EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0562

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

OJ L 95, 14.4.2005, p. 11–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 191–221 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 170 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 170 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2010; Uchylony przez 32010R0479 . Latest consolidated version: 05/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/562/oj

14.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 562/2005

z dnia 5 kwietnia 2005 r.

ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 40,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/1999 z dnia 8 lipca 1999 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (2) było kilkakrotnie w sposób zasadniczy zmieniane. Rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 oraz wszelkie przepisy ustanawiające zasady jego wdrażania wprowadziło szereg zmian. Dla jasności należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 1498/1999 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(2)

Do oceny produkcji i sytuacji rynkowej w sektorze mleka i przetworów mlecznych konieczna jest regularna wymiana informacji na temat funkcjonowania środków interwencyjnych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1255/1999, w szczególności w odniesieniu do zmian stanu zapasów danych produktów, przechowywanych przez agencje interwencyjne lub prywatnie składowanych.

(3)

Pomoc w odniesieniu do mleka odtłuszczonego przetworzonego na kazeinę oraz refundacje można ustalić tylko na podstawie informacji o zmianach cen zarówno na rynku wewnętrznym i w międzynarodowym obrocie handlowym.

(4)

Dokładne i regularne monitorowanie obrotów handlowych w celu oceny skutków stosowania refundacji wymaga informacji dotyczących wywozu produktów, dla których ustalane są refundacje, w szczególności ilości przyznawanych w ramach procedur przetargowych.

(5)

Wprowadzanie w życie Porozumienia w sprawie rolnictwa zawartego w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej (zwanego dalej „Porozumieniem w sprawie rolnictwa”), zatwierdzonego decyzją Rady 94/800/WE (3), wymaga przekazywania wielu szczegółowych informacji w sprawie przywozu i wywozu, w szczególności w odniesieniu do wniosków o wydanie pozwolenia oraz sposobu wykorzystania pozwoleń, aby zapewnić przestrzeganie zobowiązań podjętych na mocy wymienionego Porozumienia. W celu maksymalnego wykorzystania tych zobowiązań potrzebne jest szybkie informowanie o tendencjach w wywozie. Na mocy tego Porozumienia wywóz na cele pomocy żywnościowej nie podlega ograniczeniom stosowanym do wywozu dotowanego. Należy uwzględnić, by w informacjach dotyczących wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz określano odpowiednio, które wnioski o wydanie pozwolenia dotyczą dostaw pomocy żywnościowej.

(6)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/1999 z dnia 26 stycznia 1999 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (4) ustanawia szczególne zasady wywozu niektórych przetworów mlecznych do Kanady, Stanów Zjednoczonych i Republiki Dominikany. Należy przewidzieć przekazywanie stosownych informacji.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 147/1999 wprowadza szczególne procedury przyznawania refundacji za pochodzące ze Wspólnoty składniki przetworzonych serów wytwarzanych zgodnie z procedurami uszlachetnienia czynnego. Należy przewidzieć przekazywanie stosownych informacji.

(8)

Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 przewiduje, że w pewnych przypadkach mogą obowiązywać pozwolenia na wywóz produktów o numerze kodu innym niż określony w części 16 pozwolenia. Należy przewidzieć przekazywanie stosownych informacji.

(9)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i ustanowienia kontyngentów taryfowych (5) przewiduje, że pewne kontyngenty przywozowe administrowane będą za pomocą świadectw IMA 1 wystawionych przez władze państw trzecich. Państwa Członkowskie informują Komisję o ilości produktów, dla których wydano pozwolenia na przywóz na podstawie świadectw IMA 1. Doświadczenie wykazuje, że takie powiadamianie nie zawsze jest wystarczające, aby przywóz był ściśle monitorowany na każdym etapie. Należy przewidzieć przekazywanie dodatkowych informacji.

(10)

Doświadczenie w przetwarzaniu informacji otrzymanych przez Komisję uzyskane na przestrzeni lat wykazuje, że informacje te są czasami przekazywane zbyt często. W związku z powyższym, zmniejszono częstotliwość przekazywania niektórych informacji.

(11)

Należy zapewnić możliwość porównania podawanych cen na produkty, zwłaszcza w celu obliczenia kwot refundacji i pomocy. Ponadto, należy upewnić się co do rzetelności podawanych cen, stosując ważenie danych.

(12)

W ostatnich latach nastąpił znaczy rozwój środków komunikacji. Należy uwzględnić ten rozwój, aby móc wymieniać informacje szybciej, skuteczniej i bezpieczniej.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

ZAPASY I INTERWENCJA

Artykuł 1

1.   W przypadku środków interwencyjnych podjętych zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, Państwa Członkowskie przekazują Komisji następujące informacje najpóźniej do dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający:

a)

ilości masła składowanego na koniec danego miesiąca oraz ilości wprowadzane i wyprowadzane ze składów w trakcie tego miesiąca, według wzoru w załączniku I część A do niniejszego rozporządzenia;

b)

podział na ilości masła wyprowadzanego ze składów w trakcie danego miesiąca, zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami, według wzoru w załączniku I część B do niniejszego rozporządzenia;

c)

podział ze względu na datę produkcji ilości masła w składach na koniec danego miesiąca, według wzoru w załączniku I część C do niniejszego rozporządzenia.

2.   W przypadku środków interwencyjnych podjętych zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, według wzoru w załączniku II do niniejszego rozporządzenia:

a)

ilości masła i śmietany w przeliczeniu na równoważnik masła wprowadzane i wyprowadzane ze składów w trakcie danego miesiąca;

b)

całkowitą ilość masła i śmietany w przeliczeniu na równoważnik masła w składach na koniec danego miesiąca.

Artykuł 2

W przypadku środków interwencyjnych podjętych zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, Państwa Członkowskie przekazują najpóźniej 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający przekazanie informacji:

a)

ilości odtłuszczonego mleka w proszku składowanego na koniec danego miesiąca oraz ilości wprowadzone i wyprowadzone ze składów w trakcie tego miesiąca, według wzoru w załączniku III część A do niniejszego rozporządzenia;

b)

podział na ilości odtłuszczonego mleka w proszku wyprowadzonego ze składów w trakcie danego miesiąca, według wzoru w załączniku III część B do niniejszego rozporządzenia;

c)

podział ze względu na datę produkcji ilości odtłuszczonego mleka w proszku w składach na koniec danego miesiąca, według wzoru w załączniku III część C do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

W przypadku środków interwencyjnych podjętych zgodnie z art. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, Państwa Członkowskie przekazują informacje najpóźniej dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający przekazanie informacji, według wzoru w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia:

a)

ilości serów wprowadzanych i wyprowadzanych ze składów w trakcie danego miesiąca, z podziałem na kategorie sera;

b)

ilości serów w składach na koniec danego miesiąca, z podziałem na kategorie sera.

Artykuł 4

Do celów niniejszego rozdziału stosuje się następujące definicje:

a)

„ilości wprowadzone” oznaczają ilości fizycznie umieszczone w składach, nawet przejęte przez agencję interwencyjną;

b)

„ilości wyprowadzone” oznaczają ilości, które usunięto, lub, jeśli zostały przejęte przez nabywcę przed usunięciem, ilości przejęte.

ROZDZIAŁ II

POMOC W ODNIESIENIU DO MLEKA ODTŁUSZCZONEGO I ODTŁUSZCZONEGO MLEKA W PROSZKU

Artykuł 5

1.   W przypadku pomocy przyznawanej zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 do odtłuszczonego mleka i odtłuszczonego mleka w proszku z przeznaczeniem na pasze, Państwa Członkowskie przekazują Komisji następujące informacje, najpóźniej dwudziestego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający przekazanie informacji, według wzoru w załączniku V do niniejszego rozporządzenia:

a)

ilości mleka odtłuszczonego przeznaczone na produkcję mieszanek paszowych, objęte wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ciągu danego miesiąca;

b)

ilości denaturowanego odtłuszczonego mleka w proszku, objęte wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ciągu danego miesiąca;

c)

ilości odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczone na produkcję mieszanek paszowych, objęte wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ciągu danego miesiąca.

2.   W przypadku pomocy przyznanej zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 do mleka odtłuszczonego przetworzonego na kazeinę, Państwa Członkowskie przekazują Komisji, najpóźniej dwudziestego dnia każdego miesiąca, według wzoru w załączniku V do niniejszego rozporządzenia, informacje dotyczące ilości mleka odtłuszczonego objętych wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ciągu poprzedniego miesiąca. Ilości te zostaną podane w podziale ze względu na jakość wyprodukowanej kazeiny lub kazeinianów.

ROZDZIAŁ III

CENY

Artykuł 6

1.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji, najpóźniej w każdą środę o godz. 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli), ceny loco fabryka produktów wymienionych w załączniku VI stosowane na ich terytorium w ubiegłym tygodniu. Państwa Członkowskie przekazują ceny podane przez podmioty gospodarcze na przetwory mleczne za wyjątkiem sera, jeśli produkcja krajowa stanowi co najmniej 2 % produkcji wspólnotowej lub jeśli właściwe władze krajowe uznają produkcję danego artykułu za reprezentatywną na szczeblu krajowym. W przypadku serów, Państwa Członkowskie podają ceny według rodzajów sera, których produkcja stanowi co najmniej 8 % całkowitej krajowej produkcji sera.

2.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji, najpóźniej do jednego miesiąca po zakończeniu miesiąca poprzedzającego przekazanie informacji, ceny surowego mleka zapłacone producentom mleka na terytorium poszczególnych Państw Członkowskich.

Ceny podaje się jako średnią ważoną ustaloną w badaniu reprezentacyjnym przez organ Państwa Członkowskiego.

3.   Państwa Członkowskie podejmują niezbędne kroki w celu zapewnienia, aby przekazywane przez nie informacje dotyczące cen stosowanych we Wspólnocie były reprezentatywne, dokładne i kompletne. W tym celu, Państwa Członkowskie przekazują do wiadomości Komisji, corocznie najpóźniej 31 maja, sprawozdanie sporządzone zgodnie z kwestionariuszem standardowym zamieszczonym w załączniku XII.

4.   Państwa Członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby zainteresowane podmioty gospodarcze dostarczyły im wymaganych informacji we właściwym terminie.

5.   Do celów niniejszego artykułu, „cena loco fabryka” oznacza cenę zakupu produktu od przedsiębiorstwa, bez podatków (VAT) i innych kosztów (transport, załadunek, przeładunek, składowanie, palety, ubezpieczenie itp.). Cenę podaje się jako średnią ważoną ustaloną w badaniu reprezentacyjnym przez organ Państwa Członkowskiego.

ROZDZIAŁ IV

HANDEL

SEKCJA 1

PRZYWÓZ

Artykuł 7

Państwa Członkowskie przekazują Komisji następujące informacje:

1)

najpóźniej do jednego miesiąca po zakończeniu roku kontyngentowego za poprzedni rok kontyngentowy, ilości produktów objęte pozwoleniami na przywóz wydanymi w ramach kontyngentów, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, rozbite na pozycje według kodu CN i kodu kraju pochodzenia;

2)

najpóźniej 10 stycznia i 10 lipca za poprzednie sześć miesięcy, ilości produktów objęte pozwoleniami na przywóz wydanymi w ramach kontyngentów, o których mowa w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, rozbite na pozycje według kodu CN i kodu kraju pochodzenia;

3)

najpóźniej 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, ilości produktów objętych pozwoleniami na przywóz podlegającymi stosowaniu ceł niepreferencyjnych, o których mowa we Wspólnej Taryfie Celnej, rozbite na pozycje według kodu CN i kodu kraju pochodzenia;

4)

najpóźniej 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, ilości produktów objętych pozwoleniami na przywóz wydanymi zgodnie z art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/2000 (6) i zgodnie z art. 10 Umowy przejściowej pomiędzy Wspólnotą a Libanem, zatwierdzonej decyzją Rady 2002/761/WE (7), rozbite na pozycje według kodu CN i kodu kraju pochodzenia;

5)

najpóźniej 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, ilości produktów objętych pozwoleniami na przywóz wydanymi w ramach kontyngentów, o których mowa w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, rozbite na pozycje według kodu CN i kodu kraju pochodzenia;

6)

raz w roku, najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu każdego okresu kontyngentowego, niewykorzystane ilości produktów objętych pozwoleniami wydanymi w ramach kontyngentów przywozowych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2535/2001, rozbite na pozycje według kodu CN i kodu kraju pochodzenia.

Gdy ma to zastosowanie, Państwa Członkowskie informują Komisję, że w poprzednich okresach referencyjnych nie wydano żadnych pozwoleń.

Artykuł 8

Najpóźniej 31 marca w odniesieniu do roku poprzedniego, Państwa Członkowskie przekażą Komisji, według wzoru w załączniku VII, następujące dane dotyczące pozwoleń na przywóz wydanych na podstawie okazania świadectwa IMA 1, zgodnie z rozdziałem III tytułu 2 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, rozbite na pozycje według kodu CN, z wyszczególnieniem numerów świadectw IMA 1:

a)

ilość produktów objętych świadectwem i datę wydania pozwolenia na przywóz;

b)

ilość produktów zwolnionych od zabezpieczenia.

SEKCJA 2

WYWÓZ

Artykuł 9

1.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji, do godz. 18.00 każdego dnia roboczego, następujące informacje:

a)

ilości, rozbite na pozycje według kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych i kodu miejsca przeznaczenia, objęte wnioskami o wydanie pozwoleń złożonymi w tym dniu:

i)

wymienione w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 174/1999, z wyjątkiem wymienionych w art. 17 tego rozporządzenia,

ii)

wymienione w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 174/1999;

b)

gdy ma to zastosowanie, fakt, że tego dnia nie złożono wniosków, o których mowa w lit. a);

c)

ilości, rozbite na wnioski i na pozycje według kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych i kodu miejsca przeznaczenia, objęte wnioskami o wydanie pozwoleń tymczasowych, o których mowa w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 174/1999, złożonymi w tym dniu, ze wskazaniem:

i)

daty zamknięcia składania ofert, z dołączoną kopią dokumentu potwierdzającego zaproszenie do składania ofert na wnioskowane ilości,

ii)

ilości produktów objętych zaproszeniem do składania ofert lub, w przypadku otwarcia zaproszenia do składania ofert przez siły zbrojne, w rozumieniu art. 36 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (8), bez podania ilości, z podziałem ilości przybliżonej jak wyżej;

d)

ilości, rozbite na pozycje według kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych i kodu miejsca przeznaczenia, na które ostatecznie wydano lub anulowano tego dnia tymczasowe pozwolenia, o których mowa w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 174/1999, ze wskazaniem organu wydającego zaproszenie do składania ofert, daty wydania tymczasowego pozwolenia i objętej nim ilości, według wzoru w załączniku VIII część A do niniejszego rozporządzenia;

e)

gdy ma to zastosowanie, zmieniona ilość produktów objętych zaproszeniem do składania ofert, o którym mowa w lit. c), według wzoru w załączniku VIII część A do niniejszego rozporządzenia;

f)

ilości, rozbite według krajów i kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych, objęte pozwoleniami ostatecznymi wydanymi zgodnie z art. 20 i 20a rozporządzenia (WE) nr 174/1999, z odpowiednią stopą refundacji, według wzoru w załączniku VIII część B do niniejszego rozporządzenia.

2.   Odnośnie do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 lit. c) ppkt i), w przypadku, gdy złożono większą ilość wniosków na to samo zaproszenie do składania ofert, wystarczy przekazać jedną informację na Państwo Członkowskie.

3.   Państwa Członkowskie nie przekazują codziennie ilości, na które złożono wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz zgodnie z drugim akapitem art. 1 ust. 1) 18, 20 i 20a rozporządzenia (WE) nr 174/1999 w przypadku, gdy nie złożono wniosków o refundację lub gdy złożono wnioski o dostawy pomocy żywnościowej w rozumieniu art. 10 ust. 4 Porozumienia w sprawie rolnictwa zawartego w ramach Rundy Urugwajskiej.

Artykuł 10

W każdy poniedziałek Państwa Członkowskie przekazują Komisji za poprzedni tydzień ilości rozbite na pozycje według kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych, objęte wnioskami o wydanie pozwolenia, o których mowa w drugim akapicie art. 1 ust. 1) rozporządzenia (WE) nr 174/1999, bez refundacji, według wzoru w załączniku VIII część C do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 11

Przed 16 dniem każdego miesiąca Państwa Członkowskie przekazują Komisji następujące informacje za poprzedni miesiąc:

a)

ilości, rozbite na pozycje według kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych, objęte wnioskami o wydanie pozwoleń anulowanych zgodnie z lit. b) pierwszego akapitu art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 174/1999, ze wskazaniem stopy refundacji, według wzoru w załączniku IX część A do niniejszego rozporządzenia;

b)

ilości, rozbite na pozycje według kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych, niewywiezione po wygaśnięciu okresu ważności danych pozwoleń, z odpowiednią stopą refundacji, według wzoru w załączniku IX część B do niniejszego rozporządzenia;

c)

ilości, rozbite na pozycje według kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych i kodu miejsca przeznaczenia, objęte wnioskami o wydanie pozwoleń na wywóz na dostawy pomocy żywnościowej, zgodnie z art. 10 ust. 4 Porozumienia w sprawie rolnictwa zawartego w ramach Rundy Urugwajskiej, według wzoru w załączniku IX część C do niniejszego rozporządzenia;

d)

ilości przetworów mlecznych, rozbite na pozycje według kodu CN i kodu kraju pochodzenia, które nie znajdują się w którejś z sytuacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 Traktatu i są przywożone w celu wykorzystania do produkcji produktów objętych kodem CN 0406 30, zgodnie z art. 11 ust. 6 tiret trzecie rozporządzenia (WE) nr 800/1999 i dla których udzielono pozwolenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 174/1999, według wzoru w załączniku IX część D do niniejszego rozporządzenia;

e)

ilości, rozbite na pozycje według kodu CN lub, gdy ma to zastosowanie, kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych, na które wydano ostateczne pozwolenia, o których mowa w art. 18 i 20 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 i w przypadku których nie wnioskowano o refundację, według wzoru w załączniku IX część E do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Przed 16 dniem każdego miesiąca (n) w odniesieniu do miesiąca n-4, Państwa Członkowskie przekażą Komisji ilości, rozbite na pozycje według kodu CN i kodu miejsca przeznaczenia, dla których dopełniono formalności wywozowych bez stosowania refundacji, według wzoru w załączniku X część A.

Artykuł 13

Przed 16 lipca za poprzedni rok GATT, Państwa Członkowskie przekazują Komisji następujące informacje:

a)

ilości, dla których zastosowano art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 174/1999, w zakresie, w jakim powoduje to różnicę w zastosowanej stopie refundacji wywozowej, ze wskazaniem stopy refundacji i kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych wpisanego w rubrykę 16 wydanego pozwolenia na wywóz, jak również kodu nomenklatury refundacji wywozowych rzeczywiście wywiezionego produktu, według wzoru w załączniku X część B do niniejszego rozporządzenia;

b)

ilości, rozbite na pozycje według kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych, dla których zastosowano art. 18 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, w zakresie, w jakim zastosowana stopa refundacji różni się od wykazanej na pozwoleniu, oraz różnice między refundacjami dotyczącymi miejsca przeznaczenia oznaczonego na pozwoleniu i rzeczywiście zastosowanego, według wzoru w załączniku X część C do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 14

Państwa Członkowskie przekazują Komisji informacje wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia za pomocą środków komunikacji przewidzianych w załączniku XI.

Artykuł 15

Komisja przechowuje do wglądu Państw Członkowskich przekazane przez nie dane.

Artykuł 16

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1498/1999.

Rozporządzenie (WE) nr 1498/1999 nadal ma zastosowanie do przekazywania danych dotyczących okresu przed stosowaniem niniejszego rozporządzenia.

Odniesienia do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia i odczytuje się je zgodnie z tabelą korelacji w załączniku XIII.

Artykuł 17

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r. Jednakże art. 6 ust. 3 stosuje się od dnia 31 maja 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 174 z 9.7.1999, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1681/2001 (Dz.U. L 227 z 23.8.2001, str. 36).

(3)  Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 1.

(4)  Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25).

(5)  Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 810/2004 (Dz.U. L 149 z 30.4.2004, str. 138).

(6)  Dz.U. L 240 z 23.9.2000, str. 1.

(7)  Dz.U. L 262 z 30.9.2002, str. 1.

(8)  Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11.


ZAŁĄCZNIK I

A.   Stosowanie art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

B.   Stosowanie art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

C.   Stosowanie art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image


ZAŁĄCZNIK II

Stosowanie art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image


ZAŁĄCZNIK III

A.   Stosowanie art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

B.   Stosowanie art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

C.   Stosowanie art. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image


ZAŁĄCZNIK IV

Stosowanie art. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image


ZAŁĄCZNIK V

Stosowanie art. 5 rozporządzenia (WE) nr 562 /2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH – DG AGRI – JEDNOSTKA DS. PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Image


ZAŁĄCZNIK VI

Wykaz produktów, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 562/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH – DG AGRI – JEDNOSTKA DS. PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Produkt

Kod CN

Waga reprezentatywna (1)

Uwagi (2)

1)

Serwatka w proszku

0404 10 02

25 kg

 

2)

Odtłuszczone mleko w proszku o jakości interwencyjnej

0402 10 19 INTV

25 kg

 

3)

Odtłuszczone mleko w proszku z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt

0402 10 19 ANIM

20 t

 

4)

Mleko w proszku pełne

0402 21 19

25 kg

 

5)

Mleko skondensowane niesłodzone

0402 91 19

0,5 kg

 

6)

Mleko skondensowane słodzone

0402 99 19

0,5 kg

 

7)

Masło

0405 10 19

25 kg

 

8)

Bezwodny tłuszcz mleczny

0405 90 10

200 kg

 

9)

Sery (3)

 (3)

 

 

10)

Laktoza (kwas mlekowy)

1702 19 00 LACT

25 kg (worki)

 

11)

Kazeiny

3501 10

25 kg (worki)

 

12)

Kazeiniany

3501 90 90

25 kg

 


(1)  Jeśli cena odpowiada innej wadze produktu niż określona w Załączniku, Państwo Członkowskie podaje cenę równoważną wadze standardowej.

(2)  Prosimy zaznaczyć, w których przypadkach zastosowana metoda różni się od metody przekazanej do wiadomości Komisji za pomocą kwestionariusza w załączniku XII.

(3)  Państwa Członkowskie podają ceny typów sera, których produkcja stanowi co najmniej 8 % ich produkcji krajowej.


ZAŁĄCZNIK VII

Stosowanie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image


ZAŁĄCZNIK VIII

A.   Stosowanie art. 9 ust. 1 lit. d) i e) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

B.   Stosowanie art. 9 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

C.   Stosowanie art. 10 rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image


ZAŁĄCZNIK IX

A.   Stosowanie art. 11 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

B.   Stosowanie art. 11 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

C.   Stosowanie art. 11 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

D.   Stosowanie art. 11 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

E.   Stosowanie art. 11 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image


ZAŁĄCZNIK X

A.   Stosowanie art. 12 rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

B.   Stosowanie art. 13 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

C.   Stosowanie art. 13 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image


ZAŁĄCZNIK XI

Stosowanie art. 14 rozporządzenia (WE) nr 562/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH – DG AGRI – JEDNOSTKA DS. PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Odnośna część rozporządzenia

Rodzaj komunikacji

Wszystkie artykuły w rozdziale I

E-mail: AGRI-INTERV-DAIRY@cec.eu.int

Wszystkie artykuły w rozdziale II

E-mail: AGRI-AID-DAIRY@cec.eu.int

art. 6 ust. 1

IDES

art. 6 ust. 3 i 4

E-mail: AGRI-PRICE-EU-DAIRY@cec.eu.int

art. 7 ust. 1

pozwolenia wydane na podstawie art. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2535/2001

IDES: kod 7

pozwolenia wydane na podstawie art. 5 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2535/2001

IDES: kod 5

pozwolenia wydane na podstawie innych ustępów art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001

IDES: kod 6

art. 7 ust. 2

IDES: kod 6

art. 7 ust. 3

IDES: kod 8

art. 7 ust. 4

IDES: kod 6

art. 7 ust. 5 i 6

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

art. 8

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

art. 9 ust. 1 lit. a) ppkt i)

IDES: kod 1

art. 9 ust. 1 lit. a) ppkt ii)

IDES: kod 9

art. 9 ust. 1 lit. c) ppkt i)

Faks: +32.2.2953310

art. 9 ust. 1 lit. c) ppkt ii)

IDES: kod 2

Pozostała odnośna część art. 9

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

art. 10

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

art. 11

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

art. 12

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

art. 13

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int


ZAŁĄCZNIK XII

Stosowanie art. 6 rozporządzenia (WE) nr 562/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH – DG AGRI – JEDNOSTKA DS. PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

KWESTIONARIUSZ

Sprawozdanie roczne na temat metodologicznej informacji dotyczącej cen na surowe mleko i przetwory mleczne stosowane przy przekazywaniu informacji cenowych między Państwami Członkowskimi a Komisją (art. 6)

1

Organizacja i struktura rynku:

Ogólny opis struktury rynku na dany produkt.

2

Definicja produktu:

skład (zawartość tłuszczu, zawartość masy suchej, zawartość wody w masie nietłustej), klasa jakości, data produkcji lub etap dojrzewania, warunki prezentacji i pakowania (np. luzem, w workach po 25 kg), inne cechy charakterystyczne.

3

Miejsce i procedura zapisu:

a)

organ odpowiedzialny za statystykę cen (adres, faks, e-mail),

b)

liczba punktów rejestracyjnych oraz obszar lub region geograficzny, gdzie stosuje się ceny,

c)

metoda badania (np. bezpośrednie badanie pierwszych nabywców). Jeśli ceny ustala urząd kontroli handlu, należy zaznaczyć, czy są one oparte na opinii czy faktach. Jeśli wykorzystano inne materiały, należy podać źródła (np. sprawozdania rynkowe),

d)

metoda statystycznego opracowywania danych cenowych, włącznie ze współczynnikami przeliczeniowymi stosowanymi przy przeliczaniu wagi produktu na wagę reprezentatywną, określoną w załączniku VI.

4

Reprezentatywność:

udział produktów objętych rejestracją (np. w sprzedaży).

5

Inne istotne aspekty


ZAŁĄCZNIK XIII

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 1498/1999

Niniejsze rozporządzenie

art. 1 ust. 2 lit. a) i b)

art. 1 ust. 2 lit. a)

art. 1 ust. 2 lit. c)

art. 1 ust. 2 lit. b)

art. 2

art. 2

art. 3 lit. a)

art. 3 lit. b)

art. 3 lit. a)

art. 3 lit. c)

art. 3 lit. a)

art. 3 lit. d)

art. 3 lit. b)

art. 4

art. 4

art. 5 ust. 1 lit. a) ppkt i)

art. 5 ust. 1 lit. a) ppkt ii)

art. 5 ust. 1 lit. a) ppkt iii)

art. 5 ust. 1 lit. a)

art. 5 ust. 1 lit. b)

art. 5 ust. 2 lit. a)

art. 5 ust. 1 lit. b)

art. 5 ust. 2 lit. b)

art. 5 ust. 1 lit. c)

art. 5 ust. 2 lit. c)

art. 5 ust. 3

art. 5 ust. 2

art. 6 ust. 1 lit. a) i b)

art. 6 ust. 1

art. 6 ust. 2

art. 6 ust. 3

art. 7 ust. 1, 2, 3, 4 i 6

art. 7 ust. 1

art. 7 ust. 5

art. 7 ust. 3

art. 7 ust. 7

art. 7 ust. 4

art. 7a

art. 8

art. 8

art. 9 ust. 1 lit. a)

art. 9 ust. 1 lit. a) i b)

art. 9 ust. 1 lit. b)

art. 9 ust. 1 lit. c) ppkt i)

art. 9 ust. 1 lit. c) ppkt ii)

art. 9 ust. 1 lit. c)

art. 9 ust. 1 lit. d)

art. 9 ust. 1 lit. d)

art. 9 ust. 1 lit. e)

art. 9 ust. 2 lit. a)

art. 11 lit. a)

art. 9 ust. 2 lit. b) i c)

art. 11 lit. b)

art. 9 ust. 2 lit. d)

art. 9 ust. 1 lit. f)

art. 9 ust. 2 lit. e)

art. 11 lit. c)

art. 9 ust. 2 lit. f)

art. 11 lit. d)

art. 9 ust. 2 lit. g)

art. 13 lit. a)

art. 9 ust. 3 lit. a)

art. 12

art. 9 ust. 3 lit. b)

art. 13 lit. b)

art. 9 ust. 4

art. 11 lit. e)

art. 9 ust. 5

art. 14

art. 10


Top