Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0597

2006/597/WE: Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych na zasadzie przejściowej i szczególnej w ramach celu konkurencyjność regionalna i zatrudnienie w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3480)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 49–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 30–31 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 139 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 139 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 30 - 31

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/597/oj

6.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/49


DECYZJA KOMISJI

z dnia 4 sierpnia 2006 r.

ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych na zasadzie przejściowej i szczególnej w ramach celu „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” w latach 2007–2013

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3480)

(2006/597/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. określające ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności (1) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, w szczególności jego art. 8 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 cel „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” zmierza do wzmocnienia konkurencyjności i atrakcyjności regionów.

(2)

Zgodnie z art. 8 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 regiony określone na poziomie II NUTS całkowicie objęte Celem 1 w 2006 r. na mocy art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (2), których nominalny poziom produktu krajowego brutto (PKB) na osobę mierzony i obliczony zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 przekroczy 75 % średniego PKB w UE-15, kwalifikują się na zasadzie przejściowej i szczególnej do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”.

(3)

Zgodnie z art. 8 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Cypr korzysta również w latach 2007–2013 z finansowania przejściowego mającego zastosowanie w odniesieniu do regionów, o których mowa w akapicie pierwszym tego samego artykułu.

(4)

Należy zatem ustalić wykaz kwalifikujących się regionów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Regionami kwalifikującymi się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” na zasadzie przejściowej i szczególnej, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, są regiony wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Danuta HÜBNER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25.

(2)  Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1198/2006 (Dz.U. L 223 z 15.8.2006, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Wykaz regionów NUTS II kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych na zasadzie przejściowej i szczególnej w ramach celu „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

GR24

Sterea Ellada

GR42

Notio Aigaio

ES41

Castilla y León

ES52

Comunidad Valenciana

ES70

Canarias

IE01

Border, Midland and Western

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

HU10

Közép-Magyarország

PT30

Região Autónoma da Madeira

FI13

Itä-Suomi

UKD5

Merseyside

UKE3

South Yorkshire


Top