EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0100

Dyrektywa Komisji 2003/100/WE z dnia 31 października 2003 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcychTekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 285, 1.11.2003, p. 33–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 458 - 462
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 458 - 462
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 458 - 462
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 458 - 462
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 458 - 462
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 458 - 462
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 458 - 462
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 458 - 462
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 458 - 462
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 050 P. 85 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 050 P. 85 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 148 - 152

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/100/oj

32003L0100Dziennik Urzędowy L 285 , 01/11/2003 P. 0033 - 0037


Dyrektywa Komisji 2003/100/WE

z dnia 31 października 2003 r.

zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych [1], zmienioną dyrektywą Komisji 2003/57/WE [2], w szczególności jej art. 8 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2002/32/WE przewiduje, że wykorzystanie produktów przeznaczonych do pasz zwierzęcych z poziomem zawartości substancji niepożądanych przewyższającym najwyższe dopuszczalne poziomy ustanowione w załączniku I do tej dyrektywy jest zakazane.

(2) Kiedy dyrektywa 2002/32/WE została przyjęta, stwierdzono, że przepisy ustanowione w załączniku I zostaną poddane przeglądowi na podstawie uaktualnionych ocen naukowych zagrożenia oraz biorąc pod uwagę zakaz jakiegokolwiek rozcieńczania zanieczyszczonych niezgodnych produktów przeznaczonych do pasz zwierzęcych.

(3) Naukowemu Komitetowi ds. Żywienia Zwierząt (SCAN) został i odpowiednio złożony wniosek o bezzwłoczne dostarczenie uaktualnionych naukowych ocen zagrożenia. SCAN przyjął opinię w sprawie niepożądanych substancji w paszach dnia 20 lutego 2003 r., która została uaktualniona dnia 25 kwietnia 2003 r. Opinia ta przewiduje wszechstronny przegląd możliwych zagrożeń dla zwierząt oraz zdrowia publicznego w wyniku obecności różnych niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych.

(4) SCAN jednakże potwierdził, że dodatkowe szczegółowa oceny ryzyka są niezbędne w celu pozwolenia na pełny przegląd załącznika I do dyrektywy 2002/32/WE. Od maja 2003 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przejął od Komisji Europejskiej odpowiedzialność za zagadnienia oceny naukowej pasz oraz bezpieczeństwa żywności. EFSA został poproszony o przeprowadzenie tych szczegółowych ocen ryzyka.

(5) W międzyczasie zostało wskazane, że dostawa niektórych podstawowych oraz wartościowych materiałów paszowych mogłaby być zagrożona ze względu na poziom niektórych niepożądanych substancji w niektórych materiałach paszowych ze względu na zanieczyszczenia tłowe jest bliska do przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu ustanowionego w załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE. Zostały odkryte pewne niespójności między przepisami Załącznika.

(6) Załącznik powinien z tego względu zostać zmieniony tymczasowo, do czasu szczegółowej naukowej oceny ryzyka, utrzymując wysoki poziom ochrony dla zdrowia zwierząt oraz zdrowia publicznego oraz środowiska naturalnego.

(7) W celu utrzymania wysokiego poziom ochrony w odniesieniu do zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt oraz środowiska naturalnego, uznaje się, że jeśli materiały paszowe są podawane bezpośrednio zwierzętom lub jeśli są stosowane mieszanki paszowe uzupełniające, ich zastosowanie w dawkach dziennych nie powinno prowadzić do narażenia zwierząt na działanie wyższego poziomu niepożądanych substancji niż odpowiadający najwyższym dopuszczalnym poziom narażenia na działanie w przypadku gdy stosowane są jedynie mieszanki paszowe pełnoporcjowe w dawkach dziennych.

(8) SCAN potwierdza, że arsen w jego formach organicznych posiada ograniczoną toksyczność. Oznaczenie arsenu ogółem w paszy może z tego względu nie zawsze dokładnie odzwierciedlać ryzyka spowodowane przez formy nieorganiczne. Jednakże formy organiczne oraz nieorganiczne formy arsenu mogą być rozróżnione jedynie złożoną metodą analizy, która nie jest chętnie stosowana w ramach urzędowych kontroli. Z tego względu właściwe jest w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów odniesienie do arsenu ogółem z możliwością wymagania bardziej szczegółowej analizy pozostałości, w szczególności w przypadku obecności Hizikia fusiforme. W przypadku braku wspólnotowej metody analizy w odniesieniu do oznaczania arsenu ogółem, niezbędne jest udowodnienie zadowalającego działania wykorzystanej procedury przetwarzania próbek oraz metody analizy przez wykorzystanie certyfikowanego materiału informacyjnego, zawierającego znaczącą część arsenu w jego organicznej formie.

(9) Niezbędne jest również uwzględnienie faktu, iż więcej niż 95 % arsenu obecnego w materiałach paszowych pochodzenia morskiego znajduje się w mniej toksycznych formach organicznych oraz ostatnich osiągnięć formułowania pasz dla ryb zawierających większe udziały oleju z ryb oraz mączki rybnej.

(10) Obecne najwyższe dopuszczalne poziomy dla arsenu, ołowiu oraz fluoru w niektórych mineralnych materiałach paszowych nie odzwierciedlają obecne normalne poziomy zanieczyszczenia tłowego. Ze względu na niską biodostępność tych niepożądanych materiałów w paszach mineralnych, właściwe jest zapewnienie, że te zasadnicze oraz wartościowe materiały paszowe mogą być dostarczane bez zagrażania zdrowiu publicznemu oraz zdrowiu zwierząt oraz środowisku naturalnemu.

(11) Aflatoksyna B1 jest genotoksyczną substancją rakotwórczą, która jest wykryta w mleku w formie jej metabolitu aflatoksyny M1. Właściwe jest utrzymanie najwyższych dopuszczalnych poziomów w odniesieniu do aflatoksyn na jak najniższym rozsądnie osiągalnym poziomie w celu ochrony zdrowia publicznego. Właściwe praktyki obchodzenia się oraz suszenia mogą utrzymać niskie poziomy aflatoksyn w różnych materiałach paszowych oraz skuteczne procedury odkażania istnieją w celu zmniejszenia poziomów aflatoksyny B1. Właściwe jest, aby jednakowy najwyższy dopuszczalny poziom aflatoksyny B1 powinien stosować się do wszystkich materiałów paszowych.

(12) Pełne nasiona bawełny zawierają wysokie poziomy wolnego gossypolu jako naturalnego składnika. Z tego względu właściwe jest to ustalenie szczególnych najwyższych dopuszczalnych poziomów dla wolnego gossypolu w pełnych ziarnach bawełny.

(13) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej w 12 miesięcy po jej wejściu w życie. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami i niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Państwa Członkowskie określają sposób dokonywania tych odniesień.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2003 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 10.

[2] Dz.U. L 151 z 19.6.2003, str. 38.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 2002/32/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) Punkty 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"Niepożądane substancje | Produkty przeznaczone do pasz zwierzęcych | Najwyższa zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 % |

(1) | (2) | (3) |

1.Arsen | Materiały paszowe z wyjątkiem: | 2 |

—mączki sporządzonej z trawy, suszonej lucerny suszonej koniczyny, suszonej pulpy buraka cukrowego i suszonej melasy pulpy buraka cukrowego | 4 |

—miąższu palmowego | 4 |

—fosforanów oraz wapiennych glonów morskich | 10 |

—węglanu wapnia | 15 |

—tlenku magnezu | 20 |

—pasz uzyskiwanych z przetwarzania ryb i innych zwierząt morskich | 15 |

—mączek z glonów morskich oraz materiałów paszowych uzyskanych z glonów morskich | 40 |

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe z wyjątkiem: | 2 |

—mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb oraz mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt futerkowych | 6 |

Mieszanki paszowe uzupełniające z wyjątkiem: | 4 |

—mieszanek mineralnych | 12 |

2.Ołów | Materiały paszowe z wyjątkiem: | 10 |

—zielonek | 40 |

—fosforanów oraz wapiennych glonów morskich | 15 |

—węglanu wapnia | 20 |

—drożdży | 5 |

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe | 5 |

Mieszanki paszowe uzupełniające z wyjątkiem: | 10 |

—mieszanek mineralnych | 15 |

3.Fluor | Materiały paszowe z wyjątkiem: | 150 |

—pasz pochodzenia zwierzęcego z wyjątkiem morskich skorupiaków, takich jak kryl morski | 500 |

—fosforanów oraz skorupiaków morskich takich jak kryl morski | 2000 |

—węglanu wapnia | 350 |

—tlenku magnezu | 600 |

—wapiennych glonów morskich | 1000 |

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe z wyjątkiem: | 150 |

—mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła, owiec i kóz | |

—w okresie laktacji | 30 |

—pozostałe | 50 |

—mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla świń | 100 |

—mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla drobiu | 350 |

—mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla kurcząt | 250 |

Mieszanki mineralne dla bydła, owiec i kóz | 2000 |

Inne mieszanki paszowe uzupełniające | 125 |

2) Punkt 7 otrzymuje brzmienie:

"Niepożądane substancje | Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt | Najwyższa zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 % |

(1) | (2) | (3) |

7.Aflatoksyna Bl | Wszystkie materiały paszowe | 0,02 |

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla bydła, owiec i kóz z wyjątkiem: | 0,02 |

—mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla zwierząt mlecznych | 0,005 |

—mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla cieląt ijagniąt | 0,01 |

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla świń i drobiu(z wyjątkiem zwierząt młodych) | 0,02 |

Inne mieszanki paszowe pełnoporcjowe | 0,01 |

Mieszanki paszowe uzupełniające dla bydła, owiec i kóz (z wyjątkiem mieszanek paszowych uzupełniających dla zwierząt mlecznych, jagniąt i cieląt) | 0,02 |

Mieszanki paszowe uzupełniające dla świń i drobiu(z wyjątkiem młodych zwierząt) | 0,02 |

Inne mieszanki paszowe uzupełniające | 0,005" |

3) Punkt 9 otrzymuje brzmienie:

"Niepożądane substancje | Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt | Najwyższa zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 % |

(1) | (2) | (3) |

9.Wolny gossypol | Materiały paszowe z wyjątkiem: | 20 |

—ziaren bawełny | 5000 |

—płatków ziaren bawełny oraz maczek z ziarenbawełny | 1200 |

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe z wyjątkiem: | 20 |

—mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła, owiec i kóz | 500 |

—mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu (z wyjątkiem niosek) i cieląt | 100 |

—mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla królików i świń (z wyjątkiem prosiąt) | 60" |

4) Punkt 22 otrzymuje brzmienie:

"Niepożądane substancje | Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt | Najwyższa zawartość wmg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 % |

(1) | (2) | (3) |

22.Endosulfan (suma alfa- i beta- izomerów i siarczan endosulfanu wyrażone jako endosulfan) | Wszystkie pasze z wyjątkiem: | 0,1 |

—kukurydzy oraz produktów uzyskanych z jej przetwarzania | 0,2 |

—nasion oleistych oraz produktów uzyskanych z ich przetwarzanie | 0,5 |

—mieszanek paszowe pełnoporcjowe dla ryb | 0,005" |

--------------------------------------------------

Top