Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0694

Rozporządzenie Rady (WE) nr 694/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie jednolitych wzorów uproszczonego dokumentu tranzytowego (FTD) i uproszczonego kolejowego dokumentu tranzytowego (FRTD) przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 693/2003

OJ L 99, 17.4.2003, p. 15–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 145 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 145 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 145 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 145 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 145 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 145 - 151
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 145 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 145 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 145 - 151
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 90 - 96
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 90 - 96
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 119 - 125

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/694/oj

32003R0694Dziennik Urzędowy L 099 , 17/04/2003 P. 0015 - 0021


Rozporządzenie Rady (WE) nr 694/2003

z dnia 14 kwietnia 2003 r.

w sprawie jednolitych wzorów uproszczonego dokumentu tranzytowego (FTD) i uproszczonego kolejowego dokumentu tranzytowego (FRTD) przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 693/2003

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu przygotowania do przystąpienia nowych Państw Członkowskich Wspólnota powinna wziąć pod uwagę ściśle określone sytuacje, które mogą zaistnieć w wyniku rozszerzenia, i ustalić odnośną legislację, aby uniknąć przyszłych problemów związanych z przekraczaniem granicy zewnętrznej.

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 693/2003 [3] ustanawia uproszczony dokument tranzytowy (FTD) i uproszczony kolejowy dokument tranzytowy (FRTD) dla przypadku ściśle określonego tranzytu lądowego obywateli państw trzecich, którzy muszą koniecznie przejechać przez terytorium jednego lub kilku Państw Członkowskich w celu odbycia podróży między dwiema częściami ich własnego kraju, które nie są geograficznie przyległe. Należy ustanowić jednolite wzory dla tych dokumentów.

(3) Te jednolite wzory powinny zawierać wszystkie niezbędne informacje oraz spełniać wysokie wymagania techniczne, w szczególności pod względem cech zabezpieczających na wypadek podrobienia lub fałszerstwa. Wzory te powinny być przystosowane do wykorzystania przez wszystkie Państwa Członkowskie i posiadać powszechnie rozpoznawalne zharmonizowane cechy zabezpieczenia, widoczne gołym okiem.

(4) Pełnomocnictwa do przyjęcia takich wspólnych norm powinny być przyznane Komisji, której powinien pomagać Komitet ustanowiony w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiającego jednolity formularz wizowy [4].

(5) Aby zapewnić, że informacje, o których mowa, nie są ujawniane szerzej niż to jest niezbędne, ważne jest również, aby każde Państwo Członkowskie wydające FTD/FRTD wyznaczyło jeden organ do drukowania jednolitego wzoru FTD/FRTD, jednocześnie zachowując możliwość zmiany tego organu w razie konieczności. Ze względów bezpieczeństwa każde Państwo Członkowskie powinno podać nazwę właściwego organu do wiadomości Komisji oraz pozostałych Państw Członkowskich.

(6) Środki konieczne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny być przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [5].

(7) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i w związku z tym nie jest nim związana ani mu nie podlega. Biorąc pod uwagę, że niniejsze rozporządzenie rozbudowuje dorobek Schengen w rozumieniu postanowień tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zgodnie z art. 5 wspomnianego Protokołu, Dania zadecyduje o wdrożeniu niniejszego instrumentu do własnego prawa krajowego w okresie sześciu miesięcy po przyjęciu niniejszego rozporządzenia przez Radę.

(8) W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen w rozumieniu Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen [6], które jest zgodne z obszarem określonym w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych uzgodnień w sprawie wykonania tego Układu [7].

(9) Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen, w którym Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy, zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o uczestniczenie w niektórych postanowieniach dorobku Schengen [8]; dlatego Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w jego przyjęciu i nie jest nim związane ani mu nie podlega.

(10) Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen, w którym Irlandia nie uczestniczy, zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o uczestniczenie w niektórych postanowieniach dorobku Schengen [9]; dlatego Irlandia nie uczestniczy w jego przyjęciu i nie jest nim związana ani mu nie podlega.

(11) Niniejsze rozporządzenie stanowi akt rozbudowujący dorobek Schengen lub w inny sposób z nim związany w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu Przystąpienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Uproszczony dokument tranzytowy (FTD) wydawany przez Państwa Członkowskie, jak określono w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 693/2003, wydawany jest w formie jednolitego wzoru (nalepka samoprzylepna) i posiada tę samą wartość, co wizy tranzytowe. Jest on zgodny ze specyfikacjami określonymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2. Uproszczony kolejowy dokument tranzytowy (FRTD) wydawany przez Państwa Członkowskie, jak określono w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 693/2003, wydawany jest w formie jednolitego wzoru (nalepka samoprzylepna) i posiada tę samą wartość, co wizy tranzytowe. Jest on zgodny ze specyfikacjami określonymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

1. Dodatkowe wymogi techniczne dla jednolitego wzoru FTD i FRTD odnoszące się do poniższych kwestii ustala się zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 2:

a) dodatkowe elementy zabezpieczeń i wymagania, w tym zaawansowane standardy przeciwdziałające fałszowaniu i podrabianiu;

b) procesy technologiczne i zasady w zakresie wypełniania jednolitego FTD/FRTD;

c) pozostałe zasady przestrzegane przy wypełnianiu jednolitego FTD/FRTD.

2. Kolory jednolitego FTD i FRTD można zmieniać zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 2.

Artykuł 3

1. Wymogi określone w art. 2 stanowią tajemnicę i nie podlegają publikacji. Udostępnia się je jedynie organom wyznaczonym przez Państwa Członkowskie, odpowiedzialnym za druk, oraz osobom należycie upoważnionym przez Państwo Członkowskie lub Komisję.

2. Każde Państwo Członkowskie, które podjęło decyzję o wydawaniu FTD/FRTD, wyznacza jeden organ odpowiedzialny za ich druk. Nazwa tego organu jest podana przez Państwo Członkowskie do wiadomości Komisji i pozostałych Państw Członkowskich. Ten sam organ może zostać wyznaczony do tego celu przez dwa Państwa Członkowskie lub więcej. Każde Państwo Członkowskie jest uprawnione do zmiany wyznaczonego organu. Informuje ono w stosownym trybie Komisję i pozostałe Państwa Członkowskie.

Artykuł 4

1. Komisja jest wspomagana przez Komitet utworzony na podstawie art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1683/95.

2. W przypadku dokonania odniesienia do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi dwa miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny

Artykuł 5

Z zastrzeżeniem zasad ochrony danych, osoby, którym wydano FTD i FRTD, mają prawo do weryfikacji danych szczegółowych zawartych w FTD/FRTD, jak również, gdzie stosowne, do dokonania korekt lub skreśleń. W FTD i FRTD nie umieszcza się żadnych informacji nadających się do odczytu maszynowego, o ile nie są one przewidziane w załącznikach do niniejszego rozporządzenia lub o ile nie są one wymienione w odpowiednich dokumentach podróży.

Artykuł 6

Państwa Członkowskie, które podjęły stosowną decyzję, wydają FTD i FRTD określone w art. 1 według jednolitego wzoru nie później niż w ciągu jednego roku po przyjęciu dodatkowych elementów zabezpieczeń i wymagań określonych w art. 2 ust. 1 lit. a).

Potrzeba włączenia fotografii określona w pkt 2 załącznika I i pkt 2 załącznika II może być ustalona do końca 2005 r.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w Państwach Członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 kwietnia 2003 r.

W imieniu Rady

A. Giannitsis

Przewodniczący

[1] Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

[2] Opinia wydana dnia 8 kwietnia 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. L 99 z 17.4.2003, str. 8.

[4] Dz.U. L 164 z 14.7.1995, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 334/2002 (Dz.U. L 53 z 23.2.2002, str. 23).

[5] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

[6] Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 36.

[7] Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

[8] Dz.U. L 131 z 1.6.2000, str. 43.

[9] Dz.U. L 64 z 7.3.2002, str. 20.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

UPROSZCZONY DOKUMENT TRANZYTOWY (FTD)

Cechy zabezpieczeń

1. Hologram zmiennoobrazowy (OVD), który zapewnia jakość identyfikacji i poziom bezpieczeństwa nie mniejszy niż elementy stosowane w aktualnym jednolitym wzorze wiz, pojawia się w tym miejscu. W zależności od kąta widzenia widoczne są 12 gwiazd, litera "E" i mapa globu w różnych rozmiarach i kolorach.

2. Włączona fotografia zrobiona zgodnie z normami wysokiego bezpieczeństwa.

3. Logo składające się z litery lub liter wskazujących na wydające Państwo Członkowskie z efektem ukrytego widoku pojawia się w tym miejscu. Logo jest jasne w płaszczyźnie pionowej i ciemne przy obróceniu o 90o. Logo jest stosowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1683/95.

4. Wyraz "FTD" dużymi literami pojawia się w środku tej przestrzeni w optycznie zmiennym zabarwieniu. W zależności od kąta widzenia pojawia się on w kolorze zielonym lub czerwonym.

5. To pole zawiera numer FTD, który jest uprzednio wydrukowany i zaczyna się literą lub literami wskazującymi kraj wydania, jak opisano w pkt 3. Jest stosowany specjalny rodzaj czcionki.

Pola do wypełnienia

6. To pole zaczyna się wyrazami "ważny na". Władza wydająca wskazuje terytorium lub terytoria, na których FTD jest ważne.

7. To pole zaczyna się wyrazem "od" a wyraz "do" pojawia się dalej w tym samym wierszu. Władza wydająca wskazuje tu okres ważności FTD.

8. To pole zaczyna się wyrazami "ilość wjazdów" a dalej w tym samym wierszu pojawiają się wyrazy "czas trwania tranzytu" i "dni".

9. To pole zaczyna się wyrazami "wydano w" i jest wykorzystywana do wskazania miejsca wydania.

10. To pole zaczyna się wyrazem "dnia" (po którym wstawiona zostaje przez władzę wydającą data wydania) i dalej w tym samym wierszu pojawiają się wyrazy "numer paszportu" (po których pojawia się numer paszportu posiadacza).

11. To pole wskazuje nazwisko i imię posiadacza.

12. To pole zaczyna się wyrazem "uwagi". Jest ono wykorzystywane przez władze wydającą do wskazania wszelkich dalszych informacji, które są uważane za niezbędne, pod warunkiem że jest to zgodne z art. 5 niniejszego rozporządzenia. Następne dwa i pół wiersza pozostają puste do wpisania takich uwag.

13. To pole zawiera odpowiednią informację do odczytu maszynowego dla uproszczenia kontroli granic zewnętrznych.

Papier nie jest koloryzowany (podstawowy odcień bieli).

Wyrazy określające pola pojawiają się w językach angielskim, francuskim i języku wydającego państwa.

Model FTD

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

UPROSZCZONY KOLEJOWY DOKUMENT TRANZYTOWY (FRTD)

Cechy zabezpieczeń

1. Hologram zmiennoobrazowy (OVD), który zapewnia jakość identyfikacji i poziom bezpieczeństwa nie mniejszy niż elementy stosowane w aktualnym jednolitym wzorze wiz, pojawia się w tym miejscu. W zależności od kąta widzenia widoczne są 12 gwiazd, litera "E" i mapa globu w różnych rozmiarach i kolorach.

2. Włączona fotografia zrobiona zgodnie z normami wysokiego bezpieczeństwa.

3. Logo składające się z litery lub liter wskazujących na wydające Państwo Członkowskie z efektem ukrytego widoku pojawia się w tym miejscu. Logo jest jasne w płaszczyźnie pionowej i ciemne przy obróceniu o 90o. Logo jest stosowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1683/95.

4. Wyraz "FRTD" dużymi literami pojawia się w środku tej przestrzeni w optycznie zmiennym zabarwieniu. W zależności od kąta widzenia pojawia się on w kolorze zielonym lub czerwonym.

5. To pole zawiera numer FRTD, który jest uprzednio wydrukowany i zaczyna się literą lub literami wskazującymi kraj wydania, jak opisano w pkt 3. Jest stosowany specjalny rodzaj czcionki.

Pola do wypełnienia

6. To pole zaczyna się wyrazami "ważny na". Władza wydająca wskazuje terytorium lub terytoria, na których FRTD jest ważne.

7. To pole zaczyna się wyrazem "od" a wyraz "do" pojawia się dalej w tym samym wierszu. Władza wydająca wskazuje tu okres ważności FRTD.

8. W tym polu stwierdza się "pojedynczy wjazd i powrót" a dalej w tym samym wierszu wyraz "godzin".

9. To pole zaczyna się wyrazami "wydano w" i jest wykorzystywane do wskazania miejsca wydania.

10. To pole zaczyna się wyrazem "dnia" (po którym wstawiona zostaje przez władzę wydającą data wydania) i dalej w tym samym wierszu pojawiają się wyrazy "numer paszportu" (po których pojawia się numer paszportu posiadacza).

11. To pole wskazuje nazwisko i imię posiadacza.

12. To pole zaczyna się wyrazem "uwagi". Jest ono wykorzystywane przez władzę wydającą do wskazania wszelkich dalszych informacji, które są uważane za niezbędne, pod warunkiem że jest to zgodne z art. 5 niniejszego rozporządzenia. Następne dwa i pół wiersza pozostają puste do wpisania takich uwag.

13. To pole zawiera odpowiednią informację do odczytu maszynowego dla uproszczenia kontroli granic zewnętrznych.

Papier nie jest koloryzowany (podstawowy odcień bieli).

Wyrazy określające pola pojawiają się w językach angielskim, francuskim i języku wydającego państwa.

Model FRTD

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top