Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0718R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 718/2005 z dnia 12 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (Tekst ten unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym L 121 z dnia 13 maja 2005 r., str. 64)

OJ L 126, 19.5.2005, p. 68–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/718/corrigendum/2005-05-19/oj

19.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/68


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 718/2005 z dnia 12 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

(Tekst ten unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym L 121 z dnia 13 maja 2005 r., str. 64 )

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 718/2005

z dnia 12 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (1), w szczególności jego art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Republika Czeska wyznaczyła władze wspólnotowe i poinformowała o tym Komisję. Komisja stwierdziła, że zaistniały wystarczające przesłanki, by te władze mogły, zgodnie z rozdziałem II, III i V rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002, wypełniać swe zadania punktualnie, skutecznie i w odpowiedni sposób.

(2)

Zjednoczone Królestwo podało Komisji nowy adres swoich władz wspólnotowych.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu wyznaczonego w art. 22 rozporządzenia (WE) nr 2368/2002.

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

»ZAŁĄCZNIK III

Wykaz właściwych władz w Państwach Członkowskich oraz ich zadań zgodnie z art. 2 i 19

BELGIA

 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

tel.: (32-3) 206 94 70

faks: (32-3) 206 94 90

e-mail: Diamond@mineco.fgov.be

 

W Belgii kontrola przywozów i wywozów surowca diamentowego, wymagana przez rozporządzenie (WE) nr 2368/2002, oraz obsługa celna odbywać się będą tylko pod adresem:

The Diamond Office,

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

.

REPUBLIKA CZESKA

 

W Republice Czeskiej kontrola przywozów i wywozów surowca diamentowego, wymagana przez rozporządzenie (WE) nr 2368/2002, oraz obsługa celna odbywać się będą tylko pod adresem:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

tel.: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

faks: (420-2) 61 33 38 70

e-mail: diamond@cs.mfcr.cz

NIEMCY

 

W Niemczech kontrola przywozów i wywozów surowca diamentowego, wymagana przez rozporządzenie (WE) nr 2368/2002, oraz obsługa celna odbywać się będą tylko pod adresem:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

tel.: (49-6781) 56 27 - 0

faks: (49-6781) 56 27 - 19

e-mail: zaio@hzako.bfinv.de

 

Do celów stosowania art. 5 ust. 3, art. 6, 9, 10, art. 14 ust. 3, art. 15 i 17 niniejszego rozporządzenia, odnoszących się w szczególności do obowiązków sprawozdawczych względem Komisji, właściwym organem w Niemczech jest:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

tel.: (44-207) 008 6903

faks: (44-207) 008 3905

e-mail: GDO@gtnet.gov.uk«


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 28. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 522/2005 (Dz.U. L 84 z 2.4.2005, str. 8).


Top