Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1787

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1787/2003 z dnia 29 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

OJ L 270, 21.10.2003, p. 121–122 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 050 P. 20 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 050 P. 20 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; Uchylona w sposób domniemany przez 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1787/oj

32003R1787Dziennik Urzędowy L 270 , 21/10/2003 P. 0121 - 0122


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1787/2003

z dnia 29 września 2003 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych [2] określa zasady działania dla opłaty wyrównawczej na mleko i przetwory mleczne, mającej na celu zmniejszenie zachwiania równowagi między popytem a podażą na rynku i usunięcie powstałych na jej skutek nadwyżek strukturalnych; uzgodnienia te będą wymagały wprowadzenia dodatkowych kolejnych jedenastu okresów dwunastomiesięcznych, począwszy od dnia 1 kwietnia 2004 r.

(2) W celu wspierania spożycia mleka i przetworów mlecznych we Wspólnocie oraz poprawy konkurencyjności tych produktów na rynkach międzynarodowych należy zmniejszyć poziom wsparcia rynku, w szczególności poprzez stopniową redukcję, począwszy od dnia 1 lipca 2004 r., cen interwencyjnych masła i mleka odtłuszczonego w proszku, ustanowionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/1999 [3]. W tym celu należy dostosować relatywne poziomy ceny interwencyjnej tych dwóch produktów.

(3) Cena docelowa, oparta głównie na cenach interwencyjnych masła i mleka odtłuszczonego w proszku, służyła jako wskaźnik dla poziomu wsparcia; ponieważ interwencję dla obydwu produktów stosuje się obecnie tylko dla ilości maksymalnej i przez ograniczony okres w roku, wskazane jest zniesienie ceny docelowej.

(4) Aby uniknąć stworzenia sztucznych warunków, sprzyjających masowemu stosowaniu interwencji, powinien zostać ustalony pułap ilościowy dla interwencyjnego skupu masła.

(5) Ponieważ środki płatności bezpośredniej przeznaczonej na wsparcie dla dochodów producentów zostały dostosowane, jak określa rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników [4], środki te powinny one zostać wycofane z rozporządzenia (WE) nr 1255/1999.

(6) Dlatego niezbędna jest odpowiednia zmiana rozporządzenia (WE) nr 1255/1999,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1255/1999 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 3 uchyla się;

2) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ceny interwencyjne we Wspólnocie wyrażone w EUR na 100 kg zostają ustalone w wysokości:

a) dla masła:

- na okres od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.: 328,20

- na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.: 305,23

- na okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.: 282,44

- na okres od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.: 259,52

- od dnia 1 lipca 2007 r.: 246,39

b) dla mleka odtłuszczonego w proszku:

- na okres od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.: 205,52

- na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.: 195,24

- na okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.: 184,97

- od dnia 1 lipca 2006 r.: 174,69.";

3) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeśli ceny rynkowe masła w jednym lub w większej liczbie Państw Członkowskich pozostają na poziomie niższym niż 92 % ceny interwencyjnej, agencje interwencyjne przeprowadzają skup masła, jak wskazuje ust. 2, po cenie równej 90 % ceny interwencyjnej przez okres od 1 marca do 31 sierpnia któregokolwiek roku w danym Państwie Członkowskim lub w danych Państwach Członkowskich, na podstawie ustalonych uprzednio specyfikacji.

W przypadku gdy ilości oferowane agencjom interwencyjnym podczas wymienionego wyżej okresu przekraczają 70000 ton w 2004 r., 60000 ton 2005 r., 50000 ton w 2006 r., 40000 ton w 2007 r. i 30000 ton w 2008 r. i później, Komisja może zawiesić skup interwencyjny.

W takich przypadkach agencje interwencyjne mogą przeprowadzać skup, stosując stałą procedurę przetargową na podstawie ustalonych uprzednio specyfikacji.

W przypadku gdy ceny rynkowe masła w danym Państwie Członkowskim lub w danych Państwach Członkowskich w ciągu reprezentatywnego okresu wynoszą 92 % lub więcej ceny interwencyjnej, Komisja zawiesza skup.";

4) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku mleka pełnego, pomoc wspólnotowa wynosi:

- 23,24 EUR/100 kg na okres do 30 czerwca 2004 r.,

- 21,69 EUR/100 kg na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.,

- 20,16 EUR/100 kg na okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.,

- 18,61 EUR/100 kg na okres od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.,

- 18,15 EUR/100 kg od dnia1 lipca 2007 r.

W przypadku innych przetworów mlecznych kwoty pomocy są ustalane z uwzględnieniem składników mleka w danych produktach.";

5) skreśla się art. 16–25.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednakże w art. 1 pkt 1 stosuje się od dnia 1 kwietnia 2004 r.; pkt 3 stosuje się od dnia 1 marca 2004 r., a pkt 5 stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2003 r.

W imieniu Rady

G. Alemanno

Przewodniczący

[1] Opinia wydana dnia 5 czerwca 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[2] Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 123.

[3] Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 509/2002 (Dz.U. L 79 z 22.3.2002, str. 15).

[4] Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1.

--------------------------------------------------

Top