EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0892

2004/892/WE: Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/614/WE dotyczącą okresu stosowania środków ochronnych odnoszących się do ptasiej grypy w Afryce Południowej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5011)Tekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 375, 23.12.2004, p. 30–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 116–116 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/892/oj

23.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/30


DECYZJA KOMISJI

z dnia 20 grudnia 2004 r.

zmieniająca decyzję 2004/614/WE dotyczącą okresu stosowania środków ochronnych odnoszących się do ptasiej grypy w Afryce Południowej

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5011)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/892/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji Komisji 2004/614/WE z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie środków ochronnych odnoszących się do wysoce chorobotwórczej ptasiej grypy w Republice Południowej Afryki (3) Komisja przyjęła środki ochronne w związku z ptasią grypą w stadach ptactwa bezgrzebieniowego w Afryce Południowej.

(2)

Od likwidacji ptactwa bezgrzebieniowego i dezynfekcji zakażonych gospodarstw powinno upłynąć co najmniej sześć miesięcy, zanim możliwe będzie wydanie zezwolenia na wznowienie przywozu mięsa i jaj ptactwa bezgrzebieniowego z Afryki Południowej do Wspólnoty. Ze względu na opisaną sytuację należy przedłużyć stosowanie przyjętych już środków ochronnych.

(3)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 7 decyzji 2004/614/WE datę „1 stycznia 2005 r.” zastępuje się datą „31 marca 2005 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 20 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

(3)  Dz.U. L 275 z 25.8.2004, str. 20.


Top