Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0812

Rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98

OJ L 150, 30.4.2004, p. 12–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 98
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 98
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 171 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 171 - 178
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 60 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; Uchylony przez 32019R1241 . Latest consolidated version: 01/07/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/812/oj

32004R0812

Rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98

Dziennik Urzędowy L 150 , 30/04/2004 P. 0012 - 0031
CS.ES Rozdział 04 Tom 07 P. 91 - 98
ET.ES Rozdział 04 Tom 07 P. 91 - 98
HU.ES Rozdział 04 Tom 07 P. 91 - 98
LT.ES Rozdział 04 Tom 07 P. 91 - 98
LV.ES Rozdział 04 Tom 07 P. 91 - 98
MT.ES Rozdział 04 Tom 07 P. 91 - 98
PL.ES Rozdział 04 Tom 07 P. 91 - 98
SK.ES Rozdział 04 Tom 07 P. 91 - 98
SL.ES Rozdział 04 Tom 07 P. 91 - 98


Rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Celem Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa [2], jest zapewnienie eksploatacji żywych zasobów wodnych, gwarantującej zrównoważone warunki ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. W tym celu Wspólnota powinna, między innymi, ograniczyć do minimum wpływ działań związanych z rybołówstwem na ekosystemy morskie, zaś Wspólna Polityka Rybołówstwa powinna być spójna z innymi politykami Wspólnoty, w szczególności z polityką ochrony środowiska.

(2) Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory [3] przyznaje waleniom status ścisłej ochrony i wymaga od Państw Członkowskich podjęcia kontroli stanu ochrony tego gatunku. Państwa Członkowskie powinny również ustanowić system mający na celu monitorowanie przypadkowych odłowów i zabijania tego gatunku, oraz podjęcia dalszych środków związanych z badaniami i ochroną, niezbędnych dla zapewnienia braku istotnego wpływu przypadkowych odłowów i zabijania na omawiany gatunek.

(3) Dostępne informacje naukowe oraz techniki opracowane dla ograniczenia przypadkowych odłowów i zabijania waleni na łowiskach, uzasadniają podejmowane dodatkowe środki dla dalszej ochrony małych waleni w spójny i wymagający współpracy sposób na poziomie Wspólnoty.

(4) Opracowano pewne urządzenia akustyczne w celu odstraszenia waleni od sieci rybackich, które okazały się skuteczne w ograniczaniu odłowu gatunku waleni podczas połowów z wykorzystaniem sieci statycznych. Zatem użycie urządzeń tego rodzaju powinno być wymagane w obszarach i na łowiskach o znanym lub przewidywalnym, wysokim poziomie odłowów małych waleni, z uwzględnieniem kosztów/efektywności takiego wymogu. Konieczne jest również ustanowienie wymagań technicznych, określających efektywność akustycznych urządzeń odstraszających, które mają być stosowane na wyżej wymienionych łowiskach. Potrzebne są badania naukowe oraz projekty pilotażowe w celu rozszerzenia wiedzy na temat skutków używania akustycznych urządzeń odstraszających w miarę upływu czasu.

(5) Badania naukowe i techniczne, w szczególności dotyczące nowych form aktywnych urządzeń odstraszających, nie powinny być wstrzymywane przez niniejsze rozporządzenie. Tak więc podczas, gdy dla potrzeb niniejszego rozporządzenia Państwa Członkowskie należy tymczasowo upoważnić do stosowania nowo opracowanych i efektywnych typów akustycznych urządzeń odstraszających nie spełniających wymagań technicznych ustalonych w niniejszym rozporządzeniu, to konieczne jest również zapewnienie możliwie jak najszybszej aktualizacji warunków technicznych dla urządzeń tego rodzaju zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [4].

(6) Niezależne obserwacje działań związanych z rybołówstwem mają zasadnicze znaczenie dla dostarczenia rzetelnych oszacowań przypadkowych odłowów waleni. Tak więc niezbędne jest utworzenie programów monitorowania z niezależnymi obserwatorami na pokładzie, oraz skoordynować wyznaczanie łowisk, na których taki monitoring powinien mieć priorytet. W celu dostarczenia reprezentatywnych danych na temat odnośnych łowisk, Państwa Członkowskie powinny zaprojektować i wdrożyć odpowiednie programy monitorowania dla pracujących na tych łowiskach statków pływających pod ich banderami. W przypadku małych statków rybackich o całkowitej długości poniżej 15 m, które czasami nie są w stanie przyjąć na pokład na stałe dodatkowej osoby w charakterze obserwatora, dane dotyczące przypadkowych odłowów waleni powinny być gromadzone w drodze badań naukowych lub projektów pilotażowych. Należy również ustanowić wspólne zadania w zakresie monitoringu i sprawozdawczości.

(7) W celu umożliwienia regularnej oceny na poziomie Wspólnoty oraz przeprowadzenia dokładnej oceny średnioterminowej, Państwa Członkowskie powinny corocznie składać sprawozdania dotyczące używania urządzeń wytwarzających impulsy dźwiękowe oraz wdrożenia programów z obserwatorami na pokładzie i dołączyć wszystkie zebrane informacje na temat przypadkowych odłowów i zabijania waleni na łowiskach.

(8) Zagrożenie powodowane połowami siecią dryfującą wobec krytycznie zagrożonej populacji morświna portowego na obszarze Morza Bałtyckiego, wymaga zaprzestania stosowania sieci tego rodzaju na tym terenie. Statki Wspólnoty, łowiące na tym obszarze przy użyciu sieci dryfującej, będą podlegały ograniczeniom ekonomicznym i technicznym wymagającym stopniowej redukcji ilości sieci dryfujących przed wprowadzeniem całkowitego zakazu ich stosowania do dnia 1 stycznia 2008 r. W celu ujęcia tych środków należy zmienić rozporządzenie Rady (WE) nr 88/98 z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiające niektóre środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund [5],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot rozporządzenia

Niniejsze rozporządzenie ustanawia środki mające na celu ograniczenie przypadkowych odłowów waleni przez statki rybackie w obszarach wskazanych w Załącznikach I i III.

Artykuł 2

Użycie akustycznych urządzeń odstraszających

1. Bez szkody dla innych postanowień Wspólnoty, dla statków o całkowitej długości 12 m lub większej należy wprowadzić zakaz używania sieci rybackich określonych w Załączniku I na obszarach, w okresach i począwszy od dat wskazanych w tym Załączniku, bez równoczesnego używania aktywnych akustycznych urządzeń odstraszających.

2. Kapitanowie statków rybackich Wspólnoty powinni dopilnować, aby omawiane akustyczne urządzenia odstraszające były w pełni sprawne podczas ustawiania sieci rybackich.

3. W drodze odstępstwa, ust. 1 nie dotyczy działań związanych z rybołówstwem prowadzonych wyłącznie dla celów związanych z badaniami naukowymi, które są realizowane za zezwoleniem i z upoważnienia Państw Członkowskich lub zainteresowanych Państw Członkowskich, i które mają na celu opracowanie nowych środków technicznych w celu ograniczenia przypadkowych odłowów i zabijania waleni.

4. Państwa Członkowskie podejmą konieczne kroki dla monitorowania i oceny, w drodze badań naukowych lub projektów pilotażowych, skutków używania, w miarę upływu czasu, urządzeń wytwarzających impulsy dźwiękowe na odnośnych łowiskach i obszarach.

Artykuł 3

Warunki techniczne i warunki użytkowania

1. Akustyczne urządzenia odstraszające używane w zastosowaniu art. 2 ust. 1 powinny być zgodne z jednym z zestawów warunków technicznych i warunków użytkowania określonych w Załączniku II.

2. W drodze odstępstwa od postanowień ust. 1, Państwa Członkowskie mogą zezwolić na czasowe zastosowanie akustycznych urządzeń odstraszających, które nie spełniają warunków technicznych lub warunków użytkowania określonych w Załączniku II, pod warunkiem że ich wpływ na zmniejszenie przypadkowych odłowów waleni został w wystarczający sposób udokumentowany. Zezwolenie będzie ważne nie dłużej niż dwa lata.

3. Państwa Członkowskie poinformują Komisję o zezwoleniach, zgodnie z ust. 2, w ciągu dwóch miesięcy od daty ich wydania. Państwa Członkowskie przedłożą Komisji informacje techniczne i naukowe dotyczące zaaprobowanych akustycznych urządzeń odstraszających oraz wpływu ich używania na przypadkowe odłowy waleni.

Artykuł 4

Programy wprowadzające obserwatorów na morzu

1. Państwa Członkowskie opracują i wdrożą programy monitorowania przypadkowych odłowów waleni z pomocą obserwatorów na pokładach statków pływających pod ich banderami o całkowitej długości równej lub przekraczającej 15 m, dla łowisk i pod warunkami określonymi w Załączniku III. Programy monitorowania należy opracować tak, aby dostarczały reprezentatywnych danych dla odnośnych łowisk.

2. Państwa Członkowskie podejmą niezbędne kroki w celu zebrania danych naukowych dotyczących przypadkowych odłowów waleni dla statków o całkowitej długości poniżej 15 m działających na łowiskach określonych w Załączniku III punkt 3, w drodze odpowiednich badań naukowych lub projektów pilotażowych.

Artykuł 5

Obserwatorzy

1. W celu wypełnienia swoich zobowiązań dotyczących zaangażowania obserwatorów, Państwa Członkowskie wyznaczą niezależny, posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie personel. W celu wykonania przydzielonych zadań, obserwatorzy muszą posiadać następujące kwalifikacje:

a) wystarczające doświadczenie do identyfikowania gatunków waleni i praktykę w zakresie rybołówstwa;

b) podstawowe umiejętności w zakresie nawigacji na morzu i odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa;

c) zdolność do wykonywania podstawowych zadań naukowych, na przykład, w razie konieczności, do pobierania próbek oraz dokonywania dokładnych obserwacji i zapisów;

d) wystarczającą znajomość języka Państwa Członkowskiego, w którym zarejestrowano obserwowany statek.

2. Zadaniem obserwatorów jest monitorowanie przypadkowych odłowów waleni oraz gromadzenie danych, koniecznych do ekstrapolowania odłowów obserwowanych dla całego odnośnego łowiska, w szczególności obserwatorzy mają:

a) monitorować działania związane z rybołówstwem prowadzone przez odnośne statki i rejestrować odpowiednie dane dotyczące operacji rybackich (właściwości sieci rybackich, lokalizacja oraz czas początku i końca efektywnych działań związanych z połowami);

b) monitorować przypadkowe odłowy waleni.

Obserwatorzy mogą również prowadzić inne obserwacje, ewentualnie zalecone przez Państwa Członkowskie, dla celów związanych z naukowym poznaniem składu połowów odnośnych statków oraz stanu biologicznego zasobów łowisk.

3. Obserwator wyśle do właściwych organów Państwa Członkowskiego bandery statku sprawozdanie zawierające wszystkie zebrane dane dotyczące operacji rybackich i obserwacje na temat przypadkowych odłowów waleni, włącznie z podsumowaniem własnych głównych wniosków.

W szczególności, sprawozdanie zawiera następujące informacje za dany okres:

a) identyfikację statku;

b) nazwisko obserwatora i okres, w którym znajdował się na pokładzie statku;

c) typ odnośnego łowiska (włączając właściwości sieci rybackich, obszary w odniesieniu do Załączników I i III oraz docelowy gatunek);

d) czas trwania rejsu rybackiego i towarzyszące mu operacje rybackie (wyrażone jako całkowita długość sieci × godziny połowu dla sieci biernych i ilości godzin połowu dla sieci ciągnionych);

e) ilość przypadkowo złowionych waleni, włączając gatunki i w miarę możliwości, dodatkowe informacje dotyczące wielkości lub wagi, płci, wieku, oraz jeżeli dotyczy, wskazówki odnośnie do zwierząt straconych podczas ciągnięcia sieci lub uwolnionych żywych zwierząt;

f) wszelkie dodatkowe informacje, które obserwator uważa za użyteczne dla celów niniejszego rozporządzenia lub wszystkie dodatkowe obserwacje na temat biologii waleni (takie jak obserwacje waleni lub poszczególne zachowania w odniesieniu do działań związanych z rybołówstwem).

Kapitan statku może zażądać kopii sprawozdania obserwatora.

4. Państwo Członkowskie bandery przechowuje informacje zawarte w sprawozdaniach obserwatora przez co najmniej pięć lat po zakończeniu odnośnego okresu sprawozdawczego.

Artykuł 6

Sprawozdania roczne

1. Każdego roku Państwa Członkowskie będą wysyłały Komisji do dnia 1 czerwca wyczerpujące roczne sprawozdanie dotyczące realizacji art. 2, 3, 4 i 5 w trakcie poprzedniego roku. Pierwsze sprawozdanie obejmie zarówno pozostałą część roku po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, jak i cały następny rok.

2. Na podstawie sprawozdań obserwatorów, dostarczonych zgodnie z art. 5 ust. 3 oraz wszystkich innych stosownych danych, włącznie z danymi dotyczącymi operacji rybackich, zebranymi zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1543/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. ustanawiającym ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa [6], roczne sprawozdanie obejmuje oszacowania całkowitych przypadkowych odłowów waleni na każdym z odnośnych łowisk. Sprawozdanie to zawiera ocenę wniosków sprawozdań obserwatorów oraz wszystkie inne odnośne informacje, włącznie z badaniami prowadzonymi wewnątrz Państw Członkowskich w celu ograniczenia przypadkowych odłowów waleni na łowiskach. Podczas przygotowywania sprawozdań dotyczących wyników badań naukowych lub projektów pilotażowych przewidzianych w art. 2 ust. 4 i art. 4 ust. 2, Państwa Członkowskie dopilnują, aby przy ich opracowaniu i realizacji osiągnięte zostały wystarczająco wysokie standardy jakości i dostarczą Komisji szczegółowych informacji dotyczących tych standardów.

Artykuł 7

Ogólna ocena i przegląd

1. Najpóźniej jeden rok po przedłożeniu przez Państwa Członkowskie ich drugiego sprawozdania rocznego, Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące działania niniejszego Rozporządzenia w świetle informacji dostępnych w wyniku zastosowania art. 6 oraz oceny sprawozdań Państw Członkowskich dokonanej przez Komitet Naukowy, Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa. W szczególności, sprawozdanie uwzględnia zastosowanie niniejszego Rozporządzenia w odniesieniu do typów statków i obszarów, jakość informacji otrzymanych dzięki programom obserwatorów oraz jakość projektów pilotażowych. Do sprawozdania można dołączyć odpowiednie propozycje.

2. Przedmiotowe sprawozdanie zostanie zaktualizowane po przedłożeniu przez Państwa Członkowskie czwartego sprawozdania rocznego.

Artykuł 8

Dostosowanie do postępu technicznego i dodatkowe wytyczne techniczne

1. Poniższe elementy należy przyjąć zgodnie z procedurą zarządzania ustanowioną w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002:

a) operacyjne i techniczne wytyczne dotyczące zadań obserwatorów, określone w art. 6;

b) szczegółowe zasady dotyczące wymagań w zakresie sprawozdawczości, określone w art. 6.

2. Zmiany w załączniku II, niezbędne w celu dostosowania go do postępu technicznego i naukowego, zostaną przyjęte zgodnie z procedurą prawną określoną w art. 30 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

Artykuł 9

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 88/98

Niniejszym dodaje się następujące artykuły:

"Artykuł 8a

Ograniczenia dotyczące sieci dryfujących

1. Zgodnie z procedurami dotyczącymi wykonania wdrożenia uprawnień przyznanych na 2008 r., od 1 stycznia posiadanie na pokładzie lub używanie do połowów sieci dryfujących będzie zabronione.

2. Do dnia 31 grudnia 2007 r. może posiadać na pokładzie lub używać do połowów sieci dryfujące, jeżeli zostanie do tego upoważniona przez właściwe organy Państwa Członkowskiego bandery.

3. W 2005 roku maksymalna ilość statków, które mogą zostać upoważnione przez Państwo Członkowskie do posiadania na pokładzie lub używania do połowów sieci dryfujących, nie powinna przekroczyć 60 % liczby statków rybackich, które używały sieci dryfujących w okresie między 2001 a 2003 rokiem.

W 2006 i 2007 roku maksymalna ilość takich statków nie powinna przekroczyć odpowiednio 40 % i 20 % liczby statków rybackich, które używały sieci dryfujących w okresie między 2001 a 2003 rokiem.

4. Państwa Członkowskie przekażą Komisji, do 30 kwietnia każdego roku, wykaz jednostek pływających posiadających pozwolenie na używanie do połowów sieci dryfujących, a dla roku 2004 informacje te przekażą nie później, niż do 31 sierpnia 2004 r.

Artykuł 8b

Warunki dla sieci dryfujących

1. Do każdego końca sieci należy zamocować boje pływające z reflektorami radaru tak, aby w każdym momencie można było określić jej pozycję. Boje należy w sposób trwały oznakować znakami rejestracyjnymi oraz numerem statku, do którego należą.

2. Kapitan statku rybackiego używającego sieci dryfujących ma obowiązek prowadzenia dziennika, w którym będzie codziennie rejestrował następujące informacje:

a) całkowitą długość sieci na pokładzie;

b) całkowitą długość sieci używanych podczas każdej operacji rybackiej;

c) ilość odłowów waleni;

d) datę i lokalizację prowadzonych połowów.

3. Wszystkie statki rybackie, używające sieci dryfujących będą posiadały na pokładzie upoważnienie, o którym mowa w art. 8a ust. 2."

Artykuł 10

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 kwietnia 2004 r.

W imieniu Rady

J. Walsh

Prezydent

[1] Opinia wydana 10 lutego 2004 r.

[2] Dz.U. L 358, z 31.12.2002, str. 59.

[3] Dz.U. L 206, z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (Dz.U. L 284, z 31.10.2003, str. 1).

[4] Dz.U. L 184, z 17.7.1999, str. 23.

[5] Dz.U. L 9, z 15.1.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 48/1999 (Dz.U. L 13, z 18.1.1999, str. 1).

[6] Dz.U. L 176, z 15.7.2000, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Łowiska, na których stosowanie akustycznych urządzeń odstraszających jest obowiązkowe

Obszar | Urządzenie | Okres | Data rozpoczęcia |

A.Obszar Morza Bałtyckiego ograniczony linią biegnącą od wybrzeża Szwecji w punkcie na długości geograficznej 13° E, stamtąd na południe do szerokości geograficznej 55° N, stamtąd na wschód do długości geograficznej 14° E, stamtąd na północ do wybrzeża Szwecji; oraz obszar ograniczony linią biegnącą od wschodniego wybrzeża Szwecji w punkcie na szerokości geograficz-nej 55°30′ N, stamtąd na wschód do długości geograficznej 15° E, stamtąd na północ do szerokości geograficznej 56° N, stamtąd na wschód do długości geograficznej 16° E, stamtąd na północ do wybrzeża Szwecji | (a)Każda rozkładana na dnie sieć skrzelowa lub sieć oplątująca | Cały rok | 1 czerwca 2005 r. |

(b)Każda sieć dryfująca | Cały rok | 1 czerwca 2005 r. |

B.ICES - podobszar IV i dział III a | (a)Każda rozkładana na dnie sieć skrzelowa lub sieć oplątująca, albo połączenie obu tych sieci, o całkowitej długości nie przekraczającej 400 metrów | (a)1 sierpnia - 31 października | 1 sierpnia 2005 r. |

(b)Każda sieć dryfująca lub sieć oplątująca o wielkości oka > 220 mm | (b)Cały rok | 1 czerwca 2005 r. |

C.ICES - dział VII e, f, g, h, j | (a)Każda rozkładana na dnie sieć skrzelowa lub sieć oplątująca | (a)Cały rok | 1 stycznia 2006 r. |

D.ICES - dział VII d | (a)Każda rozkładana na dnie sieć skrzelowa lub sieć oplątująca | (a)Cały rok | 1 stycznia 2007 r. |

E.Morze Bałtyckie - podobszar 24 (z wyjątkiem obszaru ujętego w punkcie A) | (a)Każda rozkładana na dnie sieć skrzelowa lub sieć oplątująca | (a)Cały rok | 1 stycznia 2007 r. |

(b)Każda sieć dryfująca | (b)Cały rok | 1 stycznia 2007 r. |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Warunki techniczne i warunki użytkowania akustycznych urządzeń odstraszających

Wszystkie akustyczne urządzenia odstraszające używane na podstawie art. 2 ust. 1 powinny spełniać warunki jednego z poniższych zestawów właściwości sygnału i realizacji:

| Zestaw 1 | Zestaw 2 |

| |

| | CHARAKTERYSTYKA SYGNAŁU |

* | Synteza sygnału | Cyfrowa | Analogowa |

* | Tonalny/szerokopasmowy | Szerokopasmowy/tonalny | Tonalny |

* | Poziomy źródłowe (maks. - min.) re 1 mPa przy 1m | 145 dB | 130 - 150 dB |

* | Podstawowa częstotliwość | (a)20 - 160 kHz przeszukiwanie szerokopasmowe(b)10 kHz tonalny | 10 Hz |

* | Harmonika wysokiej częstotliwości | Tak | Tak |

* | Czas trwania impulsu (nominalny) | 300 ms | 300 ms |

* | Okres międzyimpulsowy | (a)4 - 10 sekund randomizowany;(b)4 sekundy | 4 sekundy |

| | Charakterystyka realizacji |

* | Maksymalny odstęp między dwoma akustycznymi urządzeniami odstraszającymi w sieci | 200 m, z jednym akustycznym urządzeniem odstraszającym na każdym końcu sieci (lub na sieciach połączonych ze sobą) | 100 m, z jednym akustycznym urządzeniem odstraszającym na każdym końcu sieci (lub na sieciach połączonych ze sobą) |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

Łowiska wyznaczone do monitorowania i minimalny zakres operacji rybackich podlegających obserwatorom na pokładzie

1. Ogólne obowiązki dotyczące monitorowania

Programy monitorowania będą opracowywane na bazie rocznego okresu i ustanawiane w celu monitorowania odłowów waleni, w sposób reprezentatywny, na łowiskach określonych w tabeli w ust. 3.

Programy monitorowania powinny być wystarczająco reprezentatywne, dzięki odpowiedniemu rozszerzeniu obszaru podlegającego obserwatorowi na flotę, czas i obszary rybackie.

Należy przyjąć ogólną zasadę, że programy monitorowania będą oparte na strategii pobierania próbek opracowanej w celu umożliwienia oszacowania wielkości odłowów waleni, dla najczęściej występujących gatunków w odłowie na jednostkową operację danej floty. dla uzyskania współczynnika zmienności nie przekraczającego 0,30. Strategia pobierania próbek powinna być opracowana w oparciu o istniejące informacje na temat zmienności wcześniejszych obserwacji odłowów.

2. Pilotażowe programy monitorowania

Tam, gdzie wskutek braku informacji na temat zmienności odłowu, strategia pobierania próbek nie może być opracowana w taki sposób, aby uzyskać wartość współczynnika zmienności, mieszczącą się w granicach ustalonych w ust. 1, Państwa Członkowskie wdrożą pilotażowe programy dla obserwatorów na pokładzie na dwa kolejne lata, począwszy od dat określonych w ust. 3 dla odnośnych łowisk.

Takie programy pilotażowe dla obserwatorów będą oparte na strategii pobierania próbek, mającej na celu określenie zmienności odłowów, stanowiąc podstawę dla opracowania dalszych strategii pobierania próbek zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1, a także pozwolą na oszacowanie odłowów waleni na jednostkową operację, w rozbiciu na gatunki.

Programy pilotażowe będą obejmowały co najmniej następującą, minimalną wartość operacji rybackich:

(a) dla wszystkich łowisk określonych w punkcie 3, za wyjątkiem włoków pelagicznych (pojedyncze i pary) od 1 grudnia do 31 marca na podobszarach ICES VI, VII i VIII:

| Floty liczące ponad 400 statków | Floty liczące więcej niż 60 i mniej niż 400 statków | Floty liczące mniej niż 60 statków |

Minimalny zakres operacji objętej projektami pilotażowymi | Operacja rybacka 20 statków | 5 % operacji rybackiej | 5 %, obejmująca co najmniej trzy różne statki |

(b) dla włoków pelagicznych (pojedyncze i pary) od 1 grudnia do 31 marca na podobszarach ICES VI, VII i VIII:

| Floty liczące ponad 60 statków | Floty liczące mniej niż 60 statków |

Minimalny zakres operacji objętej projektami pilotażowymi | 10 % operacji rybackiej | 10 %, obejmująca co najmniej trzy różne statki |

3. Łowiska wyznaczone do monitorowania i daty rozpoczęcia monitorowania

Obszar | Sieci | Data rozpoczęcia |

A.ICES - podobszary VI, VII i VIII. | Włoki pelagiczne (pojedyncze i pary) | 1 stycznia 2005 r. |

B.Morze Śródziemne (na wschód od linii 5°36′ zach. | Włoki pelagiczne (pojedyncze i pary) | 1 stycznia 2005 r. |

C.ICES - działy VI a, VII a i b, VIII a, b i c, oraz IX a. | Rozkładana na dnie sieć skrzelowa lub sieci oplątujące o wielkości oka równej lub większej niż 80 mm | 1 stycznia 2005 r. |

D.ICES - podobszar IV, dział VI a, i podobszar VII z wyjątkiem działów VII c i VII k. | Sieci dryfujące | 1 stycznia 2006 r. |

E.ICES - podobszary III a, b, c, III d na południe od 59° N, III d na północ od 59° N (tylko od 1 czerwca do 30 września), IV i IX. | Włoki pelagiczne (pojedyncze i pary) | 1 stycznia 2006 r. |

F.ICES - podobszary VI, VII, VIII i IX. | Włoki wysoko otwierane | 1 stycznia 2006 r. |

G.ICES - podobszar III b, c, d, z wyjątkiem obszarów, o których mowa w wierszach A i E Załącznika I. | Rozkładana na dnie sieć skrzelowa lub sieci oplątujące o wielkości oka równej lub większej niż 80 mm | 1 stycznia 2006 r. |

--------------------------------------------------

Top