EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0668

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 668/2003 z dnia 11 kwietnia 2003 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatki paszoweTekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 96, 12.4.2003, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 445 - 446
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 445 - 446
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 445 - 446
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 445 - 446
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 445 - 446
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 445 - 446
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 445 - 446
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 445 - 446
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 445 - 446
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 33 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 33 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 162 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2017; Uchylony przez 32017R1896

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/668/oj

32003R0668Dziennik Urzędowy L 096 , 12/04/2003 P. 0014 - 0015


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 668/2003

z dnia 11 kwietnia 2003 r.

dotyczące stałego zezwolenia na dodatki paszowe

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/WE z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych [1], ostatnio zmienioną rozporządzeniem (WE) nr 1756/2002 [2], w szczególności jej art. 3 i 9d,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 70/524/EWG wymaga, aby nie wprowadzano do obrotu żadnego dodatku bez przyznania zezwolenia Wspólnoty.

(2) Stałe zezwolenie na dodatek, który już uzyskał zezwolenie na stosowanie w paszach, może zostać udzielone, o ile zostaną spełnione warunki ustanowione w art. 3a dyrektywy.

(3) Preparat zawierający enzym, określony w niniejszym rozporządzeniu, uzyskał po raz pierwszy tymczasowe zezwolenie na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1436/98 [3] zgodnie z dyrektywą Rady 93/113/WE [4] na podstawie pozytywnej opinii Komitetu Naukowego ds. Żywienia Zwierząt (SCAN), w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa produktu. Tymczasowe zezwolenie na powyższy dodatek zostało przedłużone do dnia 30 czerwca 2004 r. [5] zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG.

(4) Producent przedłożył nowe dane na poparcie wniosku o wydanie stałego zezwolenia na preparat zawierający enzym wymieniony w niniejszym rozporządzeniu.

(5) W dniu 4 grudnia 2002 r. SCAN wydał pozytywną opinię dotyczącą skuteczności preparatu zawierającego enzym na warunkach określonych w Załączniku.

(6) Uwzględniając opinię SCAN, ocena wniosku o zezwolenie przedłożonego w odniesieniu do preparatu zawierającego enzym wykazała, iż warunki przewidziane w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG zostały spełnione. Dlatego preparat powinien uzyskać zezwolenie na czas nieograniczony.

(7) Z oceny wniosku wynika, iż należy stosować odpowiednie procedury w celu ochrony pracowników przed narażeniem na działanie dodatków wymienionych w niniejszym Załączniku. Jednakże ochronę taką zapewnia zastosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy [6].

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwala się na stosowanie preparatu należącego do grupy "Enzymy", określonego w Załączniku jako dodatku paszowego, na warunkach określonych w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 kwietnia 2003 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1.

[2] Dz.U. L 265 z 3.10.2002, str. 1.

[3] Dz.U. L 191 z 7.7.1998, str. 15.

[4] Dz.U. L 334 z 31.12.1993, str. 17.

[5] Ostatnie rozszerzenie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2200/2001 (Dz.U. L 299 z 15.11.2001, str. 1).

[6] Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Nr (lub nr WE) | Dodatek | Wzór chemiczny, opis | Gatunek lub kategoria zwierząt | Maksymalny wiek | Minimalna zawartość | Maksymalna zawartość | Pozostałe przepisy | Koniec okresu zezwolenia |

Jednostki aktywności/kg paszy pełnoporcjowej | Jednostki aktywności/kg paszy pełnoporcjowej |

Enzymy

1601 | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza WE 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8 | Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy oraz endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Aspergillus niger (NRRL 25541) posiadającej minimalną aktywność: endo-1,3 (4)-beta-glukanaza1100 U/gendo-1,4-beta-ksylanaza1600 U/g | Kurczęta brojlery | — | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 138 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 200 U | — | 1.Instrukcja stosowania dodatku i premiksu musi wskazywać temperaturę składowania, okres składowania, oraz stabilność tabletkowania2.Zalecana dawka na kilogram paszy pełnoporcjowej:endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 138 Uendo-1,4-beta-ksylanaza: 200 U.3.Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), na przykład mieszanki zawierające zboża (np. jęczmień, pszenicę, żyto, pszenżyto) | Na czas nieograniczony |

--------------------------------------------------

Top