Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0160

Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/71/WE w zakresie jej okresu ważności (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 394)Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 50, 20.2.2004, p. 65–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/160(1)/oj

32004D0160Dziennik Urzędowy L 050 , 20/02/2004 P. 0065 - 0065


Decyzja Komisji

z dnia 16 lutego 2004 r.

zmieniająca decyzję 2003/71/WE w zakresie jej okresu ważności

(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 394)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/160/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG [1], w szczególności jej art. 18, ust. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich [2], w szczególności jej art. 22 ust. 6,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą zasady zdrowia zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi [3], w szczególności jej art. 8, ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Występowanie zakaźnej anemii łososia (ISA) na Wyspach Owczych doprowadziło do przyjęcia decyzji Komisji 2003/71/WE z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do zakaźnej anemii łososia na Wyspach Owczych [4].

(2) Mimo podjętych przez Wyspy Owcze działań, w 2003 r. Państwo to zarejestrowało dalsze ogniska ISA i dlatego nie przewiduje się szybkiego zwalczenia tej choroby.

(3) W związku z sytuacją chorobową na Wyspach Owczych, środki ochronne zawarte w decyzji 2003/71/WE powinno stosować się do lutego 2005 r.

(4) Dlatego decyzja 2003/71/WE powinna zostać zmieniona w celu przedłużenia jej okresu ważności.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 6 decyzji 2003/71/WE "1 lutego 2004 r." zastępuje się "31 stycznia 2005 r."

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lutego 2004 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 96/43/WE (Dz.U. L 162 z 1.7.1996, str. 1).

[2] Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9.

[3] Dz.U. L 18 z 21.1.2003, str. 11.

[4] Dz.U. L 26 z 31.1.2003, str. 80. Decyzja zmieniona decyzją 2003/392/WE (Dz.U. L 135 z 3.6.2003, str. 27).

--------------------------------------------------

Top