Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1110

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

OJ L 158, 27.6.2003, p. 12–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 265 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 265 - 273

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2010; Uchylona w sposób domniemany przez 32010R0642

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1110/oj

32003R1110Dziennik Urzędowy L 158 , 27/06/2003 P. 0012 - 0020


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2003

z dnia 26 czerwca 2003 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1766/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1104/2003 [2], w szczególności jego art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W następstwie dyskusji nad wykładnią dotyczącą metod ustalania i dostosowania należności przywozowych i odpowiednich kosztów związanych z frachtem morskim, konieczna jest zmiana odpowiednich przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/96 [3], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1900/2002 [4], w celu poprawy przejrzystości.

(2) Zgodnie z decyzją 2003/254/WE [5] oraz decyzją 2003/253/WE [6], Rada zatwierdziła zawarcie porozumień w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, oraz odpowiednio między Wspólnotą Europejską a Kanadą, dotyczących zmian koncesji w odniesieniu do zbóż, przewidzianych w liście koncesyjnej CXL załączonej do GATT. Porozumienia zmieniają warunki przywozu jęczmienia oraz pszenicy zwykłej średniej i niskiej jakości przez ustalenie kontyngentów przywozowych na te produkty od dnia 1 stycznia 2003 r.

(3) Na mocy powyższych decyzji Rada upoważniła Komisję do tymczasowego odstępstwa w zakresie tych produktów od systemu ceł przywozowych przewidzianych w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1766/92, do czasu zatwierdzenia formalnej zmiany tego rozporządzenie. Aby umożliwić wykonywanie porozumień zatwierdzonych przez Radę począwszy od dnia 1 stycznia 2003 r., Komisja przyjęła tymczasowe przepisy wykonawcze w rozporządzeniu (WE) nr 2378/2002 [7], ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 611/2003 [8]. Te tymczasowe uzgodnienia wygasają w dniu 30 czerwca 2003 r.

(4) Na tym etapie powinny zostać przyjęte stałe zasady dotyczące stosowania porozumień zatwierdzonych przez Radę.

(5) W związku z powyższym, właściwe jest trwałe włączenie do rozporządzenia (WE) nr 1249/96, przepisów rozporządzenia (WE) nr 2378/2002, ponieważ funkcjonowały one zadawalająco w pierwszym półroczu 2003 r.

(6) Biorąc pod uwagę, iż odliczenia za jęczmień słodowy są zniesione, a odliczenia za wysokiej jakości pszenicę na mąkę będą funkcjonować jako marże, złagodzenia w odniesieniu do poszczególnych produktów w związku z przepisami dotyczącymi końcowego przeznaczenia będą miały zastosowanie tylko do kukurydzy rogowatej. W tej sytuacji, bieżące uzgodnienia w zakresie przepisów dotyczących końcowego przeznaczenia muszą być uproszczone i zharmonizowane z ogólnym ustawodawstwem celnym.

(7) W przypadkach gdzie akceptuje się certyfikaty zgodności dla produktów wysokiej jakości (wysokiej jakości pszenica zwykła i durum w przypadku Kanady i Stanów Zjednoczonych oraz kukurydza rogowata w przypadku Argentyny), ważne jest ograniczenie zabezpieczeń do niezbędnego minimum. Jedynym zabezpieczeniem stosowanym w przypadku certyfikatów zgodności powinny być zabezpieczenia związane z pozwoleniami na przywóz.

(8) Dlatego też rozporządzenie (WE) nr 1249/96 należy odpowiednio zmienić.

(9) Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie ustanowionym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1249/96 wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Należności przywozowe wymienione w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1766/92 na produkty objęte kodami CN 10011000, 10019091, ex10019099 (pszenica zwykła wysokiej jakości), 100200, 10051090, 10059000 i 10070090 są naliczane dziennie, ale ustalane przez Komisję 15 dnia oraz ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca w celu ich stosowania od 16-tego dnia miesiąca i pierwszego dnia miesiąca następnego. Jeżeli 15 nie jest dniem pracującym Komisji, należności są ustalane w dniu roboczym poprzedzającym 15 dzień danego miesiąca. Jednakże jeżeli w okresie stosowania ustalonych należności średnia wysokość należności przywozowych naliczonych różni się o 5 EUR od ustalonych, zostanie dokonane odpowiednie dostosowanie.

2. Ceną używaną do obliczania należności przywozowych jest dzienna reprezentatywna cena importowa CIF ustalona w sposób określony w art. 4. Dla każdego ustalenia, przedmiotowa należność przywozowa, to średnia należności przywozowych naliczonych w okresie 10 poprzedzających dni roboczych. Do celów ustalenia i dostosowania, Komisja nie uwzględnia dziennych należności przywozowych wykorzystanych do poprzedniego ustalenia.

Cena interwencyjna używana dla naliczenia należności to cena z miesiąca, w którym dana należność przywozowa jest stosowana.";

b) w ust. 3 skreśla się akapit drugi;

c) ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Należności przywozowe są obniżone o 24 EUR za tonę w przypadku kukurydzy rogowatej odpowiadającej specyfikacjom określonym w załączniku I. W celu skorzystania z tej obniżki, kukurydza rogowata musi być przetworzona na produkt objęty kodem CN 19041010, 110313 lub 110423 w terminie sześciu miesięcy od daty dopuszczenia do swobodnego obrotu. Przepisy art. 82 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 [9] dotyczące końcowego przeznaczenia oraz art. 291-300 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2454/93 [10] stosuje się.

Nienaruszając przepisów art. 293 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2454/93, importer złoży u właściwych organów zabezpieczenie dodatkowe w wysokości 24 EUR za tonę w przypadku kukurydzy rogowatej, chyba że do pozwolenia na przywóz dołączony jest certyfikat zgodności wydany przez Argentine Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), wspomniany w art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia. W takim przypadku pozwolenie na przywóz zawiera w polu 24 określenie typu certyfikatu zgodności.

Jednakże jeżeli należność mająca zastosowanie w dniu przyjęcia zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu, jest niższa niż 24 EUR za tonę, zabezpieczenie jest równe wysokości kwoty należności."

2) Artykuły 4 oraz 5 otrzymują brzmienie:

"Artykuł 4

1. W przypadku wysokiej jakości pszenicy zwykłej, pszenicy durum, kukurydzy i pozostałych zbóż pastewnych określonych w art. 2 ust. 1, elementami składowymi określającymi reprezentatywną cenę importową CIF wskazaną w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1766/92 są:

a) reprezentatywne notowania giełdowe na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki;

b) znane marże handlowe i rabaty związane z tymi notowaniami na rynku Stanów Zjednoczonych w dniu notowania i w szczególności, w przypadku pszenicy durum, związane z jakością mączki;

c) fracht morski i związane z nim koszty na trasie między Stanami Zjednoczonymi (Zatoka Meksykańska lub Duluth) a portem w Rotterdamie dla statków o wyporności co najmniej 25000 ton.

2. Każdego dnia roboczego Komisja rejestruje:

a) elementy składowe określone w ust. 1 lit. a) z giełd i z zastosowaniem właściwości referencyjnych określonych w załączniku II;

b) elementy składowe określone w ust. 1 lit. b) oraz c) pochodzące z powszechnie dostępnych źródeł informacji.

3. W celu obliczenia elementów składowych określonych w ust. 1 lit. b) lub odpowiednich notowań cen FOB, stosuje się następujące marże i rabaty:

- marża w wysokości 14 EUR od tony za pszenicę zwykłą wysokiej jakości,

- rabat w wysokości 10 EUR od tony za pszenicę durum średniej jakości,

- rabat w wysokości 30 EUR od tony za pszenicę durum niskiej jakości.

4. Reprezentatywna cena importowa CIF na pszenicę durum, pszenicę zwykłą wysokiej jakości oraz kukurydzę stanowi sumę części składowych określonych w ust. 1 lit. a), b) i c). Reprezentatywna cena importowa CIF na żyto i sorgo jest obliczana przy wykorzystaniu notowań cen jęczmienia w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z przepisami załącznika II.

5. Reprezentatywne ceny przywozowe CIF na ziarno pszenicy zwykłej objęte kodem CN 10019091 oraz ziarno kukurydzy objęte kodem CN 10051090 są takie jak te obliczane dla pszenicy zwykłej wysokiej jakości i odpowiednio kukurydzy.

Artykuł 5

1. Wnioski o pozwolenie na przywóz wysokiej jakości pszenicy zwykłej są ważne tylko wtedy, gdy składający wniosek:

a) zamieści informacje dotyczące klasy jakości przywożonego produktu w polu 20 pozwolenia na przywóz;

b) dostarczy pisemne zobowiązanie do złożenia dodatkowo u właściwych organów w dniu przyjęcia zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu, specjalnego zabezpieczenia obok zabezpieczeń wymaganych na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1162/95 [11].

Zabezpieczenie dodatkowe określone w akapicie pierwszym lit. b), wynosi 95 EUR za tonę. Jednakże w przypadkach, gdy do pozwolenia na przywóz są załączone certyfikaty zgodności wydane przez Federal Grain Inspection Service (FGIS) oraz przez Canadian Grain Commission (CGC), określone w art. 6, nie wymaga się żadnych dodatkowych zabezpieczeń. W takim przypadku pozwolenie na przywóz musi zawierać w polu 24 informację o typie certyfikatu zgodności.

2. Wnioski o pozwolenie na przywóz pszenicy durum są ważne tylko wtedy, gdy składający wniosek:

a) zamieści informacje dotyczące jakości przywożonego produktu w polu 20 pozwolenia na przywóz;

b) dostarczy pisemne zobowiązanie do złożenia dodatkowo u właściwych organów w dniu przyjęcia zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu, specjalnego zabezpieczenia obok zabezpieczeń wymaganych na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1162/95, jeżeli należność przywozowa dla klasy jakości wskazanej w polu nr 20 nie jest najwyższym cłem dla danej kategorii produktu.

Kwota zabezpieczenia dodatkowego określonego w akapicie pierwszym lit. b) stanowi różnicę według stanu w dniu przyjęcia zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu między najwyższym cłem a obowiązującym dla wskazanej klasy jakości, powiększoną o dodatek w wysokości 5 EUR za tonę. Jednak, jeżeli należność przywozowa stosowana dla różnych klas jakości pszenicy durum wynosi zero, nie jest wymagane zobowiązanie określone w akapicie pierwszym lit. b).

Jeżeli do pozwolenia na przywóz są załączone certyfikaty zgodności wydane przez Federal Grain Inspection Service (FGIS) i przez Canadian Grain Commission (CGC), określone w art. 6, nie wymaga się żadnych zabezpieczeń dodatkowych. W takim przypadku pozwolenie na przywóz musi zawierać w polu 24 informację o typie certyfikatu zgodności."

3) W art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Urząd celny dopuszczający do swobodnego obrotu pobiera reprezentatywne próbki, zgodnie z załącznikiem do dyrektywy Komisji 76/371/EWG [12], z każdej przesyłki pszenicy durum, pszenicy zwykłej wysokiej jakości i kukurydzy rogowatej. Jednakże nie pobiera się próbek tam, gdzie należności przywozowe dla różnych klas jakości są takie same.

Jednak, jeśli Komisja oficjalnie uznaje certyfikat jakości dla pszenicy zwykłej, pszenicy durum lub kukurydzy rogowatej wydany przez kraj pochodzenia zboża, próbki zostają pobrane w celu weryfikacji poświadczonej certyfikatem jakości tylko z wystarczająco reprezentatywnej liczby przesyłek.

1a. Następujące certyfikaty zgodności są oficjalnie uznawane przez Komisję zgodnie z zasadami ustanowionymi w art. 63-65 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93:

- certyfikaty wydane przez Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) z Argentyny dla kukurydzy rogowatej,

- certyfikaty wydane przez Federal Grains Inspection Service (FGIS) ze Stanów Zjednoczonych Ameryki dla pszenicy zwykłej wysokiej jakości i pszenicy durum wysokiej jakości,

- certyfikaty wydane przez Canadian Grain Commission (CGC) z Kanady dla pszenicy zwykłej wysokiej jakości i pszenicy durum wysokiej jakości.

Niewypełniony wzór certyfikatów zgodności wydawanych przez Senasa jest przedstawiony w załączniku IV. Reprodukcja pieczęci autoryzowanych przez rząd Argentyny zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niewypełnione wzory certyfikatów zgodności i pieczęci, wydawanych przez FGIS są przedstawione w załączniku IVa.

Niewypełnione wzory certyfikatów zgodności, specyfikacji klas stosowanych w wywozie oraz pieczęci, wydawanych przez CGC są przedstawione w załączniku IVb.

Jeżeli parametry analityczne podane w certyfikatach zgodności wydanych przez jednostki wskazane w pierwszym akapicie wykazują zgodność z normami jakości dla pszenicy zwykłej, pszenicy durum i kukurydzy rogowatej, podanymi w załączniku I obecnego rozporządzenia, pobiera się próbki z co najmniej 3 % ładunków przybywających do każdego portu wejścia w ciągu roku gospodarczego.

Towary są sklasyfikowane w jakości standardowej, dla której wszystkie wymogi wskazane w załączniku I są spełnione."

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli wyniki analizy wykażą, że przywożona pszenica zwykła, pszenica durum i kukurydza rogowata są niższej jakości standardowej, niż podana w pozwoleniu na przywóz, importer płaci różnicę między należnością przywozowa stosowaną w odniesieniu do produktu wskazanego w pozwoleniu, a stosowaną w odniesieniu do produktu faktycznie przywożonego. W takim przypadku zostaje zwolnione zabezpieczenie pozwolenia na przywóz określone w art. 10 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1162/95 oraz zabezpieczenie dodatkowe określone w art. 2 ust. 5, art. 5 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, z wyjątkiem dodatku w wysokości 5 EUR przewidzianego w art. 5 ust. 2.

Jeżeli różnica określona w pierwszym akapicie nie zostanie wpłacona w okresie jednego miesiąca, zabezpieczenia wskazane w art. 2 ust. 5 i art. 5 ust. 1 i 2 ulegają przepadkowi."

4) Tekst załącznika I do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik IVa.

5) Tekst załącznika II do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik IVb.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2003 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 czerwca 2003 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 181 z 1.7.1992, str. 21.

[2] Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 1.

[3] Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125.

[4] Dz.U. L 287 z 25.10.2002, str. 15.

[5] Dz.U. L 95 z 11.4.2003, str. 40.

[6] Dz.U. L 95 z 11.4.2003, str. 36.

[7] Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 101.

[8] Dz.U. L 87 z 4.4.2003, str. 4.

[9] Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.

[10] Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1.

[11] Dz.U. L 117 z 24.5.1995, str. 2.

[12] Dz.U. L 102 z 15.4.1976, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

"

ZAŁĄCZNIK IVa

NIEWYPEŁNIONY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DLA PSZENICY ZWYKŁEJ POŚWIADCZONY PRZEZ RZĄD STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

+++++ TIFF +++++

NIEWYPEŁNIONY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DLA PSZENICY DURUM POŚWIADCZONY PRZEZ RZĄD STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

"

ZAŁĄCZNIK IVb

NIEWYPEŁNIONY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DLA PSZENICY ZWYKŁEJ I PSZENICY DURUM POŚWIADCZONY PRZEZ RZĄD KANADY ORAZ SPECYFIKACJA KLAS W WYWOZIE

+++++ TIFF +++++

Specyfikacja klas w wywozie dla kanadyjskiej pszenicy zwykłej oraz pszenicy durum

UWAGI:

"Inne ziarna zbóż" : Tymi klasami objęty jest tylko owies zwyczajny, jęczmień, żyto i pszenżyto.

"Pszenica zwykła" : Do celów wywozu pszenicy zwykłej, Canadian Grain Commission dostarczy dokumentację z certyfikatem określającym procentową zawartość protein w przedmiotowym ładunku.

"Pszenica durum" : Do celów wywozu pszenicy durum, Canadian Grain Commission dostarczy dokumentację z certyfikatem atestującym procentową zawartość szklistych ziaren i ciężar właściwy (kilogramy / hektolitr) przedmiotowego ładunku.

PSZENICA ZWYKŁA

Kanada Western Red Spring (CWRS) | Waga próbki | Całkowita zawartość domieszek włączając inne ziarna zbóż |

Nr 1 CWRS | (Min.) 79,0 kg/hL | (Max.) 0,4 % włączając 0,2 % innych |

Nr 2 CWRS | (Min.) 77,5 kg/hL | (Max.) 0,75 % włączając 0,2 % innych ziaren |

Nr 3 CWRS | (Min.) 76,5 kg/hL | (Max.) 1,25 % włączając 0,2 % innych ziaren |

Canada Western Extra Strong Red Spring (CWES) | Waga próbki | Całkowita zawartość domieszek włączając inne ziarna zbóż |

Nr 1 CWES | (Min.) 78,0 kg/hL | (Max.) 0,75 % włączając 0,2 % innych ziaren |

Nr 2 CWES | (Min.) 76,0 kg/hL | (Max.) 1,5 % włączając 0,2 % innych ziaren |

Canada Prairie Spring Red (CPSR) | Waga próbki | Całkowita zawartość domieszek włączając inne ziarna zbóż |

Nr 1 CPSR | (Min.) 77,0 kg/hL | (Max.) 0,75 % włączając 0,2 % innych ziaren |

Nr 2 CPSR | (Min.) 75,0 kg/hL | (Max.) 1,5 % włączając 0,2 % innych ziaren |

Canada Prairie Spring White (CPSW) | Waga próbki | Całkowita zawartość domieszek włączając inne ziarna zbóż |

Nr 1 CPSW | (Min.) 77,0 kg/hL | (Max.) 0,75 % włączając 0,2 % innych ziaren |

Nr 2 CPSW | (Min.) 75,0 kg/hL | (Max.) 1,5 % włączając 0,2 % innych ziaren |

Canada Western Red Winter (CWRW) | Waga próbki | Całkowita zawartość domieszek włączając inne ziarna zbóż |

Nr 1 CWRW | (Min.) 78,0 kg/hL | (Max.) 1,0 % włączając 0,2 % innych ziaren |

Nr 2 CWRW | (Min.) 74,0 kg/hL | (Max.) 2,0 % włączając 0,2 % innych ziaren |

Canada Western Soft White Spring (CWSWS) | Waga próbki | Całkowita zawartość domieszek włączając inne ziarna zbóż |

Nr 1 CWSWS | (Min.) 78,0 kg/hL | (Max.) 0,75 % włączając 0,2 % innych ziaren |

Nr 2 CWSWS | (Min.) 75,5 kg/hL | (Max.) 1,0 % włączając 0,2 % innych ziaren |

Nr 3 CWSWS | (Min.) 75,0 kg/hL | (Max.) 1,5 % włączając 0,2 % innych ziaren |

PSZENICA DURUM

Canada Western Amber Durum (CWAD) | Waga próbki | Całkowita zawartość domieszek włączając inne ziarna |

Nr 1 CWAD | (Min.) 80,0 kg/hL | (Max.) 0,5 % włączając 0,2 % innych ziaren |

Nr 2 CWAD | (Min.) 79,5 kg/hL | (Max.) 0,8 % włączając 0,2 % innych ziaren |

Nr 3 CWAD | (Min.) 78,0 kg/hL | (Max.) 1,0 % włączając 0,2 % innych ziaren |

Nr 4 CWAD | (Min.) 75,0 kg/hL | (Max.) 3,0 % włączając 0,2 % innych ziaren |

"

--------------------------------------------------

Top