Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2140

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2140/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1245/2004 w odniesieniu do wniosków o licencje połowowe na wodach znajdujących się pod zwierzchnictwem wyłącznej strefy gospodarczej Grenlandii

OJ L 369, 16.12.2004, p. 49–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 15 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 15 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2140/oj

16.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/49


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2140/2004

z dnia 15 grudnia 2004 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1245/2004 w odniesieniu do wniosków o licencje połowowe na wodach znajdujących się pod zwierzchnictwem wyłącznej strefy gospodarczej Grenlandii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1245/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego czwarty Protokół ustanawiający warunki dotyczące połowów przewidzianych w Umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Rządem Danii oraz Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony (1), w szczególności jego art. 4 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) 1245/2004 stanowi, że właściciele statków wspólnotowych, którzy uzyskują licencję dla statku wspólnotowego uprawnionego do połowów na wodach znajdujących się pod zwierzchnictwem wyłącznej strefy gospodarczej Grenlandii, uiszczają opłatę licencyjną zgodnie z art. 11 ust. 5 czwartego Protokołu.

(2)

Artykuł 11 ust. 5 czwartego Protokołu stanowi, że szczegółowe zasady techniczne dotyczące przyznawania licencji połowowych ustalone są w ramach porozumienia administracyjnego między stronami.

(3)

Rząd Grenlandii oraz Wspólnota prowadziły negocjacje w celu określenia formalności związanych z wnioskami o licencje oraz z ich wydawaniem i w efekcie tych negocjacji dnia 30 września 2004 r. parafowano porozumienie administracyjne.

(4)

Należy zatem stosować środki przewidziane w tym porozumieniu administracyjnym.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Formalności określone w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1245/2004, związane z wnioskami o licencje połowowe oraz z ich wydawaniem, są ustalone w drodze porozumienia administracyjnego zamieszczonego w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 237 z 8.7.2004, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

Porozumienie administracyjne w sprawie licencji pomiędzy Komisją Europejską, rządem Danii oraz rządem lokalnym Grenlandii

Warunki dokonywania połowów przez statki wspólnotowe na wodach znajdujących się w strefie połowowej Grenlandii

A.   FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z WNIOSKAMI O LICENCJE ORAZ ICH WYDAWANIEM

1.

Najpóźniej dnia 1 marca lub trzydzieści dni przed rozpoczęciem rejsu połowowego armatorzy przedstawiają Komisji Europejskiej, za pośrednictwem władz krajowych, wniosek dla każdego statku, który chciałby dokonywać połowów na mocy porozumienia. Wnioski należy składać przy użyciu formularza przewidzianego w tym celu przez Grenlandię, którego wzór jest zamieszczony w załączniku I. Każdemu wnioskowi o licencję połowową powinien towarzyszyć dowód wniesienia opłaty na okres ważności licencji. Opłata zawiera wszystkie krajowe i lokalne obciążenia związane z dostępem do działalności połowowej. Władze rybołówstwa Grenlandii pobierają opłatę administracyjną w wysokości jednego procenta opłaty licencyjnej.

Komisja Europejska przedstawia władzom rybołówstwa Grenlandii wniosek przygotowany przez armatora dla każdego statku, który chciałby dokonywać połowów na mocy porozumienia.

2.

Przed wejściem w życie porozumienia administracyjnego władze rybołówstwa Grenlandii przekazują wszelkie informacje dotyczące kont bankowych, na które należy wpłacać opłaty licencyjne.

3.

Licencja jest wydawana dla konkretnego statku i nie jest zbywalna – z uwzględnieniem przepisów ust. 4. Licencja wskazuje maksymalne ilości, jakie może on łowić i zatrzymywać na pokładzie. Każda zmiana maksymalnej ilości wskazanej w licencji stanowi przedmiot nowego wniosku o licencję. Jeśli statek przekroczy maksymalną ilość wskazaną w licencji, uiszcza opłatę za ilość przekraczającą ilość maksymalną, o której mowa. Nowa licencja nie zostanie wydana dla tego statku do chwili uiszczenia opłaty za ilość przekraczającą ilość maksymalną. Opłata ta jest obliczana zgodnie z częścią B. 3.

4.

Jednakże w przypadku siły wyższej i na wniosek Komisji Wspólnot Europejskich licencja statku zostaje zastąpiona nową licencją dla innego statku o cechach podobnych do cech zastępowanego statku. Nowa licencja zawiera:

datę wystawienia,

wskazanie, że unieważnia ona i zastępuje licencję poprzedniego statku.

5.

W przypadku zamiany, w całości lub w części, ilości maksymalnych wskazanych w licencjach, wydaje się nowe licencje, a poprzednie zostają wycofane. W tym przypadku nie jest wymagana żadna opłata licencyjna.

6.

Licencje przekazywane są Komisji Wspólnot Europejskich przez władze rybołówstwa Grenlandii w terminie piętnastu dni roboczych od daty otrzymania wniosku.

7.

Oryginał licencji lub kopia musi być przez cały czas przechowywana na pokładzie statku i okazywana na każde żądanie właściwych władz grenlandzkich.

B.   WAŻNOŚĆ LICENCJI I OPŁATA LICENCYJNA

1.

Licencja jest ważna od dnia jej wystawienia do końca roku kalendarzowego, w którego trakcie została wydana. Licencję wydaje się w ciągu piętnastu dni roboczych od daty otrzymania wniosku, po uiszczeniu wymaganej rocznej opłaty licencyjnej dla każdego statku.

Jeśli chodzi o połowy gromadnika, licencje wystawiane są od dnia 20 czerwca do dnia 31 grudnia i od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia.

2.

Opłatę licencyjną oblicza się w następujący sposób:

2005: 2 % ceny za tonę danego gatunku,

2006: 3 % ceny za tonę danego gatunku.

3.

Opłata licencyjna na 2005 rok opiera się na załączniku VI do Protokołu i jest obliczana w następujący sposób:

Gatunek

Euro za tonę

Karmazyn

28

Halibut niebieski

51

Krewetka

42

Halibut atlantycki

56

Gromadnik

2

Buławik czarny

12

Krab z gatunku snow

81

Całkowita opłata licencyjna (dozwolona maksymalna ilość połowów pomnożona przez cenę za tonę) zostaje powiększona o grenlandzką opłatę administracyjną w wysokości jednego procenta opłaty licencyjnej.

Jeśli dozwolona ilość maksymalna nie zostaje wykorzystana, opłata odpowiadająca tej dozwolonej ilości maksymalnej nie jest zwracana armatorowi.

4.

Opłata licencyjna na 2006 rok zostanie ustalona w listopadzie 2005 r. w Załączniku do niniejszego porozumienia administracyjnego na podstawie załącznika VI do Protokołu.

5.

Władze rybołówstwa Grenlandii opracowują zestawienie opłat licencyjnych za poprzedni rok kalendarzowy na podstawie licencji wydanych statkom wspólnotowym oraz innych posiadanych przez nie informacji.

Zestawienie wysyłane jest do Komisji do dnia 5 stycznia następnego roku.

C.   SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYPŁACANIA REKOMPENSATY FINANSOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 11 PROTOKOŁU

1.

W nawiązaniu do art. 11 ust. 1 Protokołu, rekompensata finansowa wypłacana jest corocznie na początku każdego roku połowowego.

W nawiązaniu do art. 11 ust. 5 Protokołu, rekompensata finansowa składa się, wraz z korektą, z dwóch elementów: wspólnotowej rekompensaty finansowej oraz opłat licencyjnych armatorów.

Kwoty, które Grenlandia ma otrzymać z tytułu opłat licencyjnych uiszczanych przez armatorów, odejmowane są od wspólnotowej rekompensaty finansowej.

2.

Po zakończeniu roku połowowego kwota zapłacona przez armatorów jest badana i różnica pomiędzy wynikiem pełnego wykorzystania i uiszczoną opłatą licencyjną zostaje jak najszybciej przekazana władzom Grenlandii, oprócz wspólnotowej rekompensaty finansowej za kolejny rok.

D.   DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Niniejsze porozumienie administracyjne wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Załącznik 1

Wniosek o licencję połowową na wody grenlandzkie

1.

Narodowość

 

2.

Nazwa statku

 

3.

Numer rejestru wspólnotowej floty rybackiej

 

4.

Litery i cyfry oznakowania zewnętrznego

 

5.

Port rejestracji

 

6.

Radiowy sygnał wywoławczy

 

7.

Numer Inmarsat (telefon, faks, adres elektroniczny) (1)

 

8.

Rok budowy

 

9.

Rodzaj statku

 

10.

Rodzaj sprzętu połowowego

 

11.

Gatunki, dla których statek jest przeznaczony + ilość

 

12.

Obszar połowowy (ICES/NAFO)

 

13.

Okres ważności licencji

 

14.

Armatorzy – adres, telefon, faks, adres elektroniczny

 

15.

Operator statku

 

16.

Nazwisko kapitana

 

17.

Liczba członków załogi

 

18.

Moc silnika (kW)

 

19.

Długość (LOA)

 

20.

Tonaż w GT

 

21.

Przedstawiciel w Grenlandii

Nazwa/nazwisko i adres

 

22.

Adres, pod który należy wysłać licencję, faks

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rybołówstwa, rue de la Loi 200, B-1049 Bruksela, faks + 32 2 296 23 38


(1)  Może zostać przekazany, jeśli wniosek został zatwierdzony.


Top