EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1481

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1481/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 dotyczące ekologicznej produkcji produktów rolnych oraz odnośnych wskazań w zakresie produktów rolnych oraz artykułów spożywczych

OJ L 330M , 9.12.2008, p. 18–18 (MT)
OJ L 272, 20.8.2004, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 43

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1481/oj

20.8.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1481/2004

z dnia 19 sierpnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 dotyczące ekologicznej produkcji produktów rolnych oraz odnośnych wskazań w zakresie produktów rolnych oraz artykułów spożywczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. dotyczące ekologicznej produkcji produktów rolnych oraz odnośnych wskazań w zakresie produktów rolnych i artykułów spożywczych (1), w szczególności jego art. 13 tiret drugie i trzecie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po wstąpieniu do Unii Europejskiej nowych Państw Członkowskich typografia logo Wspólnoty, określona w podręczniku grafiki ustanowionym w części B.4 załącznika V do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, nie posiada wszystkich koniecznych znaków i akcentów wszystkich oficjalnych języków. W związku z tym w podręczniku grafiki należy wprowadzić dodatkową typografię.

(2)

Sekcja C załącznika VI do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 zawiera listę składników pochodzenia rolnego, które nie zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi, ale które można wykorzystać do przygotowania artykułów spożywczych zgodnie z warunkami określonymi w art. 5 tego rozporządzenia, pod warunkiem że wykazało się, że odpowiednie składniki, produkowane metodami ekologicznymi, nie są dostępne na terenie Wspólnoty w wystarczającej ilości.

(3)

Po ustaleniu, że ekologicznie produkowane jelita nie są dostępne na terenie Wspólnoty w wystarczających ilościach, sekcja C załącznika VI do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 została zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 473/2002 (2) w celu uwzględnienia jelit na liście składników rolnych, w okresie przejściowym wygasającym 1 kwietnia 2004 r.

(4)

Okazuje się jednak, że dostępność ekologicznie produkowanych jelit wciąż pozostaje bardzo ograniczona i nie jest prawdopodobne, że ich wystarczająca ilość będzie dostępna w przyszłości. Konieczne jest więc dopuszczenie, bez żadnego ograniczenia w czasie, użycia jelit, które nie są produkowane metodami ekologicznymi.

(5)

Rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 powinno zostać więc odpowiednio zmienione.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu utworzonego zgodnie z art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2092/91 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W załączniku V część B.4 sekcja 2.4 (Typografia) otrzymuje brzmienie:

„Do zapisów używać wielkich liter pisanych pogrubioną, zagęszczoną czcionką »Frutiger« lub »Myriad«. Rozmiar liter zapisów należy zmniejszać zgodnie z normami zapisanymi w sekcji 2.6”.

2)

W załączniku VI sekcja C pkt C.3, w pozycji „jelita”, zostają usunięte słowa „tylko do 1 kwietnia 2004 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 746/2004 (Dz.U. L 122 z 26.4.2004, str. 10).

(2)  Dz.U. L 75 z 16.3.2002, str. 21. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 746/2004.


Top