EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0954

2005/954/WE: Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), umożliwiającej Bankowi finansowanie operacji w Mongolii

OJ L 346, 29.12.2005, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 414–415 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 31 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 31 - 32
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 65 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/954/oj

29.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/31


DECYZJA RADY

z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), umożliwiającej Bankowi finansowanie operacji w Mongolii

(2005/954/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 181a,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mimo iż od 2000 r. Mongolia jest członkiem EBOR, nie jest ona obecnie krajem, w którym Bank jest upoważniony do przeprowadzania operacji z własnych zasobów.

(2)

W odpowiedzi na wniosek premiera Mongolii Rada Dyrektorów EBOR wyraziła jednogłośne poparcie dla nadania Mongolii statusu kraju, w którym EBOR prowadzi operacje.

(3)

W uchwale z dnia 30 stycznia 2004 r. Rada Gubernatorów EBOR opowiedziała się za dokonaniem niezbędnej zmiany Umowy o utworzeniu Banku, umożliwiając mu w ten sposób finansowanie operacji w Mongolii. Wszyscy Gubernatorzy Banku głosowali za przyjęciem zmiany, włączając tu Gubernatora reprezentującego Wspólnotę Europejską.

(4)

Jednak ze względu na fakt, iż zmiana dotyczy celu i funkcji Banku, musi ona zostać zaakceptowana przez wszystkie kraje i instytucje będące członkami Banku, w tym także przez Wspólnotę Europejską.

(5)

Zaakceptowanie powyższej zmiany przez Wspólnotę Europejską jest konieczne do osiągnięcia celów wspólnotowych w zakresie współpracy ekonomicznej, finansowej i technicznej z krajami trzecimi,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty zmianę Umowy o utworzeniu EBOR, konieczną do umożliwienia Bankowi finansowania operacji w Mongolii.

Treść zmiany jest załączona do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Gubernator EBOR reprezentujący Wspólnotę Europejską przekaże EBOR oświadczenie o akceptacji powyższej zmiany Umowy.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2005 r.

W imieniu Rady

B. BRADSHAW

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 15 listopada 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).


Zmiana do Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Artykuł 1 Umowy otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Cel

Przyczyniając się do postępu gospodarczego i odbudowy, Bank będzie popierał przechodzenie w kierunku otwartej gospodarki rynkowej oraz promował prywatną i przedsiębiorczą inicjatywę krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które przyjęły na siebie zobowiązania i stosują zasady wielopartyjnej demokracji, pluralizmu i gospodarki rynkowej. Cel Banku może być realizowany również w Mongolii przy spełnieniu tych samych warunków. Zawarte w niniejszej Umowie i w załącznikach do niej odniesienie do »krajów Europy Środkowej i Wschodniej«, »krajów z Europy Środkowej i Wschodniej«, »kraju-odbiorcy (krajów-odbiorców)« lub »członka-odbiorcy (członków-odbiorców lub członków-beneficjentów)« odnosi się w związku z tym również do Mongolii.”


Top