EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0596

2006/596/WE: Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3479)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 28–29 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 136 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 136 - 138
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 28 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/596/oj

6.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/47


DECYZJA KOMISJI

z dnia 4 sierpnia 2006 r.

ustalająca wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3479)

(2006/596/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (1), zwłaszcza jego art. 5 ust. 3 i art. 8 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego Fundusz Spójności, Fundusz Spójności przyczynia się do wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej Wspólnoty w celu promowania zrównoważonego rozwoju.

(2)

Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 państwami członkowskimi kwalifikującymi się do finansowania z Funduszu Spójności są państwa, których produkt narodowy brutto (PNB) na osobę mierzony parytetem siły nabywczej i obliczony na podstawie danych Wspólnoty za lata 2001–2003 wynosi mniej niż 90 % średniego PNB w UE-25.

(3)

Zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 państwa członkowskie kwalifikujące się do finansowania z Funduszu Spójności w 2006 r., które kwalifikowałyby się nadal, miały próg kwalifikowania wynoszący 90 % średniego PNB w UE-15, lecz przestają się kwalifikować, ponieważ ich nominalny poziom PNB na osobę przekroczy 90 % średniego PNB w UE-25, mierzony i obliczony według art. 5 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, kwalifikują się również na zasadzie przejściowej i szczególnej do finansowania z Funduszu Spójności.

(4)

Należy zatem ustalić wykaz kwalifikujących się państw członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Państwami członkowskimi kwalifikującymi się do finansowania z Funduszu Spójności w dniu 1 stycznia 2007 r. są państwa wymienione w załączniku I.

Artykuł 2

Państwami członkowskimi kwalifikującymi się do finansowania z Funduszu Spójności na zasadzie przejściowej i szczególnej, zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, są państwa wymienione w załączniku II.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Danuta HÜBNER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25.


ZAŁĄCZNIK I

Wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w dniu 1 stycznia 2007 r.

 

Republika Czeska

 

Estonia

 

Grecja

 

Cypr

 

Łotwa

 

Litwa

 

Węgry

 

Malta

 

Polska

 

Portugalia

 

Słowenia

 

Słowacja


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności na zasadzie przejściowej i szczególnej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Hiszpania


Top