Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0185

2005/185/WE: Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

OJ L 62, 9.3.2005, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/185/oj

9.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/20


DECYZJA RADY

z dnia 5 lipca 2004 r.

w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

(2005/185/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 104 ust. 6,

uwzględniając zalecenie Komisji,

uwzględniając uwagi przedstawione przez Republikę Czeską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 104 Traktatu Państwa Członkowskie podlegają obowiązkowi unikania nadmiernego deficytu publicznego i obowiązek ten dotyczy także Państw Członkowskich objętych derogacją, czyli wszystkich państw, które w dniu 1 maja 2004 r. wstąpiły do UE.

(2)

Podstawą Paktu na rzecz stabilności i wzrostu jest osiągnięcie celu należytego poziomu finansów publicznych jako środka umacniającego uwarunkowania sprzyjające stabilności cen oraz silnego zrównoważonego wzrostu sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy.

(3)

Określona w art. 104 procedura nadmiernego deficytu przewiduje stwierdzenie nadmiernego deficytu, a Protokół w sprawie procedury nadmiernego deficytu załączony do Traktatu określa dalsze warunki wdrożenia procedury nadmiernego deficytu. Rozporządzenie Rady (WE) nr 3605/93 (1) z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, ustanawia szczegółowe zasady i definicje dotyczące zastosowania przepisów Protokołu, o którym mowa powyżej.

(4)

Artykuł 104 ust. 5 Traktatu nakłada na Komisję obowiązek skierowania opinii do Rady, w przypadku uznania przez Komisję, że w Państwie Członkowskim istnieje nadmierny deficyt lub że taki deficyt może wystąpić. Po zbadaniu wszystkich istotnych czynników wziętych pod uwagę w raporcie Komisji zgodnie z art. 104 ust. 3 oraz mając na uwadze opinię wydaną przez Komitet Ekonomiczno-Finansowy zgodnie z art. 104 ust. 4, Komisja w opinii wydanej w dniu 24 czerwca 2004 r. doszła do wniosku, że w Republice Czeskiej istnieje nadmierny deficyt.

(5)

Artykuł 104 ust. 6 Traktatu stanowi, że Rada winna rozważyć ewentualne uwagi, jakie zainteresowane Państwo Członkowskie zechce wnieść przed podjęciem decyzji, po dokonaniu ogólnej oceny, czy istnieje nadmierny deficyt.

(6)

Ogólna ocena prowadzi do następujących wniosków. Ogólny deficyt publiczny w Republice Czeskiej w 2003 r. wyniósł 12,9 % PKB (5,9 % PKB, nie uwzględniając jednorazowego działania rządu związanego z zastosowaniem na dużą skalę gwarancji rządowych), czyli dużo powyżej wartości odniesienia określonej w Traktacie na 3 % PKB. Nadmierny deficyt przekraczający wartość odniesienia nie został spowodowany nadzwyczajnym zdarzeniem, na które władze czeskie nie miały wpływu, ani nie był wynikiem znacznego pogorszenia koniunktury gospodarczej w rozumieniu Paktu Stabilności i Wzrostu. W 2004 r. ogólny deficyt publiczny najprawdopodobniej pozostanie na poziomie powyżej 3 % PKB. W szczególności zgodnie z prognozami Komisji Wiosna 2004 ogólny deficyt publiczny w 2004 r. ma osiągnąć poziom 5,9 % PKB, chociaż w programie konwergencji Republika Czeska przewiduje deficyt na poziomie 5,3 % PKB. W roku 2004 wskaźnik poziomu zadłużenia publicznego, który w 2003 r. osiągnął poziom 37,6 % PKB, najprawdopodobniej utrzyma się poniżej 60 % PKB wartości odniesienia określonej w Traktacie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Ogólna ocena pokazuje, że w Republice Czeskiej istnieje nadmierny deficyt.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lipca 2004 r.

W imieniu Rady

J.-C. JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 332 z 31.12.1993, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 351/2002 (Dz.U. L 55 z 26.2.2002, str. 23).


Top