EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0709

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze wina w wyniku przystąpienia Malty do Unii Europejskiej

Dz.U. L 111 z 17.4.2004, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/709/oj

32004R0709Dziennik Urzędowy L 111 , 17/04/2004 P. 0021 - 0022


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2004

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

ustanawiające środki przejściowe w sektorze wina w wyniku przystąpienia Malty do Unii Europejskiej

KOMISJIA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 2 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Litera B pkt 1 załącznika VII do rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina [1] ustanawia, że na warunkach, które zostaną ustalone, etykiety produktów uzyskanych we Wspólnocie mogą być uzupełniane o dane, które w przypadku win stołowych z oznaczeniem geograficznym oraz gatunkowych win produkowanych w określonych rejonach obejmują rok zbioru i nazwę jednej lub więcej odmian. Zgodnie z tymi przepisami takie dane nieobowiązkowe mogą być umieszczone tylko na etykietach gatunkowych win produkowanych w określonych rejonach oraz win stołowych z oznaczeniem geograficznym.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina [2] zawiera przepisy dotyczące oznaczeń, które mogą się pojawić na etykiecie, takie jak rok zbioru oraz odmiany użyte przy produkcji wina. Zgodnie z tymi przepisami takie dane nieobowiązkowe mogą być umieszczone tylko na etykietach gatunkowych win produkowanych w określonych rejonach oraz win stołowych z oznaczeniem geograficznym.

(3) Malta produkuje i przygotowuje wina stołowe z moszczów gronowych i winogron pochodzących głównie z Włoch, które są obecnie etykietowane oznaczeniem roku zbioru i użytą(-ymi) odmianą(-ami) wina. Z datą przystąpienia do Unii Europejskiej Malta nie będzie mogła umieszczać tych oznaczeń, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1493/1999 i (WE) nr 753/2002.

(4) Ta zmiana etykiet win pochodzących lub przygotowanych na Malcie może spowodować zauważalne straty producentów z Malty, jako że konsumenci są przyzwyczajeni do etykiet obecnie używanych i zawierających pewne informacje. W celu uniknięcia zakłócenia maltańskiego rynku i przygotowania przepisów w celu przejścia bez zakłóceń od obecnie obowiązującej sytuacji na Malcie do przepisów wspólnotowych dotyczących etykietowania przewiduje się tymczasowe odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 1493/1999 i (WE) nr 753/2002, tak aby na etykietach win z Malty mogły w dalszym ciągu być umieszczane rok zbioru i użyte odmiany wina.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nie naruszając przepisów lit. B pkt 1 lit. b) tiret pierwsze i drugie załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, wina przygotowane lub pochodzące z Malty mogą do 30 kwietnia 2006 r. mieć umieszczone na etykietach rok zbioru i nazwę jednej lub więcej użytych odmian wina.

Artykuł 2

Nie naruszając przepisów art. 18 i 19 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 753/2002, wina przygotowane lub pochodzące z Malty mogą do 30 kwietnia 2006 r. mieć umieszczone na etykietach rok zbioru i nazwę jednej lub więcej użytych odmian wina.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem i z dniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 kwietnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 179 z 14.7.1999. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1795/2003 (Dz.U L 262 z 14.10.2003, str. 13).

[2] Dz.U. L 118 z 4.5.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 316/2004 (Dz.U. L 55 z 24.2.2004, str. 16).

--------------------------------------------------

Top