EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0461

Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiająca kwestionariusz do wykorzystania w rocznym sprawozdaniu w sprawie oceny jakości otaczającego powietrza zgodnie z dyrektywami Rady 96/62/WE i 1999/30/WE oraz zgodnie z dyrektywami 2000/69/WE i 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1714)Tekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 156, 30.4.2004, p. 90–145 (ES)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 78–125 (EN)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 93–138 (PT)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 90–141 (EL)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 93–140 (IT)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 84–133 (NL)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 90–142 (DE)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 79–127 (FI)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 96–139 (DA)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 84–134 (FR)
OJ L 156, 30.4.2004, p. 77–126 (SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 418 - 464
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 011 P. 225 - 271
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 011 P. 225 - 271
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 43 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Uchylony przez 32011D0850

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/461/oj

32004D0461

Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiająca kwestionariusz do wykorzystania w rocznym sprawozdaniu w sprawie oceny jakości otaczającego powietrza zgodnie z dyrektywami Rady 96/62/WE i 1999/30/WE oraz zgodnie z dyrektywami 2000/69/WE i 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1714)Tekst mający znaczenie dla EOG.

CS.ES Rozdział 15 Tom 08 P. 418 - 464
ET.ES Rozdział 15 Tom 08 P. 418 - 464
HU.ES Rozdział 15 Tom 08 P. 418 - 464
LT.ES Rozdział 15 Tom 08 P. 418 - 464
LV.ES Rozdział 15 Tom 08 P. 418 - 464
MT.ES Rozdział 15 Tom 08 P. 418 - 464
PL.ES Rozdział 15 Tom 08 P. 418 - 464
SK.ES Rozdział 15 Tom 08 P. 418 - 464
SL.ES Rozdział 15 Tom 08 P. 418 - 464


Decyzja Komisji

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ustanawiająca kwestionariusz do wykorzystania w rocznym sprawozdaniu w sprawie oceny jakości otaczającego powietrza zgodnie z dyrektywami Rady 96/62/WE i 1999/30/WE oraz zgodnie z dyrektywami 2000/69/WE i 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1714)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/461/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza [1], w szczególności jej art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 96/62/WE ustanawia ramy dla dokonywania oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza oraz przewiduje przyjęcie szczegółowych uzgodnień dotyczących przekazywania informacji na temat jakości powietrza.

(2) Dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnosząca się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu [2] ustanawia wartości dopuszczalne, które należy osiągnąć w określonym terminie.

(3) Decyzja Komisji 2001/839/WE ustanawiająca kwestionariusz do wykorzystania w rocznym sprawozdaniu oceny jakości otaczającego powietrza na mocy dyrektyw Rady 96/62/WE i 1999/30/WE [3] określiła wzorzec, na podstawie którego Państwa Członkowskie powinny dostarczać informacji dotyczących jakości powietrza, wymaganych zgodnie z tymi dyrektywami.

(4) Dyrektywa 2000/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2000 r. dotycząca wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu [4] ustanawia wartości dopuszczalne, które należy osiągnąć w określonym terminie. Dyrektywa 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lutego 2002 r. odnosząca się do ozonu w otaczającym powietrzu [5] ustanawia wartości docelowe, cele długoterminowe, progi informacyjne i ostrzegawcze, które rodzą pewne zobowiązania. Składanie okresowych sprawozdań przez Państwa Członkowskie stanowi integralny element tych dyrektyw, interpretowanych w powiązaniu z dyrektywą 96/62/WE, niezbędny dla kontroli zgodności z tymi zobowiązaniami.

(5) Ponadto pewna ilość informacji określonych w art. 11 dyrektywy 96/62/WE w odniesieniu do zanieczyszczeń objętych dyrektywami 1999/30/WE, 2002/69/WE i 2002/3/WE musi być zgłaszana corocznie.

(6) Zgodnie z dyrektywą 1999/30/WE przepisy dotyczące sprawozdań składanych na podstawie dyrektywy Rady 80/779/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie dopuszczalnych i zalecanych wartości jakości powietrza dla dwutlenku siarki i pyłów zawieszonych [6], dyrektywy Rady 82/884/EWG z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie wartości dopuszczalnej dla ołowiu w powietrzu [7] oraz dyrektywy Rady 85/203/EWG z dnia 7 marca 1982 r. w sprawie norm jakości powietrza w odniesieniu do dwutlenku azotu [8] tracą moc z dniem 19 lipca 2001 r., chociaż wartości dopuszczalne określone w tych dyrektywach pozostają w mocy do 2005 r. w odniesieniu do dyrektyw 80/779/EWG i 82/884/EWG oraz do 2010 r. w odniesieniu do dyrektywy 85/203/EWG. Nadal także sporządza się sprawozdania w sprawie przekroczeń tych wartości dopuszczalnych zgodnie z art. 9 ust. 6 dyrektywy 1999/30/WE.

(7) W celu zapewnienia, że wymagane informacje dostarczane są we właściwej formie, Państwa Członkowskie powinny zostać zobowiązane do przedkładania ich na podstawie standardowego kwestionariusza.

(8) Kwestionariusz określony decyzją 2001/839/WE powinien zostać rozszerzony w celu objęcia nim także rocznej sprawozdawczości zobowiązań wynikających z dyrektyw 2000/69/WE i 2002/3/WE, przy jednoczesnym wprowadzeniu pewnych zmian związanych z dyrektywą 1999/30/WE, których dokonuje się w celu zapewnienia jasności i umożliwienia lepszej oceny sprawozdań.

(9) W celu zachowania jasności decyzja 2001/839/WE powinna zostać zastąpiona.

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 12 ust. 2 dyrektywy 96/62/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Państwa Członkowskie wykorzystują kwestionariusz określony w Załączniku jako podstawę do przesyłania informacji, które mają być dostarczane corocznie zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 dyrektywy 96/62/WE oraz zgodnie z następującymi przepisami:

- artykuł 3 ust. 1, 3 i 4, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 6, art. 7 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 9 ust. 6 dyrektywy 1999/30/WE,

- artykuł 3 ust. 1, art. 4 i art. 5 ust. 1, 2, 3 i 5 dyrektywy 2000/69/WE, oraz

- artykuł 3 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1 i 2, art. 5, art. 9 ust. 1 i 3 oraz art. 10 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. b) dyrektywy 2002/3/WE.

Artykuł 2

Decyzja 2001/839/WE niniejszym traci moc.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Margot Wallström

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 296 z 21.11.1996, str. 55. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

[2] Dz.U. L 163 z 29.6.1999, str. 41. Dyrektywa zmieniona decyzją 2001/744/WE (Dz.U. L 278 z 23.10.2001, str. 35).

[3] Dz.U. L 319 z 4.12.2001, str. 45.

[4] Dz.U. L 313 z 13.12.2000, str. 12.

[5] Dz.U. L 67 z 9.3.2002, str. 14.

[6] Dz.U. L 229 z 30.8.1980, str. 30.

[7] Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 15.

[8] Dz.U. L 87 z 27.3.1985, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Kwestionariusz sprawozdawczy

dotyczący dyrektywy Rady 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza oraz dyrektywy Rady 1999/30/WE odnoszącej się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu, jak również dyrektywy 2000/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu oraz dyrektywy 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do ozonu w otaczającym powietrzu

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE: …

ADRES DO KORESPONDENCJI: …

ROK REFERENCYJNY: …

DATA SPORZĄDZENIA: …

Poniższe formularze dokonują rozróżnienia pomiędzy informacjami, których zgłaszanie jest wymagane na mocy prawa, a informacjami, których Państwa Członkowskie dostarczają dobrowolnie. Pozycje dotyczące informacji dostarczanych dobrowolnie wydrukowane zostały kursywą.

Wiele z poniższych formularzy zawiera nieokreśloną liczbę wierszy lub kolumn do wypełnienia. W takich przypadkach w opisie formularza podano jedynie trzy puste wiersze lub kolumny do wypełnienia, natomiast obramowanie oznaczone ukośnikiem wskazuje, że — Formularz należy rozszerzyć stosownie do potrzeb.

Poza formularzami, które mają być wypełnione przez Państwo Członkowskie, podaje się również pewne tabele. Tabele dostarczają takich informacji, jak stałe kody, których Państwo Członkowskie nie powinno zmieniać.

Wykaz formularzy

— Formularz 1. | Organ i adres do korespondencji |

— Formularz 2. | Określenie granic stref i aglomeracji |

— Formularz 3. | Stacje i metody pomiaru wykorzystywane do ocen dokonywanych na mocy dyrektyw 1999/30/WE i 2000/69/WE |

— Formularz 4. | Stacje wykorzystywane do oceny ozonu, w tym dwutlenku siarki i tlenków azotu w odniesieniu do ozonu |

— Formularz 5. | Stacje i metody pomiaru wykorzystywane do oceny zalecanych lotnych związków organicznych |

— Formularz 6. | Stacje i metody pomiaru wykorzystywane do oceny innych prekursorów ozonu |

— Formularz 7. | Metody stosowane do pobierania próbek i pomiaru pyłów PM10 i PM2,5 oraz prekursorów ozonu: fakultatywne kody dodatkowe do określenia przez Państwo Członkowskie |

— Formularz 8. | Wykaz stref i aglomeracji, w których poziomy zanieczyszczenia przekraczają lub nie przekraczają wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji |

— Formularz 9. | Wykaz stref i aglomeracji, w których poziomy zanieczyszczenia przekraczają lub nie przekraczają wartości docelowych lub celów długoterminowych dla ozonu |

— Formularz 10. | Wykaz stref i aglomeracji, w których poziomy zanieczyszczenia przekraczają lub nie przekraczają górnych lub dolnych progów oszacowania, w tym informacje dotyczące stosowania dodatkowych metod oceny |

— Formularz 11. | Jednostkowe przekroczenia wartości dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji |

— Formularz 12. | Przyczyny jednostkowych przekroczeń: fakultatywne kody dodatkowe do określenia przez Państwo Członkowskie |

— Formularz 13. | Jednostkowe przekroczenia wartości progowych dla ozonu |

— Formularz 14. | Przekroczenie wartości docelowych dla ozonu |

— Formularz 15. | Roczne dane statystyczne dla ozonu |

— Formularz 16. | Średnie stężenia roczne prekursorów ozonu |

— Formularz 17. | Dane z monitorowania średniej 10-minutowej poziomów SO2 |

— Formularz 18. | Dane z monitorowania średniej dobowej poziomów pyłu PM2,5 |

— Formularz 19. | Wyniki tabularyczne oceny dodatkowej oraz zastosowane metody oceny dodatkowej |

— Formularz 20. | Wykaz odniesień do dodatkowych metod oceny wymienionych w formularzu 19 |

— Formularz 21. | Przekroczenie wartości dopuszczalnych dla SO2 spowodowane przez źródła naturalne |

— Formularz 22. | Naturalne źródła SO2: fakultatywne kody dodatkowe do określenia przez Państwo Członkowskie |

— Formularz 23. | Przekroczenie wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10 spowodowane przez zjawiska naturalne |

— Formularz 24. | Przekroczenie wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10 w następstwie posypywania piaskiem dróg w zimie |

— Formularz 25. | Konsultacje w sprawie zanieczyszczenia o charakterze transgranicznym |

— Formularz 26. | Przekroczenia wartości dopuszczalnych ustanowionych w dyrektywach 80/779/EWG, 82/884/EWG oraz 85/203/EWG |

— Formularz 27. | Przyczyny przekroczeń wartości dopuszczalnych ustanowionych w dyrektywach 80/779/EWG, 82/884/EWG oraz 85/203/EWG: fakultatywne kody dodatkowe do określenia przez Państwo Członkowskie |

Wykaz tabel

Tabela 1. | Metody stosowane do pobierania próbek pyłów PM10 i PM 2,5 oraz prekursorów ozonu: kody standardowe |

Tabela 2. | Przyczyny jednostkowych przekroczeń: kody standardowe |

Tabela 3 | Parametry statystyczne do wykorzystania w mapach stężeń |

Tabela 4. | Naturalne źródła SO2: kody standardowe |

Tabela 5. | Zjawiska naturalne powodujące przekroczenia wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10: kody standardowe |

— Formularz 1. Organ i adres do korespondencji

Nazwa organu | |

Adres pocztowy | |

Nazwisko osoby odpowiedzialnej | |

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej | |

Numer faksu osoby odpowiedzialnej | |

Adres e-mail: osoby odpowiedzialnej | |

Komentarz objaśniający, jeżeli potrzebny | |

Uwaga do formularza 1:

Państwo Członkowskie proszone jest o wpisanie organu oraz, jeżeli to możliwe, osoby odpowiedzialnej na szczeblu krajowym, do której Komisja może zwrócić się w razie potrzeby o szczegółowe informacje dotyczące niniejszego kwestionariusza.

— Formularz 2. Określenie granic stref i aglomeracji (art. 5 i art. 11 ust. 1 lit. b) dyrektywy 96/62/WE)

| Strefy |

| | |

Pełna nazwa strefy | | | |

Kod strefy | | | |

Zanieczyszczenie(-a), w miarę możliwości odrębne cele ochrony, których dotyczy strefa | | | |

Rodzaj (ag lub nonag) | | | |

Obszar (km2) | | | |

Liczba ludności | | | |

Pary współrzędnych granicznych | | | |

Pary współrzędnych granicznych | | | |

Pary współrzędnych granicznych | | | |

Uwagi do formularza 2:

1) Państwo Członkowskie powinno podać nie tylko nazwę, ale również niepowtarzalny kod strefy.

2) Państwo Członkowskie powinno wskazać zanieczyszczenie(-a), którego dotyczy strefa, posługując się w tym celu następującymi, oddzielonymi średnikiem, kodami: "S" dla SO2, "N" dla NO2/NOx, "P" dla pyłu PM10, "L" dla ołowiu, "B" dla benzenu, "C" dla tlenku węgla i "O" dla ozonu, bądź "A", jeżeli dana strefa dotyczy wszystkich tych zanieczyszczeń. Jeżeli strefy zdefiniowano odrębnie w odniesieniu do ochrony zdrowia, ekosystemu i roślinności, Państwo Członkowskie powinno stosować następujące kody:

"SH" dla ochrony zdrowia przed SO2, "SE" dla ochrony ekosystemu przed SO2, "NH" dla ochrony zdrowia przed NO2 i "NV" dla ochrony roślinności przed NOx.

3) Należy wskazać, czy strefa jest aglomeracją (kod: "ag"), czy nie (kod: "nonag").

4) Fakultatywnie Państwa Członkowskie mogą dodać wielkość obszaru oraz liczbę ludności do celów dalszego przetwarzania danych na poziomie europejskim.

5) Do celów dalszego przetwarzania danych Państwo Członkowskie proszone jest o wpisanie granic strefy w formacie standardowym (wielokąty, wykorzystując współrzędne geograficzne według normy ISO 6709: długość i szerokość geograficzna). Państwo Członkowskie proszone jest o dostarczenie mapy stref (w formie pliku elektronicznego lub na papierze) w celu ułatwienia właściwej interpretacji danych strefy. Państwo Członkowskie musi podać przynajmniej granice strefy w formularzu 2 lub dołączyć mapę.

— Formularz 3. Stacje i metody pomiaru wykorzystywane do ocen dokonywanych na mocy dyrektyw 1999/30/WE (załącznik IX) i 2000/69/WE (załącznik VII)

+++++ TIFF +++++

Uwagi do formularza 3:

1) W formularzu 3 oraz w innych formularzach w niniejszym kwestionariuszu "kod stacji EoI" odnosi się do kodu stosowanego do celów wymiany danych na podstawie decyzji 97/101/WE o wymianie danych. "Lokalny kod stacji" jest kodem stosowanym w Państwie Członkowskim lub regionie.

2) Państwo Członkowskie proszone jest o wskazanie w trzeciej kolumnie mającej(-ych) zastosowanie do ozonu strefy (stref), w obrębie której(-ych) znajduje się stacja. Jeżeli dotyczy to więcej niż jednej strefy, kody powinny być oddzielone średnikiem.

3) Państwo Członkowskie proszone jest o posłużenie się kolumnami o nagłówkach "SO2", "NO2", "NOx", "ołów", "benzen" i "CO" do wskazania, czy pomiar wykorzystywany jest do oceny na podstawie, odpowiednio, dyrektywy 1999/30/WE lub dyrektywy 2000/69/WE, przez wpisanie "t", jeżeli jest on wykorzystywany w tym celu, lub przez pozostawienie komórki pustej, jeżeli nie jest. Należy zwrócić uwagę, że zaznaczenie kolumny NOx wskazuje, że stacja znajduje się w miejscu, do którego stosuje się wartość dopuszczalną w odniesieniu do roślinności. Jeżeli stacja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł emisji ołowiu określonych w załączniku IV do dyrektywy 1999/30/WE, Państwo Członkowskie jest proszone o wstawienie "SS" zamiast "t".

4) Państwo Członkowskie winno posłużyć się kolumnami o nagłówkach "PM10" i "PM2,5" celem wskazania, czy dany pomiar służy do przeprowadzenia oceny na podstawie dyrektywy 1999/30/WE, określając jednocześnie, jaką metodę pomiaru zastosowano. Jeżeli pomiar wykorzystywany jest do przeprowadzenia oceny na podstawie tej dyrektywy, Państwo Członkowskie wpisuje kod metody pomiaru (patrz: uwaga 5); jeżeli pomiar nie służy do przeprowadzenia oceny na podstawie dyrektywy, komórkę pozostawia się pustą. Artykuł 6 dyrektywy 96/62/WE nie narzuca wymogu oceny poziomów pyłu PM2,5.

5) Kod metody pomiaru pyłów PM10 lub PM2,5 wskazać można przy użyciu jednego z kodów standardowych określonych w niniejszym kwestionariuszu (patrz: tabela 1) lub kodu określonego przez Państwo Członkowskie, który odwołuje się do odrębnego wykazu metod opisanych przez Państwo Członkowskie (patrz: — Formularz 7). Opis podany przez Państwo Członkowskie może polegać także na podaniu odniesienia do odrębnego dokumentu dołączonego do kwestionariusza. Jeżeli metoda pomiaru uległa zmianie w trakcie danego roku, Państwo Członkowskie proszone jest o wpisanie obu kodów metod: najpierw kodu metody, którą stosowano przez najdłuższy okres w ciągu roku, a następnie kodu drugiej metody, oddzielając je średnikiem.

6) Jeżeli metoda pomiaru dla pyłów PM10 lub PM2,5 nie jest metodą referencyjną ani też tymczasową metodą referencyjną określoną w załączniku IX do dyrektywy 1999/30/WE, Państwo Członkowskie proszone jest o wpisanie współczynnika poprawkowego, przez który pomnożono zmierzone stężenia, by otrzymać stężenie podane w niniejszym kwestionariuszu, bądź też wpisanie odpowiedniego równania poprawkowego. Jeżeli zastosowano równanie poprawkowe, przedstawić je można w dowolnym formacie, gdzie zmierzone stężenie oznacza się symbolem "CM", a zgłoszone stężenie symbolem "CR", przy czym najlepiej posłużyć się wzorem CR = f(CM). Jeżeli wykazano równoważność wyników uzyskanych przy zastosowaniu danej metody bez wprowadzenia poprawki, Państwo Członkowskie proszone jest o zaznaczenie powyższego przez wpisanie wartości "1" dla współczynnika lub równania poprawkowego.

7) "Funkcja stacji" wskazuje, czy znajduje się ona w miejscu, do którego stosują się a) dopuszczalne wartości w odniesieniu do zdrowia, wartość dopuszczalna SO2 w odniesieniu do ekosystemów oraz wartość dopuszczalna NOx w odniesieniu do roślinności (kod "HEV"), b) tylko wartości dopuszczalne w odniesieniu do zdrowia oraz wartość dopuszczalna wartość SO2 w odniesieniu do ekosystemów (kod "HE"), c) tylko wartość dopuszczalna w odniesieniu do zdrowia i wartość dopuszczalna Nox w odniesieniu do roślinności (kod "HV") lub d) tylko wartości dopuszczalne w odniesieniu do zdrowia (kod "H").

— Formularz 4. Stacje wykorzystywane do oceny ozonu, w tym dwutlenku siarki i tlenków azotu w odniesieniu do ozonu (załączniki III, IV, VI do dyrektywy 2002/3/WE)

+++++ TIFF +++++

Uwagi do formularza 4:

1) W trzeciej kolumnie Państwo Członkowskie proszone jest o określenie strefy, w której znajduje się dana stacja.

2) W celu wskazania, czy dany pomiar wykorzystywany jest do oceny dokonanej na podstawie dyrektywy 2002/3/WE, Państwo Członkowskie powinno posłużyć się kolumnami o nagłówkach "O3", "NO2" i "NOx", wpisując "t", jeżeli jest tak wykorzystywany, lub pozostawiając komórkę pustą, jeżeli nie jest. Kolumna o nagłówku "NO2" służy do wskazania pomiaru wymienionego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2002/3/WE, zaś kolumna zatytułowana "NOx" – do wskazania pomiaru wymienionego w art. 9 ust. 3 dyrektywy 2002/3/WE.

3) "Rodzaj stacji" jest zdefiniowany zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy 2002/3/WE. Należy posługiwać się następującymi kodami: "U" dla obszarów miejskich, "S" dla podmiejskich, "R" dla wiejskich i "RB" dla terenowych.

— Formularz 5. Stacje i metody pomiaru wykorzystywane do oceny zalecanych lotnych związków organicznych (załącznik VI do dyrektywy 2002/3/WE)

| Stacje |

| | |

Kod stacji EoI | | | |

Lokalny kod stacji | | | |

Kod strefy dotyczącej ozonu | | | |

Etan | | | |

Etylen | | | |

Acetylen | | | |

Propan | | | |

Propen | | | |

n-butan | | | |

i-butan | | | |

1-buten | | | |

trans-2-buten | | | |

cis-2-buten | | | |

1,3-butadien | | | |

n-pentan | | | |

i-pentan | | | |

1-penten | | | |

2-penten | | | |

Izopren | | | |

n-heksan | | | |

i-heksan | | | |

n-heptan | | | |

n-oktan | | | |

i-oktan | | | |

Benzen | | | |

Toluen | | | |

Etylobenzen | | | |

m+p-ksylen | | | |

o-ksylen | | | |

1,2,4-trimetylobenzen | | | |

1,2,3-trimetylobenzen | | | |

1,3,5-trimetylobenzen | | | |

Formaldehyd | | | |

Węglowodory niemetalowe ogółem | | | |

Uwagi do formularza 5:

1) W formularzu 5 Państwo Członkowskie powinno wskazać metodę pomiaru zastosowaną w każdej stacji i w odniesieniu do każdej substancji ocenianej zgodnie z art. 9 ust. 3 dyrektywy 2002/3/WE, posługując się jednym z kodów standardowych podanych w niniejszym kwestionariuszu (patrz: tabela 1) lub kodem określonym przez Państwo Członkowskie (— Formularz 7).

2) Podczas gdy sprawozdawczość w odniesieniu do prekursorów ozonu musi obejmować "odpowiednie lotne związki organiczne", wykaz przedstawiony w formularzu 5 ma jedynie charakter zalecenia, zgodnie z załącznikiem VI do dyrektywy 2002/3/WE.

— Formularz 6. Stacje i metody pomiaru wykorzystywane do oceny innych prekursorów ozonu (załącznik VI do dyrektywy 2002/3/WE)

| Stacje |

| | |

Kod stacji EoI | | | |

Lokalny kod stacji | | | |

Kod strefy dotyczącej ozonu | | | |

Uwaga do formularza 6:

W położonej najbardziej na lewo kolumnie formularza 6 Państwo Członkowskie powinno wskazać prekursory ozonu oceniane zgodnie z art. 9 ust. 3 dyrektywy 2002/3/WE, inne niż opisane w formularzu 5. W formularzu 6 Państwo Członkowskie powinno wskazać metodę pomiaru zastosowaną w każdej stacji i w odniesieniu do każdej z substancji, posługując się w tym celu jednym z kodów standardowych podanych w niniejszym kwestionariuszu (patrz: tabela 1) lub kodem określonym przez Państwo Członkowskie (— Formularz 7). Uwaga 2 do formularza 5 stosuje się odpowiednio do formularza 6.

Tabela 1. Metody stosowane do pobierania próbek i pomiaru pyłów PM10 i PM2,5 oraz prekursorów ozonu: kody standardowe 1)

Kod metody | Opis |

M1 | PM10 lub PM2,5: beta-absorpcja |

M2 | PM10 lub PM2,5: grawimetria dla PM10 i/lub PM2,5 – pomiar ciągły |

M2dxxx | PM10 lub PM2,5: grawimetria dla PM10 i/lub PM2,5 – pomiar losowy; xxx – jest to liczba dni objętych pomiarem. Przykład: pobieranie próbek losowych w ciągu 180 dni danego roku zaznacza się jako M2d180. |

M3 | PM10 lub PM2,5: mikrowaga oscylacyjna dla PM10 lub PM2,5 |

M4 | Łączna suma NMHC: monitorowanie automatyczne półciągłe, NMHC obliczone jako całkowita zawartość HC minus metan; FID |

M5 | Łączna suma NMHC: monitorowanie automatyczne półciągłe, po chromatograficznym oddzieleniu NMHC od metanu; FID |

M6 | Poszczególne LZO: automatyczne pobieranie próbek i analiza w trybie online zatężenia próbki kriogenicznej |

M7 | Poszczególne LZO: pobieranie próbek z całego pojemnika powietrza; analiza w trybie off-line metodą GC/HD (MS) |

M8 | Poszczególne LZO: pobieranie próbek z czynnego pochłaniacza stałego; analiza w trybie off-line metodą GC/FID (MS) po dysoprcji rozpuszczalnikowej lub termicznej |

M9 | Poszczególne LZO: pobieranie próbek z dyfuzyjnego pochłaniacza stałego; analiza metodą GC/FID(MS) po dysoprcji rozpuszczalnikowej lub termicznej |

M1subcode2 | Formaldehyd: pobieranie próbek metodą DNPH; analiza w trybie off-line hydrazonów metodą HPLC z detekcją UV (360 nm) |

M1subcode2 | Formaldehyd: pobieranie próbek metodą HMP; analiza w trybie off-line oksazolidyny metodą GC-NPD |

M12subcode2 | Formaldehyd: pobierania próbek metodą wodorosiarczynu lub kwasu chromotropowego; analiza w trybie off-line metodą spektrometryczną (580 nm) |

1 DNPH: dinitrofenylohydrazyna; FID: detekcja płomieniowo-jonizacyjna; GC: chromatografia gazowa; HC: węglowodory; HMP: hydroksymetylopiperydyna; HPLC: wysokosprawna chromatografia cieczowa; MS: spektometria masowa; NMHC: węglowodory niemetanowe; NPD: detektor azotowo fosforowy; UV: ultrafiolet; VOC: lotne związki organiczne.

2 W przypadku pobierania próbek przy użyciu impingera: stosować subkod

"IM"

; aktywne pobieranie próbek na sorbent: subkod

"AS"

; dyfuzyjne pobieranie próbek: subkod

"DI"

. Przykład:

"M10AS".

— Formularz 7. Metody stosowane do pobierania próbek i pomiaru pyłów PM10 i PM2,5 oraz prekursorów ozonu: fakultatywne kody dodatkowe do określenia przez Państwo Członkowskie (załącznik IX do dyrektywy 1999/30/WE oraz załącznik VI do dyrektywy 2002/3/WE)

+++++ TIFF +++++

Formularz 8. Wykaz stref i aglomeracji, w których poziomy zanieczyszczeń przekraczają wartości dopuszczalne (LV) lub wartości dopuszczalne powiększone o margines tolerancji (LV + MOT) lub ich nie przekraczają (art. 8, 9 oraz 11 dyrektywy 96/62/WE, załączniki I, II, III i IV do dyrektywy 1999/30/WE oraz załączniki I i II do dyrektywy 2000/69/WE)

— Formularz 8a. Wykaz stref ze względu na przekroczenia wartości dla SO2

+++++ TIFF +++++

— Formularz 8b. Wykaz stref ze względu na przekroczenia wartości dopuszczalnych dla NO2/NOx

+++++ TIFF +++++

— Formularz 8c. Wykaz stref ze względu na przekroczenia wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10

+++++ TIFF +++++

— Formularz 8d. Wykaz stref ze względu na przekroczenia wartości dla ołowiu

+++++ TIFF +++++

— Formularz 8e. Wykaz stref ze względu na przekroczenia wartości dopuszczalnych dla benzenu

+++++ TIFF +++++

— Formularz 8f. Wykaz stref ze względu na wartości dopuszczalne dla tlenku węgla

+++++ TIFF +++++

Uwagi do formularza 8:

1) Nagłówki kolumn mają następujące znaczenie:

> LV + MOT: powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji

≤ LV + MOT: > LV: poniżej wartości lub równe wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji, ale powyżej wartości dopuszczalnej

≤ LV: poniżej wartości lub równe wartości dopuszczalnej

>LV: powyżej wartości dopuszczalnej

SS: spowodowane szczególnymi źródłami, patrz: uwaga 7

Artykuł 3 ust. 2 przyznany okres przedłużenia, patrz: uwaga 8.

2) "> LV + MOT" należy rozumieć jako "> LV", kiedy margines tolerancji obniżono do 0 %. W takim przepadku nie należy używać kolumny o nagłówku "LV + MOT; > LV".

3) Jeżeli nagłówek kolumny opisuje status strefy, wstawić znak "t".

4) Jeżeli przekroczenie ustalono jedynie na podstawie obliczeń modelowych, zamiast znaku "t" wstawić "m".

5) W przypadku wartości progowych dla ekosystemów oraz roślinności należy zaznaczyć odpowiednie kolumny jedynie wtedy, gdy przekroczenie wystąpiło na obszarach, do których stosują się wartości dopuszczalne. W przypadku stref, które nie zawierają obszarów, do których stosują się wartości dopuszczalne, wstawić znak "n" w kolumnie "LV".

6) Średnią w zimie określa się na podstawie okresu od dnia 1 października w roku poprzedzającym rok referencyjny do 31 marca roku referencyjnego.

7) Jeżeli status przekroczenia wskazany w formularzu 8d wynika wyłącznie z przekroczenia na obszarze znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie szczególnych źródeł określonych zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy 1999/30/WE, Państwo Członkowskie proszone jest o wskazanie powyższego przez wpisanie znaku "t" w kolumnie "SS".

8) W formularzu 8e "LV" odnosi się do wartości dopuszczalnej określonej w załączniku I do dyrektywy 2000/69/WE. W przypadku stref, dla których Komisja przyznała okres przedłużenia dla benzenu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/69/WE, Państwo Członkowskie proszone jest o wskazanie powyższego przez wpisanie znaku "t" w kolumnie "art. 3 ust. 2".

— Formularz 9. Wykaz stref i aglomeracji, w których poziomy zanieczyszczeń przekraczają lub nie przekraczają wartości docelowych lub celów długoterminowych dla ozonu (załącznik I do dyrektywy 2002/3/WE)

+++++ TIFF +++++

Uwagi do formularza 9:

Nagłówki kolumn mają następujące znaczenie:

> TV : powyżej wartości docelowej dla ozonu

≤ TV; > LTO : poniżej wartości lub równe wartości docelowej, ale powyżej celu długoterminowego dla ozonu

≤ LTO : powyżej wartości lub równe celowi długoterminowemu dla ozonu.

1) Jeżeli nagłówek kolumny opisuje status strefy, wstawić znak "t".

2) Jeżeli przekroczenie ustalone zostało jedynie na podstawie obliczeń modelowych, zamiast znaku "t" wstawić "m".

3) W przypadku wartości docelowej w odniesieniu do zdrowia status strefy ocenia się w stosunku do trzech lat, a w przypadku wartości docelowej w odniesieniu do roślinności – w stosunku do pięciu lat.

— Formularz 10. Wykaz stref i aglomeracji, w których poziomy zanieczyszczeń przekraczają górne lub dolne progi oszacowania (UAT lub LAT) lub nie przekraczają, w tym informacje w sprawie stosowania dodatkowych metod oceny (art. 6 dyrektywy 96/62/WE, art. 7 ust. 3 i załącznik V do dyrektywy 1999/30/WE, art. 5 ust. 3 i załącznik III do dyrektywy 2000/69/WE oraz art. 9 ust. 1 i załącznik VII do dyrektywy 2002/3/WE)

— Formularz 10a. Wykaz stref ze względu na przekroczenia progów oszacowania oraz ocenę dodatkową dla SO2

+++++ TIFF +++++

— Formularz 10b. Wykaz stref ze względu na przekroczenia progów oszacowania oraz ocenę dodatkową dla NO2/NOx

+++++ TIFF +++++

— Formularz 10c. Wykaz stref ze względu na przekroczenia progów oszacowania oraz ocenę dodatkową dla pyłu PM10

+++++ TIFF +++++

— Formularz 10d. Wykaz stref ze względu na przekroczenia progów oszacowania oraz ocenę dodatkową dla ołowiu

+++++ TIFF +++++

— Formularz 10e. Wykaz stref ze względu na przekroczenia progów oszacowania oraz ocenę dodatkową dla benzenu

+++++ TIFF +++++

— Formularz 10f. Wykaz stref ze względu na przekroczenia progów oszacowania oraz ocenę dodatkową dla tlenku węgla

+++++ TIFF +++++

— Formularz 10g. Wykaz stref ze względu na ocenę dodatkową dla ozonu

+++++ TIFF +++++

Uwagi do formularza 10:

1) Nagłówki kolumn mają następujące znaczenie:

> UAT : powyżej górnego progu oszacowania

≤ UAT; > LAT : poniżej lub równe górnemu progowi oszacowania, ale powyżej dolnego progu oszacowania

≤ LAT : poniżej lub równe dolnemu progowi oszacowania

SA : ocena dodatkowa, patrz: uwaga 6.

2) Jeżeli nagłówek kolumny opisuje status strefy, wstawić znak "t".

3) Jeżeli przekroczenie ustalono jedynie na podstawie obliczeń modelowych, zamiast znaku "t" wstawić "m".

4) W przypadku wartości progowych dla ekosystemów należy zaznaczyć odpowiednie kolumny jedynie wtedy, gdy przekroczenie wystąpiło na obszarach, do których stosują się wartości dopuszczalne dla ekosystemów.

5) Przekroczenie UAT lub LAT określa się na podstawie roku referencyjnego i poprzednich czterech lat zgodnie ze specyfikacją podaną odpowiednio w załączniku V pkt II do dyrektywy 1999/30/WE i w załączniku III pkt II do dyrektywy 2000/69/WE.

6) Państwo Członkowskie proszone jest o wskazanie w kolumnie "SA", czy informacje ze stałych stacji pomiarowych zostały uzupełnione informacjami z innych źródeł określonych w art. 7 ust. 3 dyrektywy 1999/30/WE, art. 5 ust. 3 dyrektywy 2000/69/WE oraz w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2002/3/WE.

— Formularz 11. Jednostkowe przekroczenia wartości dopuszczalnych i wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji (MOT) (art. 11 ust. 1 lit. a) pkt i) i ii) dyrektywy 96/62/WE, załączniki I, II, IV i V do dyrektywy 1999/30/WE oraz załączniki I i II do dyrektywy 2000/69/WE)

— Formularz 11a. Przekroczenie wartości dopuszczalnej dla SO2 powiększone o MOT w odniesieniu do zdrowia (średnia jednogodzinna)

+++++ TIFF +++++

— Formularz 11b. Przekroczenie wartości dopuszczalnej dla SO2 w odniesieniu do zdrowia (średnia dobowa)

+++++ TIFF +++++

— Formularz 11c. Przekroczenie wartości dopuszczalnej dla SO2 w odniesieniu do ekosystemów (średnia roczna)

+++++ TIFF +++++

— Formularz 11d. Przekroczenie wartości dopuszczalnej dla SO2 w odniesieniu do ekosystemów (średnia w zimie)

+++++ TIFF +++++

— Formularz 11e. Przekroczenie wartości dopuszczalnej dla NO2 powiększonej o MOT w odniesieniu do zdrowia (średnia 1-godzinna)

+++++ TIFF +++++

— Formularz 11f. Przekroczenie wartości dopuszczalnej dla NO2 powiększonej o MOT w odniesieniu do zdrowia (średnia roczna)

+++++ TIFF +++++

— Formularz 11g. Przekroczenie wartości dopuszczalnej dla NOx w odniesieniu do roślinności

+++++ TIFF +++++

— Formularz 11h. Przekroczenie wartości dopuszczalnej dla pyłu PM10 powiększonej o MOT (etap 1; średnia dobowa)

+++++ TIFF +++++

— Formularz 11i. Przekroczenie wartości dopuszczalnej dla pyłu PM10 powiększonej o MOT (etap 1; średnia roczna)

+++++ TIFF +++++

— Formularz 11j. Przekroczenie wartości dopuszczalnej dla ołowiu powiększonej o MOT

+++++ TIFF +++++

— Formularz 11k. Przekroczenie wartości dopuszczalnej dla benzenu powiększonej o MOT

+++++ TIFF +++++

— Formularz 11l. Przekroczenie wartości dopuszczalnej dla tlenku węgla powiększonej o MOT

+++++ TIFF +++++

Uwagi do formularza 11:

1) Zidentyfikowanie stacji przez wpisanie kodu stacji EoI nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie zalecane.

2) Wyrażenie "wartość dopuszczalna powiększona o MOT" należy rozumieć jako "wartość dopuszczalną", jeżeli margines tolerancji obniżono do 0 %.

3) "Miesiąc" i "Dzień miesiąca" należy wskazać przez wpisanie odpowiedniej liczby porządkowej (odpowiednio: 1–12 i 1–31). "Godzinę" należy wskazać jako "1" dla godziny między 00.00 a 01.00 itd.

4) Zgłoszeniu podlegają wszystkie przypadki przekroczenia wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji zarejestrowane na danej stacji, jeżeli łączna liczba przekroczeń przekracza ich dozwoloną liczbę. Jeżeli łączna liczba przekroczeń na danej stacji jest niższa lub równa dozwolonej liczbie, nie zgłasza się żadnych przekroczeń.

5) Przyczynę przekroczenia można wskazać przy użyciu jednego lub kilku kodów standardowych podanych w niniejszym kwestionariuszu (patrz: tabela 2) lub kodu określonego przez Państwo Członkowskie, który odwołuje się do odrębnego wykazu przyczyn opisanego przez Państwo Członkowskie (— Formularz 12). Jeżeli wskazana zostanie więcej niż jedna przyczyna, wpisane kody powinny być oddzielone średnikiem. Opis podany przez Państwo Członkowskie może polegać także na odniesieniu do odrębnego dokumentu dołączonego do kwestionariusza.

6) W przypadku przekroczeń w strefach, dla których Komisja przyznała zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/69/WE przedłużenie ograniczone w czasie, Państwo Członkowskie proszone jest o wpisanie "t" w kolumnie o nagłówku "art. 3 ust. 2".

7) Jeżeli liczba zarejestrowanych przekroczeń nie jest wyższa od ich dozwolonej liczby, Państwo Członkowskie proszone jest o wpisanie "Brak przekroczeń" w lewej komórce pierwszego rzędu.

Tabela 2. Przyczyny jednostkowych przekroczeń: kody standardowe

Kod przyczyny | Opis |

S1 | Ośrodek miejski o dużym natężeniu ruchu drogowego |

S2 | Bliskość dużej drogi |

S3 | Przemysł lokalny, w tym produkcja energii |

S4 | Działalność kopalnicza lub górnicza |

S5 | Ogrzewanie mieszkań |

S6 | Przypadkowa emisja ze źródeł przemysłowych |

S7 | Przypadkowa emisja ze źródeł pozaprzemysłowych |

S8 | Źródło(-a) lub zjawisko(-a) naturalne |

S9 | Posypywanie dróg piaskiem w zimie |

S10 | Przemieszczanie się zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze źródeł znajdujących się poza granicami Państwa Członkowskiego |

S11 | Lokalna stacja benzynowa |

S12 | Parking samochodowy |

S13 | Składowanie benzenu |

— Formularz 12. Przyczyny jednostkowych przekroczeń: fakultatywne kody dodatkowe do określenia przez Państwo Członkowskie (art. 11 ust. 1 lit. a) pkt i) i ii) dyrektywy 96/62/WE, załączniki I, II, IV i V do dyrektywy 1999/30/WE oraz załączniki I i II do dyrektywy 2000/69/WE)

+++++ TIFF +++++

— Formularz 13. Jednostkowe przekroczenia wartości progowych dla ozonu (art. 10 ust. 2b i załącznik III do dyrektywy 2002/3/WE)

— Formularz 13a. Przekroczenie wartości progu informacyjnego dla ozonu

+++++ TIFF +++++

— Formularz 13b. Przekroczenie wartości progu ostrzegawczego dla ozonu

+++++ TIFF +++++

— Formularz 13c. Przekroczenie celu długoterminowego dla ozonu w odniesieniu do ochrony zdrowia

+++++ TIFF +++++

Uwagi do formularza 13:

1) W odniesieniu do "Kod(-y) przyczyny (przyczyn)" patrz: uwaga 5 do formularza 11.

2) 13a i 13b: Okres przekroczenia jest to ciągły okres w trakcie jednego dnia kalendarzowego, kiedy dana wartość progowa jest stale przekroczona. Do takiego okresu zalicza się jedynie godziny jednego dnia kalendarzowego. Jeżeli więcej niż jeden okres przekroczenia występuje w ciągu danego dnia kalendarzowego, każdy taki okres musi zostać zgłoszony oddzielnie.

3) Wymóg zgłaszania pomiarów NO2 dotyczy wyłącznie co najmniej 50 % punktów poboru próbek O3 (art. 9 ust. 1 dyrektywy 2003/3/WE).

— Formularz 14. Przekroczenie wartości docelowych dla ozonu (art. 10 ust. 2b i załącznik III do dyrektywy 2002/3/WE)

— Formularz 14a. Stacje, w których nastąpiło przekroczenie wartości docelowej dla ozonu w odniesieniu do ochrony zdrowia ludzi

+++++ TIFF +++++

— Formularz 14b. Stacje, w których nastąpiło przekroczenie wartości docelowej dla ozonu w odniesieniu do roślinności

+++++ TIFF +++++

Uwagi do formularza 14:

1) Dane powinny być zgodne z wymogami określonymi w przypisach b i c w załączniku I pkt II do dyrektywy 2002/3/WE. Jeżeli nie można ustalić średnich 3- lub 5-letnich na podstawie pełnego oraz kolejnego zestawu danych rocznych, w położonej najbardziej na prawo kolumnie należy wskazać każde z lat uwzględnionych w obliczeniach, oddzielając je średnikami.

2) — Formularz 14a: zgłoszeniu podlegają wszystkie przypadki przekroczenia wartości docelowej zarejestrowane w danej stacji, jeżeli łączna liczba przekroczeń przewyższyła ich dozwoloną liczbę. Jeżeli łączna liczba przekroczeń w danej stacji jest niższa lub równa dozwolonej liczbie, nie zgłasza się żadnych przekroczeń.

— Formularz 15. Roczne dane statystyczne dla ozonu (art. 10 ust. 2b i załącznik III do dyrektywy 2002/3/WE)

+++++ TIFF +++++

Uwaga do formularza 15:

Liczba ważnych danych dla AOT40 oznacza dostępne dane godzinne w odnośnym okresie (dla ochrony roślinności między 8.00 a 20.00 od maja do lipca, przy maksymalnej liczbie godzin 1104; dla ochrony lasów między 8.00 a 20.00 od kwietnia do września, przy maksymalnej liczbie godzin 2196).

— Formularz 16. Średnie stężenia roczne prekursorów ozonu (art. 10 ust. 2b i załącznik VI do dyrektywy 2002/3/WE)

— Formularz 16a. Średnie stężenia roczne zalecanych lotnych związków organicznych

| Stacje |

| | |

Kod stacji EoI | | | |

Etan | | | |

Etylen | | | |

Acetylen | | | |

Propan | | | |

Propen | | | |

n-butan | | | |

i-butan | | | |

1-buten | | | |

Trans-2-buten | | | |

Cis-2-buten | | | |

1,3-butadien | | | |

n-pentan | | | |

i-pentan | | | |

1-penten | | | |

2-penten | | | |

Izopren | | | |

n-heksan | | | |

i-heksan | | | |

n-heptan | | | |

n-oktan | | | |

i-oktan | | | |

Benzen | | | |

Toluen | | | |

Etylobenzen | | | |

M+p-ksylen | | | |

o-ksylen | | | |

1,2,4-trimetylobenzen | | | |

1,2,3-trimetylobenzen | | | |

1,3,5-trimetylobenzen | | | |

Formaldehyd | | | |

Węglowodory niemetalowe ogółem | | | |

— Formularz 16b. Średnie stężenia roczne innych prekursorów ozonu

| Stacje |

| | |

Kod stacji EoI | | | |

Uwagi do formularza 16:

1) W pierwszym wierszu formularza 16a Państwo Członkowskie powinno podać kody stacji EoI, a w kolejnych wierszach średnie roczne stężenie prekursora ozonu ocenianego zgodnie z art. 9 ust. 3 dyrektywy 2002/3/WE.

2) W przypadku innych prekursorów ozonu niż opisane w formularzu 16a, ocenianych zgodnie z art. 9 ust. 3 dyrektywy 2002/3/WE, Państwo Członkowskie powinno wypełnić — Formularz 16b zgodnie z układem formularza 16a, wykazując takie inne substancje w pierwszej kolumnie.

3) Podczas gdy sprawozdawczość w odniesieniu do prekursorów ozonu musi obejmować "odpowiednie lotne związki organiczne", wykaz przedstawiony w formularzu 16a ma jedynie charakter zalecenia, zgodnie z załącznikiem VI do dyrektywy 2002/3/WE.

4) Na formularzu 16 nie należy podawać danych o stężeniach, które zostały już zgłoszone na podstawie decyzji 97/101/WE o wymianie informacji.

— Formularz 17. Dane z monitorowania na podstawie średniej 10-minutowej poziomów SO2 (art. 3 ust. 3 dyrektywy 1999/30/WE)

+++++ TIFF +++++

Uwaga do formularza 17:

Jeżeli Państwo Członkowskie nie ma możliwości zarejestrowania danych o stężeniach dwutlenku siarki uśrednionych w okresie 10 minut, nie trzeba wypełniać niniejszego formularza.

— Formularz 18. Dane z monitorowania średniej dobowej poziomów pyłu PM2,5 (art. 5 ust. 2 dyrektywy 1999/30/WE)

+++++ TIFF +++++

— Formularz 19. Wyniki tabularyczne oceny dodatkowej oraz zastosowane metody (art. 7 ust. 3 i załącznik VIII pkt II do dyrektywy 1999/30/WE), art. 5 ust. 3 i załącznik VI pkt II do dyrektywy 2000/69/WE oraz art. 9 ust. 1 i załącznik VII pkt II do dyrektywy 2002/3/WE)

— Formularz 19a. Wyniki oceny dodatkowej dla SO2 oraz zastosowane metody

+++++ TIFF +++++

— Formularz 19b. Wyniki oceny dodatkowej dla NO2/NOx oraz zastosowane metody

+++++ TIFF +++++

— Formularz 19c.1. Wyniki oceny dodatkowej dla pyłu PM10 oraz zastosowane metody (etap 1)

+++++ TIFF +++++

— Formularz 19c.2. Wyniki oceny dodatkowej dla pyłu PM10 oraz zastosowane metody (etap 2)

+++++ TIFF +++++

— Formularz 19d. Wyniki oceny dodatkowej dla ołowiu oraz zastosowane metody

+++++ TIFF +++++

— Formularz 19e. Wyniki oceny dodatkowej dla benzenu oraz zastosowane metody

+++++ TIFF +++++

— Formularz 19f. Wyniki oceny dodatkowej dla tlenku węgla oraz zastosowane metody

+++++ TIFF +++++

— Formularz 19g. Wyniki oceny dodatkowej dla ozonu oraz zastosowane metody

+++++ TIFF +++++

Uwagi do formularza 19:

1) "Metoda" odnosi się do kodu określonego przez Państwo Członkowskie, który odsyła do odrębnego wykazu odnośników (— Formularz 20) dotyczących publikacji lub sprawozdań, w których udokumentowano daną metodę dodatkową. — Formularz 20 stanowi część sprawozdania składanego Komisji; przywołanych publikacji lub sprawozdań nie należy przesyłać Komisji.

2) — Formularz 19 może zostać uzupełniony mapami przedstawiającymi rozkłady stężeń. Zaleca się, by Państwo Członkowskie opracowało w miarę możliwości mapy ukazujące rozkład stężeń w obrębie każdej strefy i aglomeracji. Zaleca się ukazanie izolinii stężeń dla parametrów, w których wyrażone są wartości progowe jakości powietrza (patrz: tabela 3), posługując się w tym celu izoliniami o odstępach co 10 % wartości progowej.

3) Informacje powinny wskazywać odpowiedni okres uśredniania dla celów długoterminowych (jeden rok), wartość docelową dla zdrowia (trzy lata) oraz wartość docelową dla roślinności (pięć lat).

Tabela 3. Parametry statystyczne do zastosowania w mapach stężeń

Zanieczyszczenie | Parametr |

SO2 | 99,7 percentyl średniej 1-godzinnej; 98,9 percentyl średniej dobowej; średnia roczna; średnia w zimie |

NO2 | 99,8 percentyl średniej 1-godzinnej |

NO2/NOX | Średnia roczna |

PM10 | 90,0 percentyl średniej dobowej (etap 1);97,8 percentyl średniej dobowej (etap 2) |

PM10 i PM2,5 | Średnia roczna |

Ołów | Średnia roczna |

Benzen | Średnia roczna |

Tlenek węgla | Maksymalna średnia dzienna 8-godzinna |

Ozon | 92,9 percentyl średniej dziennej 8-godzinnej, uśrednionej w okresie ostatnich trzech lat; maksymalna średnia dzienna 8-godzinna w roku referencyjnym; AOT(40) (maj do lipca) uśredniona w okresie ostatnich pięciu lat |

— Formularz 20. Wykaz odnośników do dodatkowych metod oceny, o których mowa w formularzu 19 (art. 7 ust. 3 i załącznik VIII pkt II do dyrektywy 1999/30/WE)

+++++ TIFF +++++

— Formularz 21. Przekroczenie wartości dopuszczalnych dla SO2 spowodowane przez źródła naturalne (art. 3 ust. 4 dyrektywy 1999/30/WE)

— Formularz 21a. Wartość dopuszczalna dla SO2 w odniesieniu do zdrowia (średnia 1-godzinna)

+++++ TIFF +++++

— Formularz 21b. Wartość dopuszczalna dla SO2 w odniesieniu do zdrowia (średnia dobowa)

+++++ TIFF +++++

— Formularz 21c. Wartość dopuszczalna dla SO2 w odniesieniu do ekosystemów (średnia roczna)

+++++ TIFF +++++

— Formularz 21d. Wartość dopuszczalna dla SO2 w odniesieniu do ekosystemów (średnia w zimie)

+++++ TIFF +++++

Uwaga do formularza 21:

Źródło naturalne można wskazać za pomocą jednego lub kilku kodów standardowych podanych w niniejszym kwestionariuszu (patrz: tabela 4) lub kodu określonego przez Państwo Członkowskie, który przywołuje odrębny wykaz źródeł naturalnych opisanych przez Państwo Członkowskie (— Formularz 22).

Tabela 4. Naturalne źródła SO2: kody standardowe

Kod źródła naturalnego | Opis |

Al | Zjawiska wulkaniczne na obszarze Państwa Członkowskiego |

A2 | Zjawiska wulkaniczne poza obszarem Państwa Członkowskiego |

B | Bagna przybrzeżne |

Cl | Naturalne pożary na obszarze Państwa Członkowskiego |

C2 | Naturalne pożary poza obszarem Państwa Członkowskiego |

— Formularz 22. Naturalne źródła SO2: fakultatywne kody dodatkowe do określenia przez Państwo Członkowskie (art. 3 ust. 4 dyrektywy 1999/30/WE)

+++++ TIFF +++++

— Formularz 23. Przekroczenie wartości dopuszczalnej dla pyłu PM10 spowodowane przez zjawiska naturalne (art. 5 ust. 4 dyrektywy 1999/30/WE)

— Formularz 23a. Udział zjawisk naturalnych w przekroczeniu wartości dopuszczalnej dla pyłu PM10 (etap 1; średnia dobowa)

+++++ TIFF +++++

— Formularz 23b. Udział zjawisk naturalnych w przekroczeniu wartości dopuszczalnej dla pyłu PM10 (etap 1; średnia roczna)

+++++ TIFF +++++

Uwaga do formularza 23:

Zjawisko naturalne można wskazać za pomocą jednego lub kilku kodów standardowych podanych w niniejszym kwestionariuszu (patrz: tabela 5).

Tabela 5. Zjawiska naturalne powodujące przekroczenia wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10: kody standardowe

Kod zjawiska naturalnego | Opis |

A1 | Erupcja wulkanu na obszarze Państwa Członkowskiego |

A2 | Erupcja wulkanu poza obszarem Państwa Członkowskiego |

B1 | Aktywność sejsmiczna na obszarem Państwa Członkowskiego |

B2 | Aktywność sejsmiczna poza obszarem Państwa Członkowskiego |

C1 | Aktywność geotermiczna na obszarze Państwa Członkowskiego |

C2 | Aktywność geotermiczna poza obszarem Państwa Członkowskiego |

D1 | Pożar dzikich terenów na obszarze Państwa Członkowskiego |

D2 | Pożar dzikich terenów poza obszarem Państwa Członkowskiego |

E1 | Silne wiatry na obszarze Państwa Członkowskiego |

E2 | Silne wiatry poza obszarem Państwa Członkowskiego |

F1 | Powtórne tworzenie się zawiesiny atmosferycznej na obszarze Państwa Członkowskiego |

F2 | Powtórne tworzenie się zawiesiny atmosferycznej poza obszarem Państwa Członkowskiego |

G1 | Przenoszenie naturalnych cząstek z suchych regionów na obszarze Państwa Członkowskiego |

G2 | Przenoszenie naturalnych cząstek z suchych regionów poza obszarem Państwa Członkowskiego |

— Formularz 24. Przekroczenie wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10 w następstwie posypywania dróg piaskiem w zimie (art. 5 ust. 5 dyrektywy 1999/30/WE)

— Formularz 24a. Udział posypywania piaskiem dróg w zimie w przekroczeniu wartości dopuszczalnej dla pyłu PM10 (etap 1; średnia dobowa)

+++++ TIFF +++++

— Formularz 24b. Udział posypywania piaskiem dróg w zimie w przekroczeniu wartości dopuszczalnej dla pyłu PM10 (etap 1; średnia roczna)

+++++ TIFF +++++

— Formularz 25. Konsultacje w sprawie zanieczyszczeń o charakterze transgranicznym (art. 8 ust. 6 dyrektywy 96/62/WE)

— Formularz 25a. Informacje ogólne

Czy Państwo Członkowskie przeprowadziło konsultacje z innymi Państwami Członkowskimi w sprawie znacznego zanieczyszczenia powietrza pochodzącego z innych Państw Członkowskich? Proszę wstawić "t", jeżeli tak, lub "n", jeżeli nie. | (t lub n) |

— Formularz 25b. Specyfikacja według Państw Członkowskich

Jeżeli tak, proszę: | AT | BE | CY | CZ | DE | DK | EE | ES | FI | FR | GR | HU | IE | IT | LT | LU | LV | MT | NL | PL | PT | SE | SK | SI | UK |

-zaznaczyć Państwo Członkowskie lub państwo, którego to dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-zaznaczyć, jeżeli do sprawozdania dołączono program konsultacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-zaznaczyć, jeżeli do niniejszego sprawozdania dołączono protokoły z konsultacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Uwaga do formularza 25b:

Zaznaczyć wyłącznie, jeżeli tak, za pomocą "t".

— Formularz 26. Przekroczenia wartości dopuszczalnych ustanowionych w dyrektywach 80/779/EWG, 82/884/EWG oraz 85/203/EWG, podlegających zgłoszeniu na mocy art. 9 ust. 6 dyrektywy 1999/30/WE)

+++++ TIFF +++++

Uwagi do formularza 26:

1) W drugiej kolumnie należy wskazać wartość liczbową przekroczonej wartości dopuszczalnej.

2) W przypadku SO2 i pyłów zawieszonych należy wskazać, czy zastosowano metodę czarnego dymu czy metodę grawimetryczną.

3) Zidentyfikowanie stacji nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie zalecane.

4) Przyczynę przekroczenia wskazać można za pomocą jednego lub kilku kodów standardowych podanych w niniejszym kwestionariuszu (patrz: tabela 5) lub kodu określonego przez Państwo Członkowskie, który odnosi się do odrębnego wykazu przyczyn opisanych przez Państwo Członkowskie (— Formularz 27). Jeżeli wskazano więcej niż jedną przyczynę, ich kody powinny być oddzielone średnikiem. Opis podany przez Państwo Członkowskie może polegać także na podaniu odniesienia do odrębnego dokumentu dołączonego do kwestionariusza.

— Formularz 27. Przyczyny przekroczeń wartości dopuszczalnych ustanowionych w dyrektywach 80/779/EWG, 82/884/EWG oraz 85/203/EWG: fakultatywne kody dodatkowe do określenia przez Państwo Członkowskie (art. 9 ust. 6 dyrektywy 1999/30/WE)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top