EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0740

2004/740/WE:Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich

OJ L 326, 29.10.2004, p. 45–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 47–48 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 165 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/740/oj

29.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/45


DECYZJA RADY

z dnia 4 października 2004 r.

w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich

(2004/740/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 128 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

uwzględniając opinię Komitetu ds. Zatrudnienia,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejska strategia zatrudnienia odgrywa wiodącą rolę w osiąganiu celów polityki zatrudnienia i rynku pracy w ramach strategii lizbońskiej. Reforma europejskiej strategii zatrudnienia w 2003 r. położyła nacisk na orientację średnioterminową i na wagę wprowadzania w życie pełnego zakresu polityk zalecanych w wytycznych dotyczących zatrudnienia.

(2)

Powinno dokonywać się pełnego przeglądu wytycznych dotyczących zatrudnienia jedynie co trzy lata, a w międzyczasie ich aktualizacja powinna być ściśle ograniczona. Europejska Grupa Specjalna ds. Zatrudnienia zarekomendowała raczej ściślejsze zalecenia i skuteczniejsze wykorzystanie systemu oceny współpracowników, aniżeli dokonywanie dalszych zmian w wytycznych.

(3)

Wnioski wyciągnięte przez Europejską Grupę Specjalną ds. Zatrudnienia oraz zbadanie krajowych planów działania Państw Członkowskich w zakresie zatrudnienia zawartych we Wspólnym Sprawozdaniu na temat zatrudnienia za okres 2003-2004 wykazują, że Państwa Członkowskie oraz partnerzy społeczni powinni dać pierwszeństwo zwiększeniu zdolności dostosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmiennych warunków ekonomicznych i wymogów rynku pracy, zachęcać więcej osób do wejścia i pozostania na rynku pracy i uczynić pracę rzeczywistym wyborem dla wszystkich, m.in. ułatwiając bezrobotnym młodym ludziom dostęp do pierwszej pracy i zachęcając starszych pracowników do pozostania na rynku pracy, inwestować coraz skuteczniej w kapitał ludzki i kształcenie ustawiczne, jak również w prace badawczo-rozwojowe, w tym w płaszczyzny doskonalenia, oraz zapewniać skuteczne wprowadzanie w życie reform poprzez lepsze zarządzanie, w tym również poprzez starania mające na celu poprawienie demokratycznego zaangażowania, przekonywanie obywateli o potrzebie reform i wzmacnianie związków między finansowaniem z UE, zwłaszcza z Europejskiego Funduszu Społecznego, a wprowadzaniem w życie europejskich wytycznych dotyczących zatrudnienia. Priorytety te są w pełni zgodne z obecnymi wytycznymi i mogą być realizowane w ich kontekście.

(4)

Wytyczne dotyczące zatrudnienia stosują się do nowych Państw Członkowskich od chwili ich przystąpienia.

(5)

Oprócz wytycznych dotyczących zatrudnienia, Państwa Członkowskie powinny w pełni wprowadzać w życie ogólne wytyczne polityki gospodarczej oraz zapewnić całkowitą zgodność swoich działań z utrzymaniem zdrowych finansów publicznych i stabilizacją makroekonomiczną.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia Państw Członkowskich wyszczególnione w załączniku do decyzji Rady nr 2003/578/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia Państw Członkowskich (3) pozostają w mocy i zostają uwzględnione przez Państwa Członkowskie w ich polityce zatrudnienia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 4 października 2004 r.

W imieniu Rady

A. J. DE GEUS

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 22 kwietnia 2004 r. (jeszcze niepublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia z dnia 29 września 2004 r. (jeszcze niepublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. L 197 z 5.8.2003, str. 13.


Top