EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0781

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 131, 25.5.2005, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 386–388 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 23 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 23 - 24

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; Uchylona w sposób domniemany przez 32008R0820

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/781/oj

25.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 781/2005

z dnia 24 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2320/2002, zadaniem Komisji jest przyjęcie środków w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa we Wspólnocie Europejskiej. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 z dnia 4 kwietnia 2003 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (2) było pierwszym aktem zawierającym takie środki.

(2)

Istnieje potrzeba ustanowienia środków, które będą precyzować wspólne podstawowe standardy.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 622/2003, oraz aby zapobiec aktom bezprawnej ingerencji, środki ustanowione w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 622/2003 powinny pozostać tajne i niepublikowane. Ta sama zasada koniecznie stosuje się do jakiegokolwiek aktu zmieniającego.

(4)

Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 622/2003.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cel

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 622/2003 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3 wspomnianego rozporządzenia stosuje się w odniesieniu do poufnego charakteru Załącznika.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 1.

(2)  Dz.U. L 89 z 5.4.2003, str. 9. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 68/2004 (Dz.U. L 10 z 16.1.2004, str. 14).


ZAŁĄCZNIK

Zgodnie z art. 1 Załącznik jest tajny i nie jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.


Top