EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0093

Dyrektywa 2006/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wykonywania operacji przez samoloty objęte częścią II rozdział 3 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie 2 (1988 rok) (tekst ujednolicony) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 374, 27.12.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 26 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 26 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 31 - 34

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/93/oj

27.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 374/1


DYREKTYWA 2006/93/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie określenia zasad wykonywania operacji przez samoloty objęte częścią II rozdział 3 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie 2 (1988 rok)

(tekst ujednolicony)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust.2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 92/14/EWG z dnia 2 marca 1992 w sprawie limitów operacyjnych statków powietrznych objętych częścią II rozdział 2 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie 2 (1988) (3) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości dyrektywa ta powinna zostać ujednolicona.

(2)

Wprowadzenie norm emisji hałasu dla cywilnych poddźwiękowych samolotów odrzutowych ma znaczące konsekwencje dla zapewnienia usług transportu lotniczego, szczególnie tam, gdzie takie normy ograniczają okres użytkowania samolotów eksploatowanych przez przedsiębiorstwa lotnicze.

(3)

Dyrektywą Rady 89/629/EWG z dnia 4 grudnia 1989 r. w sprawie ograniczenia emisji hałasu z cywilnych poddźwiękowych samolotów odrzutowych (5) ograniczono dokonywanie wpisów do rejestrów cywilnych statków powietrznych państw członkowskich samolotów, które spełniają jedynie normy określone w części II rozdział 2 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie 2 (1988 r.). Dyrektywa ta stanowi, że ograniczenie wpisu jest tylko pierwszym etapem.

(4)

Wskutek wzrastającego zagęszczenia ruchu w portach lotniczych Wspólnoty niezbędne jest zapewnienie jak najlepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury. Będzie to możliwe jedynie wtedy, gdy eksploatowane będą samoloty możliwe do zaakceptowania z punktu widzenia ochrony środowiska.

(5)

Prace podjęte przez Wspólnotę we współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi wskazują, że środki ograniczające wykonywanie operacji przez samoloty nie spełniające norm określonych w rozdziale 3 załącznika 16, muszą stanowić następny krok po zasadzie nie wpisywania do rejestru, jeśli ma to odnieść skutek korzystny dla środowiska.

(6)

W tym celu powinny być wprowadzone w racjonalnym przedziale czasowym wspólne zasady w celu zapewnienia ujednoliconych w całej Wspólnocie działań, uzupełniających istniejące zasady. Jest to szczególnie ważne w świetle najnowszej tendencji do dalszej liberalizacji europejskiego ruchu lotniczego.

(7)

Hałas samolotów należy zmniejszać, uwzględniając aspekty środowiskowe, możliwości techniczne i skutki ekonomiczne.

(8)

Właściwe jest określenie zasad wykonywania operacji przez cywilne odrzutowe samoloty poddźwiękowe, wpisane do rejestrów państw członkowskich i spełniające normy określone w rozdziale 3 załącznika 16.

(9)

Państwa członkowskie powinny przyjąć przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów krajowych przyjętych z zastosowaniem niniejszej dyrektywy. Sankcje te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(10)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku I, część B,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1.   Celem niniejszej dyrektywy jest określenie zasad wykonywania operacji przez cywilne poddźwiękowe samoloty odrzutowe, określone w art. 2.

2.   Dyrektywę niniejszą stosuje się do samolotów posiadających maksymalną masę startową 34 000 kg lub większą lub mieszczących, zgodnie z certyfikatem typu samolotu, więcej niż dziewiętnaście miejsc pasażerskich, z wyłączeniem miejsc przeznaczonych wyłącznie dla załogi.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie zapewniają, że wszystkie cywilne poddźwiękowe samoloty odrzutowe, wykonujące operacje z portów lotniczych usytuowanych na ich terytoriach, spełniają normy określone w części II rozdział 3 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie drugie (1988 rok).

2.   Terytorium, określone w ust. 1, nie obejmuje departamentów zamorskich, określonych w art. 299 ust. 2 Traktatu.

Artykuł 3

1.   Państwa członkowskie mogą przyznać odstępstwo od art. 2 dla samolotów o znaczeniu historycznym.

2.   Każde państwo członkowskie, przyznające odstępstwa na podstawie ust. 1, informuje właściwe organy innych państw członkowskich oraz Komisję o tym fakcie i o podstawie swojej decyzji.

3.   Każde państwo członkowskie uznaje odstępstwo przyznane przez inne państwo członkowskie w odniesieniu do samolotów znajdujących się w rejestrze tego ostatniego.

4.   W indywidualnych przypadkach państwa członkowskie mogą zezwolić na czasowe korzystanie z portów lotniczych, położonych na ich terytorium, przez samoloty, które nie mogą być eksploatowane w oparciu o pozostałe przepisy niniejszej dyrektywy. Wyłączenia te powinny być ograniczone do:

a)

samolotów, których operacje mają charakter na tyle wyjątkowy, że odmówienie czasowego wyłączenia byłoby nieuzasadnione;

b)

samolotów wykonujących loty niezarobkowe w celu przebudowy, naprawy lub obsługi.

Artykuł 4

Państwa członkowskie przekażą Komisji teksty przepisów prawa krajowego, które przyjęły w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 5

Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wprowadzenia w życie. Przewidziane sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach, a także powiadamiają ją niezwłocznie o wszelkich kolejnych dotyczących ich zmianach.

Artykuł 6

1.   Dyrektywa 92/14/EWG zostaje niniejszym uchylona, bez uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku I część B.

2.   Odesłania do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 8

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, 12 grudnia 2006 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. PEKKARINEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 108 z 30.4.2004, str. 55.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2004 r. (Dz.U. C 97 E z 22.4.2004, str. 67) oraz decyzja Rady z dnia 14 listopada 2006 r.

(3)  Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 21. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 991/2001 (Dz.U. L 138 z 22.5.2001, str. 12).

(4)  Patrz: załącznik I, część A.

(5)  Dz.U. L 363 z 13.12.1989, str. 27.


ZAŁĄCZNIK I

Część A

Uchylona dyrektywa i jej kolejne zmiany

Dyrektywa Rady 92/14/EWG

(Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 21)

Dyrektywa Rady 98/20/WE

(Dz.U. L 107 z 7.4.1998, str. 4)

Dyrektywa Komisji 1999/28/WE

(Dz.U. L 118 z 6.5.1999, str. 53)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2001

(Dz.U. L 138 z 22.5.2001, str. 12)

Część B

Lista terminów transpozycji do prawa krajowego

(określonych w art. 6)

Dyrektywa

Termin transpozycji

92/14/EWG

1 lipca 1992

98/20/WE

1 marca 1999

1999/28/WE

1 września 1999


ZAŁĄCZNIK II

TABELA KORELACJI

Dyrektywa 92/14/EWG

Niniejsza dyrektywa

Artykuł 1 ustęp 1 i 2

Artykuł 1 ustęp 1 i 2

Artykuł 1 ustęp 3

Artykuł 2 ustęp 1

Artykuł 2 ustęp 2

Artykuł 2 ustęp 1

Artykuł 2 ustęp 3

Artykuł 2 ustęp 2

Artykuł 2 ustęp 4

Artykuły 3 i 4

Artykuł 5 ustęp 1

Artykuł 5 ustęp 2

Artykuł 3 ustęp 1

Artykuły 6 i 7

Artykuł 8

Artykuł 3 ustęp 4

Artykuł 9 ustęp 1

Artykuł 3 ustęp 2

Artykuł 9 ustęp 2

Artykuł 3 ustęp 3

Artykuły 9a i 9b

Artykuł 10 ustęp 1

Artykuł 10 ustęp 2

Artykuł 4

Artykuł 5 (1)

Artykuł 6

Artykuł 7

Artykuł 11

Artykuł 8

Załącznik

Załącznik I

Załącznik II


(1)  Art. 2 dyrektywy Rady 98/20/WE.


Top