EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0117

Dyrektywa Rady 2003/117/WE z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniająca dyrektywy 92/79/EWG i 92/80/EWG w celu upoważnienia Republiki Francuskiej do przedłużenia stosowania niższych stawek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe dopuszczone do konsumpcji na Korsyce

OJ L 333, 20.12.2003, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 430 - 431
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 430 - 431
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 430 - 431
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 430 - 431
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 430 - 431
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 430 - 431
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 430 - 431
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 430 - 431
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 430 - 431
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 27 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 27 - 28

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; Uchylony przez 32011L0064

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/117/oj

32003L0117Dziennik Urzędowy L 333 , 20/12/2003 P. 0049 - 0050


Dyrektywa Rady 2003/117/WE

z dnia 5 grudnia 2003 r.

zmieniająca dyrektywy 92/79/EWG i 92/80/EWG w celu upoważnienia Republiki Francuskiej do przedłużenia stosowania niższych stawek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe dopuszczone do konsumpcji na Korsyce

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 93,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

po konsultacji z Komitetem Regionów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy przepisów dyrektywy Rady 92/79/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia podatków od papierosów [3] i dyrektywy Rady 92/80/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia podatków od wyrobów tytoniowych innych niż papierosy [4], upoważniono Francję do kontynuacji stosowania aż do dnia 31 grudnia 2002 r. tych samych stawek dla papierosów i wyrobów tytoniowych sprzedawanych na Korsyce, jak te które obowiązywały na dzień 31 grudnia 1997 r.

(2) Biorąc pod uwagę, że więcej czasu wymagało ujednolicenie podatków stosowanych w odniesieniu do wyrobów tytoniowych na Korsyce z tymi stosowanymi na kontynencie, Francja zwróciła się z prośbą, w szczególności, w memorandum z dnia 26 lipca 2000 r. broniącym uznania szczególnego położenia Korsyki jako wyspy w Unii Europejskiej ("Pour une reconnaissance de la spécificité insulaire de la Corse dans l'Union européenne"), o upoważnienie jej do przedłużenia do dnia 31 grudnia 2009 r. stosowania zasad podatkowych wprowadzających odstępstwo od wspólnotowych wymagań odnoszących się do podatków od wyrobów tytoniowych.

(3) Działalność gospodarcza związana z wyrobami tytoniowymi pomaga utrzymać gospodarczą i społeczną równowagę na Korsyce. Dzieje się tak ponieważ wspomniana działalność zapewnia środki utrzymania dla ok. 350 detalistów, którzy zatrudniają taką samą liczbę pracowników pobierających wynagrodzenie. Dość duża część tych punktów sprzedaży detalicznej znajduje się na słabo zaludnionych obszarach gdzie dostarczają usługi sąsiedzkie i w ten sposób zapobiegają pośrednio odpływowi ludności z tych terenów.

(4) Natychmiastowa i pełna zbieżność z zasadami podatkowymi w odniesieniu do tytoniu we Francji kontynentalnej wpłynęłaby negatywnie na działalność gospodarczą powiązaną z wyrobami tytoniowymi na Korsyce która to działalność obecnie zapewnia wyżej wspomniane miejsca pracy.

(5) Dlatego aby zapobiec zachwianiu równowagi gospodarczej i społecznej na wyspie, jest ważne i uzasadnione, aby przyznać odstępstwo z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., dzięki któremu Francja może stosować stawkę podatku akcyzowego, która jest niższa od stawki krajowej na papierosy i inne wyroby tytoniowe dopuszczone do konsumpcji na Korsyce.

(6) Na koniec okresu wprowadzającego odstępstwo zasady podatkowe dla wyrobów tytoniowych dopuszczonych do konsumpcji na Korsyce muszą zostać ujednolicone z tymi dla Francji kontynentalnej. Niemniej jednak należy uniknąć zbyt raptownej zmiany i dlatego powinno się wprowadzać stopniowy wzrost w podatku akcyzowym obecnie nałożonym na papierosy na Korsyce.

(7) W celu uniknięcia podważania sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, ilość papierosów podlegających temu środkowi wprowadzającemu odstępstwo należy ograniczyć do kontyngentu rocznego 1200 ton.

(8) Dyrektywy 92/79/EWG i 92/80/EWG należy odpowiednio zmienić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W art. 3 dyrektywy 92/79/EWG ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Na zasadzie odstępstwa od art. 2, od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Republika Francuska może kontynuować stosowanie obniżonej stawki podatku akcyzowego na papierosy dopuszczone do konsumpcji na Korsyce. Ta stawka stosuje się wyłącznie do kontyngentu rocznego 1200 ton.

Od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. obniżona stawka musi być równa przynajmniej 35 % ceny na papierosy w najbardziej poszukiwanej klasie cenowej na Korsyce.

Od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. obniżona stawka musi być równa przynajmniej 44 % ceny na papierosy w najbardziej poszukiwanej klasie cenowej na Korsyce."

Artykuł 2

W art. 3 dyrektywy 92/80/EWG ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1, od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Republika Francuska może kontynuować stosowanie obniżonej stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe inne niż papierosy dopuszczone od konsumpcji na Korsyce. Obniżona stawka wynosi:

a) dla cygar i cygaretek przynajmniej 10 % ceny detalicznej zbytu, włącznie ze wszystkimi podatkami, nałożonymi na Korsyce;

b) dla tytoniu drobnokrojonego przeznaczonego do skręcania papierosów przynajmniej 25 % ceny detalicznej zbytu, włącznie ze wszystkimi podatkami, nałożonymi na Korsyce;

c) dla innych tytoniów do palenia przynajmniej 22 % ceny detalicznej zbytu, włącznie ze wszystkimi podatkami, nałożonymi na Korsyce."

Artykuł 3

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 1 stycznia 2004 r. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2003 r.

W imieniu Rady

P. Lunarni

Przewodniczący

[1] Opinia z dnia 21 października 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[2] Dz.U. C 234 z 30.9.2003, str. 49.

[3] Dz.U. L 316 z 31.10.1992, str. 8. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/10/WE (Dz.U. L 46 z 16.2.2002, str. 26).

[4] Dz.U. L 316 z 31.10.1992, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/10/WE.

--------------------------------------------------

Top