Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0365

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2233/2003 otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2004 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

OJ L 63, 28.2.2004, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/365/oj

32004R0365Dziennik Urzędowy L 063 , 28/02/2004 P. 0030 - 0030


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2004

z dnia 27 lutego 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2233/2003 otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2004 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2529/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa baraniego i koziego [1], w szczególności jego art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1439/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3013/89 w odniesieniu do przywozu i wywozu produktów sektora mięsa baraniego i koziego [2] wskazuje okres ważności dokumentów pochodzenia wydanych przez organy państwa trzeciego w celu przywozu do Wspólnoty owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego w ramach kontyngentów taryfowych.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2233/2003 [3] wprowadziło zarządzanie tymi kontyngentami według systemu kolejności zgłoszeń od dnia 1 stycznia 2004 r. Jednakże w odniesieniu do niektórych państw trzecich, rozporządzenie to przewiduje kontynuację systemu pozwoleń do dnia 30 kwietnia 2004 r. W tych przypadkach należy przyjąć przepisy mające na celu umożliwienie sprawnego przejścia od systemu pozwoleń na przywóz do systemu kolejności zgłoszeń.

(3) W tym celu, należy zezwolić na większy stopień elastyczności w odniesieniu do okresu ważności dokumentu pochodzenia określonego w art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1439/95, w zakresie w jakim organy zainteresowanego państwa trzeciego mogą wydawać takie dokumenty o okresie ważności krótszym niż trzy miesiące od daty wydania.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Owiec i Kóz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2233/2003, dodaje się akapit w brzmieniu:

"W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1439/95, organy wydające Australii i Nowej Zelandii mogą, do dnia 30 kwietnia 2004 r., wydawać dokumenty pochodzenia o okresie ważności krótszym niż trzy miesiące od daty ich faktycznego wydania."

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 3.

[2] Dz.U. L 143 z 27.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 272/2001 (Dz.U. L 41 z 10.2.2001, str. 3).

[3] Dz.U. L 339 z 24.12.2003, str. 22.

--------------------------------------------------

Top