EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0788

Rozporządzenie (WE) nr 788/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/95 i rozporządzenia (WE) nr 1655/2000, (WE) nr 1382/2003 i (WE) nr 2152/2003 w celu dostosowania kwot referencyjnych, biorąc pod uwagę rozszerzenie Unii Europejskiej

OJ L 138, 30.4.2004, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 42 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 42 - 43
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 200 - 201

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/788/oj

32004R0788Dziennik Urzędowy L 138 , 30/04/2004 P. 0017 - 0018


Rozporządzenie (WE) nr 788/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/95 i rozporządzenia (WE) nr 1655/2000, (WE) nr 1382/2003 i (WE) nr 2152/2003 w celu dostosowania kwot referencyjnych, biorąc pod uwagę rozszerzenie Unii Europejskiej

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71 ust. 1, jego art. 80 ust. 2, jego art. 156 akapit pierwszy oraz jego art. 175,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [1],

a także mając na uwadze, co następuje:

Biorąc pod uwagę rozszerzenie Unii Europejskiej należy dostosować kwoty referencyjne w następujących rozporządzeniach:

- Rady (WE) nr 2236/95 z dnia 18 września 1995 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich [2];

- (WE) nr 1655/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. dotyczące instrumentu finansowego na rzecz środowiska ("LIFE") [3];

- (WE) nr 1382/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie przyznawania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy efektów działania systemu transportu towarowego w dziedzinie środowiska (Program Marco Polo) [4];

- (WE) nr 2152/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. dotyczące monitorowania wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska naturalnego we Wspólnocie (Forest Focus) [5],

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 18 rozporządzenia (WE) nr 2236/95 zmienia się w sposób następujący:

1) tytuł "Środki budżetowe" zastępuje się tytułem "Finansowanie";

2) pierwszy akapit otrzymuje następujące brzmienie:

"Ramy finansowe wdrożenia niniejszego rozporządzenia w latach 2000–2006 wynosi 4 874,88 milionów EUR.".

Artykuł 2

Artykuł 8 rozporządzenia (WE) nr 1655/2000 otrzymuje następujące brzmienie:

1) tytuł "Czas trwania trzeciego etapu i zasoby budżetowe" zastępuje się tytułem "Czas trwania trzeciego etapu i finansowanie";

2) ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

"1. LIFE jest wdrażany etapami. Trzeci etap rozpocznie się 1 stycznia 2000 r. a zakończy 31 grudnia 2004 r. Ramy finansowe wdrożenia etapu trzeciego w okresie od 2000 r. do 2004 r. ustanawia się na 649,9 mln EUR.

2. Finansowanie przydzielone na działania przewidziane niniejszym rozporządzeniem wpisuje się do pozycji corocznych środków ogólnego budżetu Unii Europejskiej. Dostępna kwota corocznych środków jest zatwierdzana przez władze budżetowe w ramach limitów perspektywy finansowej."

Artykuł 3

Artykuł 13 rozporządzenia (WE) nr 1382/2003 otrzymuje następujące brzmienie:

1) tytuł "Budżet" zastępuje się tytułem "Finansowanie";

2) pierwszy akapit otrzymuje następujące brzmienie:

"Ramy finansowe wdrożenia programu Marco Polo, w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., wynoszą 100 mln EUR.".

Artykuł 4

Artykuł 13 rozporządzenia (WE) nr 2152/2003 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ramy finansowe wdrożenia programu na okres od 2003 do 2006 r. wynoszą 65 milionów EUR, z czego 9 milionów EUR może być wykorzystane na środki zapobiegania pożarom.

2. Roczne środki zatwierdza władza budżetowa w ramach rocznej procedury budżetowej i ograniczeń perspektywy finansowej."

.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 21 kwietnia 2004 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

D. Roche

Przewodniczący

[1] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 5 kwietnia 2004 r.

[2] Dz.U. L 228 z 23.9.1995, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1655/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 197 z 29.7.1999, str. 1).

[3] Dz.U. L 192 z 28.7.2000, str. 1.

[4] Dz.U. L 196 z 2.8.2003, str. 1.

[5] Dz.U. L 324 z 11.12.2003, str. 1.

--------------------------------------------------

Top