Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0626

Decyzja nr 626/2004/ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. zmieniająca decyzję nr 508/2000/WE ustanawiającą program Kultura 2000Tekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 99, 3.4.2004, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/626(1)/oj

32004D0626Dziennik Urzędowy L 099 , 03/04/2004 P. 0003 - 0003


Decyzja nr 626/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 31 marca 2004 r.

zmieniająca decyzję nr 508/2000/WE ustanawiającą program "Kultura 2000"

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 151,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów [1],

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja nr 508/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 lutego 2000 r. ustanawiająca program "Kultura 2000" [3] ustanowiła jednolity instrument finansowania i programowania współpracy kulturalnej na okres od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

(2) Ważne jest zapewnienie ciągłości wspólnotowego działania w dziedzinie kultury w wykonywaniu obowiązków Wspólnoty na mocy art. 151 Traktatu.

(3) Program "Kultura 2000" należy zatem przedłużyć o dwa lata, do dnia 31 grudnia 2006 r.

(4) Zmiana perspektywy finansowej w związku z rozszerzeniem przewiduje zwiększony pułap w pozycji 3, który musi być przestrzegany przez organy legislacyjne przy przedłużaniu istniejących programów.

(5) Istotne jest, aby Komisja dostarczyła pełne i szczegółowe sprawozdanie oceniające program "Kultura 2000" do dnia 31 grudnia 2005 r., aby umożliwić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie rozważenie wniosku dla nowego programu ramowego dla wspólnotowego działania w dziedzinie kultury, ogłoszonego dla 2004 r. i którego wejście w życie jest planowane na 2007 r.,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji nr 508/2000/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 akapit pierwszy, datę 31 grudnia 2004 r. zastępuje się datą 31 grudnia 2006 r.;

2. w art. 3 akapit pierwszy, kwotę 167 milionów EUR zastępuje się kwotą 236,5 milionów EUR.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 31 marca 2004 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

D. Roche

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 23 z 27.1.2004, str. 20.

[2] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 8 marca 2004 r.

[3] Dz.U. L 63 z 10.3.2000, str. 1.

--------------------------------------------------

Top