Help Print this page 

Document 32004R1682

Title and reference
Rozporządzenie (WE) nr 1682/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1655/2000 dotyczące instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2007
OJ L 308, 5.10.2004, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1682/oj
Multilingual display
Text

5.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/1


ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1682/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 15 września 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1655/2000 dotyczące instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, (1)

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Instrument finansowy na rzecz środowiska LIFE, ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 1655/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), jest wprowadzany etapami, z których trzeci zakończy się dnia 31 grudnia 2004 r.

(2)

Biorąc pod uwagę pozytywny wkład instrumentu LIFE w osiąganie celów wspólnotowej polityki w zakresie środowiska oraz mając na celu dalsze przyczynianie się tego programu do wdrażania, aktualizacji i rozwoju polityki wspólnotowej oraz prawodawstwa w zakresie środowiska, w szczególności w odniesieniu do włączenia kwestii dotyczących środowiska do innych polityk, a także do stałego rozwoju, trzeci etap powinien zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2006 r.

(3)

Szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego został przyjęty w dniu 22 lipca 2002 r. decyzją nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4). Należy dostosować rozporządzenie (WE) nr 1655/2000 do celów i priorytetów ustanowionych w tym programie.

(4)

Istnieje potrzeba wypełnienia luki między zakończeniem trzeciego etapu instrumentu LIFE a nowymi perspektywami finansowymi na lata następujące po roku 2006, przez okres dwóch lat kończący się dnia 31 grudnia 2006 r.

(5)

Należy wzmocnić instrument LIFE jako szczególny instrument finansowy uzupełniający wspólnotowe programy badawcze oraz fundusze strukturalne i programy rozwoju terenów wiejskich. Należy podjąć wysiłki zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystania tych instrumentów finansowych Wspólnoty do finansowania części projektów dotyczących środowiska i przyrody. Należy także przedsięwziąć odpowiednie środki w celu uniemożliwienia podwójnego finansowania.

(6)

Komunikat zatytułowany „Rozwój planu działań na rzecz technologii środowiskowej” został przyjęty przez Komisję dnia 25 marca 2003 r. W następstwie tego komunikatu powstał plan działań na rzecz technologii środowiskowej przyjęty w dniu 28 stycznia 2004 r., który powinien służyć jako odniesienie dla wytycznych do LIFE-środowisko.

(7)

W sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego nr 11/2003 (5) przeanalizowano koncepcję instrumentu LIFE, zarządzanie nim i jego wdrażanie. Należy uwzględnić zalecenia Trybunału.

(8)

W dniu 1 maja 2004 r. dziesięć nowych Państw Członkowskich przystąpiło do Unii Europejskiej. Wydarzenie to powinno znaleźć odzwierciedlenie w środkach budżetowych przydzielonych dla instrumentu LIFE.

(9)

Należy usprawnić wykorzystanie i rozpowszechnianie informacji na temat wyników oraz zwiększyć wysokość przydzielonych na ten cel środków budżetowych.

(10)

Projekty będące w trakcie realizacji pod koniec roku 2006 powinny być kontynuowane, monitorowane i kontrolowane.

(11)

W wyroku z dnia 21 stycznia 2003 r. (6) Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich unieważnił art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1655/2000. Trybunał oświadczył, że „skutki art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1655/2000 mają być w pełni utrzymane do czasu, gdy Parlament i Rada przyjmą nowe przepisy dotyczące procedury komitetu, której podlegają środki wykonawcze do tego rozporządzenia”.

(12)

Zgodnie z art. 233 Traktatu, w przypadku orzeczenia o nieważności aktu przyjętego przez instytucje, są one zobowiązane do podjęcia środków, które zapewnią wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości.

(13)

Środki, do których podejmowania Komisja jest upoważniona na mocy uprawnień wykonawczych przyznanych jej w rozporządzeniu (WE) nr 1655/2000, to środki zarządzania dotyczące programu mającego istotny wpływ na budżet w rozumieniu art. 2 lit. a) decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (7). Środki te należy przyjąć zgodnie z procedurą zarządzania przewidzianą w art. 4 tej decyzji, nie uchybiając procedurze komitetu, która ma zostać wybrana dla wszelkich dalszych zmian instrumentu LIFE lub innego instrumentu finansowego wyłącznie w dziedzinie środowiska.

(14)

Niniejsze rozporządzenie ustanawia na cały okres trwania programu ramy finansowe stanowiące główne odniesienie, w rozumieniu pkt. 33 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (8), dla władzy budżetowej podczas rocznej procedury budżetowej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1655/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 3:

i)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

50 % w przypadku projektów w zakresie ochrony przyrody, 100 % kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem kosztów ogólnych i artykułów trwałego użytku w przypadku środków towarzyszących, o których mowa w ust. 2 lit. b) ppkt i) i ii) oraz 100 % w przypadku środków towarzyszących, o których mowa w ust. 2 lit. b) ppkt iii);”;

ii)

dodaje się literę c) w brzmieniu:

„c)

koszty związane z wynagrodzeniami urzędników służby cywilnej są uznawane za kwalifikowane jedynie w zakresie, w jakim odnoszą się one do kosztów działań, których odpowiednie władze publiczne by nie poniosły, gdyby nie podjęto decyzji o realizacji danego projektu.”;

b)

po ust. 3 dodaje się ustęp 3a w brzmieniu:

„3a.   Pomoc w ramach projektu, z którym związane jest nabywanie gruntów, jest przyznawana pod warunkiem, że nabywane grunty będą długookresowo przeznaczone wyłącznie na wykorzystanie w sposób zgodny z celem instrumentu LIFE-środowisko zawartym w ust. 1. Państwa Członkowskie, w drodze przeniesienia lub w inny sposób, zapewniają długookresowe wyłączne przeznaczenie takich gruntów na cele związane z ochroną środowiska.”;

c)

w ust. 7 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z art. 116 rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (9), Komisja przyjmuje decyzję w sprawie projektów, które zostały zaakceptowane i zawiera z beneficjentami umowy w sprawie przyznania dotacji, ustanawiające kwotę pomocy finansowej, mechanizmy finansowania i kontroli oraz szczególne warunki techniczne zatwierdzonego projektu.

d)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8.   Z inicjatywy Komisji:

a)

środki towarzyszące, które mają być finansowane zgodnie z ust. 2 lit. b) ppkt i) i ii) — po uzyskaniu opinii komitetu wymienionego w art. 21 dyrektywy 92/43/EWG — stają się przedmiotem wezwań do składania propozycji. Państwa Członkowskie mogą przedkładać Komisji propozycje środków towarzyszących;

b)

środki towarzyszące, które mają być finansowane zgodnie z ust. 2 lit. b) ppkt iii), stają się przedmiotem zaproszeń do składania ofert. Wszystkie zaproszenia do składania ofert są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym określone będą specyficzne kryteria, jakie należy spełnić.”;

2)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 3:

i)

akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Stawka finansowego wsparcia Wspólnoty wynosi 100 % ich kosztów kwalifikowanych, z wyłączeniem kosztów ogólnych i artykułów trwałego użytku w przypadku środków towarzyszących zgodnie z ust. 2 lit. c) ppkt i) oraz 100 % w przypadku środków towarzyszących zgodnie z ust. 2 lit. c) ppkt ii).”;

ii)

dodaje się następujący akapit:

„Koszty związane z wynagrodzeniami urzędników służby cywilnej są uznawane za kwalifikowane jedynie w zakresie, w jakim odnoszą się one do kosztów działań, których odpowiednia władza publiczna by nie poniosła, gdyby nie podjęto decyzji o realizacji danego projektu.”;

b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   W przypadku projektów demonstracyjnych określonych w ust. 2 lit. a), Komisja ustanawia wytyczne, zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 2, i publikuje je w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wytyczne te wskazują dziedziny i cele priorytetowe dla projektów demonstracyjnych z wyraźnym odniesieniem do priorytetów określonych w decyzji nr 1600/2002/WE (10).

Wytyczne te zapewniają uzupełniający charakter instrumentu LIFE-środowisko w stosunku do wspólnotowych programów badawczych, funduszy strukturalnych i programów rozwoju terenów wiejskich.

Komisja ustanawia również wytyczne w zakresie projektów przygotowawczych określonych w ust. 2 lit. b). Komisja publikuje te wytyczne w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz informuje komitet, o którym mowa w art. 11 ust. 1, o ich publikacji.

c)

w ust. 6 lit. d) i e) otrzymują brzmienie:

„d)

dają możliwości promowania szerokiego zastosowania i upowszechniania praktyk, technologii i/lub produktów sprzyjających ochronie środowiska;

e)

mają na celu rozwój oraz transfer technologii innowacyjnych lub metod, które mogą być wykorzystane w identycznych lub podobnych sytuacjach, szczególnie w nowych Państwach Członkowskich;”;

d)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8.   Z inicjatywy Komisji:

a)

projekty oraz środki towarzyszące, które mają być finansowane odpowiednio zgodnie z ust. 2 lit. b) i z ust. 2 lit. c) ppkt i) — po uzyskaniu opinii komitetu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 — stają się przedmiotem wezwań do składania propozycji. Państwa Członkowskie mogą przedstawiać Komisji propozycje projektów oraz środków towarzyszących, które mają być finansowane odpowiednio zgodnie z ust. 2 lit. b) i z ust. 2 lit. c) ppkt i);

b)

środki towarzyszące, które mają być finansowane zgodnie z ust. 2 lit. c) ppkt ii), stają się przedmiotem zaproszeń do składania ofert. Wszystkie zaproszenia do składania ofert są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym określone będą specyficzne kryteria, jakie należy spełnić.”;

e)

ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11.   Zgodnie z art. 116 rozporządzenia (WE, EURATOM) nr 1605/2002, Komisja przyjmuje decyzję w sprawie projektów, które zostały zaakceptowane i zawiera z beneficjentami umowy w sprawie przyznania dotacji ustanawiające kwotę pomocy finansowej, mechanizmy finansowania i kontroli oraz szczególne warunki techniczne zatwierdzonego projektu.”;

3)

w art. 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9.   Z inicjatywy Komisji środki towarzyszące, jakie mają być finansowane zgodnie z ust. 2 lit. b), stają się przedmiotem zaproszeń do składania ofert publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym określone będą specyficzne kryteria, jakie należy spełnić.”;

4)

w art. 7 tytuł i ust. 1 otrzymują brzmienie:

Artykuł 7

Spójność i komplementarność instrumentów finansowych

1.   Bez uszczerbku dla warunków przystąpienia krajów kandydujących określonych w art. 6, projekty korzystające z pomocy przewidzianej w ramach funduszy strukturalnych lub innych instrumentów budżetowych Wspólnoty nie kwalifikują się do pomocy finansowej przyznawanej na podstawie niniejszego rozporządzenia. Komisja zapewnia zwrócenie uwagi ubiegających się o pomoc na fakt, że nie mogą oni kumulować dotacji z różnych funduszy wspólnotowych. Należy podjąć odpowiednie środki w celu uniemożliwienia podwójnego finansowania.

Komisja i Państwa Członkowskie powiadamiają ubiegających się o pomoc o różnych instrumentach finansowych Wspólnoty dostępnych w celu finansowania części projektów dotyczących środowiska i przyrody.”;

5)

w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 dodaje się akapiw brzmieniu:

„Trzeci etap zostaje przedłużony o dwa lata do dnia 31 grudnia 2006 r. Ramy finansowe dla wykonania niniejszego rozporządzenia ustala się na 317,2 mln EUR. Władza budżetowa przydziela roczne środki finansowe w ramach corocznej procedury budżetowej i w granicach obowiązującej perspektywy finansowej.”;

b)

w ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Środki towarzyszące przydzielane na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. są ograniczone do 6 % dostępnych środków finansowych.”;

6)

w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 dodaje się następujący akapit:

„Komisja zapewnia szerokie rozpowszechnienie wyników i wszystkich finansowanych projektów oraz przedstawia sposoby, w jakie umiejętności i doświadczenie zdobyte dzięki tym projektom mogą być wykorzystane gdzie indziej.”;

b)

dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:

„6.   Komisja publikuje co roku pełny wykaz finansowanych projektów wraz z krótkim opisem danego projektu i zestawieniem środków przydzielonych w każdym przypadku.”;

7)

artykuł 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Termin, o którym mowa w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE, wynosi trzy miesiące.”;

8)

artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 12

Ocena trzeciego etapu i kontynuacja LIFE

1.   Nie później niż 30 września 2005 r. Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie:

a)

sprawozdanie aktualizujące ocenę dokonaną w połowie okresu przedłożoną w listopadzie 2003 r. i oceniające wykonanie niniejszego rozporządzenia, jego wkład w rozwój wspólnotowej polityki w zakresie środowiska i wykorzystanie przydzielonych środków; oraz

b)

w stosownym przypadku, propozycję dotyczącą dalszego rozwoju instrumentu LIFE lub innego instrumentu finansowego wyłącznie w dziedzinie środowiska, uwzględniającą między innymi zalecenia zawarte w ocenie instrumentu LIFE, które należy stosować od roku 2007.

2.   Po przyjęciu takiej propozycji przez Komisję, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie z Traktatem, podejmą decyzję, nie później niż 1 maja 2006 r., w sprawie wdrożenia tego instrumentu finansowego od dnia 1 stycznia 2007 r.

3.   Kwotę potrzebną w ramach finansowych do zapewnienia środków monitorowania i audytu w okresie następującym po 31 grudnia 2006 r. uznaje się za potwierdzoną, jedynie jeżeli jest ona zgodna w nowymi perspektywami finansowymi obowiązującymi od roku 2007.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 15 września 2004 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Rady

A. NICOLAÏ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 80 z 30.3.2004, str. 57.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r.

(3)  Dz.U. L 192 z 28.7.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 788/2004 (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 17).

(4)  Dz.U. L 242 z 10.9.2002, str. 1.

(5)  Dz.U. C 61 z 10.3.2004, str. 1.

(6)  Sprawa C-378/00, Komisja przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie [2003], Zb. Orz. str. I-937.

(7)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(8)  Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).

(9)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.”;

(10)  Dz.U. L 242 z 10.9.2002, str. 1.”;


Top