EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2243

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2243/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi autonomicznymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

OJ L 381, 28.12.2004, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 154 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 154 - 160

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2243/oj

28.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 381/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2243/2004

z dnia 22 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi autonomicznymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 20 grudnia 1996 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe (1). Wspólnotowy popyt na rozpatrywane produkty należy zaspokoić na jak najbardziej korzystnych warunkach. Należy otworzyć nowe wspólnotowe kontyngenty taryfowe po stawce obniżonej lub zerowej dla odpowiednich wielkości, oraz rozszerzyć niektóre istniejące kontyngenty taryfowe, nie wywołując zakłóceń na rynkach tych produktów.

(2)

Ponieważ wielkości niektórych kontyngentów taryfowych nie są wystarczające dla zaspokojenia potrzeb przemysłu wspólnotowego w trwającym okresie kontyngentowym, należy podwyższyć te wielkości kontyngentu z dniem 1 stycznia 2005 r.

(3)

Dalsze udzielanie wspólnotowych kontyngentów taryfowych w 2005 r. na niektóre wyroby, na które cła zawieszono w 2004 r. nie leży już w interesie Wspólnoty. Wyroby te powinny zatem być usunięte z tabeli w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96.

(4)

Z uwagi na dużą ilość zmian, których należy dokonać, w celu uzyskania przejrzystości, należy zastąpić cały tekst załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96.

(5)

Mając na względzie wagę gospodarczą tego rozporządzenia, konieczne jest zastosowanie podstawy dotyczącej wyjątków nie cierpiących zwłoki, o których mowa w punkcie I.3 Protokołu dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie w sprawie roli Parlamentów Państw Członkowskich w Unii Europejskiej

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2505/96,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W odniesieniu do okresu kontyngentowego od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2005 r., w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96:

ważność kontyngentu taryfowego 09.2021 wygasa dnia 30 czerwca 2005 r.; jego wielkość pozostaje bez zmian,

kwota kontyngentu taryfowego 09.2613 jest ustalona w wysokości 400 ton według stawki celnej 0 %.

Artykuł 3

W odniesieniu do okresu kontyngentowego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r., w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96:

wysokość kontyngentu taryfowego 09.2023 ustalona jest na 700 000 sztuk,

wysokość kontyngentu taryfowego 09.2603 ustalona jest na 3 400 ton,

wysokość kontyngentu taryfowego 09.2612 jest ustalona na 500 ton według stawki celnej 0 %,

wysokość kontyngentu taryfowego 09.2619 ustalona jest na 80 ton,

wysokość kontyngentu taryfowego 09.2620 ustalona jest na 500 000 sztuk,

wysokość kontyngentu taryfowego 09.2621 ustalona jest na 1 500 ton a jego okres ważności wygasa dnia 31 grudnia 2005 r.,

wysokość kontyngentu taryfowego 09.2985 ustalona jest na 300 000 sztuk a jego okres ważności wygasa dnia 31 grudnia 2005 r.

Artykuł 4

Kontyngenty taryfowe 09.2605, 09.2606, 09.2607, 09.2609, 09.2614, 09.2918, 09.2957, 09.2966, 09.2993 i 09.2999 zostają zamknięte od dnia 31 grudnia 2004 r.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

C. VEERMAN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 345 z 31.12.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1329/2004 (Dz.U. L 247 z 21.7.2004, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Numer porządkowy

Kod CN

Podpozycje TARIC

Opis towaru

Wielkość kontyngentu

Stawka celna w ramach kontyngentu

(w %)

Okres obowiązywania kontyngentu

09.2021

ex 7011 20 00

45

Ekrany szklane o przekątnej równej 72 (± 0,2) cm, o przezroczystości 56,8 (± 3 %) dla standardowej grubości szkła 10,16 mm

70 000 sztuk

0

1.1.–30.6.2005

09.2022

ex 8504 90 11

20

Rdzenie ferrytowe do produkcji rdzeni zespołu cewek odchylających (1)

2 400 000 sztuk (3)

0

1.7.2004–30.6.2005

09.2023

ex 8540 91 00

34

Maskownice płaskie o długości 597,1 (± 0,2) mm i wysokości 356,2 (± 0,2) mm, o szerokości szczelin na końcu centralnej pionowej osi 179,1 (± 9) μm

700 000 sztuk

0

1.1.–31.12.2005

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenylenodiamina

1 800 ton

0

1.1.–31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Tetrasiarczek bis (3-trietoksysilylopropylu)

3 400 ton

0

1.1.–31.12.2005

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poli(alkohol winylowy) częściowo acetalizowany solą sodową 5-(4-azydo-2-sulfobenzylideno)-3-(formylopropylo)-rodaniny

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2610

ex 2925 20 00

20

Chlorek (chlorometyleno)dimetyloamonu

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Fluorek wapnia, o całkowitej zawartości glinu, magnezu i sodu 0,25 mg/kg lub mniejszej, w postaci proszku

55 ton

0

1.1.–31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

Dichlorowodorek 3,3'-dichlorobenzydyny

500 ton

0

1.1.–31.12.2005

09.2613

ex 2932 99 70

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetylobenzylideno)-D-glucitol

400 ton

0

1.1.–30.6.2005

09.2615

ex 2934 99 90

70

Kwas rybonukleinowy

110 ton

0

1.1.–31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetylosiloksan o stopniu polimeryzacji 2 800 ± 100) jednostek monomeru

1 300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2618

ex 2918 19 80

40

Kwas (R)-2-chloromigdałowy

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Tienyloacetonitryl

80 ton

0

1.1.–31.12.

09.2620

ex 8526 91 90

10

Zespoły do systemów GPS posiadające funkcję określania pozycji

500 000 sztuk

0

1.1.–31.12.

09.2621

ex 3812 30 80

50

Wodzian węglanu wodorotlenku glinu magnezu cynku, pokryty środkiem powierzchniowo czynnym

1 500 ton

0

1.1.–31.12.2005

09.2622

ex 1108 12 00

10

Skrobia kukurydziana zawierająca przynajmniej 40 % masy, ale nie więcej niż 60 % masy nierozpuszczalnego błonnika

600 ton

0

1.1.–31.12.2005

09.2623

ex 2710 19 61

10

Oleje opałowe do innych celów, o zawartości siarki nieprzekraczającej 2 % masy, wykorzystywane w paliwach dla statków morskich (1)

80 000 ton

0

1.1.–31.12.

ex 2710 19 63

10

09.2624

2912 42 00

 

Etylowanilina (3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd)

352 ton

0

1.1.–31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Folia z polimerów propylenu, zorientowana dwuosiowo, o grubości 3,5 μm lub większej, ale nie przekraczającej 15 μm, o szerokości 490 mm lub większej, ale nie przekraczającej 620 mm, do produkcji kondensatorów elektroenergetycznych (1)

170 ton

0

1.1.–31.12.

09.2626

ex 4205 00 00

10

Przycięte do kształtu kawałki wyprawionej skóry bydlęcej, barwionej na kolor szaroniebieski lub beżowy, z tłoczeniem groszkowym, do produkcji wyrobów objętych podpozycją 9401 20 00 (1)

400 000 sztuk

0

1.1.–31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Szklane osłony o wymiarze pomiędzy skrajnymi brzegami 814,8 mm (± 1,5 mm) i o przepuszczalności światła wynoszącej 51,1 % (± 2,2 %) w odniesieniu do szkła o grubości znormalizowanej 12,5 mm

500 000 sztuk

0

1.1.–31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Włókna szklane o splocie płóciennym pokrytym tworzywem sztucznym, o masie 120 g/m2 (± 10 g/m2) do produkcji zwijanych ekranów ochronnych przeciw insektom, do mocowania w ramie

350 000 m2

0

1.1.–31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Uchwyt teleskopowy z aluminium, do produkcji toreb bagażowych (1)

240 000 sztuk

0

1.1.–31.12.

09.2630

ex 3908 90 00

30

Thermoplastic polyamide resin having a fire point of more than 750 °C, for use in the manufacture of deflection yokes of cathode ray tubes (2)

40 tonnes

0

1.1.–30.6.2005

09.2703

ex 2825 30 00

10

Tlenki i wodorotlenki wanadu, wyłącznie do produkcji stopów (1)

13 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Czereśnie, konserwowane alkoholem, o średnicy nieprzekraczającej 19,9 mm, drylowane, przeznaczone do produkcji wyrobów czekoladowych (1):

o zawartości cukru przekraczającej 9 % masy

o zawartości cukru nieprzekraczającej 9 % masy

2 000 ton

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

11/19

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Wiśnie (Prunus cerasus), konserwowane alkoholem, o średnicy nieprzekraczającej 19,9 mm, przeznaczone do produkcji wyrobów czekoladowych (1):

o zawartości cukru przekraczającej 9 % masy

o zawartości cukru nieprzekraczającej 9 % masy

2 000 ton

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

20

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Syntetyczna polialfaolefina, o lepkości przynajmniej 38 × 10-6m2 s-1 (38 centystoksów) w temperaturze 100 °C określonej metodą ASTM D 445

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Żelazochrom zawierający 1,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4 % masy węgla i nie więcej niż 70 % masy chromu

50 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Kwaśny aktywowany montmorylonit, do produkcji papieru samokopiującego (1)

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Suchy wyciąg z pozostałości nierozpuszczalnych w rozpuszczalnikach alifatycznych uzyskany w trakcie ekstrakcji żywicy z drewna, o następującej charakterystyce:

o zawartości kwasu żywicznego nieprzekraczającej 30 % masy;

o liczbie kwasowej nieprzekraczającej 110, i

o temperaturze topnienia 100 °C lub większej

1 600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromochlorometan

450 ton

0

1.1.–31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Mieszanina 1-alkenów zawierająca 80 % masy lub więcej 1-alkenów o długości łańcucha 20 i 22 atomy węgla

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Grzyby z gatunku Auricularia polytricha, niegotowane lub gotowane w wodzie lub na parze, mrożone, do produkcji gotowych dań (1)  (2)

700 ton

0

1.1.–31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Krezol o czystości nie mniejszej niż 98,5 % masy

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutation

15 ton

0

1.1.–31.12.

09.2881

ex 3901 90 90

92

Polietylen chlorosulfonowany

6 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-Dichloro-3-etylo-6-nitrofenol, sproszkowany

90 ton

0

1.1.–31.12.

09.2889

3805 10 90

Terpentyna siarczanowa

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Lampa elektronopromieniowa płaskoekranowa kolorowa o stosunku szerokości do wysokości 4/3, o wymiarze przekątnej ekranu 79 cm lub większym, ale nieprzekraczającym 81 cm oraz o promieniu krzywizny 50 m lub większym

8 500 sztuk

0

1.1.–31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Tytoń nieprzetworzony, nawet pokrojony w regularne kształty, o wartości celnej nie mniejszej niż 450 EUR za 100 kg masy netto, stosowany jako owijka lub zewnętrzna opaska do produkcji towarów objętych podpozycją 2402 10 00 (1)

6 000 ton

0

1.1.–31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 99

26

Wodny roztwór zawierający nie mniej niż 40 % masy suchego wyciągu betainy oraz pomiędzy 5 % i 30 % masy soli organicznych lub nieorganicznych

38 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystyna

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Łącznik harmonijkowy do produkcji autobusów przegubowych (1)

2 600 sztuk

0

1.1.–31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Dichlorobenzen

2 600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2935

3806 10 10

Kalafonia i kwasy żywiczne, otrzymane ze świeżych żywic oleistych

120 000 ton

0

1.1.–30.6.

09.2935

3806 10 10

Kalafonia i kwasy żywiczne, otrzymane ze świeżych żywic oleistych

80 000 ton

0

1.7.–31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

10

D-Ksyloza

400 ton

0

1.1.–31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poli(fluorek winylidenu), w postaci proszku, do przygotowywania farb lub lakierów do powlekania metali (1)

1 300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Chloroetanol, do produkcji płynnych tioplastów, objętych podpozycją 4002 99 90 (1)

6 500 ton

0

1.1.–31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2964

ex 5502 00 80

20

Kabel z włókna ciągłego z celulozy, wytworzony poprzez przędzenie w rozpuszczalniku organicznym (Lyocell), do wykorzystania w przemyśle papierniczym (1)

1 200 ton

0

1.1.–31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dibezwodnik benzofenono-3,3':4,4'-tetrakarboksylowy

500 ton

0

1.1.–31.12.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Silniki spalinowe benzynowe czterosuwowe o pojemności skokowej cylindra nieprzekraczającej 250 cm3, przeznaczone do produkcji kosiarek do trawników podpozycja 8433 11 lub kosiarek samobieżnych podpozycja 8433 11 (1)

750 000 jednostek

0

1.7.2004–30.6.2005

09.2979

ex 7011 20 00

15

Płyta czołowa szklana o wymiarze poprzecznym pomiędzy skrajnymi brzegami 81,5 cm (± 0,2 cm) i o przepuszczalności światła wynoszącej 80 % (± 3 %) w odniesieniu do szkła o grubości 11,43 mm

600 000 sztuk

0

1.1.–31.12.

09.2981

ex 8407 33 90

10

Tłokowe lub obrotowe silniki wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nie mniejszej niż 300 cm3 i mocy nie mniejszej niż 6 kW, ale nieprzekraczającej 15,5 kW, do produkcji:

samobieżnych kosiarek z siedzeniem, do pielęgnacji trawników, objętych podpozycją 8433 11 51;

traktorów objętych podpozycją 8701 90 11, których główną funkcją jest koszenie trawy;

czterosuwowych kosiarek z silnikiem o nominalnej pojemności skokowej nie mniejszej niż 300 cm3 objętych podpozycją 8433 20 10 (1)

210 000 sztuk

0

1.1.–31.12.

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2985

ex 8540 91 00

33

Maskownice płaskie o długości 685,6 mm (± 0,2 mm) lub 687,2 mm (± 0,2 mm) i wysokości 406,9 mm (± 0,2 mm) lub 408,9 mm (± 0,2 mm), o szerokości szczelin na końcu centralnej pionowej osi 174 mikrometrów (± 8 mikrometrów)

300 000 sztuk

0

1.1.–31.12.2005

09.2986

ex 3824 90 99

76

Mieszanina amin trzeciorzędowych zawierająca:

60 % masy lub więcej dodecylodimetyloaminy;

20 % masy lub więcej dimetylo(tetradecylo)aminy;

0,5 % masy lub więcej heksadecylodimetyloaminy, do produkcji aminokwasów (1)

14 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Kopolimer propylenowo-butylenowy, zawierający nie mniej niż 60 % masy, ale nie więcej niż 68 % masy propylenu oraz nie mniej niż 32 % masy, ale nie więcej niż 40 % masy butylenu, o lepkości stopu nieprzekraczającej 3 000 mPa w temperaturze 190 °C określonej metodą ASTM D 3236, do stosowania jako klej do produkcji wyrobów objętych podpozycją 4818 40 (1)

1 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Bloki klawiszy:

składające się z warstwy silikonu i poliwęglanu na górnej powierzchni klawiszy lub

w całości zrobione z silikonu lub z poliwęglanu, w tym z drukowanymi klawiszami, do produkcji lub naprawy radio-telefonów komórkowych objętych podpozycją 8525 20 91 (1)

20 000 000 sztuk

0

1.1.–31.12.

ex 8538 90 99

93

09.2998

ex 2924 29 95

80

5'-Chloro-3-hydroksy-2',4'-dimetoksy-2-naftoanilid

26 ton

0

1.1.–31.12.”


(1)  Kontrole przewidzianego użytkowania końcowego przeprowadza się zgodnie z odpowiednimi przepisami Wspólnoty.

(2)  Jednakże, kontyngent taryfowy nie jest dozwolony, gdy przetwarzania dokonują przedsiębiorstwa detaliczne lub cateringowe.

(3)  Ilości towarów w ramach tego kontyngentu i dopuszczone do swobodnego obrotu od dnia 1 lipca 2004 r. zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1329/2004 zostają w pełni odliczone od tej ilości.

(4)  Stosowane jest specjalne cło dodatkowe.


Top