Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0080

Dyrektywa Komisji 2003/80/WE z dnia 5 września 2003 r. ustanawiająca symbol określający trwałość produktów kosmetycznych w załączniku VIIIa do dyrektywy Rady 76/768/EWGTekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 224, 6.9.2003, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 433 - 434
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 433 - 434
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 433 - 434
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 433 - 434
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 433 - 434
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 433 - 434
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 433 - 434
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 433 - 434
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 433 - 434
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 129 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 129 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 015 P. 40 - 41

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/80/oj

32003L0080Dziennik Urzędowy L 224 , 06/09/2003 P. 0027 - 0028


Dyrektywa Komisji 2003/80/WE

z dnia 5 września 2003 r.

ustanawiająca symbol określający trwałość produktów kosmetycznych w załączniku VIIIa do dyrektywy Rady 76/768/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych [1], ostatnio zmienioną dyrektywą 2003/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [2],

uwzględniając dyrektywę 2003/15/WE, w szczególności jej art. 1 ust. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu poprawy informacji przekazywanych konsumentom, produkty kosmetyczne powinny nosić dokładniejsze oznaczenia dotyczące ich trwałości.

(2) Produkty kosmetyczne o okresie trwałości wynoszącym 30 miesięcy lub więcej powinny nosić oznaczenie okresu, w którym dany produkt po ich otwarciu może być używany bez jakiejkolwiek szkody dla konsumenta.

(3) W tym celu umieszcza się symbol, po którym następuje wspomniany okres użycia (w miesiącach i/lub latach) na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 76/768/EWG.

(4) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik VIIIa do dyrektywy 76/768/EWG zawiera symbol, który pojawia się w Załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 11 września 2004 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst niniejszych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 września 2003 r.

W imieniu Komisji

Erkki Liikanen

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169.

[2] Dz.U. L 66 z 11.3.2003, str. 26.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Symbol przedstawiający słoik z otwartym kremem jak przewidziano w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 76/768/EWG [1].

+++++ TIFF +++++

[1] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169. Dyrektywa ostatnio zmieniona art. 1 ust. 3 dyrektywy 2003/15/WE.

--------------------------------------------------

Top