Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0425

2005/425/WE: Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie przyznania Danii oraz Zjednoczonemu Królestwu jednego dodatkowego dnia przebywania poza portem zgodnie z załącznikiem IVa do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1657)

OJ L 144, 8.6.2005, p. 51–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/425/oj

8.6.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/51


DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 czerwca 2005 r.

w sprawie przyznania Danii oraz Zjednoczonemu Królestwu jednego dodatkowego dnia przebywania poza portem zgodnie z załącznikiem IVa do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1657)

(Jedynie teksty w językach duńskim i angielskim są autentyczne)

(2005/425/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz, w odniesieniu do statków wspólnotowych, na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 6 lit. e) jego załącznika IVa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Punkt 6 lit. a) załącznika IVa do rozporządzenia (WE) nr 27/2005 określa liczbę dni, w których niektóre wspólnotowe statki rybackie, w okresie od dnia 1 lutego 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., mogą przebywać poza portem na obszarach geograficznych określonych w pkt 2 tego załącznika.

(2)

Na podstawie wniosku Państwa Członkowskiego oraz pod warunkiem że zainteresowane Państwo Członkowskie posiada system automatycznego zawieszania licencji połowowych w przypadku naruszeń, pkt 6 lit. e) wymienionego załącznika uprawnia Komisję do przyznania jednego dodatkowego dnia przebywania poza portem statku posiadającego na pokładzie narzędzia połowowe, określone w pkt 4 lit. a), o wielkości oczek większej niż 120 mm.

(3)

Dania oraz Zjednoczone Królestwo złożyły wniosek i przekazały informację na temat systemu automatycznego zawieszania licencji połowowych w przypadku naruszeń w odniesieniu do statków posiadających na pokładzie włoki denne, niewody lub podobne narzędzia ciągnione o wielkości oczek większej niż 120 mm, z wyjątkiem włoków ramowych.

(4)

Biorąc pod uwagę przekazane informacje, należy przyznać Danii oraz Zjednoczonemu Królestwu jeden dodatkowy dzień dla statków posiadających na pokładzie narzędzia połowowe o wielkości oczek większej niż 120 mm, o których mowa w pkt 4 lit. a) załącznika IVa do rozporządzenia (WE) nr 27/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Poza dniami określonymi w pkt 6 lit. a) załącznika IVa do rozporządzenia (WE) nr 27/2005 przyznaje się Danii oraz Zjednoczonemu Królestwu jeden dodatkowy dzień w każdym miesiącu kalendarzowym dla statków posiadających na pokładzie włoki denne, niewody lub podobne narzędzia ciągnione o wielkości oczek większej niż 120 mm, z wyjątkiem włoków ramowych.

Artykuł 2

Nie ma możliwości przeniesienia dodatkowego dnia przyznanego danemu statkowi zgodnie z art. 1 na inny statek, chyba że:

a)

statek przyjmujący cały czas używa narzędzia połowowego o wielkości oczek większej niż 120 mm;

b)

spełnione zostały warunki określone w pkt 10 załącznika IVa do rozporządzenia (WE) nr 27/2005.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Danii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 czerwca 2005 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1.


Top