Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0574

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadówTekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 90, 27.3.2004, p. 15–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 011 P. 77 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 011 P. 77 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 12 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/574/oj

32004R0574Dziennik Urzędowy L 090 , 27/03/2004 P. 0015 - 0047


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2004

z dnia 23 lutego 2004 r.

zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów [1], w szczególności jego art. 1 ust. 5 i art. 6 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Komisja zobowiązana jest do dokonania uzgodnień niezbędnych do wdrożenia tego rozporządzenia.

(2) Na mocy art. 6 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Komisja może dostosować specyfikacje podane w jego załącznikach.

(3) Na mocy art. 1 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Komisja zobowiązana jest do ustanowienia tabeli równoważności między nomenklaturą statystyczną z załącznika III a wykazem odpadów, ustanowionym decyzją Komisji 2000/532/WE [2].

(4) Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Programu Statystycznego, ustanowionego decyzją Komisji 89/382/EWG, Euratom [3],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku I, sekcja 2 ust. 1 zostaje zastąpiona załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik III zostaje zastąpiony załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest stosowane bezpośrednio we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lutego 2004 r.

W imieniu Komisji

Pedro Solbes Mira

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 332 z 9.12.2002, str. 1.

[2] Dz.U. L 226 z 6.9.2000, str. 3. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2001/573/WE (Dz.U. L 203 z 28.7.2001, str. 18).

[3] Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

"

ZAŁĄCZNIK I

SEKCJA 2

Kategorie odpadów

1. Opracowywane są statystyki dotyczące następujących kategorii odpadów:

Wykaz zbiorczy |

Pozycja nr | EWC-Stat/Wersja 3 | Wyszczególnienie |

Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne | Kod |

1 | 01.1 | Zużyte rozpuszczalniki | Niebezpieczne |

2 | 01.2 | Odpady kwasowe, zasadowe lub solne | Inne niż niebezpieczne |

3 | 01.2 | Odpady kwasowe, zasadowe lub solne | Niebezpieczne |

4 | 01.3 | Oleje zużyte | Niebezpieczne |

5 | 01.4 | Zużyte katalizatory chemiczne | Inne niż niebezpieczne |

6 | 01.4 | Zużyte katalizatory chemiczne | Niebezpieczne |

7 | 02 | Odpady preparatów chemicznych | Inne niż niebezpieczne |

8 | 02 | Odpady preparatów chemicznych | Niebezpieczne |

9 | 03.1 | Osady i pozostałości chemiczne | Inne niż niebezpieczne |

10 | 03.1 | Osady i pozostałości chemiczne | Niebezpieczne |

11 | 03.2 | Osady ściekowe przemysłowe | Inne niż niebezpieczne |

12 | 03.2 | Osady ściekowe przemysłowe | Niebezpieczne |

13 | 05 | Odpady medyczne i biologiczne | Inne niż niebezpieczne |

14 | 05 | Odpady medyczne i biologiczne | Niebezpieczne |

15 | 06 | Odpady metalowe | Inne niż niebezpieczne |

16 | 06 | Odpady metalowe | Niebezpieczne |

17 | 07.1 | Odpady szklane | Inne niż niebezpieczne |

18 | 07.1 | Odpady szklane | Niebezpieczne |

19 | 07.2 | Odpady papierowe i tekturowe | Inne niż niebezpieczne |

20 | 07.3 | Odpady gumowe | Inne niż niebezpieczne |

21 | 07.4 | Odpady plastykowe | Inne niż niebezpieczne |

22 | 07.5 | Odpady drewniane | Inne niż niebezpieczne |

23 | 07.5 | Odpady drewniane | Niebezpieczne |

24 | 07.6 | Odpady tekstylne | Inne niż niebezpieczne |

25 | 07.7 | Odpady zawierające PCB | Niebezpieczne |

26 | 08 | Złomowane urządzenia | Inne niż niebezpieczne |

27 | 08 | Złomowane urządzenia | Niebezpieczne |

28 | 08.1 | Złomowane pojazdy | Inne niż niebezpieczne |

29 | 08.1 | Złomowane pojazdy | Niebezpieczne |

30 | 08.41 | Odpady baterii i akumulatorów | Inne niż niebezpieczne |

31 | 08.41 | Odpady baterii i akumulatorów | Niebezpieczne |

32 | 09 | Odpady zwierzęce i roślinne (z wyłączeniem odpadów zwierzęcych z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych; oraz wyłączając odchody zwierzęce, urynę i obornik) | Inne niż niebezpieczne |

33 | 09.11 | Odpady zwierzęce z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych | Inne niż niebezpieczne |

34 | 09.3 | Odchody zwierzęce, uryna i obornik | Inne niż niebezpieczne |

35 | 10.1 | Odpady domowe i podobne | Inne niż niebezpieczne |

36 | 10.2 | Materiały zmieszane i niesortowalne | Inne niż niebezpieczne |

37 | 10.2 | Materiały zmieszane i niesortowalne | Niebezpieczne |

38 | 10.3 | Pozostałości po sortowaniu | Inne niż niebezpieczne |

39 | 10.3 | Pozostałości po sortowaniu | Niebezpieczne |

40 | 11 | Osady ściekowe ogólne (z wyłączeniem urobku pogłębiarki) | Inne niż niebezpieczne |

41 | 11.3 | Urobek pogłębiarki | Inne niż niebezpieczne |

42 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Odpady mineralne (z wyłączeniem odpadów po spalaniu, zanieczyszczonych gleb i zanieczyszczonego urobku pogłębiarki) | Inne niż niebezpieczne |

43 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Odpady mineralne (z wyłączeniem odpadów z procesów spalania, zanieczyszczonych gleb i zanieczyszczonego urobku z pogłębiania) | Niebezpieczne |

44 | 12.4 | Odpady po spalaniu | Inne niż niebezpieczne |

45 | 12.4 | Odpady po spalaniu | Niebezpieczne |

46 | 12.6 | Zanieczyszczone gleby i zanieczyszczony urobek pogłębiarki | Niebezpieczne |

47 | 13 | Odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone | Inne niż niebezpieczne |

48 | 13 | Odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone | Niebezpieczne |

"

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

"

ZAŁĄCZNIK III

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

określona w art. 1 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2150/2002, między EWC-Stat Wersja 3 (nomenklatura statystyczna odpadów dotycząca substancji) a europejskim wykazem odpadów ustanowionym decyzją Komisji 2000/532/WE 2.

01Odpady związków chemicznych

01.1Zużyte rozpuszczalniki

01.11Zużyte rozpuszczalniki chlorowcowane

1Niebezpieczne

07 01 03* | rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |

07 02 03* | rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |

07 03 03* | rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |

07 04 03* | rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |

07 05 03* | rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |

07 06 03* | rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |

07 07 03* | rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |

14 06 01* | Freony, HCFC, HFC |

14 06 02* | inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |

14 06 04* | szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne |

01.12Zużyte rozpuszczalniki niechlorowcowane

1Niebezpieczne

07 01 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |

07 02 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |

07 03 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |

07 04 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |

07 05 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |

07 06 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |

07 07 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |

14 06 03* | inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |

14 06 05* | szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki |

20 01 13* | rozpuszczalniki |

01.2Odpady kwaśne, zasadowe lub solne

01.21Odpady kwaśne

0Inne niż niebezpieczne

06 01 99 | inne niewymienione odpady |

1Niebezpieczne

06 01 01* | kwas siarkowy i siarkawy |

06 01 02* | kwas chlorowodorowy |

06 01 03* | kwas fluorowodorowy |

06 01 04* | kwas fosforowy i fosforawy |

06 01 05* | kwas azotowy i azotawy |

06 01 06* | inne kwasy |

06 07 04* | roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) |

08 03 16* | zużyte roztwory trawiące |

09 01 04* | roztwory utrwalaczy |

09 01 05* | roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających |

10 01 09* | kwas siarkowy |

11 01 05* | kwasy trawiące |

11 01 06* | odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 |

16 06 06* | selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów |

20 01 14* | kwasy |

01.22Odpady alkaliczne

0Inne niż niebezpieczne

03 03 09 | odpady szlamów defekosaturacyjnych |

06 02 99 | inne niewymienione odpady |

11 01 14 | odpady z odłuszczania, inne niż wymienione w 11 01 13 |

1Niebezpieczne

05 01 11* | odpady z alkalicznego oczyszczania paliw |

06 02 01* | wodorotlenek wapniowy |

06 02 03* | wodorotlenek amonowy |

06 02 04* | wodorotlenek sodowy i potasowy |

06 02 05* | inne wodorotlenki |

09 01 01* | wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów |

09 01 02* | wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych |

09 01 03* | roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach |

11 01 07* | alkalia trawiące |

11 01 13* | odpady z odłuszczania zawierające substancje niebezpieczne |

11 03 01* | odpady zawierające cyjanki |

19 11 04* | alkaliczne odpady z oczyszczania paliw |

20 01 15* | alkalia |

01.24Inne odpady solne

0Inne niż niebezpieczne

05 01 16 | odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej |

05 07 02 | odpady zawierające siarkę |

06 03 14 | sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 |

06 03 16 | tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15 |

06 03 99 | inne niewymienione odpady |

06 04 99 | inne niewymienione odpady |

06 06 03 | odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 |

06 06 99 | inne niewymienione odpady |

11 02 06 | odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05 |

1Niebezpieczne

06 03 11* | sole i roztwory zawierające cyjanki |

06 03 13* | sole i roztwory zawierające metale ciężkie |

06 03 15* | tlenki metali zawierające metale ciężkie |

06 04 03* | odpady zawierające arsen |

06 04 04* | odpady zawierające rtęć |

06 04 05* | odpady zawierające inne metale ciężkie |

06 06 02* | odpady zawierające niebezpieczne siarczki |

10 03 08* | słone żużle z produkcji wtórnej |

10 04 03* | wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy) |

11 01 08* | osady i szlamy z fosforanowania |

11 02 05* | odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne |

11 03 02* | inne odpady |

11 05 04* | zużyty topnik |

16 09 01* | nadmanganiany (np. nadmanganian potasu) |

16 09 02* | chromiany (np. chromian potasowy, dichromian sodowy lub potasowy) |

01.3Oleje zużyte

01.31Zużyte oleje silnikowe

1Niebezpieczne

13 02 04* | mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |

13 02 05* | mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |

13 02 06* | syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |

13 02 07* | oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |

13 02 08* | inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |

01.32Inne oleje zużyte

1Niebezpieczne

05 01 02* | osady z odsalania |

05 01 03* | osady z dna zbiorników |

05 01 04* | kwaśne szlamy z procesów alkilowania |

05 01 12* | ropa naftowa zawierająca kwasy |

08 03 19* | zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne |

08 04 17* | olej żywiczny |

12 01 06* | odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) |

12 01 07* | odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) |

12 01 08* | odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce |

12 01 09* | odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców |

12 01 10* | syntetyczne oleje z obróbki metali |

12 01 12* | zużyte woski i tłuszcze |

12 01 18* | szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) |

12 01 19* | oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji |

13 01 04* | emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |

13 01 05* | emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |

13 01 09* | mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne |

13 01 10* | mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych |

13 01 11* | syntetyczne oleje hydrauliczne |

13 01 12* | oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji |

13 01 13* | inne oleje hydrauliczne |

13 03 06* | mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 |

13 03 07* | mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych |

13 03 08* | syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła |

13 03 09* | oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji |

13 03 10* | inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 |

13 05 06* | oleje z odwadniania olejów w separatorach |

20 01 26* | oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |

01.4Zużyte katalizatory chemiczne

01.41Zużyte katalizatory chemiczne

0Inne niż niebezpieczne

16 08 01 | zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) |

16 08 03 | zużyte katalizatory zawierające inne metale przejściowe lub ich związki, inne niż wymienione w 16 08 02 |

16 08 04 | zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu (z wyłączeniem 16 08 07) |

1Niebezpieczne

16 08 02* | zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki |

16 08 05* | zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy |

16 08 06* | zużyte ciecze stosowane jako katalizatory |

16 08 07* | zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |

02Odpady preparatów chemicznych

02.1Odpady chemiczne niewymienione

02.11Odpady produktów chemii rolniczej

0Inne niż niebezpieczne

02 01 09 | odpady agrochemikaliów, inne niż wymienione w 02 01 08 |

1Niebezpieczne

02 01 08* | odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) |

06 13 01* | nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna i inne biocydy |

20 01 19* | środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy) |

02.12Niezużyte lekarstwa

0Inne niż niebezpieczne

07 05 14 | odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 |

18 01 09 | leki, inne niż wymienione w 18 01 08 |

18 02 08 | eki, inne niż wymienione w 18 02 07 |

20 01 32 | leki inne niż wymienione w 20 01 31 |

1Niebezpieczne

07 05 13* | odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne |

18 01 08* | leki cytotoksyczne i cytostatyczne |

18 02 07* | leki cytotoksyczne i cytostatyczne |

20 01 31* | leki cytotoksyczne i cytostatyczne |

02.13Odpady farb, lakierów, farb drukarskich i spoiw

0Inne niż niebezpieczne

03 01 99 | inne niewymienione odpady |

04 02 17 | barwniki i pigmenty, inne niż wymienione w 04 02 16 |

08 01 12 | odpady farb i lakierów, inne niż wymienione w 08 01 11 |

08 01 14 | szlamy z usuwania farb i lakierów, inne niż wymienione w 08 01 13 |

08 01 16 | szlamy wodne zawierające farby i lakiery, inne niż wymienione w 08 01 15 |

08 01 18 | odpady z usuwania farb i lakierów, inne niż wymienione w 08 01 17 |

08 01 20 | zawiesiny wodne farb lub lakierów, inne niż wymienione w 08 01 19 |

08 01 99 | inne niewymienione odpady |

08 02 01 | odpady proszków powlekających |

08 02 99 | inne niewymienione odpady |

08 03 07 | szlamy wodne zawierające farby drukarskie |

08 03 08 | odpady ciekłe zawierające farby drukarskie |

08 03 13 | odpadowe farby drukarskie, inne niż wymienione w 08 03 12 |

08 03 15 | szlamy farb drukarskich, inne niż wymienione w 08 03 14 |

08 03 18 | odpadowy toner drukarski, inny niż wymieniony w 08 03 17 |

08 03 99 | inne niewymienione odpady |

08 04 10 | odpadowe kleje, kity i szczeliwa, inne niż wymienione w 08 04 09 |

08 04 12 | osady z klejów i szczeliw, inne niż wymienione w 08 04 11 |

08 04 14 | uwodnione szlamy klejów lub szczeliw, inne niż wymienione w 08 04 13 |

08 04 16 | odpady ciekłe klejów lub szczeliw, inne niż wymienione w 08 04 15 |

08 04 99 | inne niewymienione odpady |

20 01 28 | farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, inne niż wymienione w 20 01 27 |

1Niebezpieczne

04 02 16* | barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne |

08 01 11* | odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |

08 01 13* | szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |

08 01 15* | szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |

08 01 17* | odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |

08 01 19* | zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |

08 03 12* | odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |

08 03 14* | szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |

08 03 17* | odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne |

08 04 09* | odpadowe kleje, kity i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |

08 04 11* | osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |

08 04 13* | uwodnione szlamy klejów lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |

08 04 15* | odpady ciekłe klejów lub szczeliwazawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |

20 01 27* | farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |

02.14Odpady innych preparatów chemicznych

0Inne niż niebezpieczne

02 07 03 | odpady z procesów chemicznych |

03 02 99 | inne niewymienione odpady |

04 01 09 | odpady z polerowania i wykańczania |

04 02 15 | odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 |

06 07 99 | inne niewymienione odpady |

06 08 99 | inne niewymienione odpady |

06 10 99 | inne niewymienione odpady |

06 11 99 | inne niewymienione odpady |

07 02 15 | odpady z dodatków innych niż wymienione w 07 02 14 |

07 02 17 | odpady zawierające silikony, inne niż wymienione w 07 02 16 |

10 09 16 | odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów, inne niż wymienione w 10 09 15 |

10 10 14 | odpadowe środki wiążące, inne niż wymienione w 10 10 13 |

10 10 16 | odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów, inne niż wymienione w 10 10 15 |

11 05 99 | inne niewymienione odpady |

16 01 15 | płyny zapobiegające zamarzaniu, inne niż wymienione w 16 01 14 |

16 05 05 | gazy w pojemnikach ciśnieniowych, inne niż wymienione w 16 05 04 |

18 01 07 | chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 |

18 02 06 | chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 |

20 01 30 | detergenty, inne niż wymienione w 20 01 29 |

1Niebezpieczne

03 02 01* | środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych |

03 02 02* | środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne |

03 02 03* | metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna |

03 02 04* | nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna |

03 02 05* | inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne |

04 02 14* | odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne |

05 07 01* | odpady zawierające rtęć |

06 08 02* | odpady zawierające niebezpieczne silikony |

06 10 02* | odpady zawierające substancje niebezpieczne |

07 02 14* | odpady z dodatków zawierających substancje niebezpieczne (plastyfikatory, stabilizatory) |

07 02 16* | odpady zawierające niebezpieczne silikony |

07 04 13* | odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne |

08 01 21* | zmywacz farb lub lakierów |

08 05 01* | odpady izocyjanianów |

10 09 13* | odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne |

10 09 15* | odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów |

10 10 13* | odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne |

10 10 15* | odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów |

11 01 16* | nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |

11 01 98* | inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |

16 01 13* | płyny hamulcowe |

16 01 14* | płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje |

16 05 04* | gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne |

16 09 03* | nadtlenki, np. nadtlenek wodoru |

16 09 04* | inne niewymienione substancje utleniające |

18 01 06* | chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne |

18 02 05* | chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne |

20 01 17* | odczynniki fotograficzne |

20 01 29* | detergenty zawierające substancje niebezpieczne |

02.2Nieużywane materiały wybuchowe

02.21Odpady materiałów wybuchowych i pirotechnicznych

1Niebezpieczne

16 04 02* | odpadowe wyroby pirotechniczne, np. ognie sztuczne |

16 04 03* | inne materiały wybuchowe |

02.22Odpady amunicji

1Niebezpieczne

16 04 01* | odpadowa amunicja |

02.3Mieszane odpady chemiczne

02.31Mieszane odpady chemiczne o mniejszym znaczeniu

0Inne niż niebezpieczne

16 05 09 | zużyte chemikalia, inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 |

1Niebezpieczne

16 05 06* | chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych |

16 05 07* | zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |

16 05 08* | zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |

02.32Odpady chemiczne zmieszane do przeróbki

1Niebezpieczne

19 02 04* | wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych |

19 02 08* | ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne |

19 02 09* | stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne |

19 02 11* | inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |

02.33Opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

1Niebezpieczne

15 01 10* | opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) |

03Inne odpady chemiczne

03.1Osady i pozostałości chemiczne

03.11Smoły i odpady zawierające węgiel

0Inne niż niebezpieczne

05 01 17 | bitum |

05 06 99 | inne niewymienione odpady |

06 13 03 | czysta sadza |

10 01 25 | odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni |

10 03 02 | odpadowe anody |

10 03 18 | odpady z produkcji anod zawierające węgiel, inne niż wymienione w 10 03 17 |

10 08 13 | odpady z produkcji anod zawierające węgiel, inne niż wymienione w 10 08 12 |

10 08 14 | odpadowe anody |

11 02 03 | odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy |

20 01 41 | odpady zmiotek wentylacyjnych |

1Niebezpieczne

05 01 07* | kwaśne smoły |

05 01 08* | inne smoły |

05 06 01* | kwaśne smoły |

05 06 03* | inne smoły |

06 13 05* | sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi |

10 03 17* | odpady zawierające smołę z produkcji anod |

10 08 12* | odpady zawierające smołę z produkcji anod |

19 11 02* | kwaśne smoły |

3.12Szlamy z emulsją olejowo-wodną

1Niebezpieczne

05 01 06* | zaolejone osady z konserwacji instalacji i urządzeń |

13 04 01* | oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej |

13 04 02* | oleje zęzowe z nabrzeży portowych |

13 04 03* | oleje zęzowe ze statków morskich |

13 05 01* | odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |

13 05 02* | szlamy z odwadniania olejów w separatorach |

13 05 03* | szlamy z kolektorów |

13 05 07* | zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach |

13 05 08* | mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |

13 07 01* | olej opałowy i olej napędowy |

13 07 02* | benzyna |

13 07 03* | inne paliwa (włącznie z mieszaninami) |

13 08 01* | szlamy lub emulsje z odsalania |

13 08 02* | inne emulsje |

13 08 99* | inne niewymienione odpady |

16 07 09* | odpady zawierające inne substancje niebezpieczne |

19 02 07* | oleje i koncentraty z separacji |

03.13Pozostałości po reakcjach chemicznych

0Inne niż niebezpieczne

03 03 02 | osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) |

04 01 04 | brzeczka garbująca zawierająca chrom |

04 01 05 | brzeczka garbująca niezawierająca chromu |

06 09 99 | inne niewymienione odpady |

06 13 99 | inne niewymienione odpady |

07 01 99 | inne niewymienione odpady |

07 02 99 | inne niewymienione odpady |

07 03 99 | inne niewymienione odpady |

07 04 99 | inne niewymienione odpady |

07 05 99 | inne niewymienione odpady |

07 06 99 | inne niewymienione odpady |

07 07 99 | inne niewymienione odpady |

11 01 12 | wody popłuczne, inne niż wymienione w 11 01 11 |

1Niebezpieczne

04 01 03 | odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) |

06 07 03* | osady siarczanu baru zawierające rtęć |

07 01 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |

07 01 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |

07 01 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |

07 02 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |

07 02 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |

07 02 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |

07 03 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |

07 03 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |

07 03 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |

07 04 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |

07 04 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |

07 04 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |

07 05 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |

07 05 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |

07 05 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |

07 06 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |

07 06 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |

07 06 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |

07 07 01* | wody popłuczne i ługi macierzyste |

07 07 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |

07 07 08* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |

09 01 13* | odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra, inne niż wymienione w 09 01 06 |

11 01 11* | wodne popłuczne zawierające substancje niebezpieczne |

19 04 03* | niezeszklona faza stała |

03.14Zużyte materiały filtracyjne i absorpcyjne

0Inne niż niebezpieczne

15 02 03 | sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne, inne niż wymienione w 15 02 02 |

19 09 03 | osady z dekarbonizacji wody |

19 09 04 | zużyty węgiel aktywny |

19 09 05 | nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |

19 09 06 | roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych |

1Niebezpieczne

05 01 15* | zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. oły, gliny) |

06 07 02* | węgiel aktywny z produkcji chloru |

06 13 02* | zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) |

07 01 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |

07 01 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |

07 02 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |

07 02 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |

07 03 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |

07 03 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |

07 04 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |

07 04 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |

07 05 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |

07 05 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |

07 06 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |

07 06 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |

07 07 09* | zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |

07 07 10* | inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |

11 01 15* | odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne |

15 02 02* | sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) |

19 01 10* | zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych |

19 08 06* | nasycone lub zużyte żywice jonowowymienne |

19 08 07* | roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych |

19 08 08* | odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie |

19 11 01* | zużyte filtry iłowe |

03.2Szlamy ścieków przemysłowych

03.21Szlamy z procesów przemysłowych i oczyszczania ścieków

0Inne niż niebezpieczne

03 03 05 | szlamy z odbarwiania makulatury |

04 01 06 | osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków |

04 01 07 | osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków |

04 02 20 | odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 04 02 19 |

05 01 10 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 05 01 09 |

05 01 14 | odpady z kolumn chłodniczych |

05 06 04 | odpady z kolumn chłodniczych |

06 05 03 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 06 05 02 |

07 01 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 01 11 |

07 02 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 02 11 |

07 03 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 03 11 |

07 04 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 04 11 |

07 05 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 05 11 |

07 06 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 06 11 |

07 07 12 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 07 11 |

10 01 21 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 10 01 20 |

10 01 23 | uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów, inne niż wymienione w 10 01 22 |

10 01 26 | odpady z uzdatniania wody chłodzącej |

10 02 12 | odpady z uzdatniania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 02 11 |

10 02 15 | inne szlamy i osady pofiltracyjne |

10 03 28 | odpady z uzdatniania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 03 27 |

10 04 10 | odpady z uzdatniania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 04 09 |

10 05 09 | odpady z uzdatniania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 05 08 |

10 06 10 | odpady z uzdatniania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 06 09 |

10 07 08 | odpady z uzdatniania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 07 07 |

10 08 20 | odpady z uzdatniania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 08 19 |

10 11 20 | odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 10 11 19 |

10 12 13 | szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków |

11 01 10 | szlamy i osady pofiltracyjne, inne niż wymienione w 11 01 09 |

11 02 99 | inne niewymienione odpady |

12 01 15 | szlamy z obróbki metali, inne niż wymienione w 12 01 14 |

16 10 02 | uwodnione odpady ciekłe, inne niż wymienione w 16 10 01 |

16 10 04 | stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty), inne niż wymienione w 16 10 03 |

19 02 06 | szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów, inne niż wymienione w 19 02 05 |

19 04 04 | iekłe odpady z procesów zeszkliwiania |

19 06 99 | inne niewymienione odpady |

19 07 03 | odcieki ze składowisk, inne niż wymienione w 19 07 02 |

19 08 12 | szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych, inne niż wymienione w 19 08 11 |

19 08 14 | osady pochodzące z innych metod oczyszczania ścieków przemysłowych niewymienione w 19 08 13 |

19 08 99 | inne niewymienione odpady |

19 11 06 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 19 11 05 |

19 13 04 | szlamy z oczyszczania gleby i ziemi, inne niż wymienione w 19 13 03 |

19 13 06 | szlamy z oczyszczania wód podziemnych, inne niż wymienione w 19 13 05 |

19 13 08 | odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych wymienione w 19 13 07 |

1Niebezpieczne

04 02 19* | odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

05 01 09* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

06 05 02* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

07 01 11* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

07 02 11* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

07 03 11* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

07 04 11* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

07 05 11* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

07 06 11* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

07 07 11* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

10 01 20* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

10 01 22* | uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne |

10 11 19* | odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

11 01 09* | szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne |

11 02 07* | inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |

12 01 14* | szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne |

16 10 01* | uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne |

16 10 03* | stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne |

19 02 05* | szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne |

19 07 02* | odcieki ze składowisk zawierające substancje niebezpieczne |

19 08 11* | szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych |

19 08 13* | osady zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych |

19 11 05* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |

19 13 03* | szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne |

19 13 05* | szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne |

19 13 07* | odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych, zawierające substancje niebezpieczne |

03.22Szlamy zawierające węglowodory

0Inne niż niebezpieczne

05 01 99 | inne niewymienione odpady |

05 07 99 | inne niewymienione odpady |

19 11 99 | inne niewymienione odpady |

1Niebezpieczne

01 05 05* | płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową |

10 02 11* | odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |

10 03 27* | odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |

10 04 09* | odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |

10 05 08* | odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |

10 06 09* | odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |

10 07 07* | odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |

10 08 19* | odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |

12 03 01* | wodne ciecze myjące |

12 03 02* | odpady z odtłuszczania parą |

16 07 08* | odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty |

19 08 10* | tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 |

19 11 03* | uwodnione odpady płynne |

05Odpady medyczne i biologiczne

05.1Odpady medyczne wywołujące choroby u ludzi

05.11Odpady medyczne wywołujące choroby u ludzi

1Niebezpieczne

18 01 03* | odpady, których zbieranie i usuwanie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie infekcji |

05.12Odpady medyczne wywołujące choroby u zwierząt

1Niebezpieczne

18 02 02* | odpady, których zbieranie i usuwanie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie infekcji |

05.2Odpady medyczne niewywołujące choroby

05.21Odpady medyczne niewywołujące choroby

0Inne niż niebezpieczne

18 01 01 | narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) |

18 01 02 | części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) |

18 01 04 | inne odpady niż wymienione w 18 01 03 |

05.22Odpady weterynaryjne niewywołujące choroby

0Inne niż niebezpieczne

18 02 01 | narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) |

18 02 03 | inne odpady niż wymienione w 18 02 02 |

06Odpady metalowe

06.1Odpady i złom żelaza

06.11Odpady i złom żelaza

0Inne niż niebezpieczne

10 02 10 | zgorzelina walcownicza |

10 12 06 | zużyte formy |

12 01 01 | odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów |

12 01 02 | cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów |

16 01 17 | metale żelazne |

17 04 05 | żelazo i stal |

19 01 02 | złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych |

19 10 01 | odpady żelaza i stali |

19 12 02 | metale żelazne |

06.2Odpady i złom metali nieżelaznych

06.21Odpady metali szlachetnych

1Niebezpieczne

09 01 06* | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków fotograficznych zawierające srebro |

18 01 10* | odpady amalgamatu dentystycznego |

06.23Inne odpady aluminiowe

0Inne niż niebezpieczne

17 04 02 | aluminium |

06.24Odpady miedziane

0Inne niż niebezpieczne

17 04 01 | miedź, brąz, mosiądz |

06.25Odpady ołowiane

0Inne niż niebezpieczne

17 04 03 | ołów |

06.26Inne odpady metalowe

0Inne niż niebezpieczne

11 05 01 | cynk twardy |

17 04 04 | cynk |

17 04 06 | cyna |

06.3Mieszane odpady metalowe

06.31Opakowania z różnych metali

0Inne niż niebezpieczne

15 01 04 | opakowania z metali |

06.32Inne mieszane odpady metalowe

0Inne niż niebezpieczne

02 01 10 | odpady metalowe |

10 10 99 | inne niewymienione odpady |

12 01 03 | odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych |

12 01 04 | cząstki i pyły metali nieżelaznych |

16 01 18 | metale nieżelazne |

17 04 07 | mieszaniny metali |

17 04 11 | kable inne niż wymienione w 17 04 10 |

19 10 02 | odpady metali nieżelaznych |

19 12 03 | metale nieżelazne |

20 01 40 | metale |

1Niebezpieczne

17 04 09* | odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |

17 04 10* | kable zawierające ropę naftową, oleje, smołę i inne substancje niebezpieczne |

07Odpady niemetalowe

07.1Odpady szklane

07.11Opakowania szklane

0Inne niż niebezpieczne

15 01 07 | opakowania szklane |

07.12Inne odpady szklane szkło odpadowe

0Inne niż niebezpieczne

10 11 12 | szkło odpadowe, inne niż wymienione w 10 11 11 |

16 01 20 | szkło |

17 02 02 | szkło |

19 12 05 | szkło |

20 01 02 | szkło |

1Niebezpieczne

10 11 11* | szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) |

07.2Odpady papieru i tektury

07.21Odpady opakowań z papieru i tektury

0Inne niż niebezpieczne

15 01 01 | opakowania z papieru i tektury |

07.23Inne odpady papierowe i tekturowe

0Inne niż niebezpieczne

03 03 10 | odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji |

03 03 99 | inne niewymienione odpady |

19 12 01 | papier i tektura |

20 01 01 | papier i tektura |

07.3Odpady gumowe

07.31Zużyte opony

0Inne niż niebezpieczne

16 01 03 | zużyte opony |

07.4Odpady plastykowe

07.41Odpadowe opakowania plastykowe

0Inne niż niebezpieczne

15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych |

07.42Inne odpady tworzyw sztucznych

0Inne niż niebezpieczne

02 01 04 | odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) |

07 02 13 | odpady tworzyw sztucznych |

12 01 05 | wióry z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych |

16 01 19 | tworzywa sztuczne |

17 02 03 | tworzywa sztuczne |

19 12 04 | tworzywa sztuczne i guma |

20 01 39 | tworzywa sztuczne |

07.5Odpady drewna

07.51Opakowania z drewa

0Inne niż niebezpieczne

15 01 03 | opakowania z drewna |

07.52Trociny i wióry

0Inne niż niebezpieczne

03 01 05 | trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir, inne niż wymienione w 03 01 04 |

1Niebezpieczne

03 01 04* | trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir zawierające substancje niebezpieczne |

07.53Inne odpady z drewna

0Inne niż niebezpieczne

03 01 01 | odpady kory i korka |

03 03 01 | odpady z kory i drewna |

17 02 01 | drewno |

19 12 07 | drewno, inne niż wymienione w 19 12 06 |

20 01 38 | drewno, inne niż wymienione w 20 01 37 |

1Niebezpieczne

19 12 06* | drewno zawierające substancje niebezpieczne |

20 01 37* | drewno zawierające substancje niebezpieczne |

07.6Odpady tekstylne

07.61Znoszona odzież

0Inne niż niebezpieczne

20 01 10 | odzież |

07.62Różne odpady tekstylne

0Inne niż niebezpieczne

04 02 09 | odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) |

04 02 10 | substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) |

04 02 21 | odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych |

04 02 22 | odpady z przetworzonych włókien tekstylnych |

15 01 09 | opakowania z tekstyliów |

19 12 08 | tekstylia |

20 01 11 | tekstylia |

07.63Odpady skórzane

0Inne niż niebezpieczne

04 01 01 | odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe |

04 01 02 | odpady z wapnienia |

04 01 08 | odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) |

04 01 99 | inne niewymienione odpady |

07.7Odpady zawierające PCB

07.71Oleje zawierające PCB

1Niebezpieczne

13 01 01* | oleje hydrauliczne, zawierające PCB |

13 03 01* | oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające PCB |

07.72Sprzęt zawierający lub zanieczyszczony PCB

1Niebezpieczne

16 01 09* | elementy zawierające PCB |

16 02 09* | transformatory i kondensatory zawierające PCB |

16 02 10* | zużyte urządzenia zawierające PCB lub nimi zanieczyszczone, inne niż wymienione w 16 02 09 |

07.73Odpady z budowy i rozbiórki zawierające PCB

1Niebezpieczne

17 09 02* | odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB, szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) |

08Zezłomowane urządzenia

08.1Zezłomowane pojazdy

08.12Inne zezłomowane pojazdy

0Inne niż niebezpieczne

16 01 06 | zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów |

1Niebezpieczne

16 01 04* | zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy |

08.2Zezłomowane urządzenia elektryczne i elektroniczne

08.21Zezłomowane wielkogabarytowe urządzenia domowe

1Niebezpieczne

16 02 11* | zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC |

20 01 23* | zużyte urządzenia zawierające freony |

08.23Inne zezłomowane urządzenia elektryczne i elektroniczne

0Inne niż niebezpieczne

09 01 10 | aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii |

09 01 12 | aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie, inne niż wymienione w 09 01 11 |

16 02 14 | zużyte urządzenia, inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 |

20 01 36 | zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |

1Niebezpieczne

09 01 11* | aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 |

16 02 13* | zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |

20 01 35* | zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki |

08.4Części składowe zezłomowanych maszyn i urządzeń

08.41Odpady baterii i akumulatorów

0Inne niż niebezpieczne

16 06 04 | baterie alkaliczne (z wyjątkiem wymienionych w 16 06 03) |

16 06 05 | inne baterie i akumulatory |

20 01 34 | baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |

1Niebezpieczne

16 06 01* | baterie i akumulatory ołowiowe |

16 06 02* | baterie i akumulatory niklowo-kadmowe |

16 06 03* | baterie zawierające rtęć |

20 01 33* | baterie i akumulatory, łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |

08.43Inne części składowe zezłomowanych maszyn i urządzeń

0Inne niż niebezpieczne

16 01 12 | okładziny hamulcowe, inne niż wymienione w 16 01 11 |

16 01 16 | zbiorniki na gaz skroplony |

16 01 22 | inne niewymienione elementy |

16 01 99 | inne niewymienione odpady |

16 02 16 | elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |

1Niebezpieczne

16 01 07* | filtry olejowe |

16 01 08* | elementy zawierające rtęć |

16 01 10* | elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) |

16 01 21* | niebezpieczne elementy, inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11 i 16 01 13 oraz 16 01 14 |

16 02 15* | niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń |

20 01 21* | lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |

09Odpady zwierzęce i roślinne

09.1Odpady preparatów i produktów żywnościowych

09.11Odpady zwierzęce z preparatów i produktów żywnościowych

0Inne niż niebezpieczne

02 01 02 | odpadowa tkanka zwierzęca |

02 02 01 | odpady z mycia i przygotowywania surowców |

02 02 02 | odpady tkanki zwierzęcej |

09.12Odpady roślinne z preparatów i produktów żywnościowych

0Inne niż niebezpieczne

02 01 01 | osady z mycia i oczyszczenia |

02 01 03 | odpadowa masa roślinna |

02 03 01 | szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców |

02 03 03 | odpady poekstrakcyjne |

02 03 04 | surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |

02 03 99 | inne niewymienione odpady |

02 04 99 | inne niewymienione odpady |

02 07 01 | odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców |

02 07 02 | odpady z destylacji spirytusów |

09.13Mieszane odpady preparatów i produktów żywnościowych

0Inne niż niebezpieczne

02 01 99 | inne niewymienione odpady |

02 02 03 | surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |

02 02 99 | inne niewymienione odpady |

02 03 02 | odpady konserwantów |

02 05 01 | surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania |

02 05 99 | inne niewymienione odpady |

02 06 01 | surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |

02 06 02 | odpady konserwantów |

02 07 04 | surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |

19 08 09 | tłuszcze i mieszanina olejów z separacji oleju i wody zawierająca wyłącznie olej i tłuszcze jadalne |

20 01 08 | odpady kuchenne ulegające biodegradacji |

20 01 25 | oleje i tłuszcze jadalne |

20 03 02 | odpady z targowisk |

09.2Odpady zielone

09.21Odpady zielone

0Inne niż niebezpieczne

02 01 07 | odpady z gospodarki leśnej |

20 02 01 | odpady ulegające biodegradacji |

09.3Odchody zwierzęce, uryna i obornik

09.31Gnojowica i obornik

0Inne niż niebezpieczne

02 01 06 | odchody zwierzęce, gnojówka i obornik (łącznie z odpadami słomy), ścieki, gromadzone i oczyszczane osobno poza terenem zakładu |

10Mieszane odpady zwykłe

10.1Odpady domowe i podobne

10.11Odpady domowe

0Inne niż niebezpieczne

20 03 01 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |

20 03 07 | odpady wielkogabarytowe |

20 03 99 | odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |

10.12Odpady po czyszczeniu ulic

0Inne niż niebezpieczne

20 03 03 | odpady z czyszczenia ulic i placów |

10.2Materiały mieszane i niesortowalne

10.21Opakowania mieszane

0Inne niż niebezpieczne

15 01 05 | opakowania wielomateriałowe |

15 01 06 | zmieszane odpady opakowane |

10.22Inne materiały mieszane i niesortowalne

0Inne niż niebezpieczne

02 06 99 | inne niewymienione odpady |

02 07 99 | inne niewymienione odpady |

04 02 99 | inne niewymienione odpady |

09 01 07 | błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra |

09 01 08 | błony i papier fotograficzny niezawierające srebra |

09 01 99 | inne niewymienione odpady |

10 01 99 | inne niewymienione odpady |

10 06 99 | inne niewymienione odpady |

10 07 99 | inne niewymienione odpady |

10 08 99 | inne niewymienione odpady |

11 01 99 | inne niewymienione odpady |

12 01 13 | odpady spawalnicze |

12 01 99 | inne niewymienione odpady |

16 03 04 | nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 |

16 03 06 | organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 |

16 07 99 | niewymienione odpady |

19 02 03 | wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne |

19 02 10 | odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 |

19 02 99 | inne niewymienione odpady |

20 01 99 | inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |

1Niebezpieczne

16 03 03* | nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |

16 03 05* | organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |

10.3Pozostałości po sortowaniu

10.32Inne pozostałości po sortowaniu

0Inne niż niebezpieczne

03 03 07 | mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury |

03 03 08 | odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczonej do recyklingu |

19 05 01 | nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych |

19 05 02 | nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego |

19 05 03 | kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) |

19 05 99 | inne niewymienione odpady |

19 08 01 | skratki |

19 10 04 | lekka frakcja i pyły, inne niż wymienione w 19 10 03 |

19 10 06 | frakcje inne niż wymienione w 19 10 05 |

19 12 10 | odpady palne (paliwo alternatywne) |

19 12 12 | inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 |

1Niebezpieczne

19 10 03* | lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne |

19 10 05* | inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne |

19 12 11* | inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne |

11Osady ogólne

11.1Osady po oczyszczaniu ścieków

11.11Osady po oczyszczaniu wody z kanalizacji publicznej

0Inne niż niebezpieczne

19 06 03 | ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych |

19 06 04 | przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych |

19 06 05 | ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych |

19 06 06 | przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych |

19 08 05 | ustabilizowane komunalne osady ściekowe |

11.12Ulegające biodegradacji osady ściekowe po oczyszczaniu innych ścieków

0Inne niż niebezpieczne

02 02 04 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |

02 03 05 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |

02 04 03 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |

02 05 02 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |

02 06 03 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |

02 07 05 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |

03 03 11 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 |

11.2Szlamy po oczyszczaniu wody pitnej i przetworzonej

11.21Szlamy po oczyszczaniu wody pitnej i przetworzonej

0Inne niż niebezpieczne

05 01 13 | osady z uzdatniania wody kotłowej |

19 09 02 | osady z klarowania wody |

19 09 99 | inne niewymienione odpady |

11.3Niezanieczyszczone urobki pogłębiarek

11.31Niezanieczyszczone urobki pogłębiarek

0Inne niż niebezpieczne

17 05 06 | urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |

11.4Zawartość zbiorników na gnojówkę

11.41Zawartość zbiorników na gnojówkę

0Inne niż niebezpieczne

20 03 04 | szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |

20 03 06 | odpady ze studzienek kanalizacyjnych |

12Odpady mineralne

12.1Odpady budowlane i rozbiórkowe

12.11Odpady betonu, cegły, gipsu

0Inne niż niebezpieczne

10 12 08 | wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) |

10 12 99 | inne niewymienione odpady |

10 13 14 | odpady betonowe i szlam betonowy |

10 13 99 | inne niewymienione odpady |

17 01 01 | odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |

17 01 02 | gruz ceglany |

17 01 03 | odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |

17 01 07 | zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, inne niż wymienione w 17 01 06 |

17 08 02 | materiały konstrukcyjne zawierające gips, inne niż wymienione w 17 08 01 |

1Niebezpieczne

17 01 06* | zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne |

17 08 01* | materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |

12.12Odpady węglowodorowanych drogowych materiałów powierzchniowych

0Inne niż niebezpieczne

17 03 02 | asfalt, inny niż wymieniony w 17 03 01 |

1Niebezpieczne

17 03 01* | asfalt zawierający smołę |

17 03 03* | smoła i produkty smołowe |

12.13Mieszane odpady budowlane

0Inne niż niebezpieczne

17 06 04 | materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |

17 09 04 | zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |

1Niebezpieczne

17 02 04* | odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) |

17 06 03* | inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne |

17 09 01* | odpady z budowy i rozbiórki zawierające rtęć |

17 09 03* | inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne |

12.2Odpady azbestu

12.21Odpady azbestowe

1Niebezpieczne

06 07 01* | odpady azbestowe z elektrolizy |

06 13 04* | odpady z przetwarzania azbestu |

10 13 09* | odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych |

15 01 11* | opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |

16 01 11* | okładziny hamulcowe zawierające azbest |

16 02 12* | zużyte urządzenia zawierające wolny azbest |

17 06 01* | materiały izolacyjne zawierające azbest |

17 06 05* | materiały konstrukcyjne zawierające azbest |

12.3Odpady minerałów występujących w naturze

12.31Odpady minerałów występujących w naturze

0Inne niż niebezpieczne

01 01 01 | odpady z wydobywania rud metali |

01 01 02 | odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali |

01 03 06 | inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04 i 01 03 05 |

01 03 08 | odpady w postaci pyłów i proszków, inne niż wymienione w 01 03 07 |

01 03 09 | czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu, inny niż wymieniony w 01 03 07 |

01 03 99 | inne niewymienione odpady |

01 04 08 | odpady żwiru lub skruszone skały, inne niż wymienione w 01 04 07 |

01 04 09 | odpadowe piaski i iły |

01 04 10 | odpady w postaci pyłów i proszków, inne niż wymienione w 01 04 07 |

01 04 11 | odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej, inne niż wymienione w 01 04 07 |

01 04 12 | odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin, inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 |

01 04 13 | odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał, inne niż wymienione w 01 04 07 |

01 04 99 | inne niewymienione odpady |

01 05 04 | płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej |

01 05 07 | płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady, inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 |

01 05 08 | płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady, inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 |

01 05 99 | inne niewymienione odpady |

02 04 01 | osady z oczyszczania i mycia buraków |

08 02 02 | szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne |

10 11 10 | odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej, inne niż wymienione w 10 11 09 |

10 12 01 | odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej |

10 13 01 | odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej |

17 05 04 | gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |

17 05 08 | tłuczeń torowy (kruszywo), inny niż wymieniony w 17 05 07 |

19 01 99 | inne niewymienione odpady |

19 08 02 | zawartość piaskowników |

19 09 01 | odpady stałe z wstępnej filtracji i skratki |

19 12 09 | minerały (np. piasek, kamienie) |

19 13 02 | odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi, inne niż wymienione w 19 13 01 |

20 02 02 | gleba i ziemia, w tym kamienie |

20 02 03 | inne odpady nieulegające biodegradacji |

1Niebezpieczne

01 03 04* | odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania |

01 03 05* | inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne |

01 03 07* | inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali |

01 04 07* | odpady zawierające niebezpieczne substancje pochodzące z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali |

01 05 06* | płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne |

10 11 09* | odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne |

19 13 01* | odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne |

12.4Odpady po spalaniu

12.41Odpady po oczyszczaniu gazów kominowych

0Inne niż niebezpieczne

10 01 05 | stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych |

10 01 07 | produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu |

10 01 19 | odpady z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 |

10 02 08 | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 02 07 |

10 02 14 | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 02 13 |

10 03 20 | pyły z gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 03 19 |

10 03 24 | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 03 23 |

10 03 26 | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 03 25 |

10 07 03 | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |

10 07 05 | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |

10 08 16 | pyły z gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 08 15 |

10 08 18 | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 08 17 |

10 09 10 | pyły z gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 09 09 |

10 10 10 | pyły z gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 10 09 |

10 11 16 | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 11 15 |

10 11 18 | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 11 17 |

10 12 05 | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |

10 12 10 | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 12 09 |

10 13 07 | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |

10 13 13 | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 13 12 |

1Niebezpieczne

10 01 18* | odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |

10 02 07* | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |

10 02 13* | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |

10 03 19* | pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |

10 03 23* | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |

10 03 25* | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |

10 04 04* | pyły z gazów odlotowych |

10 04 06* | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |

10 04 07* | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |

10 05 03* | pyły z gazów odlotowych |

10 05 05* | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |

10 05 06* | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |

10 06 03* | pyły z gazów odlotowych |

10 06 06* | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |

10 06 07* | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |

10 08 15* | pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |

10 08 17* | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |

10 09 09* | pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |

10 10 09* | pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |

10 11 15* | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |

10 11 17* | szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |

10 12 09* | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |

10 13 12* | dpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |

10 14 01* | odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć |

11 05 03* | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |

19 01 05* | osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych |

19 01 06* | szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych |

19 01 07* | odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |

19 04 02* | popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych |

19 11 07* | odpady z oczyszczania gazów odlotowych |

12.42Żużle i popioły po obróbce termicznej i spalaniu

0Inne niż niebezpieczne

06 09 02 | żużel fosforowy |

10 01 01 | żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |

10 01 02 | popioły lotne z węgla |

10 01 03 | popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej |

10 01 15 | popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów z procesów współspalania, inne niż wymienione w 10 01 14 |

10 01 17 | popioły lotne ze współspalania, inne niż wymienione w 10 01 16 |

10 01 24 | piaski ze złóż fluidalnych |

10 02 01 | żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) |

10 02 02 | nieprzerobione żużle z innych procesów |

10 03 16 | zgary z wytopu, inne niż wymienione w 10 03 15 |

10 03 22 | inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych), inne niż wymienione w 10 03 21 |

10 03 30 | odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych, inne niż wymienione w 10 03 29 |

10 05 01 | żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej |

10 05 04 i | inne cząstki i pyły |

10 05 11 | zgary, inne niż wymienione w 10 05 10 |

10 06 01 | żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej |

10 06 02 | zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej |

10 06 04 | inne cząstki i pyły |

10 07 01 | żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej |

10 07 02 | zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej |

10 07 04 | inne cząstki i pyły |

10 08 04 | cząstki i pyły |

10 08 09 | inne żużle |

10 08 11 | zgary, inne niż wymienione w 10 08 10 |

10 09 03 | żużle odlewnicze |

10 09 12 | inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 |

10 10 03 | zgary i żużle odlewnicze |

10 10 12 | inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11 |

10 12 03 | cząstki i pyły |

11 05 02 | popiół cynkowy |

19 01 12 | żużle i popioły paleniskowe, inne niż wymienione w 19 01 11 |

19 01 14 | popioły lotne, inne niż wymienione w 19 01 13 |

19 01 16 | pyły z kotłów, inne niż wymienione w 19 01 15 |

19 01 18 | odpady z pirolizy odpadów, inne niż wymienione w 19 01 17 |

19 01 19 | piaski ze złóż fluidalnych |

1Niebezpieczne

10 01 04* | popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych |

10 01 13* | popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo |

10 01 14* | popioły paleniskowe, żużle i popioły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne |

10 01 16* | popioły lotne z procesów współspalania zawierające substancje niebezpieczne |

10 03 04* | żużle z produkcji pierwotnej |

10 03 09* | czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej |

10 03 15* | zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach |

10 03 21* | inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne |

10 03 29* | odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne |

10 04 01* | żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej |

10 04 02* | zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej |

10 04 05* | inne cząstki i pyły |

10 05 10* | zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach |

10 08 08* | słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej |

10 08 10* | zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach |

10 09 11* | inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne |

10 10 11* | inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne |

19 01 11* | żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne |

19 01 13* | popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne |

19 01 15* | pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne |

19 01 17* | odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne |

12.5Różne odpady mineralne

12.51Sztuczne odpady mineralne

0Inne niż niebezpieczne

02 04 02 | nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) |

06 09 04 | poreakcyjne odpady związków wapnia, inne niż wymienione w 06 09 03 |

06 11 01 | poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu |

08 02 03 | zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne |

10 02 99 | inne niewymienione odpady |

10 03 05 | odpady tlenku glinu |

10 03 99 | inne niewymienione odpady |

10 04 99 | inne niewymienione odpady |

10 05 99 | inne niewymienione odpady |

10 09 14 | odpadowe środki wiążące, inne niż wymienione w 10 09 13 |

10 11 03 | odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego |

10 11 05 | cząstki i pyły |

10 11 14 | osady z polerowania i szlifowania szkła, inne niż wymienione w 10 11 13 |

10 11 99 | inne niewymienione odpady |

10 12 12 | odpady ze szkliwienia, inne niż wymienione w 10 12 11 |

10 13 04 | odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego |

10 13 06 | cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13) |

10 13 10 | odpady z produkcji elementów cementowo azbestowych, inne niż wymienione w 10 13 09 |

10 13 11 | odpady z cementowych materiałów kompozytowych, inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 |

12 01 17 | odpady poszlifierskie, inne niż wymienione w 12 01 16 |

12 01 21 | zużyte materiały szlifierskie, inne niż wymienione w 12 01 20 |

1Niebezpieczne

06 09 03* | poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |

10 11 13* | szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne |

10 12 11* | odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie |

11 02 02* | szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) |

12 01 16* | odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |

12 01 20* | zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |

12.52Odpady z materiałów ogniotrwałych

0Inne niż niebezpieczne

10 09 06 | rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania, inne niż wymienione w 10 09 05 |

10 09 08 | rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania, inne niż wymienione w 10 09 07 |

10 09 99 | inne niewymienione odpady |

10 10 06 | rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania, inne niż wymienione w 10 10 05 |

10 10 08 | rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania, inne niż wymienione w 10 10 07 |

16 11 02 | węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych, inne niż wymienione w 16 11 01 |

16 11 04 | okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych, inne niż wymienione w 16 11 03 |

16 11 06 | okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych, inne niż wymienione w 16 11 05 |

1Niebezpieczne

10 09 05* | rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne |

10 09 07* | rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne |

10 10 05* | rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne |

10 10 07* | rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne |

16 11 01* | węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne |

16 11 03* | inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne |

16 11 05* | okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne |

12.6Zanieczyszczone gleby i urobek pogłębiarki

12.61Zanieczyszczone gleby i gruz

1Niebezpieczne

05 01 05* | wycieki ropy naftowej |

17 05 03* | gleba i ziemia, w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne (np.PCB) |

17 05 07* | tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne |

12.62Zanieczyszczony urobek pogłębiarki

1Niebezpieczne

17 05 05* | urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi |

13Odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone

13.1Odpady zestalone lub ustabilizowane

13.11Odpady zestalone lub ustabilizowane

0Inne niż niebezpieczne

19 03 05 | odpady stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 04 |

19 03 07 | odpady zestalone, inne niż wymienione w 19 03 06 |

1Niebezpieczne

19 03 04* | odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane |

19 03 06* | odpady niebezpieczne zestalone |

13.2Odpady zeszklone

13.21Odpady zeszklone

0Inne niż niebezpieczne

19 04 01 | zeszklone odpady |

"

--------------------------------------------------

Top