EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2126

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2126/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 350/93 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

OJ L 340, 23.12.2005, p. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 423–424 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 019 P. 22 - 23
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 019 P. 22 - 23
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 011 P. 191 - 192

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2126/oj

23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/33


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2126/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 350/93 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 350/93 z dnia 17 lutego 1993 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej ustanowiło środki dotyczące klasyfikacji w Nomenklaturze (2) Scalonej szortów opisanych w pkt 8 Załącznika do rozporządzenia (fotografia nr 509).

(2)

Konieczne jest uściślenie opisu kieszeni tej części garderoby, której dotyczy niniejsze rozporządzenie i odpowiednie dostosowanie drugiego akapitu uzasadnienia, w celu uniknięcia rozbieżnej klasyfikacji. Do tej pory fakt, że kieszenie nie posiadają systemu zapinania był jedynie zilustrowany na fotografii nr 509.

(3)

Ponadto w uzasadnieniu klasyfikacji tej części garderoby podane zostało odniesienie do uwagi 8 działu 62. Nomenklatury Scalonej bez wskazania, który akapit tej uwagi został zastosowany, co mogło prowadzić do rozbieżnej klasyfikacji.

(4)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej powinno być wyjaśnione, że klasyfikacja ustanowiona na mocy rozporządzenia (EWG) nr 350/93 nie została oparta na pierwszym akapicie uwagi 8, a zatem nie była rozstrzygnięta uzasadnieniem, że ta część garderoby ma krój, który wyraźnie wskazuje, że jest ona przeznaczona dla kobiet.

(5)

Powinno zostać wprowadzone postanowienie, że drugi akapit uwagi 8 do działu 62 został zastosowany oraz, że omawiana część garderoby została zaklasyfikowana do kodu CN 6204 63 90, ponieważ krój tej części garderoby nie daje wystarczających wskazówek, czy jest on przewidziany dla mężczyzn, czy dla kobiet, a zatem nie może być identyfikowany, ani jako część garderoby dla mężczyzn lub chłopców, ani dla kobiet lub dziewcząt.

(6)

Rozporządzenie (EWG) nr 350/93 powinno zostać zatem odpowiednio zmienione.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W punkcie 8 Załącznika do rozporządzenia (EWG) 350/93 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w kolumnie 1 (Opis towarów) ostatnie zdanie przyjmuje następujące brzmienie:

„Ta część garderoby posiada otwartą wewnętrzną kieszeń po obu stronach oraz wewnętrzne dziane majtki (poliester 65 %, bawełna 35 %), przyszyte w tali (jak szorty) (patrz: fotografia nr 509) (*).”;

2)

w kolumnie 3 (Uzasadnienie) tekst przyjmuje następujące brzmienie:

„Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1 i 6 Ogólnych Reguł Nomenklatury Scalonej, drugi akapit uwagi 8 do działu 62, jak również brzmienie kodów CN 6204, 6204 63 oraz 6204 63 90.

Klasyfikacja jako strój kąpielowy jest wykluczona, ponieważ ta część garderoby, na podstawie kroju, ogólnego wyglądu oraz obecności bocznych kieszeni bez trwałego systemu zapinania nie może być uważana jako przeznaczona do noszenia wyłącznie lub głównie jako strój kąpielowy.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1719/2005 (Dz.U. L 286 z 28.10.2005, str. 1).

(2)  Dz.U. L 41 z 18.2.1993, str. 7.


Top