w załączniku V, część B.

Odesłania do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VI.

Artykuł 15

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 16

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, 12 grudnia 2006 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. PEKKARINEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 10 z 14.1.2004, str. 6.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2003 r. (Dz.U. C 82 E z 1.4.2004, str. 68) oraz decyzja Rady z dnia 14 listopada 2006 r.

(3)  Dz.U. L 77 z 26.3.1973, str. 29. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 93/68/EWG (Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1).

(4)  Zob. załącznik V, część A.

(5)  Decyzja Rady 93/465/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. dotycząca modułów stosowanych w różnych fazach procedur oceny zgodności oraz zasad umieszczania i używania oznakowania zgodności CE, które mają być stosowane w dyrektywach harmonizacji technicznej (Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 23).


ZAŁĄCZNIK I

Podstawowe Elementy Założeń Związanych z Bezpieczeństwem Odnoszące się do Sprzętu Elektrycznego Przeznaczonego do Użytku w Określonych Granicach Napięcia

1.

Warunki ogólne

a)

Podstawowe cechy, których znajomość i stosowanie zapewnią, że sprzęt elektryczny będzie użytkowany bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem, zostaną uwidocznione na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku takiej możliwości, zostaną podane w dokumentacji towarzyszącej.

b)

Nazwa firmowa towaru lub znak towarowy powinny zostać wyraźnie wydrukowane na sprzęcie elektrycznym lub, w przypadku braku takiej możliwości, na opakowaniu.

c)

Sprzęt elektryczny, łącznie z jego częściami składowymi, powinien być wykonany w taki sposób, aby zapewniać jego bezpieczny i prawidłowy montaż i przyłączenie.

d)

Sprzęt elektryczny powinien być zaprojektowany i wyprodukowany w sposób zapewniający jego zgodność z zasadami ochrony przed zagrożeniami, wymienionymi w pkt 2 i 3 niniejszego załącznika, pod warunkiem że sprzęt ten jest użytkowany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i że jest odpowiednio utrzymywany.

2.

Ochrona przed zagrożeniami stwarzanymi przez sprzęt elektryczny

Zgodnie z pkt 1 należy określić środki techniczne w celu zapewnienia, że:

a)

osoby oraz zwierzęta domowe są odpowiednio chronione przed niebezpieczeństwem urazu fizycznego lub inną szkodą mogącą powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu;

b)

nie dojdzie do wytworzenia temperatury, łuków lub promieniowania, które mogłyby spowodować niebezpieczeństwo;

c)

osoby, zwierzęta domowe oraz mienie są odpowiednio chronione przed niebezpieczeństwem o charakterze nieelektrycznym, które, jak wynika z doświadczenia, może być spowodowane przez sprzęt elektryczny;

d)

izolacja musi być odpowiednia do przewidywanych warunków.

3.

Ochrona przed zagrożeniami mogącymi powstać wskutek oddziaływania na sprzęt elektryczny czynników zewnętrznych

Zgodnie z pkt 1 należy określić środki techniczne w celu zapewnienia, że:

a)

sprzęt elektryczny spełnia przewidywane wymagania mechaniczne w taki sposób, że osoby, zwierzęta domowe oraz mienie nie będą narażone na niebezpieczeństwo;

b)

sprzęt elektryczny będzie odporny na wpływy niemechaniczne w przewidywalnych warunkach otoczenia w taki sposób, aby nie narazić na niebezpieczeństwo osób, zwierząt domowych oraz mienia;

c)

sprzęt elektryczny nie narazi na niebezpieczeństwo osób, zwierząt domowych oraz mienia w przewidywalnych warunkach przeciążenia.


ZAŁĄCZNIK II

Sprzęt i Zjawiska Wyłączone z Zakresu Niniejszej Dyrektywy

Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w atmosferach wybuchowych

Sprzęt elektryczny o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym

Części elektryczne dźwigów pasażerskich i towarowych

Liczniki energii elektrycznej

Wtyczki i gniazda do użytku domowego

Urządzenia sterujące do ogrodzeń pod napięciem

Zakłócenia radioelektryczne

Specjalistyczny sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku na statkach, w samolotach oraz na kolei, spełniający wymagania bezpieczeństwa ustalone przez jednostki międzynarodowe, w skład których wchodzą państwa członkowskie.


ZAŁĄCZNIK III

Oznakowanie Zgodności CE i Deklaracja Zgodności WE

A.   Oznakowanie zgodności CE

Oznakowanie zgodności CE składa się z liter „CE” w następującej formie:

Image

W przypadku zmniejszania lub powiększania oznakowania CE proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Różne elementy oznakowania CE muszą mieć wyraźnie takie same wymiary pionowe, które nie mogą być mniejsze niż 5 mm.

B.   Deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności WE musi zawierać następujące elementy:

nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie,

opis sprzętu elektrycznego,

odniesienie do norm zharmonizowanych,

tam, gdzie to właściwe, odniesienia do specyfikacji, zgodnie z którą zgodność jest zgłaszana,

identyfikację osoby podpisującej, uprawnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie,

dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie CE zostało umieszczone.


ZAŁĄCZNIK IV

Wewnętrzna Kontrola Produkcji

1.

Wewnętrzna kontrola produkcji jest procedurą, według której producent lub jego upoważniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie, wypełniający obowiązki ustanowione w pkt 2, zapewnia i oświadcza, że sprzęt elektryczny spełnia mające do niego zastosowanie wymagania niniejszej dyrektywy. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie musi umieścić oznakowanie CE na każdym produkcie i sporządzić pisemną deklarację zgodności.

2.

Producent musi sporządzić dokumentację techniczną opisaną w ust. 3 oraz przechowywać ją osobiście lub za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie do dyspozycji odpowiednich organów krajowych w celach inspekcji przez okres co najmniej dziesięciu lat, licząc od daty produkcji ostatniego produktu.

Jeśli ani producent, ani jego upoważniony przedstawiciel nie są ustanowieni we Wspólnocie, obowiązek ten spoczywa na osobie odpowiedzialnej za wprowadzenie sprzętu elektrycznego na rynek Wspólnoty.

3.

Dokumentacja techniczna musi umożliwić ocenę zgodności sprzętu elektrycznego z wymaganiami niniejszej dyrektywy. Musi obejmować, w stopniu niezbędnym do takiej oceny, projekt, proces produkcyjny i funkcjonowanie sprzętu elektrycznego. Musi zawierać:

ogólny opis sprzętu elektrycznego,

założenia projektowe i rysunki wykonawcze oraz schematy części składowych, podzespołów, obwodów itp.,

opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia wspomnianych rysunków i schematów oraz funkcjonowania sprzętu elektrycznego,

wykaz norm, które zostały zastosowane w całości lub częściowo, oraz opis rozwiązań przyjętych w celu zrealizowania aspektów bezpieczeństwa niniejszej dyrektywy w przypadku, gdy normy nie zostały zastosowane,

wyniki obliczeń projektowych, przeprowadzonych kontroli itp.,

sprawozdania z testów.

4.

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi przechowywać, wraz z dokumentacją techniczną, kopię deklaracji zgodności.

5.

Producent musi podjąć wszystkie niezbędne środki, aby proces produkcyjny zapewniał zgodność wytwarzanych produktów z dokumentacją techniczną, o której mowa w pkt 2, oraz z wymaganiami niniejszej dyrektywy mającymi do nich zastosowanie.


ZAŁĄCZNIK V

Część A

Uchylona Dyrektywa i jej zmiana

Dyrektywa Rady 73/23/EWG

Dyrektywa Rady 93/68/EWG

wyłącznie art. 1 pkt 12 i art. 13

(Dz.U. L 77 z 26.3.1973, str. 29)

(Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1)

Część B

Lista terminów przeniesienia do prawa krajowego i stosowania

(o których mowa w art. 14)

Dyrektywa

Termin przeniesienia

Data stosowania

73/23/EWG

93/68/EWG

21 sierpnia 1974 r. (1)

1 lipca 1994 r.

1 stycznia 1995 (2)


(1)  W przypadku Danii okres ten został przedłużony do pięciu lat, tzn. do dnia 21 lutego 1978 r. Patrz: art. 13 ust. 1 dyrektywy 73/23/EWG.

(2)  Państwa członkowskie do dnia 1 stycznia 1997 r. były zobowiązane do dopuszczenia wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku produktów zgodnych z regulacjami dotyczącymi oznakowania obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 1995 r. Patrz: art. 14 ust. 2 dyrektywy 93/68/EWG.


ZAŁĄCZNIK VI

TABELA KORELACJI

Dyrektywa 73/23/EWG

Niniejsza dyrektywa

Artykuły 1 – 7

Artykuł 8 ustęp 1

Artykuł 8 ustęp 2

Artykuł 8 ustęp 3 litera a)

Artykuł 8 ustęp 3 litera b)

Artykuł 9 ustęp 1 tiret pierwsze

Artykuł 9 ustęp 1 tiret drugie

Artykuł 9 ustępy 2 – 5

Artykuł 10

Artykuł 11 tiret pierwsze

Artykuł 11 tiret drugie

Artykuł 11 tiret trzecie

Artykuł 12

Artykuł 13 ustęp 1

Artykuł 13 ustęp 2

Artykuł 14

Załączniki I – IV

Artykuły 1 – 7

Artykuł 8 ustęp 1

Artykuł 8 ustęp 2

Artykuł 8 ustęp 3 akapit pierwszy

Artykuł 8 ustęp 3 akapit drugi

Artykuł 9 ustęp 1 litera a)

Artykuł 9 ustęp 1 litera b)

Artykuł 9 ustępy 2 – 5

Artykuł 10

Artykuł 11 litera a)

Artykuł 11 litera b)

Artykuł 11 litera c)

Artykuł 12

Artykuł 13

Artykuł 14

Artykuł 15

Artykuł 16

Załączniki I – IV

Załącznik V

Załącznik VI


Top