EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2273

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowychTekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 336, 23.12.2003, p. 33–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 237 - 242
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 237 - 242
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 11 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2016; Uchylony przez 32014R0596 . Latest consolidated version: 23/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2273/oj

32003R2273Dziennik Urzędowy L 336 , 23/12/2003 P. 0033 - 0038


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003

z dnia 22 grudnia 2003 r.

wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) [1], w szczególności jej art. 8,

po konsultacji Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Papierów Wartościowych (CESR) [2] w zakresie porad technicznych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 8 dyrektywy 2003/6/WE stanowi, że zakazy przewidziane w tej dyrektywie nie mają zastosowania do obrotu akcjami własnymi w programach odkupu lub do stabilizacji instrumentów finansowych, pod warunkiem że taki obrót dokonywany jest zgodnie ze środkami wykonawczymi przyjętymi w tym celu.

(2) Czynności obrotu akcjami własnymi w programach odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, które nie korzystałyby ze zwolnień z zakazów określonych w dyrektywie 2003/6/WE, jak przewidziano w jej art. 8, nie powinny jako takie być uważane za stanowiące nadużycie na rynku.

(3) Z drugiej strony, zwolnienia stworzone przez niniejsze rozporządzenie obejmują jedynie zachowania bezpośrednio związane z celem czynności odkupu i stabilizacji; zachowania, które nie są bezpośrednio związane z celem czynności odkupu i stabilizacji, są zatem uważane za każdą inną czynność objętą dyrektywą 2003/6/WE i mogą być przedmiotem środków lub sankcji administracyjnych, jeżeli właściwy organ stanowi, że dana czynność stanowi nadużycie na rynku.

(4) W odniesieniu do obrotu akcjami własnymi w programach odkupu zasady przewidziane w niniejszym rozporządzeniu pozostają bez uszczerbku dla stosowania dyrektywy Rady 77/91/EWG w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału [3].

(5) Dozwolone czynności odkupu w celu korzystania ze zwolnień z zakazów określonych w dyrektywie 2003/6/WE obejmują emitentów szukających możliwości obniżenia kapitału w celu spełnienia zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych mogących być przedmiotem zamiany na instrumenty kapitałowe oraz w celu spełnienia zobowiązań wynikających z przydzielenia akcji pracownikom.

(6) Przejrzystość jest niezbędnym warunkiem dla zapobiegania nadużyciom na rynku; w tym celu Państwa Członkowskie mogą urzędowo wskazać mechanizmy, które mają być wykorzystywane do podania do publicznej wiadomości informacji, które muszą być podane do publicznej wiadomości w myśl niniejszego rozporządzenia.

(7) Emitenci przyjmujący programy "odkupu" powiadamiają właściwy organ oraz, w miarę potrzeby, opinię publiczną.

(8) Obrót akcjami własnymi w programach "odkupu" może być prowadzony poprzez finansowe instrumenty pochodne.

(9) W celu zapobieżenia nadużyciom na rynku dzienna wielkość obrotu akcjami własnymi w programach "odkupu" jest ograniczona; jednakże niezbędna jest pewna elastyczność w celu sprostania określonym warunkom rynkowym, takim jak niski poziom transakcji.

(10) Należy zwrócić szczególną uwagę na sprzedaż własnych akcji podczas programu "odkupu", na ewentualne istnienie zamkniętych okresów u emitentów, podczas których transakcje są zabronione, oraz na fakt, że emitent może mieć uzasadnione powody opóźnienia podania informacji wewnętrznych do publicznej wiadomości.

(11) Transakcje stabilizacyjne powodują głównie zapewnienie wsparcia dla ceny oferty sprzedaży właściwych papierów wartościowych podczas ograniczonego okresu czasu, jeżeli znajdą się pod presją na sprzedaż, zmniejszając presję sprzedaży wytworzoną przez inwestorów krótkoterminowych i utrzymując porządek na rynku właściwych papierów wartościowych; leży to w interesie tych inwestorów, którzy objęli lub nabyli te właściwe papiery wartościowe w kontekście znacznej dystrybucji, a także w interesie emitentów; w ten sposób stabilizacja może przyczynić się do większej pewności inwestorów i emitentów na rynkach finansowych.

(12) Działanie stabilizacyjne może być prowadzone na rynku regulowanym bądź poza tym rynkiem przy wykorzystaniu instrumentów finansowych innych niż instrumenty obecnie lub w przyszłości dopuszczone dla rynku regulowanego, które mogą mieć wpływ na cenę instrumentów dopuszczonych obecnie lub w przyszłości do obrotu na rynku regulowanym.

(13) Właściwe papiery wartościowe obejmują instrumenty finansowe, które stają się zamienne po okresie początkowym, ponieważ są w zasadzie takie same, chociaż posiadają różną dywidendę początkową lub inne prawa do wypłaty odsetek.

(14) W odniesieniu do stabilizacji transakcje zblokowane nie są uznawane za znaczną dystrybucję właściwych papierów wartościowych, ponieważ są transakcjami ściśle prywatnymi.

(15) Jeżeli Państwa Członkowskie zezwolą, w kontekście początkowej oferty publicznej, na obrót przed rozpoczęciem oficjalnego obrotu na rynku regulowanym, to zezwolenie obejmuje "transakcje papierami od momentu ich emisji".

(16) Integralność rynku wymaga odpowiedniego podania działalności stabilizacyjnej do publicznej wiadomości przez emitentów lub podmioty podejmujące stabilizację, działające lub nie w imieniu tych emitentów; metody wykorzystywane do odpowiedniego podania do publicznej wiadomości takich informacji powinny być skuteczne i mogą uwzględniać praktyki rynkowe zatwierdzone przez właściwe władze.

(17) Powinna istnieć odpowiednia koordynacja na miejscu pomiędzy wszystkimi przedsiębiorstwami inwestycyjnymi i instytucjami kredytowymi prowadzącymi stabilizację; podczas stabilizacji jedno przedsiębiorstwo inwestycyjne lub instytucja kredytowa działa jako centralny punkt informacyjny dla każdej interwencji regulacyjnej podejmowanej przez właściwy organ w każdym zainteresowanym Państwie Członkowskim.

(18) W celu uniknięcia dezorientacji uczestników rynku działalność stabilizacyjna powinna być wykonywana z uwzględnieniem warunków rynkowych i ceny oferowanej odpowiedniego zabezpieczenia, a ponadto transakcje w celu likwidacji pozycji ustanowionych w wyniku działalności stabilizacyjnej powinny zostać podjęte w celu zminimalizowania wpływu rynkowego, biorąc pod uwagę przeważające warunki rynkowe.

(19) Ułatwienia zakupu ponad liczbę objętą ofertą oraz "opcje typu greenshoe" są ściśle związane ze stabilizacją poprzez zapewnienie środków i zabezpieczenia dla działalności stabilizacyjnej.

(20) Należy zwrócić szczególną uwagę na korzystanie z ułatwienia zakupu ponad liczbę objętą ofertą przez przedsiębiorstwo inwestycyjne lub instytucję kredytową w celu stabilizacji, w przypadku gdy powoduje pozycję nieobjętą "opcją typu greenshoe".

(21) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia warunki, które mają być spełnione przez pogramy odkupu i stabilizację instrumentów finansowych w celu skorzystania ze zwolnienia, przewidzianego w art. 8 dyrektywy 2003/6/WE.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie następujące określenia, obok określeń ustanowionych w dyrektywie 2003/6/WE:

1) "przedsiębiorstwo inwestycyjne" oznacza każdą osobę prawną określoną w art. 1 ust. 2 dyrektywy 93/22/EWG [4];

2) "instytucja kredytowa" oznacza osobę prawną określoną w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [5];

3) "programy odkupu" oznaczają obrót akcjami własnymi zgodnie z art. 19–24 dyrektywy Rady 77/91/EWG;

4) "program harmonogramowego odkupu" oznacza taki program odkupu, w którym daty i ilość papierów wartościowych podlegających obrotowi podczas programu są wyznaczone w czasie podania programu odkupu do publicznej wiadomości;

5) "odpowiednie podanie do publicznej wiadomości" oznacza podanie do publicznej wiadomości zgodnie z procedurą określoną w art. 102 ust. 1 i art. 103 dyrektywy 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [6];

6) "właściwe papiery wartościowe" oznaczają zbywalne papiery wartościowe określone w dyrektywie 93/22/EWG, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w odniesieniu do których wystosowano wniosek o dopuszczenie do obrotu na takim rynku oraz które są przedmiotem znacznej dystrybucji;

7) "stabilizacja" oznacza jakiekolwiek nabycie lub ofertę nabycia właściwych papierów wartościowych lub jakąkolwiek transakcję instrumentami powiązanymi równoważnymi do nich przez przedsiębiorstwa inwestycyjne lub instytucje kredytowe, która podejmowana jest w kontekście znacznej dystrybucji takich właściwych papierów wartościowych wyłącznie w celu wsparcia ceny rynkowej tych właściwych papierów wartościowych przez wcześniej ustalony okres czasu, ze względu na presję na sprzedaż tych papierów wartościowych;

8) "instrumenty powiązane" oznaczają następujące instrumenty finansowe (włącznie z tymi, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w odniesieniu do których nie wystosowano wniosku o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, o ile odpowiednie właściwe organy zgodziły się na standardy przejrzystości dla transakcji tymi instrumentami finansowymi):

a) kontrakty lub prawa do subskrybcji, nabycia lub zbycia właściwych papierów wartościowych;

b) pochodne instrumenty finansowe odnoszące się do właściwych papierów wartościowych;

c) w przypadku gdy właściwe papiery wartościowe są wymienialne lub mogą być przedmiotem zamiany na instrumenty dłużne, papiery wartościowe, na które takie wymienialne lub mogące być przedmiotem zamiany instrumenty dłużne mogą być wymienione lub zamienione;

d) instrumenty, które są wyemitowane lub poręczone przez emitenta lub poręczyciela właściwych papierów wartościowych i których cena rynkowa prawdopodobnie będzie miała znaczny wpływ na cenę właściwych papierów wartościowych i na odwrót;

e) w przypadku gdy właściwe papiery wartościowe są papierami wartościowymi równoważnymi akcjom, akcje reprezentowane przez te papiery wartościowe (oraz jakiekolwiek inne papiery wartościowe równoważne tym akcjom);

9) "znaczna dystrybucja" oznacza ofertę początkową lub wtórną właściwych papierów wartościowych, publicznie ogłoszoną i różniącą się od zwykłego obrotu zarówno wartością oferowanych papierów wartościowych, jak i stosowanymi metodami sprzedaży;

10) "oferent" oznacza poprzedniego posiadacza właściwych papierów wartościowych lub podmiot emitujący właściwe papiery wartościowe;

11) "przydział" oznacza proces lub procesy, przez które wyznaczana jest ilość właściwych papierów wartościowych, które mają otrzymać inwestorzy, którzy uprzednio dokonali subskrybcji na nie lub wnioskowali o nie;

12) "stabilizacja pomocnicza" oznacza wykorzystanie ułatwienia zakupu ponad liczbę objętą ofertą lub opcji typu greenshoe przez przedsiębiorstwa inwestycyjne lub instytucje kredytowe w kontekście znacznej dystrybucji właściwych papierów wartościowych, wyłącznie dla ułatwienia działalności stabilizacyjnej;

13) "ułatwienie zakupu ponad liczbę objętą ofertą" oznacza klauzulę w umowie gwarantującej emisję lub w wiodącej umowie menadżerskiej, która zezwala na zatwierdzenie subskrypcji lub ofert nabycia większej ilości właściwych papierów wartościowych niż oferowane początkowo;

14) "opcja typu greenshoe" oznacza opcję przyznaną przez oferenta na rzecz przedsiębiorstw(-a) inwestycyjnych(-ego) lub instytucji kredytowych(-ej) zaangażowanych w ofertę w celu objęcia zakupów ponad liczbę objętą ofertą, na warunkach, na których takie przedsiębiorstwa(-o) lub instytucje(-a) mogą nabyć pewną ilość właściwych papierów wartościowych po cenie oferowanej przez pewien okres czasu po ofercie właściwych papierów wartościowych.

ROZDZIAŁ II

PROGRAMY ODKUPU

Artykuł 3

Cele programów odkupu

W celu skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 8 dyrektywy 2003/6/WE program odkupu musi być zgodny z przepisami art. 4, 5 i 6 niniejszego rozporządzenia oraz wyłącznym celem tego programu odkupu musi być obniżenie kapitału emitenta (wartościowo lub w odniesieniu do liczby akcji) lub wypełnienie zobowiązań wynikających z:

a) dłużnych instrumentów finansowych mogących być przedmiotem zamiany na instrumenty kapitałowe;

b) pracowniczych programów opcji na akcje lub innych przydziałów akcji pracownikom emitenta lub spółki stowarzyszonej.

Artykuł 4

Warunki programów odkupu i podawania do publicznej wiadomości

1. Program odkupu musi być zgodny z warunkami określonymi w art. 19 ust. 1 dyrektywy 77/91/EWG.

2. Przed rozpoczęciem obrotu pełne informacje szczegółowe dotyczące programu zatwierdzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 dyrektywy 77/91/EWG muszą być odpowiednio podane do publicznej wiadomości w Państwach Członkowskich, w których emitent wystąpił z wnioskiem o dopuszczenie swoich akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Te informacje szczegółowe muszą obejmować cel programu określony w art. 3, maksymalne wynagrodzenie, maksymalną liczbę akcji, które mają być nabyte oraz okres, na który udzielono zezwolenia na program.

Późniejsze zmiany programu muszą podlegać odpowiedniemu podaniu do publicznej wiadomości w Państwach Członkowskich.

3. Emitent musi dysponować mechanizmami zapewniającymi wypełnienie zobowiązań dotyczących sprawozdania o obrocie właściwym organom rynku regulowanego, na którym akcje zostały dopuszczone do obrotu. Mechanizmy te muszą ewidencjonować każdą transakcję związaną z programami odkupu, włącznie z informacjami określonymi w art. 20 ust. 1 dyrektywy 93/22/EWG.

4. Emitent musi podać do publicznej wiadomości informacje szczegółowe na temat transakcji, określone w ust. 3, najpóźniej na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu wykonania takich transakcji.

Artykuł 5

Warunki obrotu

1. W odniesieniu do ceny emitentowi nie wolno podczas wykonywania transakcji w ramach programu odkupu nabywać akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup.

Jeżeli miejsce obrotu nie jest rynkiem regulowanym, cena ostatniego niezależnego obrotu lub najwyższa bieżąca niezależna oferta wzięta do odniesienia jest ceną rynku regulowanego Państwa Członkowskiego, w którym dokonano zakupu.

W przypadku gdy emitent dokonuje nabycia własnych akcji poprzez finansowe instrumenty pochodne, cena wykonania tych finansowych instrumentów pochodnych nie będzie wyższa niż cena ostatniego niezależnego obrotu oraz najwyższa bieżąca niezależna oferta.

2. W odniesieniu do wielkości emitentowi nie wolno nabywać więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości akcji jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup.

Średnia dzienna wielkość musi być oparta na obrocie średniej dziennej wielkości w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania tego programu do publicznej wiadomości i ustalona na tej podstawie dla okresu, dla którego wydano zezwolenie na program.

W przypadku gdy program nie odnosi się do tej wielkości, średnia dzienna wielkość musi być oparta na obrocie średniej dziennej wielkości w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu.

3. Do celów ust. 2 w przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na właściwych rynkach emitent może przekroczyć granicę 25 %, o ile zachowane są następujące warunki:

a) emitent powiadomi z wyprzedzeniem właściwy organ właściwego rynku o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25 %;

b) emitent poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25 %;

c) emitent nie przekroczy 50 % średniej dziennej wielkości.

Artykuł 6

Ograniczenia

1. W celu skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 8 dyrektywy 2003/6/WE emitentowi nie wolno podczas uczestnictwa w programie odkupu angażować się w następujące transakcje:

a) sprzedaż własnych akcji w czasie trwania programu;

b) obrót w ciągu okresu, który – w myśl prawa Państwa Członkowskiego, w którym ma miejsce obrót – jest okresem zamkniętym;

c) obrót, w którego przypadku emitent podjął decyzję o opóźnieniu podania informacji wewnętrznych do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 2003/6/WE.

2. Ustęp 1 lit. a) nie ma zastosowania, jeżeli emitent jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym lub instytucją kredytową oraz ustanowił skuteczne bariery informacyjne (chiński mur) z zastrzeżeniem nadzoru przez właściwy organ, pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za obsługę informacji wewnętrznych odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do emitenta oraz podmiotami odpowiedzialnymi za wszelkie decyzje dotyczące obrotu akcjami własnymi (włącznie z obrotem akcjami własnymi w imieniu klientów), w przypadku dokonywania obrotu akcjami własnymi na podstawie takiej decyzji.

Ustęp 1 lit. b) i c) nie ma zastosowania, jeżeli emitent jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym lub instytucją kredytową oraz ustanowił skuteczne bariery informacyjne (chiński mur), z zastrzeżeniem nadzoru przez właściwy organ pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za obsługę informacji wewnętrznych odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do emitenta (włącznie z decyzjami odnoszącymi się do obrotu w ramach programu odkupu) oraz podmiotami odpowiedzialnymi za obrót akcjami własnymi w imieniu klientów, w przypadku dokonywania obrotu akcjami w imieniu tych klientów.

3. Ustęp 1 nie ma zastosowania, gdy:

a) emitent dysponuje programem harmonogramowego odkupu; lub

b) program odkupu jest prowadzony i zarządzany przez przedsiębiorstwo inwestycyjne lub instytucję kredytową, które podejmują swoje decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do akcji remitenta, niezależnie od, i bez wpływu, emitenta w zakresie określenia ram czasowych zakupów.

ROZDZIAŁ III

STABILIZACJA INSTRUMENTU FINANSOWEGO

Artykuł 7

Warunki stabilizacji

W celu skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 8 dyrektywy 2003/6/WE stabilizacja instrumentu finansowego musi być przeprowadzona zgodnie z przepisami zawartymi w art. 8, 9 i 10 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Warunki stabilizacji odnoszące się do czasu

1. Stabilizacja przeprowadzana jest jedynie w ograniczonym horyzoncie czasu.

2. W odniesieniu do akcji i innych papierów wartościowych równoważnych akcjom okres czasu określony w ust. 1 biegnie w przypadku publicznego ogłoszenia oferty początkowej, od dnia rozpoczęcia obrotu właściwymi papierami wartościowymi na rynku regulowanym i kończy się najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych.

W przypadku gdy publiczne ogłoszenie oferty początkowej ma miejsce w Państwie Członkowskim, które dopuszcza obrót przed rozpoczęciem obrotu na rynku regulowanym, okres czasu określony w ust. 1 biegnie od dnia odpowiedniego podania do publicznej wiadomości ceny końcowej właściwych papierów wartościowych i kończy się najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych, o ile taki obrót jest prowadzony zgodnie z zasadami, jeśli są określone, rynku regulowanego, na którym właściwe papiery wartościowe są lub mają być dopuszczone do obrotu, włącznie ze wszelkimi zasadami dotyczącymi podawania do publicznej wiadomości oraz sprawozdaniem z obrotu.

3. W odniesieniu do akcji i innych papierów wartościowych równoważnych akcjom okres czasu określony w ust. 1 biegnie, w przypadku oferty wtórnej, od dnia odpowiedniego podania do publicznej wiadomości ceny końcowej właściwych papierów wartościowych, i kończy się najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty przydziału.

4. W odniesieniu do obligacji i innych postaci długu zabezpieczonego na papierach wartościowych (niewymienialnych ani niezamiennych na akcje lub inne papiery wartościowe równoważne akcjom) okres czasu określony w ust. 1 biegnie od dnia odpowiedniego podania do publicznej wiadomości warunków oferty dotyczącej właściwych papierów wartościowych (czyli włącznie z rozpiętością cenową do punktu wzorcowego, jeśli występuje, od momentu wyznaczenia) i kończy się albo najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez emitenta instrumentów wpływów z emisji albo najpóźniej w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty przydziału właściwych papierów wartościowych, w zależności od tego, który z tych dwóch terminów jest wcześniejszy.

5. W odniesieniu do długu zabezpieczonego na papierach wartościowych niewymienialnych ani niezamiennych na akcje lub inne papiery wartościowe równoważne akcjom, okres czasu określony w ust. 1 biegnie od dnia odpowiedniego podania do publicznej wiadomości końcowych warunków oferty dotyczącej właściwych papierów wartościowych i kończy się albo najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez emitenta instrumentów wpływów z emisji, albo najpóźniej w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty przydziału właściwych papierów wartościowych, w zależności od tego, który z tych dwóch terminów jest wcześniejszy.

Artykuł 9

Warunki podawania do publicznej wiadomości i sprawozdawania odnoszące się do stabilizacji

1. Następujące informacje wymagają odpowiedniego podania do publicznej wiadomości przez emitentów, oferentów lub podmioty podejmujące działalność stabilizacyjną, działające lub nie, w imieniu tych osób, przed rozpoczęciem okresu ofertowego dotyczącego właściwych papierów wartościowych:

a) możliwość podjęcia stabilizacji, że jej podjęcie nie jest pewne oraz możliwość jej zakończenia w dowolnym czasie;

b) fakt, że transakcje stabilizacyjne mają na celu wsparcie ceny rynkowej właściwych papierów wartościowych;

c) rozpoczęcie i zakończenie okresu, w którym może nastąpić stabilizacja;

d) tożsamość menedżera ds. stabilizacji, o ile nie jest ona znana w momencie publikacji; w takim przypadku musi zostać podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności stabilizacyjnej;

e) istnienie i maksymalna wielkość ułatwienia zakupu ponad liczbę objętą ofertą lub opcji typu greenshoe, okres wykonywania opcji typu greenshoe oraz wszelkie warunki korzystania z ułatwienia zakupu ponad liczbę objętą ofertą lub wykonywania opcji typu greenshoe.

Stosowanie przepisów zawartych w niniejszym akapicie jest zawieszone dla ofert objętych zakresem stosowania środków wykonujących dyrektywę 2004/…/WE (dyrektywa dotycząca prospektu emisyjnego) od dnia stosowania tych środków.

2. Bez uszczerbku dla przepisów zawartych w art. 12 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/6/WE informacje szczegółowe dotyczące wszystkich transakcji stabilizacyjnych muszą być notyfikowane przez emitentów, oferentów lub podmioty podejmujące działalność stabilizacyjną, działające lub nie w imieniu tych osób, właściwemu organowi odpowiedniego rynku najpóźniej na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej po dniu wykonania tych transakcji.

3. W ciągu tygodnia od zakończenia okresu stabilizacji następujące informacje muszą zostać odpowiednio podane do publicznej wiadomości przez emitentów, oferentów lub podmioty podejmujące działalność stabilizacyjną, działające lub nie w imieniu tych osób:

a) fakt podjęcia lub niepodjęcia stabilizacji;

b) data rozpoczęcia stabilizacji;

c) data ostatniego pojawienia się stabilizacji;

d) przedział cenowy, w którego ramach prowadzona była stabilizacja, dla każdej z dat prowadzenia transakcji stabilizacyjnych.

4. Emitenci, oferenci lub podmioty podejmujące stabilizację, działające lub nie w imieniu tych osób muszą ewidencjonować każde polecenia stabilizacji lub transakcję stabilizacyjną oraz rejestrować przynajmniej te informacje, które są określone w art. 12 ust. 1 dyrektywy 93/22/EWG, rozszerzone na instrumenty finansowe inne niż te już dopuszczone lub te, które dopiero będą dopuszczone do rynku regulowanego.

5. W przypadku gdy kilka przedsiębiorstw inwestycyjnych lub instytucji kredytowych podejmie stabilizację, działając lub nie w imieniu emitenta lub oferenta, jeden z tych podmiotów działa jako centralny punkt informacyjny w odniesieniu do wszelkich zapytań właściwego organu rynku regulowanego, na którym właściwe papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu.

Artykuł 10

Szczególne warunki cenowe

1. W przypadku oferty dotyczącej akcji i innych papierów wartościowych równoważnych akcjom stabilizacja właściwych papierów wartościowych nie jest w żadnym wypadku wykonywana powyżej ceny ofertowej.

2. W przypadku oferty dotyczącej długu zabezpieczonego na papierach wartościowych wymienialnych lub zamiennych na instrumenty określone w ust. 1 stabilizacja tych instrumentów nie jest w żadnym wypadku wykonywana powyżej ceny rynkowej tych instrumentów w momencie podania do publicznej wiadomości końcowych warunków nowej oferty.

Artykuł 11

Warunki stabilizacji pomocniczej

W celu skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 8 dyrektywy 2003/6/WE stabilizacja pomocnicza musi być przeprowadzona zgodnie z przepisami art. 9 niniejszego rozporządzenia oraz:

a) właściwe papiery wartościowe mogą zostać zakupione ponad liczbę objętą ofertą jedynie podczas okresu subskrypcji oraz po cenie ofertowej;

b) pozycja wynikająca z wykorzystania ułatwienia zakupu ponad liczbę objętą ofertą przez przedsiębiorstwo inwestycyjne lub instytucję kredytową nieobjętą opcją typu greenshoe nie może przekroczyć 5 % oferty początkowej;

c) opcja typu greenshoe może być wykonana przez beneficjentów takiej opcji, jedynie w przypadku gdy właściwe papiery wartościowe zostały zakupione ponad liczbę objętą ofertą;

d) opcja typu greenshoe nie może wynosić więcej niż 15 % oferty początkowej;

e) okres wykonywania opcji typu greenshoe musi być taki sam jak okres stabilizacji wymagany zgodnie z art. 8;

f) wykonanie opcji typu greenshoe musi zostać niezwłocznie podane do publicznej wiadomości, wraz z wszelkimi odpowiednimi informacjami szczegółowymi, włącznie w szczególności z datą wykonania, liczbą i charakterem właściwych papierów wartościowych.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w Państwach Członkowskich z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2003 r.

W imieniu Komisji

Frederik Bolkestein

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 96 z 12.4.2003, str. 16.

[2] CESR został powołany decyzją Komisji 2001/527/WE (Dz.U. L 191 z 13.7.2001, str. 43).

[3] Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 1.

[4] Dz.U. L 141 z 11.6.1993, str. 27.

[5] Dz.U. L 126 z 26.5.2000, str. 1.

[6] Dz.U. L 184 z 6.7.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

Top