EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0920

Rozporządzenie Rady (WE) nr 920/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz wprowadzające tymczasowe środki stanowiące odstępstwa od tych rozporządzeń

OJ L 156, 18.6.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 184–185 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 195 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 195 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 84 - 85

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/920/oj

18.6.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/3


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 920/2005

z dnia 13 czerwca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz wprowadzające tymczasowe środki stanowiące odstępstwa od tych rozporządzeń

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 290,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 190,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rząd Irlandii złożył wniosek o przyznanie językowi irlandzkiemu takiego samego statusu, jaki przyznany jest narodowym językom urzędowym innych Państw Członkowskich UE, i o dokonanie odpowiednich zmian w rozporządzeniu Rady nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1) oraz w rozporządzeniu Rady nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2), które to oba rozporządzenia są dalej zwane „rozporządzeniem nr 1”.

(2)

Z art. 53 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 314 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską wynika, że język irlandzki jest jednym z autentycznych języków każdego z tych Traktatów.

(3)

Rząd Irlandii podkreśla, że zgodnie z art. 8 Konstytucji Irlandii język irlandzki jako język narodowy jest pierwszym językiem urzędowym Irlandii.

(4)

Rzeczą właściwą jest rozpatrzyć pozytywnie wniosek rządu Irlandii i zmienić odpowiednio rozporządzenie nr 1; jednakże ze względów praktycznych i na okres przejściowy należy postanowić, że instytucje Unii Europejskiej nie mają obowiązku sporządzania i tłumaczenia wszystkich aktów, łącznie z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości, w języku irlandzkim i na język irlandzki; należy również przewidzieć, aby odstępstwo takie było częściowe, wyłączając z jego zakresu rozporządzenia przyjmowane wspólnie przez Parlament Europejski i Radę oraz upoważnić Radę do podjęcia jednomyślnie decyzji, w okresie czterech lat od dnia stosowania niniejszego rozporządzenia, a później co pięć lat, czy należy to odstępstwo uchylić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Językami urzędowymi i językami roboczymi instytucji Unii Europejskiej są języki: angielski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niemiecki, niderlandzki, polski, portugalski, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski.”;

2)

artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Rozporządzenia i inne dokumenty o zasięgu ogólnym są sporządzane w dwudziestu jeden językach urzędowych.”;

3)

artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej publikuje się w dwudziestu jeden językach urzędowych.”.

Artykuł 2

W drodze odstępstwa od rozporządzenia nr 1 i przez okres pięciu lat z możliwością przedłużenia, począwszy od dnia, kiedy niniejsze rozporządzenie stosuje się, instytucje Unii Europejskiej nie mają obowiązku sporządzania wszystkich aktów prawnych w języku irlandzkim lub publikowania ich w tym języku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszy artykuł nie stosuje się do rozporządzeń przyjmowanych wspólnie przez Parlament Europejski i Radę.

Artykuł 3

Nie później niż cztery lata od dnia, kiedy niniejsze rozporządzenie stosuje się, a później co pięć lat, Rada dokonuje przeglądu funkcjonowania art. 2 i podejmuje jednomyślnie decyzję, czy odstępstwo, o którym mowa w tym artykule, należy uchylić.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 13 czerwca 2005 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. 17 z 6.10.1958, str. 385/58. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. 17 z 6.10.1958, str. 401/58. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.


Top