EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2323

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2323/2003 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające stawki pomocy w sektorze nasion na rok gospodarczy 2004/2005

OJ L 345, 31.12.2003, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2323/oj

32003R2323Dziennik Urzędowy L 345 , 31/12/2003 P. 0021 - 0023


Rozporządzenie Rady (WE) nr 2323/2003

z dnia 17 grudnia 2003 r.

ustanawiające stawki pomocy w sektorze nasion na rok gospodarczy 2004/2005

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomicznego- Społecznego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2358/71 z 26 października 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion [3] został zniesiony z mocą od roku gospodarczego 2005/06 przez rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników [4]. Odpowiednio, w drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 jakakolwiek pomoc produkcyjna w odniesieniu do nasion powinna być ustalana wyłącznie na rok gospodarczy 2004/05.

(2) Ponieważ sytuacja na rynku Unii Europejskiej i jej prawdopodobny rozwój nie są w stanie zapewnić producentom słusznego dochodu, pomoc produkcyjna powinna być gwarantowana na omawiany rok gospodarczy.

(3) art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 wymaga, by stawki pomocy odzwierciedlały z jednej strony potrzebę zapewnienia równowagi między wielkością produkcji wymaganej przez Wspólnotę a ilością, która może znaleźć zbyt, i z drugiej strony ceny tych produktów na rynkach państw trzecich;

(4) Stosowanie tych kryteriów skutkuje ustaleniem stawek pomocy w roku gospodarczym 2004/05 przedstawionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 stawki pomocy w sektorze nasion na rok gospodarczy 2004/2005 są określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 2003 r.

W imieniu Komisji

G. Alemanno

Przewodniczący

[1] Opinia z dnia 16 grudnia 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[2] Opinia z dnia 1 grudnia 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. L 246 z 5.11.1971, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 154/2002 (Dz.U. L 25 z 29. 1.2002, str. 18).

[4] Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Rok gospodarczy 2004/2005

Stawki pomocy stosowane we Wspólnocie

(EUR/100 kg) |

Kod CN | Opis | Stawka pomocy |

1.ZBOŻA

10019010 | Triticum spelta L | 14,37 |

10061010 | Oryza sativa L. | |

| —Ryż długoziarnisty, przy czym długość ziarna przekracza 6,0 milimetrów i których stosunek długości do szerokości jest mniejszy niż 3 | 17,27 |

| —Inne odmiany ziarna, których długość przekracza, nie przekracza lub jest równa 6,0 milimetrów i których stosunek długości do szerokości jest mniejszy niż 3 | 14,85 |

2.OLEISTE I WŁÓKNISTE

ex12040010 | Linum usitatissimum L. (len zwyczajny) | 28,38 |

ex12040010 | Linum usitatissimum L. (siemię lniane) | 22,46 |

ex12079910 | Cannabis sativa L. (odmiany o zawartości THC nie przekraczającej 0,2 %) | 20,53 |

3.TRAWY

ex12092910 | Agrostis canina L. | 75,95 |

ex12092910 | Agrostis gigantea Roth. | 75,95 |

ex12092910 | Agrostis stolonifera L. | 75,95 |

ex12092910 | Agrostis capillaris L. | 75,95 |

ex12092980 | Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. i K.B. Presl. | 67,14 |

ex12092910 | Dactylis glomerata L. | 52,77 |

ex12092380 | Festuca arundinacea Schreb. | 58,93 |

ex12092380 | Festuca ovina L. | 43,59 |

12092311 | Festuca pratensis Huds. | 43,59 |

12092315 | Festuca rubra L. | 36,83 |

ex12092980 | Festulolium | 32,36 |

12092510 | Lolium multiflorum Lam. | 21,13 |

12092590 | Lolium perenne L. | 30,99 |

ex12092980 | Lolium × boucheanum Kunth | 21,13 |

ex12092980 | Phleum Bertolinii (DC) | 50,96 |

12092600 | Phleum pratense L. | 83,56 |

ex12092980 | Poa nemoralis L. | 38,88 |

12092400 | Poa pratensis L. | 38,52 |

ex12092910 | Poa palustris i Poa trivialis L. | 38,88 |

4.MOTYLKOWATE

ex12092980 | Hedysarum coronarium L. | 36,47 |

ex12092980 | Medicago lupulina L. | 31,88 |

ex12092100 | Medicago sativa L. (ekotypy) | 22,10 |

ex12092100 | Medicago sativa L. (odmiany) | 36,59 |

ex12092980 | Onobrichis viciifolia Scop. | 20,04 |

ex07131010 | Pisum sativum L. (partim) (groch zwyczajny) | 0 |

ex12092280 | Trifolium alexandrinum L. | 45,76 |

ex12092280 | Trifolium hybridum L. | 45,89 |

ex12092280 | Trifolium incarnatum L. | 45,76 |

12092210 | Trifolium pratense L. | 53,49 |

ex12092280 | Trifolium repens L. | 75,11 |

ex12092280 | Trifolium repens L. var. Giganteum | 70,76 |

ex12092280 | Trifolium resupinatum L. | 45,76 |

ex07135010 | Vicia faba L. (partim) (bób) | 0 |

ex12092910 | Vicia sativa L. | 30,67 |

ex12092910 | Vicia villosa Roth. | 24,03 |

--------------------------------------------------

Top