Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1105

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1105/2003 z dnia 26 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych

OJ L 158, 27.6.2003, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Uchylona w sposób domniemany przez 32006R1083

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1105/oj

32003R1105Dziennik Urzędowy L 158 , 27/06/2003 P. 0003 - 0003


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1105/2003

z dnia 26 maja 2003 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 161,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

po konsultacji z Komitetem Regionów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Przepisy art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 [4] przewidują odpowiednio odwołanie się do I rodzaju procedury komitetu oraz do rodzajów IIa i IIb procedur ustanowionych decyzją Rady 87/373/EWG z dnia 13 lipca 1987 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [5].

(2) Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [6] uchyliła oraz zastąpiła decyzję 87/373/EWG.

(3) Zgodnie ze wspólną deklaracją Rady oraz Komisji [7] dotyczącą decyzji 1999/468/WE przepisy dotyczące komitetów, które wspomagają Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych, przewidziane w zastosowaniu decyzji 87/373/EWG, powinny zostać przyjęte w celu dostosowania ich do przepisów art. 3, 4 oraz 7 decyzji 1999/468/WE.

(4) Należy podjąć niezbędne środki w celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 do decyzji 1999/468/WE.

(5) Dlatego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 otrzymują brzmienie:

"2. W przypadku dokonania odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE.

3. W przypadku dokonania odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.

3a. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2003 r.

W imieniu Rady

G. Drys

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 75 E z 26.3.2003, str. 383.

[2] Zgoda wyrażona 11.3.2003 (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. C 241 z 7.10.2002, str. 128.

[4] Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1.

[5] Dz.U. L 197 z 18.7.1987, str. 33.

[6] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

[7] Dz.U. C 203 z 17.7.1999, str. 1.

--------------------------------------------------

Top