EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0131

Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2004 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedstawionej do szczegółowego rozpatrzenia w związku z możliwym wprowadzeniem FEN 560 i penoksulamu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 274)Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 37, 10.2.2004, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 441 - 442
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 441 - 442
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 441 - 442
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 441 - 442
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 441 - 442
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 441 - 442
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 441 - 442
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 441 - 442
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 441 - 442
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 183 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 183 - 185
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 65 - 66

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/131(1)/oj

32004D0131Dziennik Urzędowy L 037 , 10/02/2004 P. 0034 - 0035


Decyzja Komisji

z dnia 9 lutego 2004 r.

uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedstawionej do szczegółowego rozpatrzenia w związku z możliwym wprowadzeniem FEN 560 i penoksulamu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG

(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 274)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/131/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady (EWG) nr 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [1], w szczególności jej art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa (EWG) nr 91/414/EWG przewiduje sporządzenie wspólnotowego wykazu substancji czynnych dopuszczonych do stosowania w środkach ochrony roślin.

(2) Dokumentacja substancji czynnej dla FEN560 została przedłożona przez Société occitane de fabrications et de technologies francuskim władzom w dniu 24 czerwca 2003 r. wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy (EWG) nr 91/414/EWG. W przypadku substancji czynnej penoksulam dokumentacja została przedłożona przez Dow AgroSciences władzom Włoch w dniu 29 listopada 2002 r. wraz z wnioskiem o jej włączenie do załącznika I do dyrektywy (EWG) nr 91/414/EWG.

(3) Władze Francji i Włoch przekazały Komisji, że po wstępnym badaniu, dokumentacje dotyczące danych substancji czynnych, wydają się spełniać wymogi dotyczące danych i informacji, określone w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG. Przedstawiona dokumentacja wydaje się również spełniać wymogi dotyczące danych i informacji, określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego daną substancję czynną. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, dokumentacje zostały następnie przekazane przez właściwych wnioskodawców Komisji i innym Państwom Członkowskim, oraz przedłożone Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt.

(4) powinno być formalnie potwierdzone na poziomie Wspólnoty, że ta dokumentacja uznana jest za spełniającą zasadniczo wymogi dotyczące danych oraz informacji, przewidziane w załączniku II oraz, dla co najmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego daną substancję czynną, wymogi określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG.

(5) Bez uszczerbku dla niniejszej decyzji Komisja może zażądać od wnioskodawcy przedstawienia dalszych danych lub informacji Państwu Członkowskiemu wyznaczonemu na sprawozdawcę w odniesieniu do danej substancji, w celu wyjaśnienia niektórych punktów w dokumentacji.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dokumentacje dotyczące substancji czynnych określonych w Załączniku do niniejszej decyzji, które zostały przedłożone Komisji i Państwom Członkowskim w celu włączenia tych substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, spełniają zasadniczo wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG.

Dokumentacje spełniają także wymogi dotyczące danych i informacji, określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego substancje czynne, biorąc pod uwagę proponowane zastosowania.

Artykuł 2

Sprawozdawcy Państw Członkowskich przeprowadzają szczegółową analizę dokumentacji i w możliwie jak najkrótszym czasie i nie później niż do dnia 10 lutego 2005 r. przedstawiają Komisji wnioski z tej analizy wraz z wszelkimi zaleceniami dotyczącymi włączenia lub niewłączania danej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG i związanych z tym warunków.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 lutego 2004 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Substancje czynne, których dotyczy niniejsza decyzja

Nr | Nazwa zwyczajowa, numer identyfikacyjny | Składający wniosek/wnioskodawca | Data złożenia wniosku | Sprawozdawca Państwa Członkowskiego |

1 | FEN 560 CIPAC nr jeszcze niedostępny | Société occitane de fabrications et de technologies | 24.6.2003 | FR |

2 | Penoksulam CIPAC nr jeszcze niedostępny | Dow AgroSciences | 29.11.2002 | IT |

--------------------------------------------------

Top