EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0055

Dyrektywa Komisji 2004/55/WE z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 66/401/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnychTekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 114 z 21.4.2004, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/55/oj

32004L0055Dziennik Urzędowy L 114 , 21/04/2004 P. 0018 - 0018


Dyrektywa Komisji 2004/55/WE

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 66/401/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych [1], w szczególności jej art. 2 ust. 1a i art. 21a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 66/401/EWG zawiera wykaz rodzajów i gatunków roślin, które są uważane za rośliny pastewne w rozumieniu tej dyrektywy. Wykaz ten obejmuje hybrydy powstałe ze skrzyżowania kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis Hudson) z życicą włoską (Lolium multiflorum Lam).

(2) Zakres dyrektywy 66/401/EWG należy rozszerzyć tak, aby obejmowała skrzyżowania Festuca spp. z Lolium spp.

(3) Wyżej wymieniona dyrektywa, w ramach warunków, jakie ma spełniać materiał siewny, ustanowiła minimalne kiełkowanie materiału siewnego ( % czystego materiału siewnego) bobu (Vicia faba L.).

(4) Minimalna zdolność kiełkowania materiału siewnego bobu (Vicia faba L.) obecnie uzyskana we Wspólnocie jest niższa od tej wymaganej przez dyrektywę 66/401/EWG.

(5) Dlatego dyrektywa 66/401/EWG powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 66/401/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 1 część A lit. a) wyrazy:

"Festuca pratensis Hudson x Lolium multiflorum Lam. Mieszaniec powstały ze skrzyżowania kostrzewy łąkowej z życicą włoską (włączając życicę Westerworld) (x Festulolium)"

zastępuje się wyrazami:

"Festuca spp. x Lolium spp. Mieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunków rodzaju Festuca z gatunkami rodzaju Lolium (x Festulolium);"

2) w załącznikach II i IV wprowadza się następujące zmiany:

a) w załączniku II sekcji I.2.A w kolumnie 2 tabeli, we wpisie odnoszącym się do Vicia faba, liczbę "85" zastępuje się liczbą "80";

b) w załączniku IV sekcji A w punkcie I lit. a) 4 i lit. c) 4 dodaje się następujące zdanie:

"W przypadku x Festulolium, podaje się nazwy gatunków w ramach rodzajów Festuca i Lolium."

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 września 2004 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami i niniejszą dyrektywą.

Przyjęte przepisy zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykul 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 kwietnia 2004 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2298/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/61/WE (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 23).

--------------------------------------------------

Top