Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004E0789

Wspólne działanie Rady 2004/789/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przedłużenia Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL PROXIMA)

OJ L 348, 24.11.2004, p. 40–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 128–132 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/789/oj

24.11.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/40


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2004/789/WPZiB

z dnia 22 listopada 2004 r.

w sprawie przedłużenia Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL PROXIMA)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 25 akapit trzeci, art. 26 oraz art. 28 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy umowy ramowej z Ohridu wkład Unii jest oparty na szerokim podejściu z działaniami skierowanymi do całego zakresu zasad państwa prawnego, włączając w to programy rozwoju instytucjonalnego oraz działania policji, które powinny się wzajemnie wspierać i wzmacniać. Działania Unii, wspierane między innymi przez wspólnotowe programy rozwoju instytucjonalnego na mocy rozporządzenia CARDS, przyczynią się do ogólnego zaprowadzenia pokoju w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, jak również do osiągnięć w ogólnej polityce Unii w regionie, szczególnie do procesu stabilizacji i stowarzyszania.

(2)

Unia powołała Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE), w celu przyczynienia się do konsolidacji pokojowego procesu politycznego i pełnego wykonania umowy ramowej z Ohridu, pomocy w zapewnieniu spójności zewnętrznych działań UE i zapewnieniu koordynacji wysiłków wspólnoty międzynarodowej zmierzających do pomocy w wykonaniu i utrwaleniu przepisów tej umowy ramowej.

(3)

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 1371 (2001), przyjęta dnia 26 września 2001 r., z zadowoleniem przyjmuje umowę ramową z Ohridu i wspiera jej pełne wykonanie, między innymi, wysiłkami UE.

(4)

W interesie zachowania i dalszego rozwijania znaczących wyników w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii osiągniętych za pomocą znacznego zaangażowania wysiłków i zasobów politycznych UE, UE zwiększa swoją rolę policyjną w celu dalszego przyczyniania się do stabilnego i bezpiecznego środowiska, aby umożliwić rządowi byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii wykonanie umowy ramowej z Ohridu.

(5)

Od konfliktu w 2001 r. bezpieczeństwo w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii wciąż ulega poprawie. W 2004 r. stabilność została jeszcze bardziej wzmocniona. Podjęto kroki zmierzające do przygotowania i wprowadzenia kluczowych reform wynikających z umowy ramowej z Ohridu, a także rozpoczęto wysiłki, aby zrealizować inne priorytetowe reformy, w tym w dziedzinie państwa prawnego. Nie można jednakże wykluczyć, że bezpieczeństwo może się pogorszyć, powodując poważne negatywne skutki dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Dlatego też dalsze zaangażowanie wysiłków i zasobów politycznych UE pomoże utrwalić stabilność zarówno w kraju, jak w regionie.

(6)

Dnia 16 września 2003 r. władze Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii wezwały UE do przyjęcia odpowiedzialności za zwiększoną rolę policyjną i rozmieszczenie Misji Policyjnej UE (EUPOL PROXIMA).

(7)

Wspólne działanie Rady 2003/681/WPZiB (1) z 29 września 2003 r. ustanowiło misję EUPOL PROXIMA na okres 12 miesięcy, począwszy od 15 grudnia 2003 r. do 14 grudnia 2004 r.

(8)

Dnia 1 października 2004 r. premier Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Hari Kostov, przesłał list do sekretarza generalnego/wysokiego przedstawiciela, wzywając UE do podjęcia koniecznych kroków do przedłużenia misji EUPOL PROXIMA o kolejne 12 miesięcy po wygaśnięciu obecnego mandatu dnia 14 grudnia 2004 r.

(9)

Dnia 11 października 2004 r. Rada, zauważając już dokonane postępy, uzgodniła przedłużenie misji EUPOL PROXIMA o kolejne 12 miesięcy po wygaśnięciu obecnego mandatu. Dnia 14 grudnia 2004 r. Rada uzgodniła również, że celem przedłużonej misji będzie dalsze wsparcie rozwoju skutecznej i profesjonalnej służby policyjnej opartej na europejskich standardach policyjnych. Pod kierownictwem Specjalnego Przedstawiciela UE w Skopje i we współpracy z przyjmującymi władzami rządowymi, eksperci policyjni UE będą w dalszym ciągu monitorować, udzielać wsparcia i doradzać policji kraju, koncentrując się na funkcjonariuszach średniego i wyższego szczebla, pomagając w ten sposób w skuteczniejszym zwalczaniu zorganizowanej przestępczości, budując zaufanie społeczne do policji, umacniając prawo i porządek oraz dalej wspierając tworzenie służby policji granicznej.

(10)

Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC) powinien sprawować kontrolę polityczną i zapewnić kierownictwo strategiczne misji EUPOL PROXIMA oraz podejmować właściwe decyzje zgodnie z art. 25 akapit trzeci Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC) powinien być regularnie powiadamiany o wszystkich aspektach misji, w tym za pośrednictwem odpraw SPUE oraz w razie potrzeby Szefa Misji/Komisarza Policji.

(11)

Zgodnie z wytycznymi z posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei w dniach 7-9 grudnia 2000 r., niniejsze wspólne działanie powinno ustalać rolę sekretarza generalnego/wysokiego przedstawiciela (SG/WP) zgodnie z art. 18 i 26 TUE we wdrażaniu środków, które podlegają kontroli politycznej i kierownictwu strategicznemu sprawowanemu przez PSC, zgodnie z art. 25 TUE.

(12)

Państwa trzecie powinny uczestniczyć w operacji zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez Radę Europejską w Nicei.

(13)

Art. 14 ust. 1 TUE wzywa do wskazania finansowej kwoty referencyjnej na cały okres wykonywania wspólnego działania; wskazanie kwot do finansowania z budżetu wspólnotowego obrazuje wolę organu ustawodawczego i jest uzależnione od dostępności środków przeznaczonych na zobowiązania w trakcie odpowiedniego roku budżetowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Misja

1.   Unia Europejska niniejszym przedłuża Misję Policyjną Unii Europejskiej (EUPOL PROXIMA) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii na okres od dnia 15 grudnia 2004 r. do dnia 14 grudnia 2005 r.

2.   Misja EUPOL PROXIMA działa zgodnie z celami i innymi przepisami zawartymi w stanowisku misji określonym w art. 3.

Artykuł 2

Planowanie przedłużenia

1.   Przygotowując przedłużenie misji, obecny Szef Misji Policyjnej powołuje grupę operacyjną w ramach misji złożoną z personelu koniecznego do podjęcia funkcji wynikających z potrzeb związanych z przedłużeniem misji.

2.   Jako priorytet w procesie planowania będzie traktowane dokonanie szczegółowej oceny ryzyka, która w miarę konieczności może być uaktualniana.

3.   Obecny Szef Misji w oparciu o koncepcję działań operacyjnych (CONOPS), zatwierdzoną przez Radę, oraz w oparciu o wskazówki udzielone przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC) opracuje zmieniony plan operacyjny (OPLAN) i przygotuje wszystkie instrumenty techniczne konieczne do zrealizowania przedłużenia misji EUPOL PROXIMA. Zmieniony OPLAN uwzględni szczegółową ocenę ryzyka.

4.   Przygotowując przedłużenie misji, w tym opracowując zmieniony OPLAN, obecny Szef Misji dokona konsultacji i będzie koordynował prace z Projektem Reformy Policji Komisji Europejskiej oraz OBWE w Skopje.

Artykuł 3

Stanowisko Misji

Misja EUPOL PROXIMA, zgodnie z celami umowy ramowej z Ohridu, w silnym partnerstwie z odpowiednimi organami oraz w szerszej perspektywie państwa prawnego, w pełnym współdziałaniu i komplementarnością ze wspólnotowymi programami rozwoju instytucjonalnego, jak również programami OBWE i dwustronnymi, będzie w dalszym ciągu monitorować, udzielać wsparcia i doradzać policji kraju, koncentrując się na funkcjonariuszach średniego i wyższego szczebla, pomagając w ten sposób odpowiednio:

w umacnianiu prawa i porządku, w tym w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości, zwłaszcza na obszarach wrażliwych;

w praktycznym wdrażaniu szerokich reform Ministra Spraw Wewnętrznych, w tym policji;

w operacyjnym przekształcaniu oraz tworzeniu policji granicznej w ramach szerszego wysiłku UE na rzecz promocji zintegrowanego zarządzania granicami;

lokalnej policji w budowaniu zaufania w społeczeństwie;

w nawiązywaniu wzmocnionej współpracy w dziedzinie policyjnej z państwami sąsiadującymi.

Artykuł 4

Struktura

Misja EUPOL PROXIMA w zasadzie ma następującą strukturę:

a)

kwatera główna w Skopje, złożona z Szefa Misji/Komisarza Policji oraz personelu określonego w zmienionym OPLAN.

b)

jedna centralna jednostka kolokacyjna na poziomie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

c)

pewne jednostki kolokowane w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii na odpowiednich poziomach.

Artykuł 5

Szef Misji/Komisarz Policji

1.   Szef Misji/Komisarz Policji sprawuje kontrolę operacyjną (OPCON) nad misją EUPOL PROXIMA i odpowiada za bieżące zarządzanie operacjami misji EUPOL PROXIMA.

2.   Szef Misji/Komisarz Policji podpisuje umowę z Komisją.

3.   Wszyscy funkcjonariusze policji pozostają pod pełnym dowództwem właściwego organu krajowego. Organy krajowe przekazują kontrolę operacyjną (OPCON) Szefowi misji EUPOL PROXIMA.

4.   Szef Misji/Komisarz Policji jest odpowiedzialny za nadzór dyscyplinarny nad personelem. W odniesieniu do oddelegowanego personelu, działania dyscyplinarne są podejmowane przez odpowiedni organ krajowy lub UE.

Artykuł 6

Personel

1.   Liczba i kompetencje personelu misji EUPOL PROXIMA są zgodne ze stanowiskiem misji określonym w art. 3 oraz strukturą określoną w art. 4.

2.   Funkcjonariusze policji zostają oddelegowani przez Państwa Członkowskie. Każde Państwo Członkowskie ponosi koszty związane z oddelegowanymi przez nie funkcjonariuszami policji, włącznie z wynagrodzeniem, opieką medyczną, dodatkami innymi niż diety oraz kosztami podróży do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i z powrotem.

3.   Międzynarodowy personel cywilny oraz personel lokalny jest zatrudniany na podstawie umów przez misję EUPOL PROXIMA w zależności od potrzeb.

4.   Uczestniczące Państwa lub instytucje wspólnotowe mogą również, w razie konieczności, delegować międzynarodowy personel cywilny. Każde uczestniczące państwo lub instytucja wspólnotowa ponoszą koszty związane z całym personelem przez nie oddelegowanym, włącznie z wynagrodzeniem, opieką medyczną, dodatkami innymi niż diety oraz kosztami podróży do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i z powrotem.

Artykuł 7

Układ podporządkowania

Struktura misji EUPOL PROXIMA jako części szerszego podejścia UE do ustanowienia państwa prawnego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii ma jednolity układ podporządkowania w zakresie operacji zarządzania kryzysowego.

Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej (SPUE) podlega bezpośrednio Radzie za pośrednictwem SG/WP,

Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zapewnia kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne,

Szef Misji/Komisarz Policji dowodzi misją EUPOL PROXIMA i odpowiada za bieżące zarządzanie,

Szef Misji/Komisarz Policji podlega bezpośrednio SG/WP za pośrednictwem SPUE,

SG/WP udziela wytycznych Szefowi Misji/Komisarzowi Policji za pośrednictwem SPUE.

Artykuł 8

Kontrola polityczna i kierownictwo strategiczne

1.   Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa sprawuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne misji w ramach odpowiedzialności Rady. Niniejszym Rada upoważnia Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa do podejmowania stosownych decyzji zgodnie z art. 25 TUE. Niniejsze upoważnienie obejmuje uprawnienie do mianowania Szefa Misji na wniosek SG/WP, zatwierdzenia i wprowadzenia zmian do zmienionego OPLAN oraz do układu podporządkowania. Uprawnienie do podejmowania decyzji w odniesieniu do celów i zakończenia operacji nadal spoczywa na Radzie, wspomaganej przez sekretarza generalnego/wysokiego przedstawiciela.

2.   SPUE zapewnia lokalne kierownictwo polityczne Szefowi Misji Policyjnej. SPUE zapewnia koordynację z innymi podmiotami UE oraz w odniesieniu do władz strony przyjmującej i mediów.

3.   Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa składa raporty Radzie w regularnych odstępach czasu.

4.   Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa otrzymuje raporty od Szefa Misji Policyjnej dotyczące prowadzenia misji w regularnych odstępach czasu. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa może zaprosić Szefa Misji Policyjnej na swoje posiedzenia, jeżeli uzna to za stosowne.

Artykuł 9

Udział państw trzecich

1.   Bez uszczerbku dla autonomii podejmowania decyzji UE i jednolitych ram instytucjonalnych Unii, państwa przystępujące są zaproszone, a pozostałe państwa trzecie mogą zostać zaproszone do udziału w misji EUPOL PROXIMA według zasady, że ponoszą koszty wysłania przez nie funkcjonariuszy policji i/lub międzynarodowego personelu cywilnego, włącznie z wynagrodzeniem, dodatkami i kosztami podróży do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i z powrotem oraz wnoszą właściwy wkład do wydatków bieżących misji EUPOL PROXIMA.

2.   Bez uszczerbku dla autonomii podejmowania decyzji UE i jednolitych ram instytucjonalnych, państwa trzecie mogą zostać zaproszone do udziału w operacji.

3.   Niniejszym Rada upoważnia PSC do podjęcia, na zalecenie Szefa Misji Policyjnej oraz Komitetu ds. Aspektów Cywilnych Zarządzania Kryzysowego, stosownych decyzji w sprawie przyjęcia proponowanego wkładu.

4.   Państwa trzecie wnoszące wkład do misji EUPOL PROXIMA mają te same prawa i obowiązki w zakresie bieżącego zarządzania operacją, jak Państwa Członkowskie UE biorące udział w operacji.

5.   PSC podejmuje stosowne działania w odniesieniu do uzgodnień dotyczących udziału oraz przedkłada je Radzie, o ile jest to wymagane, wraz z ewentualnym udziałem finansowym państw trzecich w kosztach wspólnych.

6.   Szczegółowe uzgodnienia dotyczące udziału państw trzecich są przedmiotem umowy, zgodnie z art. 24 TUE. Sekretarz generalny/wysoki przedstawiciel wspomagający Prezydencję może negocjować takie umowy w jej imieniu.

Artykuł 10

Uzgodnienia finansowe

1.   Finansowa kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z przedłużoną misją wynosi 15 950 000 z czego 5 000 000 euro z budżetu na rok 2004 i 10 950 000 euro z budżetu na rok 2005.

2.   W odniesieniu do wydatków finansowanych z budżetu wspólnotowego, stosuje się co następuje:

a)

wydatki są zarządzane zgodnie z regułami i procedurami Wspólnoty Europejskiej mającymi zastosowanie do budżetu, z takim wyjątkiem, że żadne zaliczki nie są własnością Wspólnoty Europejskiej. Obywatele państw trzecich są dopuszczeni do uczestniczenia w przetargach;

b)

Szef Misji Policyjnej przekazuje pełne sprawozdania Komisji i jest nadzorowany przez Komisję w odniesieniu do działań podjętych w ramach swojej umowy.

3.   Uzgodnienia finansowe uwzględniają wymogi operacyjne misji EUPOL PROXIMA, włącznie z wymogami dopasowania wyposażenia oraz współdziałania zespołów misji.

Artykuł 11

Działanie wspólnotowe

1.   Rada zauważa, że Komisja nadal kieruje swoimi działaniami na rzecz osiągnięcia celów niniejszego wspólnego działania, gdzie właściwe, za pomocą odpowiednich środków wspólnotowych.

2.   Rada zauważa również, że właściwe uzgodnienia koordynacyjne są nadal dokonywane zarówno w Skopje, jak i w Brukseli.

Artykuł 12

Udostępnianie informacji niejawnych

1.   SG/WP jest upoważniony do udostępniania NATO/KFOR oraz stronom trzecim stowarzyszonym z niniejszym wspólnym działaniem informacji i dokumentów niejawnych UE, powstałych do celów operacyjnych, objętych klauzulą niejawności do poziomu „CONFIDENTIEL UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa.

2.   SG/WP jest również upoważniony, zgodnie z potrzebami operacyjnymi Misji, do udostępniania OBWE informacji i dokumentów niejawnych UE, powstałych do celów operacyjnych, objętych klauzulą niejawności do poziomu „RESTREINT UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. W tym celu zostaną dokonane lokalne uzgodnienia.

3.   W przypadku szczególnej i natychmiastowej potrzeby operacyjnej SG/WP jest również upoważniony do udostępnienia państwu przyjmującemu informacji i dokumentów niejawnych UE, powstałych do celów operacyjnych, objętych klauzulą niejawności do poziomu „CONFIDENTIEL UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. We wszystkich innych przypadkach takie informacje i dokumenty są udostępniane państwu przyjmującemu zgodnie z procedurami właściwymi dla poziomu współpracy państwa przyjmującego z UE.

4.   SG/WP jest upoważniony do udostępnienia stronom trzecim stowarzyszonym z niniejszym wspólnym działaniem UE dokumentów jawnych związanych z treścią obrad Rady w odniesieniu do operacji objętych tajemnicą zawodową na podstawie art. 6 ust. 1 regulaminu Rady.

Artykuł 13

Status personelu misji EUPOL PROXIMA

1.   Status personelu misji EUPOL PROXIMA w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, włącznie z przywilejami, immunitetami i dalszymi gwarancjami niezbędnymi do zakończenia i sprawnego funkcjonowania misji EUPOL PROXIMA jest określony w Umowie między Unią Europejską i Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie statusu i działań Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL PROXIMA) zawartej na mocy decyzji Rady 2004/75/WPZiB (2).

2.   Państwo lub instytucja wspólnotowa posiadające oddelegowanego członka personelu są odpowiedzialne za odpowiedź na wszelkie roszczenia związane z oddelegowaniem, wysuwane przez członka personelu lub go dotyczące oraz za wnoszenie wszelkich powództw przeciwko oddelegowanemu.

Artykuł 14

Wejście w życie

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia i wygasa dnia 14 grudnia 2005 r.

Artykuł 15

Publikacja

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, 22 listopada 2004 r.

W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 249 z 1.10.2003, str. 66.

(2)  Dz.U. L 16 z 23.1.2004, str. 65.


Top