EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0846

Decyzja nr 846/2004/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/821/WE w sprawie realizacji programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus – Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja) (2001–2005)

OJ L 157, 30.4.2004, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/846(1)/oj

32004D0846Dziennik Urzędowy L 157 , 30/04/2004 P. 0004 - 0006


Decyzja nr 846/2004/we Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

zmieniająca decyzję Rady 2000/821/WE w sprawie realizacji programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus – Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja) (2001–2005)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,, w szczególności jego art. 157 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [1],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów [2],

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją 2000/821/WE [4] Rada ustanowiła program MEDIA Plus, działający od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., który wspiera rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych.

(2) Istotne jest zapewnienie ciągłości wspólnotowej polityki wspierania europejskiego sektora audiowizualnego uwzględniając cele stojące przed Wspólnotą na mocy art. 157 Traktatu.

(3) Istotne jest również, by Komisja przedstawiła pełne i szczegółowe sprawozdanie oceniające program MEDIA Plus nie później niż do 31 grudnia 2005 r., tak by władze ustawodawcze mogły rozważyć propozycje dotyczące nowego programu MEDIA Plus, którego rozpoczęcie planowane jest na 2007 r., oraz by władze budżetowe mogły oszacować potrzebę nowych ram finansowych.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2000/821/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 "31 grudnia 2005 r." zastępuje się "31 grudnia 2006 r.";

2) w art. 5 ust. 2 kwotę referencyjną 350 milionów EUR zastępuje się kwotą 453, 60 milionów EUR, włącznie z dostosowaniem uwzględniającym rozszerzenie w następstwie rewizji perspektywy finansowej.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 29 kwietnia 2004 r.

W imieniu Parlamentu

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. McDowell

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 10 z 14.1.2004, str. 8.

[2] Dz.U. C 23 z 27.1.2004, str. 24.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2004 r.

[4] Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 82.

--------------------------------------------------

Top