EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1147

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2005 z dnia 15 lipca 2005 r.. w sprawie wstrzymania połowów dobijakowatych przy pomocy niektórych narzędzi połowowych w Morzu Północnym i cieśninie Skagerrak

OJ L 185, 16.7.2005, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1147/oj

16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1147/2005

z dnia 15 lipca 2005 r..

w sprawie wstrzymania połowów dobijakowatych przy pomocy niektórych narzędzi połowowych w Morzu Północnym i cieśninie Skagerrak

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności jego art. 12 ust 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Nakłady połowowe Wspólnoty dla statków dokonujących połowów dobijakowatych w Morzu Północnym i cieśninie Skagerrak są tymczasowo określone w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 27/2005.

(2)

Zgodnie z pkt. 6 lit. c) wymienionego załącznika Komisja dokonuje przeglądu nakładów połowowych na 2005 r. na podstawie opinii Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF) na temat liczebności dobijakowatych Morza Północnego w 2004 r. W przypadku, gdy STECF oszacował liczebność dobijakowatych Morza Północnego w 2004 r. na mniej niż 300 000 milionów osobników w wieku 0, połowy włokiem dennym, okrężnicą lub podobnymi ciągnionymi narzędziami połowowymi o rozmiarze oczek sieci wynoszącym mniej niż 16 mm są zakazane w pozostałej części 2005 r.

(3)

STECF oszacował liczebność dobijakowatych w 2004 r. na 150 000 milionów osobników w wieku 0.

(4)

Ponieważ STECF oszacował liczebność dobijakowatych Morza Północnego w 2004 r. na mniej niż 300 000 milionów osobników w wieku 0, należy zakazać połowów w pozostałej części 2005 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakazuje się połowów dobijakowatych w Morzu Północnym i cieśninie Skagerrak (strefie ICES IIa, IIIa i podobszarze IV) (2) włokiem dennym, okrężnicą lub podobnymi ciągnionymi narzędziami połowowymi o rozmiarze oczek sieci wynoszącym mniej niż 16 mm od dnia wejścia w życie ustalonego w art. 2 do dnia 31 grudnia 2005 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 860/2005 (Dz.U. L 144 z 8.6.2005, str. 1).

(2)  Wody WE z wyłączeniem wód w odległości do 6 mil od punktów odniesienia Zjednoczonego Królestwa znajdujących się na Szetlandach i wyspach Fair Isle i Foula.


Top