EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0008(01)

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne dla uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego dla dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym oraz dla powiązanych kwestii finansowych (EBC/2004/8)

OJ L 205, 9.6.2004, p. 13–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Uchylony przez 32006D0024(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/505/oj

9.6.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/13


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

określająca środki niezbędne dla uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego dla dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym oraz dla powiązanych kwestii finansowych

(EBC/2004/8)

(2004/505/WE)

RADA ZARZĄDZAJĄCA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 30,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z następującym w dniu 1 maja 2004 r. przystąpieniem Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej oraz rozpoczęciem uczestnictwa krajowych banków centralnych tych państw w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC) wagi przypisane krajowym bankom centralnym Państw Członkowskich, które wprowadziły walutę euro (określanym poniżej jako „uczestniczące krajowe banki centralne”), w kluczu kapitałowym EBC (poniżej określane jako „wagi klucza kapitałowego” lub odpowiednio „klucz kapitałowy”) zostaną odpowiednio dostosowane, zgodnie z decyzją EBC/2004/5 z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotyczącą procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (1).

(2)

Zmiana ta skutkuje również koniecznością dostosowania wierzytelności przyznanych przez EBC na rzecz uczestniczących krajowych banków centralnych zgodnie z artykułem 30 ust. 3 Statutu, równoważnych wkładom uczestniczących krajowych banków centralnych na rzecz EBC w zakresie rezerw walutowych (określanych poniżej jako „wierzytelności”).

(3)

Te z uczestniczących krajowych banków centralnych, których wierzytelności zwiększają się w związku z rozszerzeniem klucza kapitałowego z dniem 1 maja 2004 r., powinny w związku z tym dokonać wyrównawczego przekazania środków na rzecz EBC, podczas gdy EBC powinien dokonać wyrównawczego przekazania środków na rzecz takich uczestniczących krajowych banków centralnych, których wierzytelności zmniejszają się w związku ze wskazanym rozszerzeniem.

(4)

Maksymalna kwot rezerw walutowych, które mogą zostać przekazane na rzecz EBC, będzie od dnia 1 maja 2004 r. wynosić 55 646 692 471,89 EUR.

(5)

Zgodnie z wyrażonymi w Statucie ogólnymi zasadami słuszności, równego traktowania oraz ochrony uzasadnionych oczekiwań te uczestniczące krajowe banki centralne, których stosunkowy udział w całkowitej wartości kapitałowej EBC wzrasta w wyniku wskazanych powyżej dostosowań, powinny również dokonać wyrównawczego przekazania środków na rzecz tych uczestniczących krajowych banków centralnych, których stosunkowy udział ulega zmniejszeniu.

(6)

W celu dostosowania wartości udziału każdego z uczestniczących krajowych banków centralnych w całkowitej wartości kapitałowej EBC odpowiednie wagi klucza kapitałowego przyporządkowane każdemu uczestniczącemu krajowemu bankowi centralnemu, do dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz od dnia 1 maja 2004 r., powinny zostać wyrażone jako procentowy udział w całkowitej wartości kapitałowej EBC subskrybowanej przez wszystkie uczestniczące krajowe banki centralne,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Dla celów niniejszej decyzji:

a)

„Całkowita wartość kapitałowa” oznacza sumę rezerw EBC, rezerw rewaluacyjnych oraz odpisów równoważnych rezerwom obliczonych przez EBC na dzień 30 kwietnia 2004 r., powiększoną bądź pomniejszoną, zależnie od okoliczności, o narastający zysk lub stratę netto EBC za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r., po uwzględnieniu nierozdysponowanego dochodu EBC z banknotów euro naliczonego za kwiecień 2004 r., jednakże z wyłączeniem dochodu EBC z do banknotów euro za pierwszy kwartał 2004 roku, który został już rozdysponowany pomiędzy krajowe banki centralne. Rezerwy EBC oraz odpisy równoważne rezerwom obejmują, bez naruszenia ogólnego znaczenia terminu „całkowita wartość kapitałowa”, ogólny fundusz rezerwowy oraz odpisy równoważne rezerwom, przeznaczone na pokrycie strat wynikających z aktualizacji wyceny w odniesieniu do kursów walutowych oraz cen rynkowych.

b)

„Data przekazania” oznacza dzień 19 maja 2004 r.

c)

„Dochód EBC z banknotów euro” ma takie samo znaczenie, jak „dochód EBC z banknotów euro w obiegu”, zdefiniowany w art. 1 lit. d) decyzji EBC/2002/9 z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie podziału wśród krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro znajdujących się w obiegu (2).

Artykuł 2

Uzupełnienie rezerw oraz odpisów EBC

1.   Jeżeli udział uczestniczącego krajowego banku centralnego w całkowitej wartości kapitałowej zwiększy się w związku ze wzrostem wagi klucza kapitałowego przypadającej na taki bank od dnia 1 maja 2004 r., taki krajowy bank centralny przekaże na rzecz EBC w dacie przekazania kwotę określoną zgodnie z ust. 3.

2.   Jeżeli udział uczestniczącego krajowego banku centralnego w całkowitej wartości kapitałowej zmaleje w związku z obniżeniem wagi klucza kapitałowego przypadającej na taki bank od dnia 1 maja 2004 r., taki krajowy bank centralny uzyska od EBC w dacie przekazania kwotę określoną zgodnie z ust. 3.

3.   EBC dokona, nie później niż w dniu 14 maja 2004 r., obliczenia i potwierdzenia każdemu z uczestniczących krajowych banków centralnych kwoty podlegającej przekazaniu przez taki krajowy bank centralny na rzecz EBC, o ile zastosowanie ma ust. 1, bądź też kwoty podlegającej przekazaniu przez EBC na rzecz takiego krajowego banku centralnego, o ile zastosowanie ma ust. 2. Z uwzględnieniem odpowiednich zaokrągleń, każda przekazywana lub otrzymywana kwota zostanie wyliczona jako iloczyn całkowitej wartości kapitałowej oraz wyrażonej w liczbach bezwzględnych różnicy pomiędzy wagą klucza kapitałowego każdego z uczestniczących krajowych banków centralnych obowiązującą w dniu 30 kwietnia 2004 r. oraz przysługującą takiemu bankowi wagą klucza kapitałowego obowiązującą od dnia 1 maja 2004 r., dzieląc wynik takiej operacji przez 100.

4.   Każda kwota opisana w ust. 3 będzie wymagalna w euro na dzień 1 maja 2004 r., jednakże zostanie faktycznie przekazana w dacie przekazania.

5.   W dacie przekazania uczestniczący krajowy bank centralny lub EBC, w przypadku gdy podlegać one będą obowiązkowi dokonania przekazania kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1 lub ust. 2, dokonają także, niezależnie od powyższego, przekazania odsetek naliczonych za okres od dnia 1 maja 2004 r. do daty przekazania, odpowiednio w odniesieniu do każdej z kwot należnych od takiego uczestniczącego krajowego banku centralnego lub od EBC. Podmioty przekazujące i otrzymujące odsetki będą tożsame z podmiotami przekazującymi i otrzymującymi kwoty, w stosunku do których odsetki zostały naliczone.

6.   Jeżeli całkowita wartość kapitałowa jest mniejsza niż zero, kwoty, które mają zostać przekazane lub otrzymane zgodnie z ust. 3 i ust. 5, podlegają rozliczeniu w sposób odwrotny od wskazanego w ust. 3 i ust. 5.

Artykuł 3

Dostosowanie wierzytelności równoważnych przekazanym rezerwom walutowym

1.   Wierzytelności uczestniczących krajowych banków centralnych zostaną dostosowane na dzień 1 maja 2004 r. zgodnie z ich odpowiednio dostosowanymi wagami klucza kapitałowego. Wartość wierzytelności uczestniczących krajowych banków centralnych od dnia 1 maja 2004 r. jest wskazana w trzeciej kolumnie tabeli zawartej w Załączniku do niniejszej decyzji.

2.   Wobec każdego uczestniczącego krajowego banku centralnego, na mocy postanowień niniejszego ustępu i bez konieczności spełniania dalszych wymogów formalnych lub wydawania dalszych aktów, przyjmuje się, że z dniem 1 maja 2004 r. dokonane zostanie przekazanie lub przyjęcie wyrażonej w liczbach bezwzględnych wartości wierzytelności (w euro), wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w Załączniku do niniejszej decyzji, przy czym znak „-” odnosi się do wierzytelności przekazanej przez krajowy bank centralny na rzecz EBC, a znak „+” do wierzytelności przekazanej przez EBC na rzecz krajowego banku centralnego.

3.   W dniu 3 maja 2004 r. każdy uczestniczący krajowy bank centralny przekaże albo otrzyma wyrażoną w liczbach bezwzględnych wartość kwoty (w euro) wskazanej obok nazwy takiego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w Załączniku do niniejszej decyzji, przy czym znak „+” odnosić się będzie do wierzytelności przekazanej przez krajowy bank centralny na rzecz EBC, a znak „-” do wierzytelności przekazanej przez EBC na rzecz krajowego banku centralnego.

4.   W dniu 3 maja 2004 r. EBC oraz uczestniczące krajowe banki centralne podlegające obowiązkowi przekazania odpowiednich kwot zgodnie z ust. 3 dokonają, niezależnie od powyższego, przekazania odsetek naliczonych za okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 3 maja 2004 r. w odniesieniu do odpowiednich kwot należnych od EBC lub odpowiednich krajowych banków centralnych. Podmioty przekazujące i otrzymujące powyższe odsetki będą tożsame z podmiotami przekazującymi i otrzymującymi kwoty, w stosunku do których odsetki zostały naliczone.

Artykuł 4

Powiązane kwestie finansowe

1.   W drodze odstąpienia od zasad określonych w trzecim akapicie art. 2 ust. 1 decyzji EBC/2001/16 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich od roku budżetowego 2002 (3) wewnętrzne dla Eurosystemu salda będących w obiegu banknotów euro zostaną wyliczone, w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 maja 2004 r., na podstawie rozszerzonego klucza kapitałowego mającego zastosowanie od dnia 1 maja 2004 r. odnoszącego się do całkowitych sald banknotów euro znajdujących się w obiegu w dniu 30 kwietnia 2004 r. Średnia stopa zwrotu, określona w art. 3 ust. 3 decyzji EBC/2001/16, zostanie wyliczona oddzielnie za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r. i za okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Za okres od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. kwoty wyrównawcze i zapisy księgowe dokonane w celu ich zbilansowania, określone w art. 4 ust. 3 decyzji EBC/2001/16 zostaną zapisane w księgach każdego z krajowych banków centralnych z datą waluty na dzień 1 maja 2004 r. W drodze odstąpienia od zasad określonych w trzecim zdaniu art. 5 ust. 1 decyzji EBC/2001/16 EBC powiadomi krajowe banki centralne o kwotach całkowitego dochodu pieniężnego w terminie czteromiesięcznym za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz w terminie dwumiesięcznym za okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.

2.   W odniesieniu do okresu od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r. zsumowany dochód pieniężny krajowych banków centralnych, wynagrodzenie należne z tytułu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych rezerwom walutowym przekazanym EBC i wynagrodzenie dotyczące wewnętrznych dla Eurosystemu sald będących w obiegu banknotów euro zostaną przydzielone i rozdysponowane zgodnie z wagami klucza kapitałowego, mającymi zastosowanie na dzień 30 kwietnia 2004 r. Dochód EBC z banknotów euro za pierwszy kwartał 2004 roku zostanie przydzielony zgodnie z wagami klucza kapitałowego mającymi zastosowanie na dzień 30 kwietnia 2004 r., natomiast dochód EBC z banknotów euro za drugi kwartał 2004 roku zostanie przydzielony zgodnie z wagami klucza kapitałowego mającymi zastosowanie na dzień 1 maja 2004 r.

3.   Zysk lub strata netto EBC, zależnie od okoliczności, za rok obrachunkowy 2004 zostanie przydzielona na podstawie wag klucza kapitałowego mających zastosowanie od dnia 1 maja 2004 r.

4.   Jeżeli z końcem roku 2004 EBC obliczy, że możliwe jest poniesienie straty za rok obrachunkowy 2004 lub jeżeli jest możliwe, że zysk netto będzie niższy niż suma dochodu z banknotów euro uzyskanego w trakcie tego roku przez EBC, EBC zatrzyma dochód EBC z banknotów euro za czwarty kwartał 2004 roku. W zależności od wielkości możliwej szacowanej straty EBC zażąda także zwrotu części lub całości śródrocznie rozdysponowanego dochodu EBC z banknotów euro zrealizowanego za trzeci, drugi i pierwszy kwartał 2004 roku, w powyższej kolejności, do momentu pokrycia całej straty. W przypadku gdy EBC poniesie stratę w roku obrachunkowym 2004, a dochód EBC z banknotów euro zrealizowany w trakcie roku obrachunkowego 2004 jest niewystarczający na pokrycie powyższej straty, EBC pokryje stratę:

a)

ze środków podjętych z ogólnego funduszu rezerw EBC;

b)

po podjęciu decyzji przez Radę Zarządzającą zgodnie z art. 33 Statutu, ze zsumowanego dochodu pieniężnego krajowych banków centralnych za okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.;

c)

po podjęciu decyzji przez Radę Zarządzającą zgodnie z art. 33 Statutu, ze zsumowanego dochodu pieniężnego krajowych banków centralnych za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r.

5.   Jeżeli jakakolwiek część rozdysponowanego dochodu EBC z tytułu banknotów euro za pierwszy kwartał 2004 roku będzie musiała zostać zwrócona zgodnie z ust. 4 i jeżeli zsumowany dochód pieniężny krajowych banków centralnych za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r. będzie musiał być zwrócony do EBC, dokonane zostaną dodatkowe płatności wyrównawcze oprócz płatności wskazanych w art. 2 oraz art. 3. Każdy uczestniczący krajowy bank centralny, którego waga klucza kapitałowego wzrośnie z dniem 1 maja 2004 r. dokona takiej płatności na rzecz EBC, a EBC dokona takiej płatności na rzecz każdego uczestniczącego krajowego banku centralnego, którego waga klucza kapitałowego zmniejszy się z dniem 1 maja 2004 r. Kwotę płatności wyrównawczych oblicza się w następujący sposób. Całkowity podlegający zwrotowi dochód EBC z tytułu banknotów euro za pierwszy kwartał 2004 roku mnoży się przez bezwzględną różnicę pomiędzy wagą klucza kapitałowego uczestniczącego krajowego banku centralnego na dzień 30 kwietnia 2004 r. oraz jego wagą klucza kapitałowego na dzień 31 grudnia 2004 r., dzieląc wynik takiej operacji przez 100. Całkowity transferowany zwrotnie dochód pieniężny za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. dnia 30 kwietnia 2004 r. mnoży się przez wyrażoną w liczbach bezwzględnych różnicę pomiędzy wagą klucza kapitałowego uczestniczącego krajowego banku centralnego na dzień 30 kwietnia 2004 r. oraz jego wagą klucza kapitałowego na dzień 31 grudnia 2004 r., dzieląc wynik takiej operacji przez 100. Odsetki od płatności wyrównawczych odnoszących się do zsumowanego dochodu pieniężnego krajowych banków centralnych zostaną naliczone od dnia 1 stycznia 2005 r. do daty dokonania tych płatności.

6.   Dodatkowe płatności wyrównawcze odnoszące się do dochodu EBC z tytułu banknotów euro, określone w ust. 5, zostaną uiszczone w dniu 4 stycznia 2005 r. Dodatkowe płatności wyrównawcze odnoszące się do zsumowanego dochodu pieniężnego krajowych banków centralnych określone w ust. 5, jak również odsetki naliczone na ich podstawie, zostaną uiszczone drugiego dnia roboczego po drugim posiedzeniu Rady Zarządzającej odbywającym się w marcu 2005 r.

Artykuł 5

Postanowienia ogólne

1.   Wszystkie odsetki naliczane zgodnie z art. 2 ust. 5, art. 3 ust. 4 oraz art. 4 ust. 5 obliczone zostaną w stosunku dziennym, przy założeniu 360-dniowej metody kalkulacji, w oparciu o stopę procentową odpowiadającą stopie referencyjnej równej stopie marginalnej, przy której ESBC przeprowadził ostatnią główną operację refinansującą.

2.   Każde przekazanie środków dokonane zgodnie z art. 2 ust. 1, 2 i 5, art. 3 ust. 3 i 4 oraz art. 4 ust. 5 i 6 zostanie osobno dokonane za pomocą Transeuropejskiego Zautomatyzowanego Błyskawicznego Systemu Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym (TARGET).

3.   EBC oraz uczestniczące krajowego banki centralne podlegające obowiązkowi przekazania odpowiednich kwot zgodnie z art. 2 niniejszej decyzji wydadzą, przy zastosowaniu odpowiednich procedur, wszelkie instrukcje niezbędne dla prawidłowego i terminowego przekazania odpowiednich środków.

Artykuł 6

Postanowienia końcowe

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2004 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 22 kwietnia 2004 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  Patrz: str. 5 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2)  Dz.U. L 323 z 28.11.2002, str. 49.

(3)  Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 55. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją EBC/2003/22 (Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 39).


Top