EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005H0925

Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2006 zgodnie z dyrektywą Rady 95/53/WE

OJ L 337, 22.12.2005, p. 51–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 688–696 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/925/oj

22.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/51


ZALECENIE KOMISJI

z dnia 14 grudnia 2005 r.

w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2006 zgodnie z dyrektywą Rady 95/53/WE

(2005/925/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 95/53/WE z dnia 25 października 1995 r. ustalającą zasady dotyczące organizacji urzędowych inspekcji w zakresie żywienia zwierząt (1), w szczególności jej art. 22 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W 2005 r. Państwa Członkowskie określiły pewne kwestie, które powinny być objęte skoordynowanym programem inspekcji prowadzonym w 2006 r.

(2)

Pomimo że dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (2) wyznacza maksymalną zawartość aflatoksyny B1 w paszach, dla innych mikotoksyn, takich jak ochratoksyna A, zearalenon, deoksyniwalenol i fumonizyny nie ma wspólnotowych przepisów. Gromadzenie informacji na temat występowania wyżej wymienionych mikotoksyn w drodze wyrywkowego pobierania próbek mogłoby dostarczyć przydatnych danych służących ocenie sytuacji pod kątem dalszego rozwoju prawodawstwa. Ponadto niektóre materiały paszowe, takie jak zboża i nasiona oleiste, są szczególnie podatne na zarażenie mikotoksynami ze względu na warunki zbiorów, przechowywania i transportu. Ponieważ stężenie mikotoksyn waha się z roku na rok, właściwe jest zbieranie, w kolejnych latach, danych dotyczących wszystkich wymienionych mikotoksyn.

(3)

Wcześniejsze wyniki kontroli na obecność antybiotyków i kokcydiostatyków w niektórych paszach przeznaczonych dla gatunków lub kategorii zwierząt, dla których te substancje czynne są niedozwolone, wykazują, że ten rodzaj naruszenia nadal występuje. Ponadto, zgodnie z przepisami art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (3), istotne jest zagwarantowanie skutecznego wycofywania antybiotyków stosowanych jako dodatki do pasz.

(4)

Istotne jest zapewnienie, aby ograniczenia w stosowaniu materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego w paszach, jak określono w odpowiednim prawodawstwie Wspólnoty, były skutecznie stosowane.

(5)

Właściwe jest zapewnienie, aby poziomy pierwiastków śladowych miedzi i cynku w mieszankach paszowych dla świń nie przekraczały maksymalnej zawartości określonej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1334/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. zmieniającym warunki zezwolenia na kilka dodatków paszowych, należących do grupy pierwiastków śladowych (4).

(6)

Środki przewidziane w niniejszym zaleceniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

NINIEJSZYM ZALECA PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM:

1)

Przeprowadzenie w 2006 r. skoordynowanego programu inspekcji w celu kontroli:

a)

stężenia mikotoksyn (aflatoksyny B1, ochratoksyny A, zearalenonu, deoksyniwalenolu, fumonizyn, toksyn T-2 i HT-2) w paszach, podając metody analiz; metoda pobierania próbek powinna obejmować zarówno wyrywkowe, jak i celowe pobieranie próbek; w przypadku celowego pobierania próbek muszą one zawierać materiały paszowe, co do których istnieje podejrzenie, że zawierają podwyższone stężenie mikotoksyn, np. ziarna zbóż, nasiona oleiste, owoce oleiste, ich produkty i produkty uboczne oraz materiały paszowe składowane przez długi okres lub transportowane drogą morską na duże odległości; w przypadku aflatoksyny B1 szczególną uwagę należy zwrócić także na mieszanki paszowe dla zwierząt mlecznych innych niż bydło mleczne; wyniki kontroli powinny być zgłaszane przy użyciu wzoru określonego w załączniku I;

b)

kokcydiostatyków i/lub histomonostatyków, dozwolonych lub niedozwolonych jako dodatki do pasz dla określonych gatunków i kategorii zwierząt, występujących często w nieleczniczych premiksach i mieszankach paszowych, w których takie środki farmaceutyczne są niedozwolone; kontrole powinny skupiać się na substancjach w premiksach i mieszankach paszowych, w przypadku których właściwy organ stwierdzi wysokie prawdopodobieństwo wykrycia nieprawidłowości; wyniki kontroli powinny być zgłaszane przy użyciu wzoru określonego w załączniku II;

c)

wdrażania wycofywania antybiotyków stosowanych jako dodatki do pasz zgodnie z załącznikiem II;

d)

przestrzegania ograniczeń w produkcji i stosowaniu materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego zgodnie z załącznikiem III;

e)

poziomów miedzi i cynku w mieszankach paszowych dla świń zgodnie z załącznikiem IV.

2)

Włączenie wyników skoordynowanego programu inspekcji przewidzianego w ust. 1 w oddzielnym rozdziale corocznego sprawozdania z przeprowadzonych inspekcji, które należy przekazać do dnia 1 kwietnia 2007 r. w najnowszej wersji ujednoliconego wzoru składania sprawozdań.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 265 z 8.11.1995, str. 17. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 234 z 1.9.2001, str. 55).

(2)  Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/8/WE (Dz.U. L 27 z 29.1.2005, str. 44).

(3)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(4)  Dz.U. L 187 z 26.7.2003, str. 11. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2003 (Dz.U. L 317 z 2.12.2003, str. 22).


ZAŁĄCZNIK I

Stężenie niektórych mikotoksyn (aflatoksyny B1, ochratoksyny A, zearalenonu, deoksyniwalenolu, fumonizyn, toksyn T-2 i HT-2) w paszach

Poszczególne wyniki wszystkich badanych próbek, wzór sprawozdań zgodnie z ust. 1 lit. a)

Pasze

Pobieranie próbek

(wyrywkowe lub celowe)

Rodzaj i stężenie mikotoksyn (μg/kg w stosunku do pasz o wilgotności 12 %)

Klasa (1)

Typ (2)

Kraj pochodzenia

Aflatoksyna B1

Ochratoksyna A

Zearalenon

Deoksyniwalenol

Fumonizyna (3)

Toksyny T-2 i HT-2 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwy organ powinien również wskazać działania podejmowane w razie przekroczenia maksymalnych poziomów dla aflatoksyny B1;

zastosowane metody analizy,

granice wykrywalności.


(1)  Wybrać jedną z następujących klas: materiał paszowy, dodatek do pasz, premiks, suplement paszowy, pasza pełnoporcjowa, mieszanka paszowa.

(2)  Wybrać jeden z następujących rodzajów: a) dla materiałów paszowych, nazwa materiału paszowego zgodnie z częścią B załącznika do dyrektywy Rady 96/25/WE (Dz.U. L 125 z 23.5.1996, str. 35); b) dla innych pasz, gatunki docelowe.

(3)  Wskazana wartość może być sumą stężenia fumonizyn B1 i B2.

(4)  Wskazana wartość może być sumą stężenia toksyn T-2 i HT-2.


ZAŁĄCZNIK II

Obecność niektórych substancji niedozwolonych jako dodatki do pasz

Niektóre środki farmaceutyczne mogą zgodnie z prawem występować jako dodatki w premiksach i mieszankach paszowych dla określonych gatunków i kategorii zwierząt, jeśli spełniają wymogi art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

Obecność niedozwolonych środków farmaceutycznych w paszach przeznaczonych dla niektórych gatunków i kategorii zwierząt stanowi naruszenie przepisów.

Środki farmaceutyczne, jakie należy poddać kontroli, powinny zostać wybrane z następujących:

1)

Środki farmaceutyczne jako dodatki do pasz przeznaczonych wyłącznie dla niektórych gatunków lub kategorii zwierząt:

 

dekokwinat (Deccox)

 

diklazuril (Clinacox 0,2 %)

 

wodorobromek halofuginonu (Stenerol)

 

lasalocid A – sól sodowa (Avatec 15 %)

 

maduramycyna amonu alfa (Cygro 1 %)

 

monenzyna – sól sodowa (Elancoban G100, 100, G200, 200)

 

narazyna (Monteban)

 

narazyna – nikarbazyna (Maxiban G160)

 

chlorowodorek robenidyny (Cycostat 66 G)

 

salinomycyna – sól sodowa (Sacox 120G, 120)

 

semduramycyna – sól sodowa (Aviax 5 %)

2)

Środki farmaceutyczne, które przestają być dozwolone jako dodatki do pasz:

 

amprolium

 

amprolium/etopabat

 

arprinocyd

 

awilamycyna

 

awoparcyna

 

karbadoks

 

dimetridazol

 

dinitolmid

 

flawofosfolipol

 

ipronidazol

 

metychlorpindol

 

metychlorpindol/metylobenzokwat

 

nikarbazyna

 

nifursol

 

olaquindoks

 

ronidazol

 

spiramycyna

 

tetracykliny

 

fosforan tylozyny

 

wirginiamycyna

 

cynk-bacytracyna

 

inne substancje przeciwbakteryjne

3)

Środki farmaceutyczne, które nigdy nie były dozwolone jako dodatki do pasz:

inne substancje

Poszczególne wyniki wszystkich próbek niezgodnych z przepisami; wzór prawozdań zgodnie z ust. 1 lit. b):

Rodzaj paszy

(gatunki i kategorie zwierząt)

Wykryta substancja

Stwierdzony poziom

Przyczyna nieprawidłowości (1)

Podjęte działanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwy organ powinien podać również:

całkowitą liczbę przebadanych próbek,

nazwy substancji, które były przedmiotem dochodzenia,

zastosowane metody analizy,

granice wykrywalności.


(1)  Przyczyna wystąpienia niedozwolonej substancji w paszy, stwierdzona po dochodzeniu przeprowadzonym przez właściwy organ.


ZAŁĄCZNIK III

Ograniczenia w produkcji i stosowaniu materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego

Bez uszczerbku dla art. 3 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) Państwa Członkowskie powinny w 2006 r. przeprowadzić skoordynowany program inspekcji w celu ustalenia, czy przestrzegane są ograniczenia w produkcji i w stosowaniu materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego.

W szczególności w celu zapewnienia, że zakaz żywienia niektórych zwierząt przetworzonymi proteinami zwierzęcymi, zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (2), jest skutecznie stosowany, Państwa Członkowskie powinny wdrożyć specjalny program kontroli na podstawie celowych kontroli. Zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 wymieniony program kontroli powinien opierać się na uwzględniającej ryzyko strategii obejmującej wszystkie etapy produkcji i wszystkie rodzaje miejsc, w których pasze są wytwarzane, przeładowywane i stosowane. Państwa Członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na definicję kryteriów, które mogą być powiązane z ryzykiem. Każde kryterium powinno być wyważone proporcjonalne do ryzyka. Częstotliwość inspekcji oraz liczba próbek poddanych analizie w poszczególnych miejscach powinny odpowiadać ogólnemu znaczeniu, jakie przypisuje się tym miejscom.

Przy sporządzaniu programu kontroli należy uwzględnić następujące indykatywne miejsca i kryteria:

Miejsca

Kryteria

Waga zastosowana do każdego kryterium

Młyny paszowe

Młyny paszowe wytwarzające mieszankę paszową dla przeżuwaczy i mieszankę paszową dla zwierząt innych niż przeżuwacze zawierającą w ramach odstępstwa przetworzone proteiny zwierzęce

Młyny paszowe ze stwierdzoną w przeszłości niezgodnością lub z podejrzeniem o niezgodności

Młyny paszowe z dużą ilością przywożonych pasz o wysokiej zawartości protein, takich jak mączka rybna, mączka sojowa, gluten skrobi kukurydzianej i koncentraty białkowe

Młyny paszowe produkujące dużą ilość mieszanek paszowych

Ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego wynikającego z wewnętrznych zasad działania (korzystanie z silosów, nadzorowanie skutecznego podziału linii produkcji, kontrola składników, laboratoria zakładowe, procedury pobierania próbek)

 

Punkty kontroli granicznej i inne punkty wprowadzenia na obszar Wspólnoty

Przywóz dużej/małej ilości pasz

Pasze o wysokiej zawartości protein

 

Gospodarstwa

Mieszalniki użytkowane w jednym gospodarstwie stosujące w ramach odstępstwa przetworzone proteiny zwierzęce

Gospodarstwa rolne hodujące przeżuwacze i inne gatunki (ryzyko żywienia krzyżowego)

Gospodarstwa rolne sprzedające pasze luzem

 

Handlowcy

Magazyny i składy pośrednie dla pasz o wysokiej zawartości białka

Duża ilość pasz sprzedawanych luzem

Handlowcy sprzedający mieszanki paszowe wytworzone za granicą

 

Przenośne mieszalniki

Mieszalniki wytwarzające paszę dla przeżuwaczy i dla zwierząt innych niż przeżuwacze

Mieszalniki ze stwierdzoną w przeszłości niezgodnością lub z podejrzeniem niezgodności

Mieszalniki zawierające pasze o wysokiej zawartości protein

Mieszalniki wytwarzające dużą ilość pasz

Duża ilość gospodarstw rolnych, w tym gospodarstwa hodujące przeżuwacze

 

Środki transportu

Pojazdy służące do przewożenia przetworzonych protein zwierzęcych oraz pasz

Pojazdy ze stwierdzoną w przeszłości niezgodnością lub z podejrzeniem niezgodności

 

Alternatywnie do wyżej wymienionych orientacyjnych miejsc i kryteriów Państwa Członkowskie mogą przekazać Komisji swe własne oceny ryzyka do dnia 31 marca 2006 r.

Pobieranie próbek powinno obejmować głównie partie lub sytuacje, w których wystąpienie zakażenia krzyżowego niedozwolonymi przetworzonymi proteinami jest najbardziej prawdopodobne (np. pierwsza partia po transporcie pasz, które zawierały proteiny zwierzęce zabronione w badanej partii, jeśli wystąpiły problemy techniczne lub zmiany linii produkcji, zmiany w zbiornikach lub silosach do składowania materiałów luzem).

Kontrole powinny objąć analizy pyłu w pojazdach, sprzętu produkcyjnego i magazynów.

Minimalna ilość inspekcji w ciągu roku w Państwie Członkowskim powinna wynosić 10 na 100 000 ton wytworzonej mieszanki paszowej. Minimalna ilość urzędowych próbek w ciągu roku w Państwie Członkowskim powinna wynosić 20 na 100 000 ton wytworzonej mieszanki paszowej. Do czasu zatwierdzenia alternatywnych metod, do mikroskopowej identyfikacji i oszacowania należy stosować do analizy próbek metody określone w dyrektywie Komisji 2003/126/WE (3). Wykrycie protein zwierzęcych należy interpretować zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

Wyniki programów kontroli powinny być zgłoszone Komisji przy użyciu poniższych wzorów.

Zestawienie kontroli dotyczących przestrzegania ograniczeń w stosowaniu pasz pochodzenia zwierzęcego (żywienie zabronionymi przetworzonymi białkami zwierzęcymi)

A.   Udokumentowane kontrole

Etap

Liczba inspekcji obejmująca kontrole na obecność przetworzonych białek zwierzęcych

Liczba naruszeń stwierdzonych na podstawie udokumentowanych kontroli itd. (oprócz badań laboratoryjnych)

Przywóz materiałów paszowych

 

 

Przechowywanie materiałów paszowych

 

 

Młyny paszowe

 

 

Mieszalniki użytkowane w jednym gospodarstwie/mieszalniki przenośne

 

 

Pośrednicy w sektorze pasz

 

 

Środki transportu

 

 

Gospodarstwa hodujące zwierzęta inne niż przeżuwacze

 

 

Gospodarstwa hodujące przeżuwacze

 

 

Inne:…

 

 

B.   Pobieranie próbek i badanie materiału paszowego i mieszanek paszowych na obecność przetworzonych protein zwierzęcych

Miejsca

Ilość urzędowych próbek testowanych na obecność przetworzonych protein zwierzęcych

Ilość próbek, w których wykryto brak zgodności

Obecność przetworzonych protein zwierzęcych u zwierząt lądowych

Obecność przetworzonych protein zwierzęcych u ryb

Materiały paszowe

Mieszanki paszowe

Mieszanki paszowe

Materiały paszowe

Materiały paszowe

Mieszanki paszowe

przeznaczone dla przeżuwaczy

przeznaczone dla zwierząt innych niż przeżuwacze

przeznaczone dla przeżuwaczy

przeznaczone dla zwierząt innych niż przeżuwacze

przeznaczone dla przeżuwaczy

przeznaczone dla zwierząt innych niż przeżuwacze

Przy przywozie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młyny paszowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pośrednicy/magazynowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki transportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszalniki użytkowane w jednym gospodarstwie/mieszalniki przenośne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W gospodarstwie rolnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne:…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Zestawienie zabronionych przetworzonych protein zwierzęcych wykrytych w próbkach pasz przeznaczonych dla przeżuwaczy

 

Miesiąc pobrania próbki

Rodzaj, stopień i źródło zakażenia

Zastosowane sankcje (lub inne środki)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1.

(3)  Dz.U. L 339 z 24.12.2003, str. 78.


ZAŁĄCZNIK IV

Poszczególne wyniki badań wszystkich próbek (zgodnych i niezgodnych z przepisami) dotyczące zawartości miedzi i cynku w mieszankach paszowych dla świń

Rodzaj mieszanki paszowej

(kategoria zwierząt)

Pierwiastek śladowy

(miedź lub cynk)

Wykryty poziom

(mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej)

Przyczyna przekroczenia maksymalnej zawartości (1)

Podjęte działanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Jako wynik dochodzenia przeprowadzonego przez właściwy organ.


Top