EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0964

2006/964/WE: Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiającej ramy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieżyy

OJ L 397, 30.12.2006, p. 14–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 052 P. 117 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 052 P. 117 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 121 P. 166 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/964/oj

30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 397/14


DECYZJA RADY

z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiającej ramy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży

(2006/964/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 149 i 150 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją z dnia 24 października 2005 r. Rada upoważniła Komisję do prowadzenia z rządem Kanady negocjacji dotyczących umowy odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia oraz młodzieży.

(2)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty umowę z rządem Kanady zgodnie z wytycznymi negocjacyjnymi zawartymi w załączniku do tej decyzji.

(3)

Wspólnota i Kanada oczekują, że współpraca ta przyniesie wzajemne korzyści, które ze strony Wspólnoty muszą stanowić uzupełnienie dwustronnych programów między państwami członkowskimi a Kanadą i stanowić wartość dodaną dla Europy.

(4)

Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty dnia 5 grudnia 2006 r., z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie.

(5)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1.   Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiająca ramy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży zostaje zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

2.   Tekst Umowy jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przedstawicielstwo Wspólnoty Europejskiej we Wspólnym Komitecie, o którym mowa w art. 6 Umowy, składa się z przedstawiciela Komisji wspieranego przez przedstawiciela z każdego państwa członkowskiego.

Artykuł 3

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby umocowanej do dokonania powiadomienia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 umowy.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2006 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-E. ENESTAM


UMOWA

między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiająca ramy współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

z jednej strony, oraz

RZĄD KANADY,

z drugiej strony,

zwane dalej łącznie „Stronami”,

STWIERDZAJĄC, że Deklaracja w sprawie wzajemnych relacji Wspólnoty Europejskiej i Kanady, przyjęta przez Wspólnotę Europejską i jej państwa członkowskie oraz rząd Kanady w dniu 22 listopada 1990 r. w szczególny sposób odnosi się do wzmocnienia wzajemnej współpracy w różnych dziedzinach, które mają bezpośredni wpływ na obecne i przyszłe dobro ich obywateli, takich jak wymiany i wspólne projekty w dziedzinie edukacji i kultury, włącznie z wymianą pracowników naukowych i młodzieży,

STWIERDZAJĄC, że wspólna deklaracja polityczna i plan działania UE-Kanada przyjęte w dniu 17 grudnia 1996 r. stanowią, że w celu odnowienia więzi opartych na wspólnej kulturze i wartościach, Strony będą promować kontakty między obywatelami na wszystkich szczeblach, zwłaszcza wśród młodzieży i że wspólny plan działania dołączony do deklaracji zachęca Strony do dalszego wspierania współpracy poprzez Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiającą program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia ratyfikowany w 1996 r.,

STWIERDZAJĄC, że Agenda Partnerstwa UE-Kanada przyjęta 18 marca 2004 r. podczas szczytu UE-Kanada dotyczy konieczności poszukiwania nowych sposobów wzmocnienia więzi pomiędzy oboma narodami, zwłaszcza poprzez rozszerzenie zakresu programów wymiany UE/Kanada dla osób młodych poprzez zbadanie możliwości wzmocnienia i poszerzenia zakresu współpracy UE-Kanada w trakcie odnawiania Umowy miedzy Wspólnotą Europejską a rządem Kanady odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia ratyfikowanej w 2001 r.,

STWIERDZAJĄC, że we wspólnej deklaracji przyjętej podczas szczytu UE-Kanada dnia 19 czerwca 2005 r. mowa jest również o woli przywódców UE i Kanady do odnowienia, wzmocnienia i poszerzenia zakresu Umowy miedzy Wspólnotą Europejską a rządem Kanady odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia ratyfikowanej w 2001 r. zwłaszcza poprzez dodanie kwestii współpracy w dziedzinie młodzieży w celu wzmocnienia współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i transatlantyckiej wymiany pomiędzy naszymi obywatelami,

ZWAŻAJĄC na pełne poszanowanie obowiązków państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej i kompetencji ustawodawczych Prowincji i Terytoriów Kanady w dziedzinie edukacji i szkolenia oraz niezależność instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji szkoleniowych,

ZWAŻYWSZY, że przyjęcie i wdrożenie Umów w sprawie szkolnictwa wyższego i szkolenia z lat 1996 i 2001 stanowi realizację zobowiązań zawartych w deklaracjach UE-Kanada, oraz że współpraca dla obu Stron jest bardzo pozytywna,

UZNAJĄC istotny wkład edukacji i szkolenia w rozwój zasobów ludzkich, zdolnych do uczestnictwa w globalnej gospodarce opartej na wiedzy,

UZNAJĄC, że współpraca w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży powinna uzupełniać inne odpowiednie inicjatywy współpracy między Wspólnotą Europejską Kanadą,

UZNAJĄC znaczenie uwzględnienia pracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia wykonanej przez organizacje międzynarodowe działające aktywnie w tych dziedzinach, takie jak OECD, UNESCO i Rada Europy,

UZNAJĄC, że Strony mają wspólny interes we współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży, który jest częścią szerszej współpracy istniejącej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Kanadą,

SPODZIEWAJĄC SIĘ uzyskania obopólnych korzyści ze współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży,

UZNAJĄC potrzebę rozszerzenia dostępu do działań wspieranych zgodnie z niniejszą Umową, w szczególności działań prowadzonych w sektorze szkolenia i młodzieży,

PRAGNĄC odnowić podstawy w celu kontynuacji współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cel

Niniejsza Umowa ustanawia ramy współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży między Wspólnotą Europejską a Kanadą.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej Umowy:

1)

„instytucje szkolnictwa wyższego” oznaczają każdą instytucję zgodnie ze stosowanymi przez każdą Stronę przepisami prawnymi lub praktykami, która oferuje możliwość uzyskania kwalifikacji lub dyplomów na poziomie szkolnictwa wyższego, niezależnie od nazwy danej instytucji;

2)

„instytucje szkoleniowe” oznaczają organy publiczne, półpubliczne lub prywatne wszystkich typów, które bez względu na ich przeznaczenie, zgodnie ze stosowanymi przepisami prawa i praktykami, opracowują lub podejmują programy kształcenia i szkolenia zawodowego, doskonalenia zawodowego, uaktualniającego szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania prowadzące do uzyskania kwalifikacji uznawanych przez właściwe organy;

3)

„studenci” oznaczają wszystkie osoby będące słuchaczami kursów lub programów szkoleniowych i nauki, prowadzonych przez instytucje szkolnictwa wyższego lub instytucje szkoleniowe, określone w niniejszym artykule i które są uznane i wspierane finansowo przez właściwe organy;

4)

„młodzież” oznacza obszary działalności związane z nieformalnym i incydentalnym uczeniem się, obejmujące organizacje młodzieżowe i inne stowarzyszenia młodzieżowe, jak również animatorów społeczno-oświatowych i inne podmioty pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz.

Artykuł 3

Cele

1.   Ogólnymi celami niniejszej Umowy są:

a)

promowanie wzajemnego zrozumienia między narodami Wspólnoty Europejskiej i Kanady z uwzględnieniem lepszej znajomości ich języków, kultur i instytucji;

b)

poprawa jakości zasobów ludzkich zarówno we Wspólnocie Europejskiej, jak i w Kanadzie poprzez ułatwienie nabywania umiejętności niezbędnych do sprostania wyzwaniom stawianym przez światową gospodarkę opartą na wiedzy.

2.   Szczególnymi celami niniejszej Umowy są:

a)

wzmacnianie wspólnotowego i kanadyjskiego wymiaru wartości dodanej we współpracy transatlantyckiej w dziedzinie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży;

b)

wspieranie transatlantyckich wymian pomiędzy obywatelami UE i Kanady;

c)

wniesienie wkładu do rozwoju instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji szkoleniowych, jak również struktur i organizacji młodzieżowych;

d)

promowanie i/lub wzmacnianie partnerstw pomiędzy zainteresowanymi stronami w dziedzinie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży we Wspólnocie Europejskiej i w Kanadzie;

e)

przyczynianie się do rozwoju zawodowego poszczególnych osób, osiągając jednocześnie ogólne cele Umowy;

f)

rozwijanie możliwości dialogu i wymiany w odniesieniu do polityki dotyczącej młodzieży i pracy wykonywanej przez młodzież.

3.   Celami operacyjnymi niniejszej Umowy są:

a)

wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego i szkolenia celem promowania i rozwoju wspólnych badań i/lub programów szkoleniowych oraz mobilności studentów;

b)

poprawa jakości transatlantyckiej mobilności studentów poprzez promowanie przejrzystości, wzajemnego uznawania kwalifikacji oraz okresów studiów i szkolenia, a także, w stosownych przypadkach, przenoszenia uzyskanych zaliczeń;

c)

wzmacnianie współpracy między organizacjami publicznymi i prywatnymi działającymi w dziedzinach szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży w celu zachęcania do dyskusji i wymiany doświadczeń w obszarach polityki;

d)

wspieranie transatlantyckiej mobilności specjalistów (w tym specjalistów w trakcie zaawansowanego kształcenia), w celu poprawy wzajemnego zrozumienia zagadnień związanych ze stosunkami UE/Kanada;

e)

wspieranie współpracy między młodzieżowymi strukturami, organizacjami i animatorami społeczno-oświatowymi, młodymi przywódcami i innymi młodymi uczestnikami w celu promowania wymiany dobrych praktyk oraz rozwoju sieci.

Artykuł 4

Zasady

Współpraca w ramach niniejszej Umowy odbywa się w oparciu o następujące zasady:

1)

pełne poszanowanie obowiązków państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej i kompetencji ustawodawczych prowincji i terytoriów Kanady w dziedzinie edukacji i szkolenia oraz niezależność instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji szkoleniowych;

2)

ogólna równowaga korzyści z działań podjętych zgodnie z niniejszą Umową;

3)

szeroki udział różnych państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej oraz prowincji i terytoriów Kanady;

4)

uznanie pełnej różnorodności kulturowej, społecznej i gospodarczej Wspólnoty Europejskiej i Kanady;

5)

zacieśniona współpraca pomiędzy Wspólnotą Europejską a Kanadą oraz komplementarność z programami dwustronnymi między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Kanadą, jak również z innymi programami i inicjatywami Wspólnoty Europejskiej i Kanady w dziedzinie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży.

Artykuł 5

Współpraca

Współpraca odbywa się poprzez środki działania, określone w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.

Artykuł 6

Wspólny Komitet

1.   Niniejszym ustanawia się Wspólny Komitet. Składa się on z przedstawicieli każdej Strony.

2.   Wspólny Komitet ma następujące funkcje:

a)

przegląd wspólnych działań przewidzianych w niniejszej Umowie;

b)

przedstawianie Stronom co dwa lata sprawozdania dotyczącego poziomu, statusu oraz efektywności współpracy realizowanej zgodnie z celami i zasadami niniejszej Umowy;

c)

wymiana informacji na temat najnowszych zmian, polityk i tendencji oraz innowacyjnych praktyk związanych ze szkolnictwem wyższym, szkoleniem i młodzieżą.

3.   Wspólny Komitet zbiera się co dwa lata, a posiedzenia odbywają się na przemian we Wspólnocie Europejskiej i w Kanadzie. Inne spotkania odbywają się według wspólnych ustaleń.

4.   Decyzje Wspólnego Komitetu zapadają jednomyślnie. Protokół uzgadniany jest przez osoby wybrane przez każdą ze Stron do wspólnego przewodniczenia posiedzeniu i wraz ze sprawozdaniem udostępniany jest Wspólnemu Komitetowi ustanowionemu na mocy Porozumienia ramowego o współpracy handlowo-gospodarczej między Wspólnotami Europejskimi a Kanadą z 1976 r., jak również właściwym ministrom każdej ze Stron.

Artykuł 7

Monitorowanie i ocena

Program jest monitorowany i oceniany, w odpowiednich przypadkach, na zasadzie wzajemnej współpracy, umożliwiając tym samym, jeśli to konieczne, reorientację wspólnych działań w świetle potrzeb lub możliwości pojawiających się w trakcje ich realizacji.

Artykuł 8

Finansowanie

1.   Współpraca uzależniona jest od dostępności funduszy oraz stosowanych przepisów ustawowych i wykonawczych, polityk i programów Wspólnoty Europejskiej i Kanady. Finansowanie będzie odbywać się na podstawie ogólnej współmierności funduszy przez obie Strony.

2.   Każda ze Stron przeznacza fundusze służące bezpośredniej korzyści:

ze strony Wspólnot Europejskich, obywateli jednego z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej lub osób uznanym przez państwo członkowskie jako posiadające oficjalny status stałych mieszkańców,

ze strony Kanady, jej obywateli i stałych mieszkańców zgodnie z ich określeniem w prawie kanadyjskim.

3.   Koszty poniesione przez Wspólny Komitet lub w jego imieniu pokrywa Strona, przed którą odpowiada członek, który poniósł te koszty. Koszty, z wyjątkiem kosztów podróży i zakwaterowania, bezpośrednio związane z posiedzeniami Wspólnego Komitetu, pokrywa Strona przyjmująca.

Artykuł 9

Wjazd personelu

Każda ze Stron podejmuje wszelkie uzasadnione kroki i dokonuje wszelkich starań w celu ułatwienia wjazdu na i wyjazdu z jej terytorium personelu, studentów, materiałów i sprzętu drugiej Strony zaangażowanych lub wykorzystywanych w ramach współpracy na mocy niniejszej Umowy, zgodnie z ich stosownymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Artykuł 10

Inne ustalenia

1.   Niniejsza Umowa nie narusza współpracy, która może być podejmowana zgodnie z innymi porozumieniami między Stronami.

2.   Niniejsza Umowa jest bez uszczerbku dla istniejących lub przyszłych porozumień dwustronnych pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Kanadą w dziedzinach objętych niniejszą Umową.

Artykuł 11

Terytorialny zakres stosowania niniejszej Umowy

Niniejszą Umowę stosuje się, z jednej strony, do terytoriów, do których stosuje się Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i na warunkach ustanowionych w tym Traktacie oraz, z drugiej strony, do terytorium Kanady.

Artykuł 12

Postanowienia końcowe

1.   Każda ze Stron pisemnie powiadamia drugą Stronę o wyrażeniu zgody na związanie niniejszą Umową. Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie, w której ostatnia Strona powiadomiła o tym drugą Stronę.

2.   Niniejsza Umowa pozostaje w mocy przez osiem lat, po czym może zostać przedłużona na mocy pisemnej zgody Stron.

3.   Zmiany niniejszej Umowy możliwe są za obopólnym, pisemnym porozumieniem Stron.

4.   Zmiany lub przedłużenia mają formę pisemną i wchodzą w życie w dniu określonym przez Strony.

5.   Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie przez każdą ze Stron w drodze pisemnego zawiadomienia z zachowaniem dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej Umowy nie ma wpływu na ważność lub czas trwania uzgodnień poczynionych w ramach Umowy ani na obowiązki ustanowione zgodnie z załącznikiem do niniejszej Umowy.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani złożyli swoje podpisy pod niniejszą Umową.

Niniejszą Umowę sporządzono w Helsinkach, dnia 5 grudnia 2006 r. w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niemieckim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym każdy z tych dokumentów jest jednakowo autentyczny.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu Rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

För Kanadas regering

Image

ZAŁĄCZNIK

DZIAŁANIA

1.   Działanie związane ze szkolnictwem wyższym i szkoleniem

1.1.   Strony zapewniają wsparcie dla instytucji szkolnictwa wyższego oraz instytucji szkoleniowych, które tworzą wspólne konsorcja WE/Kanada w celu uruchomienia wspólnych projektów w zakresie szkolnictwa wyższego i szkolenia.

1.2.   Każde wspólne konsorcjum musi być utworzone przez wielostronne partnerstwo obejmujące instytucje z przynajmniej dwóch państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej i przynajmniej dwóch prowincji lub terytoriów Kanady.

1.3.   W działaniach wspólnych konsorcjów należy zasadniczo uwzględnić transatlantycką mobilność studentów w ramach wspólnych programów nauczania, wzajemne uznawanie uzyskanych zaliczeń, przygotowanie językowe i kulturowe celem zapewnienia parytetu w przepływie w każdym kierunku.

1.4.   Dziedziny priorytetowe i kwalifikujące się do działań w ramach wspólnych konsorcjów WE/Kanada ustalane są wspólnie przez właściwe organy każdej Strony.

1.5.   Strony mogą wspierać finansowo mobilność studentów we wspólnych konsorcjach instytucji szkolnictwa wyższego i/lub instytucji szkolenia zawodowego, które mają na swoim koncie osiągnięcia w zakresie doskonałości w realizacji wspólnych projektów finansowanych przez Strony.

2.   Działanie w zakresie młodzieży

Strony mogą świadczyć pomoc finansową na działania obejmujące struktury młodzieżowe, organizacje młodzieżowe, animatorów społeczno-oświatowych i innych młodych uczestników. Działania te mogłyby obejmować seminaria, kursy szkoleniowe, staże typu „job shadowing” (praktykanci mają możliwość podpatrywania swego mentora pracującego na określonym stanowisku), oraz wizyty dotyczące określonych tematów, np. obywatelstwa, różnorodności kulturowej, wolontariatu i uznawania kształcenia nieformalnego i incydentalnego.

3.   Działanie uzupełniające

3.1.   Strony mogą wspierać ograniczoną liczbę działań uzupełniających zgodnie z celami Umowy, w tym wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, łączenie zasobów i materiałów elektronicznych w dziedzinie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży.

3.2.   Strony mogą udzielać wsparcia finansowego dla działań w ramach danej polityki, w tym dla organizacji działających w dziedzinie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży; środki te mogą obejmować badania, konferencje, seminaria, grupy robocze, warsztaty rozwoju zawodowego, ćwiczenia porównawcze i dotyczyć zagadnień horyzontalnych w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia zawodowego, w tym uznawania kwalifikacji i przenoszenie uzyskanych zaliczeń w ramach Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS).

3.3.   Strony mogą udzielać wsparcia finansowego na rzecz mobilności specjalistów (w tym specjalistów w trakcie zaawansowanego kształcenia), którzy pragną podjąć krótkookresowe studia lub programy szkoleniowe w celu wzbogacenia swojej wiedzy fachowej w obszarach mających szczególne znaczenie dla stosunków UE/Kanada, które zostałyby określone przez Strony.

3.4.   Strony mogą udzielać wparcia finansowego stowarzyszeniom absolwentów skupiającym studentów, którzy uczestniczyli w wymianach wspieranych przez program współpracy UE/Kanada w zakresie szkolnictwa wyższego i szkolenia zawodowego. Stowarzyszenia absolwentów mogą być prowadzone przez organizację lub organizacje, które Strony wspólnie wyznaczają.

Zarządzanie działaniami

1.   Każda Strona może udzielać wsparcia finansowego na działania przewidziane niniejszą Umową.

2.   Administrację wspomnianych działań sprawują właściwi urzędnicy obu Stron. Zadania te mogą obejmować:

decydowanie o zasadach i procedurach dotyczących przedstawiania wniosków, włącznie z przygotowaniem wspólnego zestawu wytycznych dla wnioskodawców,

ustanowienie harmonogramu publikacji zaproszenia do składania wniosków, składania i selekcji wniosków,

udzielanie informacji o działaniach w ramach niniejszej Umowy oraz o ich realizacji,

mianowanie doradców akademickich i ekspertów, m.in. do przeprowadzenia niezależnej oceny wniosków,

rekomendowanie właściwym władzom każdej ze Stron projektów do finansowania,

zarządzanie finansami,

oparte na współpracy podejście do monitorowania i oceny.

3.   Zasadniczo Wspólnota Europejska będzie udzielać wsparcia (w tym stypendiów) do wykorzystania przez wspólnotowych partnerów projektu; Kanada będzie udzielać wsparcia dla kanadyjskich partnerów projektu.

Środki wsparcia technicznego

Strony udostępniają środki na zakup usług gwarantujących optymalne wykonanie Umowy; w szczególności Strony mogą organizować seminaria, kolokwia i inne spotkania ekspertów, dokonywać oceny, wydawać publikacje lub rozpowszechniać odnośne informacje.


Top