EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0007

Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca decyzję 2001/527/WE ustanawiającą Komitet Europejskich Organów Nadzoru Papierów WartościowychTekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 3, 7.1.2004, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 11 - 11
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 11 - 11
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 11 - 11
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 11 - 11
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 11 - 11
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 11 - 11
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 11 - 11
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 11 - 11
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 11 - 11
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 007 P. 53 - 53
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 007 P. 53 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 29/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/7(1)/oj

32004D0007Dziennik Urzędowy L 003 , 07/01/2004 P. 0032 - 0032


Decyzja Komisji

z dnia 5 listopada 2003 r.

zmieniająca decyzję 2001/527/WE ustanawiającą Komitet Europejskich Organów Nadzoru Papierów Wartościowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/7/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W czerwcu 2001 r. Komisja przyjęła decyzję 2001/527/WE [1] oraz 2001/528/WE [2] ustanawiającą odpowiednio Komitet Europejskich Organów Nadzoru Papierów Wartościowych i Europejski Komitet Papierów Wartościowych.

(2) W rezolucji z dnia 5 lutego 2002 r. oraz 21 listopada 2002 r. Parlament Europejski zatwierdził czterostopniowe ramy regulacyjne zalecane w raporcie końcowym Komitetu Mędrców w rozporządzeniu w sprawie europejskich papierów wartościowych i wezwał do poszerzenia niektórych aspektów tego podejścia na sektory bankowości i ubezpieczeń, pod warunkiem że Rada zobowiąże się zdecydowanie do reform celem zagwarantowania odpowiedniej równowagi.

(3) Dyrektywa Rady 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) [3], ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/108/WE [4], ustanowiła Komitet Kontaktowy UCITS mający na celu ułatwienie zharmonizowanego wdrażania niniejszej dyrektywy poprzez regularne konsultacje wszelkich problemów wynikających z jej stosowania i w związku z którymi sensowna wydaje się wymiana poglądów, a także mający ułatwić konsultacje między Państwami Członkowskimi i w razie konieczności wspomóc Komisję przy zmianach tejże dyrektywy.

(4) Dnia 3 grudnia 2002 r. Rada zwróciła się do Komisji z prośbą o podjęcie kroków w celu przekazania tych zadań i upoważnień ustanowionym już w dziedzinie papierów wartościowych strukturom.

(5) Komisja przedstawiła propozycję dyrektywy zmieniającej między innymi dyrektywę 85/611/EWG, mającej na celu usunięcie zadań nałożonych na Komitet Kontaktowy UCITS w art. 53 tejże dyrektywy i przekazanie zadań wymienionych w art. 53 lit. a) na rzecz Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych, ustanowionego decyzją 2001/528/WE.

(6) Zmiana ta wymaga odpowiedniej i równoległej zmiany kompetencji Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Papierów Wartościowych, zgodnie z art. 2 decyzji 2001/527/WE,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W decyzji 2001/527/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Zadaniem tego Komitetu jest doradzanie Komisji na jej wniosek, w ustalonym według Komisji okresie w zależności od pilności sprawy, lub z własnej inicjatywy, w szczególności w celu przygotowania przepisów wykonawczych w zakresie papierów wartościowych łącznie z przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)."

:

2) artykuł 3 ustęp pierwszy zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W skład Komitetu wchodzą wysocy rangą przedstawiciele władz publicznych właściwych w zakresie papierów wartościowych, łącznie z UCITS.".

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie tego samego dnia z jakąkolwiek dyrektywą zmieniającą zadania Komitetu Kontaktowego UCITS i przekazującą je na rzecz Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 listopada 2003 r.

W imieniu Komisji

Frederik Bolkestein

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 191 z 13.7.2001, str. 43.

[2] Dz.U. L 191 z 13.7.2001, str. 45.

[3] Dz.U. L 375 z 31.12.1985, str. 3.

[4] Dz.U. L 41 z 13.2.2002, str. 35.

--------------------------------------------------

Top