Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0610

2005/610/WE: Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiająca klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2925) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 208, 11.8.2005, p. 21–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 318–321 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 151 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 151 - 154
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 103 - 106

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/610/oj

11.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/21


DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 sierpnia 2005 r.

ustanawiająca klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2925)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/610/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (1), w szczególności jej art. 20 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 89/106/EWG uznaje, że aby uwzględnić różne poziomy zabezpieczeń prac budowlanych na szczeblach narodowym, regionalnym i lokalnym, konieczne może być ustanowienie, przez dokumenty interpretacyjne, klas odpowiadających odporności wyrobów w odniesieniu do każdego z wymogów zasadniczych. Dokumenty takie opublikowano jako „Komunikat Komisji w sprawie dokumentów interpretacyjnych w odniesieniu do dyrektywy 89/106/EWG (2)”.

(2)

W zakresie zasadniczego wymogu bezpieczeństwa na wypadek pożaru dokument interpretacyjny nr 2 określa listę wzajemnie zależnych środków, które wspólnie definiują strategię bezpieczeństwa przeciwpożarowego, która ma być na różne sposoby rozwijana w Państwach Członkowskich.

(3)

Jako jeden z takich środków określonych w dokumencie interpretacyjnym nr 2 identyfikuje się ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu na danym obszarze przez ograniczenie potencjalnych możliwości wyrobów budowlanych do przyczyniania się do pełnego rozniecenia ognia.

(4)

Poziom takiego ograniczenia można wyrazić jedynie przez różne poziomy odporności wyrobów w różnych zastosowaniach użytkowych na działanie ognia.

(5)

Jako rozwiązanie zharmonizowane przyjęto system klas na mocy decyzji Komisji 2000/147/WE (3) z dnia 8 lutego 2000 r. wykonującej dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia.

(6)

W przypadku niektórych wyrobów budowlanych konieczne jest stosowanie klasyfikacji ustanowionej decyzją 2000/147/WE.

(7)

Klasyfikacja podana w decyzji 2000/147/WE dobrze ustala odporność na działanie ognia wielu wyrobów i/lub materiałów budowlanych i jest dobrze znana jednostkom regulującym zagadnienia pożarowe w Państwach Członkowskich, co oznacza, że nie muszą one badać pod tym względem określonych cech odpornościowych.

(8)

Gdzie to właściwe, wyroby rozpatrywano pod kątem ich zastosowania użytkowego.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku określa się wyroby i/lub materiały budowlane, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie cechy odporności na działanie ognia („reakcja na ogień”), bez konieczności dalszego badania.

Artykuł 2

W załączniku do niniejszej decyzji określa się konkretne klasy mające zastosowanie do różnych wyrobów i/lub materiałów budowlanych w ramach klasyfikacji dotyczącej reakcji na działanie ognia, przyjętej w decyzji 2000/147/WE.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. C 62 z 28.2.1994, str. 1.

(3)  Dz.U. L 50 z 23.2.2000, str. 14. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2003/632/WE (Dz.U. L 220 z 3.9.2003, str. 5).


ZAŁĄCZNIK

Tabele zawarte w niniejszym załączniku wymieniają wyroby i/lub materiały budowlane, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie cechy odporności na działanie ognia, bez konieczności badania.

Tabela 1

KLASY REAKCJI NA DZIAŁANIE OGNIA DLA KLEJONEGO DREWNA LAMINOWANEGO (GLULAM) (1)

Materiał

Szczegółowy opis wyrobu

Minimalna gęstość średnia (2)

(kg/m3)

Minimalna grubość całkowita

(mm)

Klasa (3)

Klejone drewno laminowane (glulam)

Wyroby z klejonego drewna laminowanego, zgodnie z EN 14080.

380

40

D-s2, d0


Tabela 2

KLASY REAKCJI NA DZIAŁANIE OGNIA DLA LAMINOWANYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH

Typ pokrycia podłogowego (4)

Szczegółowy opis wyrobu

Minimalna gęstość

(kg/m3)

Minimalna grubość całkowita

(mm)

Klasa (5)

pokrycia podłogowe

Laminowane pokrycia podłogowe

Laminowane pokrycia podłogowe produkowane zgodnie z EN 13329:2000.

800

6,5

EFL


Tabela 3

KLASY REAKCJI NA DZIAŁANIE OGNIA DLA ELASTYCZNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH

Typ pokrycia podłogowego (6)

Norma produktu EN

Masa minimalna

(g/m2)

Masa maksymalna

(g/m2)

Minimalna grubość całkowita

(mm)

Klasa (7)

pokrycia podłogowe

Linoleum zwykłe i dekoracyjne

EN 548

2 300

4 900

2

EFL

Jednorodne i niejednorodne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu

EN 649

2 300

3 900

1,5

EFL

Pokrycia podłogowe z polichlorku winylu z warstwą pianki

EN 651

1 700

5 400

2

EFL

Pokrycia podłogowe z polichlorku winylu na podkładzie z korka

EN 652

3 400

3 700

3,2

EFL

Ekspandowane (amortyzowane) pokrycia podłogowe z polichlorku winylu

EN 653

1 000

2 800

1,1

EFL

Półelastyczne płytki z polichlorku winylu

EN 654

4 200

5 000

2

EFL

Linoleum na podkładzie z korka

EN 687

2 900

5 300

2,5

EFL

Jednorodne i niejednorodne pokrycia podłogowe z gładkiej gumy na podkładzie z pianki

EN 1816

3 400

4 300

4

EFL

Jednorodne i niejednorodne pokrycia podłogowe z gładkiej gumy

EN 1817

3 000

6 000

1,8

EFL

Jednorodne i niejednorodne pokrycia podłogowe z gumy plastyczne

EN 12199

4 600

6 700

2,5

EFL


Tabela 4

KLASY REAKCJI NA DZIAŁANIE OGNIA DLA WŁÓKIENNICZYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH

Typ pokrycia podłogowego (8)

Norma produktu EN

Klasa (9)

pokrycia podłogowe

Maszynowo wytworzone wykładziny typu ściana-do-ściany z przyciętym włóknem oraz płytki wykładzin z przyciętym włóknem, bez zawartości składników opóźniających palenie (10)

EN 1307

EFL

Pokrycia podłogowe z włókniny bez włókien przyciętych, bez zawartości składników opóźniających palenie (10)

EN 1470

EFL

Pokrycia podłogowe z włókniny z włóknami przyciętymi, bez zawartości składników opóźniających palenie (10)

EN 13297

EFL


(1)  Stosuje się do wszystkich gatunków i klejów objętych normą produktu.

(2)  Uwarunkowana zgodnie z EN 13238.

(3)  Klasa przewidziana w tabeli 1 Załącznika do decyzji 2000/147/WE.

(4)  Pokrycie podłogowe luźno położone na podłożu drewnianym klasy A2-s1, d0 lub dowolnym podłożu klasy A2-s1, d0.

(5)  Klasa przewidziana w tabeli 2 Załącznika do decyzji 2000/147/WE.

(6)  Pokrycie podłogowe luźno położone na podłożu drewnianym klasy A2-s1, d0 lub dowolnym podłożu klasy A2-s1, d0.

(7)  Klasa przewidziana w tabeli 2 Załącznika do decyzji 2000/147/WE.

(8)  Pokrycie podłogowe klejone lub luźno położone na podłożu klasy A2-s1, d0.

(9)  Klasa przewidziana w tabeli 2 Załącznika do decyzji 2000/147/WE.

(10)  Włókiennicze pokrycia podłogowe o masie całkowitej do 4 800 g/m2, minimalna grubość włókna 1,8 mm (ISO 1766) oraz:

powierzchnia w 100 % z wełny;

powierzchnia w 80 % lub więcej z wełny – w 20 % lub mniej z poliamidu;

powierzchnia w 80 % lub więcej z wełny – w 20 % lub mniej z poliamidu/poliestru;

powierzchnia w 100 % z poliamidu;

powierzchnia w 100 % z polipropylenu, a jeżeli na podkładzie z pianki SBR (kauczuk butadienowo-styrenowy), całkowita masa > 780 g/m2. Wyklucza się wszelkie wykładziny z polipropylenu na innych podkładach piankowych.


Top