Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0791

Decyzja nr 791/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiająca wspólnotowy program działań w celu promowania jednostek działających na poziomie europejskim oraz wspierania określonych działań w obszarze edukacji i szkolenia

OJ L 138, 30.4.2004, p. 31–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/791(1)/oj

32004D0791Dziennik Urzędowy L 138 , 30/04/2004 P. 0031 - 0039


Decyzja nr 791/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

ustanawiająca wspólnotowy program działań w celu promowania jednostek działających na poziomie europejskim oraz wspierania określonych działań w obszarze edukacji i szkolenia

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 149 ust. 4 oraz 150 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [1],

po konsultacji z Komitetem Regionów,

działając zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Traktat przewiduje, że Wspólnota przyczynia się do rozwoju edukacji o wysokiej jakości poprzez wspieranie i uzupełnianie działalności Państw Członkowskich, urzeczywistnia politykę kształcenia zawodowego wspierającą i uzupełniającą działania Państw Członkowskich oraz sprzyja współpracy z państwami trzecimi.

(2) Deklaracja z Laeken załączona do konkluzji Rady Europejskiej z dnia 14 i 15 grudnia 2001 r. zapewnia, że jednym z podstawowych wyzwań, przed którymi staje Unia Europejska, jest przybliżenie obywateli do modelu europejskiego oraz instytucji europejskich.

(3) Szczegółowy program pracy dotyczący celów edukacji i systemów szkoleniowych w Europie [3], przyjęty przez Radę w dniu 14 czerwca 2002 r. ustanawia program działań wymagający wsparcia na poziomie wspólnotowym.

(4) Deklaracja Unii Europejskiej z okazji 50. rocznicy przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Wiedeń, 10 grudnia 1998 r., stwierdza, że Unia powinna nadal rozwijać współpracę w zakresie praw człowieka, taką jak działania w zakresie edukacji i szkolenia, we współpracy z innymi właściwymi organizacjami, oraz zapewnić kontynuację Europejskiego Programu Studiów Magisterskich w zakresie praw człowieka i demokratyzacji, zorganizowanego przez piętnaście europejskich uniwersytetów.

(5) Konkluzje Rady Europejskiej z Kolonii z dnia 4 czerwca 1999 r. stwierdzają, że w celu wzmocnienia zrównoważenia i ciągłości Europejskiego Programu Studiów Magisterskich w zakresie praw człowieka i demokratyzacji "należy nadal przywiązywać wagę do zagadnienia bezpieczeństwa budżetowego".

(6) Nagłówki A-3010, A-3011, A-3012, A-3013, A-3014, A-3017, A-3022, A-3027, A-3044, B3–1000 i B3–304 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok finansowy 2003 oraz poprzednie lata finansowe udowodniły swoją przydatność w zakresie edukacji i szkoleń.

(7) Kolegium Europejskie, prowadzące kursy podyplomowe w zakresie prawa, ekonomii, polityki, nauk społecznych i humanistycznych o wymiarze europejskim, Instytut Uniwersytetu Europejskiego, przyczyniający się do rozwoju kulturowego i naukowego dziedzictwa Europy poprzez szkolnictwo wyższe i badania naukowe, Europejski Instytut Administracji Publicznej, kształcący urzędników krajowych i europejskich w zakresie integracji europejskiej, Akademia Prawa Europejskiego w Trewirze, zapewniająca kształcenie na poziomie uniwersyteckim praktyków i użytkowników prawa europejskiego, Europejskie Centrum Międzyuczelniane – Prawa Człowieka i Demokratyzacja, zapewniające europejski stopień magistra oraz zaawansowane staże i inne formy edukacji, szkolenia i usługi badawcze w zakresie promocji praw człowieka i demokratyzacji, Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Specjalnej Troski, pracująca w celu poprawy jakości edukacji uczniów specjalnej troski oraz sprzyjania współpracy europejskiej w tym obszarze, a także Międzynarodowe Centrum Kształcenia Europejskiego, zapewniające nauczanie, szkolenia i badania naukowe w zakresie europeizacji, globalizacji, federalizmu, regionalizmu i przekształceń współczesnych struktur społecznych, stanowią jednostki realizujące cele o znaczeniu ogólnoeuropejskim.

(8) Istnieje zwiększona potrzeba kształcenia sędziów krajowych w zakresie stosowania prawa wspólnotowego oraz wspierania takiego szkolenia przez Wspólnotę, w szczególności po przyjęciu rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu [4], które zwiększa uprawnienia sądów krajowych w zakresie stosowania postanowień Traktatu.

(9) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich [5], zwane dalej "rozporządzeniem finansowym", wymaga uchwalenia aktu podstawowego w celu objęcia tych już istniejących akcji wspierających.

(10) Parlament Europejski, Rada i Komisja zobowiązały się, w chwili przyjmowania rozporządzenia finansowego, do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie wejścia w życie tego aktu podstawowego z rokiem finansowym 2004; Komisja zobowiązała się do uwzględnienia uwag wprowadzonych do budżetu w kontekście jego wykonania.

(11) Konieczne jest zapewnienie, aby instytucje, którym Wspólnota udzieliła wsparcia finansowego na poprzednie lata, cieszyły się takim samym stopniem stabilności i ciągłości wsparcia, z zastrzeżeniem rozporządzenia finansowego i zasad jego stosowania.

(12) Konieczne jest wprowadzenie postanowienia rozszerzającego geograficzny zasięg programu na przystępujące Państwa Członkowskie oraz, jeżeli to możliwe, w przypadku niektórych działań, na państwa EFTA/EOG oraz państwa kandydujące.

(13) Każde finansowanie pozawspólnotowe ze środków państwowych powinno być zgodne z art. 87 i 88 Traktatu.

(14) Niniejsza decyzja ustanawia, na cały czas trwania programu, ramy finansowe stanowiące główne odniesienie, w rozumieniu pkt 33 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej oraz ulepszenia procedury budżetowej [6], dla organu budżetowego podczas corocznej procedury budżetowej.

(15) Każde wsparcie przyznane na mocy niniejszej decyzji powinno być całkowicie zgodne z zasadami pomocniczości i proporcjonalności,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cele i działania programu

1. Niniejsza decyzja ustanawia program działań Wspólnoty w zakresie edukacji i szkolenia (zwany dalej "programem") w celu wspierania jednostek i ich działań zmierzających do rozszerzenia i pogłębienia wiedzy w zakresie budowania Europy lub w celu przyczyniania się do osiągnięcia celów wspólnej polityki w obszarze edukacji i szkolenia, zarówno wewnątrz Wspólnoty, jak i poza nią.

2. Ogólnym celem programu jest wspieranie działań jednostek w zakresie edukacji i szkolenia.

Programem objęte są następujące działania:

a) bieżący program pracy jednostki działającej na poziomie europejskim lub światowym, zmierzający do realizacji celu o znaczeniu ogólnoeuropejskim w zakresie edukacji i szkolenia lub celu stanowiącego część polityki Unii Europejskiej w tym obszarze;

b) działania szczególne promujące działania Unii Europejskiej w tym obszarze, dostarczające informacji o integracji europejskiej oraz o celach realizowanych przez Unię w stosunkach międzynarodowych lub wspierające działania Wspólnoty i przekładające je na poziom krajowy.

Działania te muszą w szczególności przyczyniać się, lub być w stanie przyczyniać się, do rozwoju i wykonania wspólnotowej polityki współpracy i działań w obszarze edukacji i szkoleń.

3. Program rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2004 r. i kończy dnia 31 grudnia 2006 r.

Artykuł 2

Dostęp do programu

Aby kwalifikować się do uzyskania dotacji, jednostka musi spełniać wymagania umieszczone w Załączniku i posiadać następujące cechy:

a) musi być niezależną i nie nastawioną na osiąganie zysku osobą prawną, której głównym obszarem działania jest edukacja i szkolenie, a jej celem jest dobro publiczne;

b) musi istnieć prawnie od ponad dwóch lat, a jej roczne sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata musi być zatwierdzone przez zarejestrowanego audytora;

c) jej działalność musi być zgodna z zasadami leżącymi u podstaw działań Wspólnoty w zakresie edukacji i szkolenia i uwzględniać priorytety ustanowione w Załączniku.

W wyjątkowych okolicznościach Komisja może przyznać odstępstwo od wymogu lit. b), pod warunkiem że nie naruszy to interesów finansowych Wspólnoty.

Artykuł 3

Udział państw trzecich

Udział w działaniach realizowanych w ramach programu może być otwarty dla jednostek utworzonych w:

a) państwach przystępujących, które podpisały Traktat o Przystąpieniu w dniu 16 kwietnia 2003 r.;

b) państwach EFTA/EOG, zgodnie z warunkami ustanowionymi w Porozumieniu EOG;

c) Rumunii i Bułgarii, przy czym warunki udziału zostaną ustanowione zgodnie z Układami Europejskimi, ich protokołami dodatkowymi oraz decyzjami odpowiednich Rad Stowarzyszenia;

d) Turcji, przy czym warunki udziału zostaną ustanowione zgodnie z Umową ramową między Wspólnotą Europejską i Republiką Turcji z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad ogólnych udziału Republiki Turcji w programach Wspólnoty [7].

Artykuł 4

Wybór beneficjentów

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

a) grupa 1: dotacje na działalność bieżącą przyznane bezpośrednio beneficjentom wymienionym z nazwy w pkt 2 Załącznika;

b) grupa 2: wsparcie dla stowarzyszeń europejskich działających w obszarze edukacji i szkolenia, wsparcie dla działań w zakresie szkolnictwa wyższego dotyczącego integracji europejskiej, wraz z katedrami Jean Monnet, wsparcie dla działań przyczyniających się do osiągnięcia przyszłych celów systemów edukacji i szkolenia w Europie oraz wsparcie dla kształcenia sędziów krajowych w zakresie prawa europejskiego i dla organizacji działających na rzecz współpracy sądowej. Beneficjentów wybiera się w drodze zaproszenia do składania ofert zgodnie z ogólnymi kryteriami ustanowionymi w załączniku.

Artykuł 5

Przyznanie dotacji

Dotacje w ramach poszczególnych działań programu przyznaje się zgodnie z postanowieniami ustanowionymi w odpowiednich częściach Załącznika.

Artykuł 6

Postanowienia finansowe

1. Ramy finansowe wykonywania programu na okres wyznaczony w art. 1 ust. 3 ustala się niniejszym na 77 mln EUR.

2. Roczne przyznane środki zatwierdza organ budżetowy w ramach limitów perspektywy finansowej.

Artykuł 7

Wykonanie

Komisja jest odpowiedzialna za wykonanie niniejszego programu zgodnie z postanowieniami określonymi w Załączniku.

Artykuł 8

Monitorowanie i ocena

1. Nie później niż dnia 31 grudnia 2007 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z osiągnięcia celów programu.

Sprawozdanie takie opiera się, między innymi, na zewnętrznym sprawozdaniu oceniającym, które musi być przygotowane nie później niż do końca 2006 r., a które ocenia przynajmniej ogólną przydatność i spójność programu, efektywność jego wykonania (przygotowanie, wybór, wykonanie działań) oraz ogólną i szczególną efektywność różnych działań pod względem osiągania celów określonych w art. 1 i w Załączniku.

Komisja ponadto przedkłada corocznie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wykonania programu.

2. Parlament Europejski i Rada, zgodnie z Traktatem, podejmują decyzję w sprawie kontynuacji programu od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 21 kwietnia 2004 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

D. Roche

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 32 z 5.2.2004, str. 52.

[2] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 6 listopada 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). Wspólne stanowisko Rady z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz.U. C 72 E z 23.3.2004, str. 19), opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 30 marca 2004 r.

[3] Dz.U. C 142 z 14.6.2002, str. 1.

[4] Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1.

[5] Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

[6] Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie ostatnio zmienione decyzją 2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 147, 14.6.2003, str. 25).

[7] Dz.U. L 61 z 2.3.2002, str. 29.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

1. WPROWADZENIE

Cele ustanowione w art. 1 osiąga się za pomocą działań określonych w niniejszym Załączniku.

Niniejszy Załącznik obejmuje dwa podstawowe rodzaje działań:

- rodzaj pierwszy, działania 1 i 2, mające na celu wspieranie poszczególnych jednostek lub wybranych stowarzyszeń działających na poziomie europejskim w obszarze edukacji i szkolenia,

- rodzaj drugi, działanie 3, mające na celu wspieranie poszczególnych działań lub projektów skupiających się na integracji europejskiej (działanie 3A) lub wspierających polityki Unii Europejskiej w obszarze edukacji i szkolenia poza programami wspólnotowymi w tych obszarach (działanie 3B), lub promujące szkolenia w zakresie prawa europejskiego, w szczególności dla sędziów krajowych (działanie 3C).

2. WYKONANIE WSPIERANYCH DZIAŁAŃ

Działania realizowane przez jednostki kwalifikujące się do otrzymania finansowania wspólnotowego w ramach programu objęte są jednym z następujących obszarów:

Działanie 1: Wsparcie dla określonych instytucji działających w obszarze edukacji i szkolenia

W ramach tego działania programu można przyznać dotacje w celu wspierania niektórych kosztów operacyjnych i administracyjnych następujących instytucji dążących do osiągnięcia celu będącego przedmiotem interesu ogólnoeuropejskiego, działających w następujących obszarach:

- Kolegium Europejskie (kampusy w Brugii i Natolinie) w zakresie studiów podyplomowych z europejskiego wymiaru prawa, gospodarki, nauk społecznych i politycznych oraz humanistycznych,

- Instytut Uniwersytetu Europejskiego, Florencja, w zakresie wkładu do rozwoju dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy poprzez szkolnictwo wyższe i badania naukowe,

- Europejski Instytut Administracji Publicznej, Maastricht, w zakresie szkolenia urzędników krajowych i europejskich w celu umożliwienia im wykonywania swoich obowiązków w obszarze integracji europejskiej,

- Akademia Prawa Europejskiego w Trewirze, w zakresie kształcenia ciągłego na poziomie uniwersyteckim dla praktyków i użytkowników prawa europejskiego,

- Europejskie Centrum Międzyuczelniane – Prawa Człowieka i Demokratyzacja, na kontynuację europejskich studiów magisterskich w zakresie praw człowieka i demokratyzacji, zaawansowanego programu stażów i innego szkolnictwa, szkoleń i działań badawczych w zakresie promocji praw człowieka i demokratyzacji,

- Europejska Agencja Rozwoju Szkolnictwa Specjalnej Troski w zakresie poprawy jakości szkolnictwa specjalnej troski oraz ustanowienia długofalowej i szerokiej współpracy europejskiej w tym obszarze,

- Międzynarodowe Centrum Kształcenia Europejskiego w zakresie studiów, edukacji, szkolenia i badań naukowych dotyczących jednoczenia się Europy i świata, federalizmu, regionalizmu i zmieniających się struktur współczesnego społeczeństwa, z federalistycznego punktu widzenia.

Komisja może przyznać dotacje wyżej wymienionym instytucjom po otrzymaniu odpowiedniego planu pracy i budżetu. Dotacje można przyznawać corocznie lub w sposób odnawialny w ramach porozumienia partnerskiego z Komisją.

Dotacje przyznane w ramach niniejszego działania nie podlegają zasadzie stopniowego zmniejszenia ustanowionej w art. 113 ust. 2 rozporządzenia finansowego.

Działalność instytucji wspieranych w ramach tego działania może mieć miejsce w obrębie Unii Europejskiej lub poza nią.

Środki przyznane w ramach działania 1 nie mogą być wyższe niż 65 % i mniejsze niż 58 % całego budżetu niniejszego programu.

Działanie 2: Wsparcie dla stowarzyszeń europejskich działających w obszarze edukacji i szkolenia

W ramach tego działania mogą zostać przyznane dotacje w celu wspierania niektórych kosztów operacyjnych i administracyjnych stowarzyszeń działających w obszarze edukacji i szkolenia, które spełniają następujące minimalne kryteria:

- istnieją jako jednostki dążące do osiągnięcia celu będącego przedmiotem interesu ogólnoeuropejskiego, jak przewidziano w art. 162 zasad wykonania rozporządzenia finansowego ustanowionych rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 [1],

- działają w obszarze edukacji i szkolenia na poziomie europejskim oraz dążą do osiągnięcia jasno określonych celów ustanowionych w oficjalnych statutach,

- posiadają członków w co najmniej dwunastu Państwach Członkowskich Unii Europejskiej,

- składają się z krajowych, regionalnych lub lokalnych stowarzyszeń,

- znajdują się i posiadają osobowość prawną w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej,

- większość swojej działalności prowadzą w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i/lub w państwach kandydujących.

W ramach tego działania dotacje przyznaje się po wyborze ofert złożonych w odpowiedzi na jedno lub więcej zaproszeń do składania ofert. Dotacja wspólnotowa nie może pokrywać ponad 75 % kosztów kwalifikujących się, określonych w zatwierdzonym planie pracy stowarzyszenia. Dotacje przyznaje się corocznie lub w sposób odnawialny w ramach ramowego porozumienia partnerskiego z Komisją.

Dotacje przyznane w ramach niniejszego działania nie podlegają zasadzie stopniowego zmniejszenia ustanowionej w art. 113 ust. 2 rozporządzenia finansowego.

Środki przyznane w ramach działania 2 nie mogą stanowić więcej niż 4 % całkowitego budżetu przeznaczonego na ten program.

Działanie 3a: Wsparcie działań w obszarze szkolnictwa wyższego dotyczącego integracji europejskiej, wraz z katedrami Jeana Monneta

Działanie to dotyczy działalności promującej działalność Unii Europejskiej w obszarze szkolnictwa wyższego, podnoszącej świadomość integracji europejskiej w kręgach szkolnictwa wyższego oraz celów, do których dąży Unia w stosunkach międzynarodowych lub wspierającej działalność Wspólnoty i przekładającej tę działalność na poziom krajowy.

Działalność wspierana w ramach tego działania może mieć miejsce w państwach należących lub nienależących do Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 2 niniejszej decyzji, działanie to dotyczy w szczególności:

- wprowadzania studiów z zakresu integracji europejskiej na uniwersytetach,

- tworzenia i wspierania krajowych stowarzyszeń nauczycieli wyspecjalizowanych w integracji europejskiej,

- promowania refleksji i dyskusji na temat procesu integracji europejskiej,

- promowania badań akademickich w zakresie priorytetowych zagadnień Unii Europejskiej, takich jak przyszłość Europy lub dialog między ludźmi i kulturami, wraz z badaniami prowadzonymi przez młodych akademików.

W ramach tego działania dotacje przyznaje się po wyborze ofert złożonych w odpowiedzi na jedno lub więcej zaproszeń do składania ofert. Dotacja wspólnotowa nie może pokrywać ponad 75 % kosztów wybranej działalności, kwalifikujących się do finansowania w ramach tego działania.

Środki przyznane w ramach działania 3A nie mogą stanowić więcej niż 24 % i mniej niż 20 % całkowitego budżetu przeznaczonego na ten program.

Działanie 3B: Wsparcie działań przyczyniających się do osiągnięcia przyszłych celów systemów edukacji i szkolenia w Europie

Działanie 3B dotyczy działalności z zakresu wsparcia, wykonania, podnoszenia świadomości i promowania dotyczącej osiągania trzech celów systemów edukacji i szkolenia w Europie uzgodnionych przez Radę na 2010 r. [2]:

- poprawa jakości i wydajności systemów edukacji i szkolenia w Unii Europejskiej,

- ułatwianie dostępu do wszystkich systemów edukacji i szkolenia,

- otwieranie systemów edukacji i szkolenia na szerszy świat,

oraz trzynastu podcelów z nimi powiązanych. Działalność ta może obejmować perspektywiczne podejścia obejmujące okres do 2010 r. oraz może dotyczyć zarówno aspektów wewnątrzeuropejskich, jak i aspektów odnoszących się do miejsca Europy w świecie.

Rodzaje działalności objętej tym działaniem to wdrażanie otwartych metod koordynacji w obszarze edukacji i szkolenia, w szczególności poprzez głęboką analizę, wymianę dobrych praktyk, wymianę informacji oraz ustalanie wskaźników i wzorców.

Taką działalnością jest w szczególności:

- wsparcie dla studiów, poszukiwań i badań powiązanych z osiąganiem konkretnych przyszłych celów,

- spotkania ekspertów, seminaria, konferencje i wizyty studyjne wspierające wykonanie szczegółowego programu pracy,

- przygotowanie i wykonanie działań informacyjnych oraz publikacji mających na celu podnoszenie świadomości w kręgach edukacji i szkolenia, wraz z działaniami mającymi na celu promowanie działań Unii Europejskiej w tych obszarach, oraz poprawa jakości, powszechnej dostępności i otwarcia na szerszy świat europejskich systemów edukacyjnych i szkoleniowych,

- różne działania wspierające działalność Wspólnoty poprzez włączanie uczestników w funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na poziomie krajowym lub europejskim w obszarze edukacji i szkolenia.

Działanie to zostanie wykonane poprzez dotacje przyznane po wyborze ofert złożonych w odpowiedzi na jedno lub więcej zaproszeń do składania ofert.

Dotacje mogą otrzymać instytucje zarejestrowane w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w państwach kandydujących. W przypadku działań odnoszących się do celu trzeciego (otwieranie systemów edukacji i szkolenia na szerszy świat) dotacje mogą wyjątkowo otrzymać instytucje zarejestrowane w innych państwach trzecich.

Dotacja wspólnotowa nie przekracza zasadniczo 75 % kosztów kwalifikujących się wybranych ofert.

Środki przyznane w ramach działania 3B stanowią nie więcej niż 14 % i nie mniej niż 9 % całkowitego budżetu przeznaczonego na program.

Działanie 3C: Wsparcie szkolenia sędziów krajowych w zakresie prawa europejskiego

W ramach tego działania dotacje przyznaje się na wspieranie działań podejmowanych przez organizacje na rzecz współpracy sądowej i innych działań opracowanych w celu promowania szkolenia w zakresie prawa europejskiego, w szczególności dla sędziów krajowych.

Działalność wspierana w ramach tego działania może mieć miejsce w Państwach Członkowskich, w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w państwach kandydujących.

Dotacje w ramach tego działania przyznaje się po wyborze ofert złożonych w odpowiedzi na jedno lub więcej zaproszeń do składania ofert. Dotacja wspólnotowa nie przekracza zasadniczo 75 % kosztów kwalifikujących się działalności określonej w zatwierdzonym planie pracy.

Środki przyznane w ramach działania 3C nie stanowią więcej niż 4 % całkowitego budżetu przeznaczonego na ten program.

3. PRZEJRZYSTOŚĆ

Beneficjent dotacji przyznanej w ramach dowolnej części programu wskazuje w widocznym miejscu, takim jak główna strona internetowa lub raport roczny, że otrzymał finansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

4. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O FINANSOWANIE

Wnioski o przyznanie dotacji składane w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert ocenia się według następujących kryteriów:

- znaczenie dla celów programu oraz określonego odpowiedniego działania,

- znaczenie dla priorytetów lub innych kryteriów ustalonych w zaproszeniu do składania ofert,

- jakość oferty,

- prawdopodobny wpływ oferty na edukację i/lub szkolenie na poziomie europejskim.

5. WYDATKI KWALIFIKUJĄCE SIĘ

Przy ustalaniu wysokości dotacji przyznawanej w ramach każdego z działań programu Komisja może odwołać się do finansowania ryczałtowego opartego na opublikowanych siatkach kosztów jednostkowych.

W przypadku dotacji przyznanych w 2004 r. możliwe jest rozpoczęcie okresu kwalifikowalności wydatków z dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem że wydatki nie zostały poniesione przed złożeniem wniosku o dotację lub przed datą, w której zaczyna się rok budżetowy beneficjenta.

W ciągu 2004 r., w przypadku beneficjentów, których rok budżetowy zaczyna się przed 1 marca, można wyjątkowo zezwolić na odstępstwo od obowiązku podpisania umowy o dotację w ciągu pierwszych czterech miesięcy od rozpoczęcia roku budżetowego beneficjenta, jak określono w art. 112 ust. 2 rozporządzenia finansowego. W tym przypadku umowa o dotację powinna zostać podpisana najpóźniej do dnia 30 czerwca 2004 r.

6. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

W świetle analizy kosztów i korzyści Komisja może podjąć decyzję o powierzeniu całości lub części zadań związanych z zarządzaniem programem agencji wykonawczej, zgodnie z art. 55 rozporządzenia finansowego. Może także odwołać się do pomocy ekspertów i ponieść inne wydatki z zakresu pomocy technicznej i administracyjnej, nieobejmującej pełnienia obowiązków władzy publicznej, zlecone na zewnątrz na podstawie zamówienia na usługi ad hoc. Może także finansować badania i organizować spotkania ekspertów mogące przyczynić się do wykonania programu oraz podejmować działania informacyjne, publikacyjne i upowszechniające powiązane bezpośrednio z osiąganiem celów programu.

7. KONTROLE I AUDYTY

7.1. Beneficjent dotacji operacyjnej zachowuje do dyspozycji Komisji wszystkie dokumenty uzupełniające, wraz ze sprawozdaniem finansowym po audycie, dotyczące wydatków poniesionych w czasie roku dotacji, przez okres pięciu lat od ostatniej płatności. Beneficjent dotacji zapewnia, aby tam, gdzie ma to zastosowanie, dokumenty uzupełniające będące w posiadaniu partnerów lub członków zostały udostępnione Komisji.

7.2. Komisja może przeprowadzić audyt wykorzystania dotacji, bezpośrednio przez swoich pracowników lub przez wykwalifikowaną jednostkę zewnętrzną własnego wyboru. Audyt taki można wykonać w czasie trwania umowy oraz w ciągu pięciu lat od płatności bilansu. Tam, gdzie ma to zastosowanie, ustalenia audytu mogą prowadzić do podjęcia przez Komisję decyzji o odzyskaniu odpowiednich kwot.

7.3. Pracownicy Komisji oraz personel zewnętrzny upoważniony przez Komisję posiada odpowiednie prawo dostępu, w szczególności do biur beneficjenta oraz do wszystkich informacji, wraz z informacjami w postaci elektronicznej, niezbędnego do prowadzenia takiego audytu.

7.4. Trybunał Obrachunkowy i Europejskie Biuro ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) posiadają takie same prawa, w szczególności prawa dostępu, co Komisja.

7.5. W celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami Komisja może prowadzić kontrole na miejscu dotyczące tego programu zgodnie z rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 [3]. Tam, gdzie jest to konieczne, kontrole prowadzi Europejskie Biuro ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady [4].

[1] Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.

[2] Szczegółowy program pracy w sprawie osiągania celów systemów edukacji i szkolenia w Europie (Dz.U. C 142 z 14.6.2002, str. 1).

[3] Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 2.

[4] Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.

--------------------------------------------------

Top