EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0036

Dyrektywa NR 2003/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. zmieniająca po raz dwudziesty piąty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub substancje toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości –c/m/r)Tekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 156, 25.6.2003, p. 26–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 185 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 185 - 189

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/36/oj

32003L0036Dziennik Urzędowy L 156 , 25/06/2003 P. 0026 - 0030


Dyrektywa 2003/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 26 maja 2003 r.

zmieniająca po raz dwudziesty piąty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub substancje toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości – c/m/r)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Rady 76/769/EWG [4] ustanawia ograniczenia w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych.

(2) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie obejmują zakres planu działań w decyzji nr 646/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 marca 1996 r. przyjmującej plan działania na rzecz zwalczania raka w ramach działań w dziedzinie zdrowia publicznego (1996–2000 r.) [5].

(3) W celu poprawy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów substancje sklasyfikowane jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości, a także preparaty je zawierające nie powinny być wprowadzane do obrotu w celu stosowania przez ogół społeczeństwa.

(4) Dyrektywa 94/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniająca po raz czternasty dyrektywę 76/769/EWG [6] ustanawia, w postaci dodatku dotyczącego pkt 29, 30 i 31 załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG, wykaz zawierający substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości, w kategorii 1 lub 2. Takie substancje i preparaty je zawierające nie powinny być wprowadzane do powszechnego obrotu w celu stosowania przez ogół społeczeństwa.

(5) Dyrektywa 94/60/WE przewidziała, iż niniejszy wykaz zostanie rozszerzony wkrótce po dacie publikacji dostosowania do postępu technicznego załącznika I do dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych [7], zawierającego substancje sklasyfikowane jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości, w kategorii 1 lub 2.

(6) Dyrektywa Komisji 2001/59/WE [8], która dostosowała do postępu technicznego po raz dwudziesty ósmy dyrektywę Rady 67/548/EWG, w szczególności jej załącznik I, wymienia dwie substancje nowo sklasyfikowane w kategorii rakotwórczej 1, dziewiętnaście substancji nowo sklasyfikowanych w kategorii rakotwórczej 2, pięć substancji nowo sklasyfikowanych w kategorii mutagennej 2, jedną substancję nowo sklasyfikowaną jako substancja toksyczna ze względu na zagrożenie rozrodczości, w kategorii 1, oraz szesnaście substancji nowo sklasyfikowanych jako substancje toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości, w kategorii 2.

(7) Powyższe substancje zostają dodane do wykazu w dodatku do załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG.

(8) Uwzględniono ryzyko i korzyści związane z substancjami nowo sklasyfikowanymi na mocy dyrektywy 2001/59/WE jako rakotwórcze, mutagenne i substancje toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości w kategorii 1 lub 2.

(9) Niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla prawodawstwa wspólnotowego ustanawiającego minimalne wymagania dotyczące ochrony pracowników, zawarte w dyrektywie Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy [9], a także w dyrektywach szczegółowych na niej opartych, w szczególności w dyrektywie Rady 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy [10],

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Substancje wymienione w Załączniku do niniejszej dyrektywy dodaje się do substancji wyszczególnionych w dodatku dotyczącym pkt 29, 30 i 31 załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG. Substancje wymienione w pkt 1 lit. c) załącznika do niniejszej dyrektywy skreśla się z wykazu 2 w pkt 29 załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 25 czerwca 2004 r. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Państwa Członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 25 grudnia 2004 r.

2. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2003 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

G. Drys

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 126 E z 28.5.2002, str. 398.

[2] Dz.U. C 221 z 17.9.2002, str. 8.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 11 czerwca 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 21 stycznia 2003 r. (Dz.U. C 64 E z 18.3.2003, str. 6) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 kwietnia 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[4] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 201. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2002/62/WE (Dz.U. L 183 z 12.7.2002, str. 58).

[5] Dz.U. L 95 z 16.4.1996, str. 9. Decyzja uchylona dnia 31 grudnia 2002 r. decyzją nr 1786/2002/WE (Dz.U. L 271 z 9.10.2002, str. 1).

[6] Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 1.

[7] Dz.U. L 196 z 16.8.1967, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2001/59/WE (Dz.U. L 225 z 21.8.2001, str. 1).

[8] Dz.U. L 225 z 21.8.2001, str. 1.

[9] Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.

[10] Dz.U. L 196 z 26.7.1990, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 1999/38/WE (Dz.U. L 138 z 1.6.1999, str. 66).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

W dodatku do załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1. do wykazów objętych pozycją "Punkt 29 – Czynniki rakotwórcze" wprowadza się następujące zmiany:

a) w wykazie dla kategorii 1 dodaje się, co następuje:

Substancje | Numer indeksu | Numer WE | Oznaczenie numeryczne CAS | Uwagi |

Butan [zawierający ≥ 0,1 % butadienu (203–450–8)] [1] | 601–004–01–8 | 203–448–7 [1] | 106–97–8 [1] | C, S |

Izobutan [zawierający ≥ 0,1 % butadienu (203–450–8)] [2] | 200–857–2 [2] | 75–28–5 [2] |

1,3-butadien; buta-l,3-dien | 601–013–00-X | 203–450–8 | 106–99–0 | D |

b) w wykazie dla kategorii 2 dodaje się, co następuje:

Substancje | Numer indeksu | Numer WE | Oznaczenie numeryczne CAS | Uwagi |

Tlenek berylu | 004–003–00–8 | 215–133–1 | 1304–56–9 | E |

Chromian sodu | 024–018–00–3 | 231–889–5 | 7775–11–3 | E |

Trichloroetylen; trichloroeten | 602–027–00–9 | 201–167–4 | 79–01–6 | |

α-chlorotoluen; chlorek benzylu | 602–037–00–3 | 202–853–6 | 100–44–7 | E |

2,3-dibromopropan-1-ol; 2,3-dibromo-1-propanol | 602–088–00–1 | 202–480–9 | 96–13–9 | E |

Tlenek propylenu; 1,2-epoksypropan; metylooksiran | 603–055–00–4 | 200–879–2 | 75–56–9 | E |

Eter fenylo-glicydylowy; eter 2,3-epoksypropylo-fenylowy; l,2-epoksy-3-fenoksypropan | 603–067–00-X | 204–557–2 | 122–60–1 | E |

Furan | 603–105–00–5 | 203–727–3 | 110–00–9 | E |

R-2,3-epoksy-l-propanol | 603–143–00–2 | 404–660–4 | 57044–25–4 | E |

(R)-1-chloro-2,3-epoksypropan | 603–166–00–8 | 424–280–2 | 51594–55–9 | |

2,3-dinitrotoluen | 609–050–00–3 | 210–013–5 | 602–01–7 | E |

3,4-dinitrotoluen | 609–051–00–9 | 210–222–1 | 610–39–9 | E |

3,5-dinitrotoluen | 609–052–00–4 | 210–566–2 | 618–85–9 | E |

2,5-dinitrotoluen | 609–055–00–0 | 210–581–4 | 619–15–8 | E |

6-hydroksy-1-(3-izopropoksypropylo)-4-metyl-2-okso-5-[4-(fenyloazo)fenyloazo]-1,2-dihydro-3-pirydynokarbonitryl | 611–057–00–1 | 400–340–3 | 85136–74–9 | |

Mrówczan (6-(4-hydroksy-3-(2-metoksyfenylazo)-2-sulfoniano-7-naftyloamino)-1,3,5-triazyno-2,4-diylo)bis[(amino-1-metyloetylo)-amonu] | 611–058–00–7 | 402–060–7 | 108225–03–2 | |

Związek trisodowy[4'-(8-acetyloamino-3,6-disulfoniano-2-naftyloazo)-4''(6-benzoiloamino-3-sulfoniano-2-naftyloazo)bifenylo-1,3', 3'', 1'''-tetraolato-O, O', O'', O''']miedzi (II) | 611–063–00–4 | 413–590–3 | – | |

Fenylohydrazyna [1] | 612–023–00–9 | 202–873–5 [1] | 100–63–0 [1] | E |

Chlorek fenylohydrazyny [2] | 200–444–7 [2] | 59–88–1 [2] |

Chlorowodorek fenylohydrazyny [3] | 248–259–0 [3] | 27140–08–5 [3] |

Siarczan fenylohydrazyny (2:1) [4] | 257–622–2 [4] | 52033–74–6 [4] |

Mieszanina: N-[3-hydroksy-2-(2-metyloakryloiloaminometoksy)propoksymetylo]-2-metetyloakryloamidu; N-[2,3-bis-(2-metyloakryloiloaminometoksy)propoksymetylo]-2-metyloakryloamidu; metakryloamidu; 2-metylo-N-(2-metyloakryloiloaminometoksymetylo)-akryloamidu; N-2,3-dihydroksypropoksymetylo)-2-metyloakryloamidu | 616–057–00–5 | 412–790–8 | | |

c) w wykazie dla kategorii 2 skreśla się następujące pozycje:

Substancje | Numer indeksu | Numer WE | Oznaczenie numeryczne CAS | Uwagi |

Butan [zawierający ≥ 0,1 % butadienu (203–450–8)] [1] | 601–004–01–8 | 203–448–7 [1] | 106–97–8 [1] | C,S |

Izobutan [zawierający ≥ 0,1 % butadienu (203–450–8)] [2] | 200–857–2 [2] | 75–28–5 [2] |

1,3-butadien; buta-1,3-dien | 601–013–00-X | 203–450–8 | 106–99–0 | D |

2. do wykazu objętego pozycją

"Punkt 30 – Mutageny"

dla kategorii 2 dodaje się, co następuje:

Substancje | Numer indeksu | Numer WE | Oznaczenie numeryczne CAS | Uwagi |

Chromian sodu | 024–018–00–3 | 231–889–5 | 7775–11–3 | E |

Butan [zawierający ≥ 0,1 % butadienu (203–450–8)] [1] | 601–004–01–8 | 203–448–7 [1] | 106–97–8 [1] | C, S |

Izobutan [zawierający ≥ 0,1 % butadienu (203–450–8)] [2] | 20–857–2 [2] | 75–28–5 [2] |

1,3-butadien; buta-1,3-dien | 601–013–00-X | 203–450–8 | 106–99–0 | D |

Tlenek propylenu; 1,2-epoksypropan; metylooksiran | 603–055–00–4 | 200–879–2 | 75–56–9 | E |

1,3,5-tris-[(2S i 2R)-2,3-epoksypropylo]-1,3,5-triazyno-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion | 616–091–00–0 | 423–400–0 | 59653–74–6 | E |

3. do wykazów objętych pozycją "Punkt 31 – Substancje toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości" wprowadza się następujące zmiany:

a) w wykazie dla kategorii 1 dodaje się, co następuje:

Substancje | Numer indeksu | Numer WE | Oznaczenie numeryczne CAS | Uwagi |

2-bromopropan | 602–085–00–5 | 200–855–1 | 75–26–3 | E |

b) w wykazie dla kategorii 2 dodaje się, co następuje:

Substancje | Numer indeksu | Numer WE | Oznaczenie numeryczne CAS | Uwagi |

Flusilazol (ISO); bis(4-fluorofenylo)-(metylo)-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)-silan | 014–017–00–6 | — | 85509–19–9 | E |

Mieszanina: 4-[[bis-(4-fluorofenylo)-metylosililo]metylo]-4H-1,2,4-triazol;1-[[bis-(4-fluorofenylo)metylosililo]metylo]-1H-l,2,4-triazol | 014–019–00–7 | 403–250–2 | — | E |

Eter bis(2-metoksyetylowy) | 603–139–00–0 | 203–924–4 | 111–96–6 | |

R-2,3-epoksy-l-propanol | 603–143–002 | 404–660–4 | 57044–25–4 | E |

Fluazyfop butylowy (ISO); (RS)-2-[4-(5-trifluorometylo-2-pirydyloksy)fenoksy]propionian butylu | 607–304–00–8 | 274–125–6 | 69806–50–4 | |

Winklozolina (ISO); N-3,5-dichlorofenylo-5-metylo-5-winylo-1,3-oksazolidyno-2,4-dion | 607–307–00–4 | 256–599–6 | 50471–44–8 | |

Kwas metoksyoctowy | 607–312–00–1 | 210–894–6 | 625–45–6 | E |

Ftalan bis(2-etyloheksylu);Ftalan di-(2-etyloheksylu); DEHP | 607–317–00–9 | 204–211–0 | 117–81–7 | |

Ftalan dibutylu; DBP | 607–318–00–4 | 201–557–4 | 84–74–2 | |

(R)-2-[4-(6-chlorochinoksalin-2-yloksy)fenyloksy]propionian (+/-) tetrahydrofurfurylu | 607–373–00–4 | 414–200–4 | 119738–06–6 | E |

Flumioxazin (ISO); N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-okso-4-prop-2-ynylo-2H-1,4-benzoksazyn-6-ylo)cykloheks-1-eno-1,2-dikarboksamid | 613–166–00-X | — | 103361–09–7 | |

(2RS,3RS)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)-[(1H-l,2,4-triazol-1-ylo)-metylo]oksiran | 613–175–00–9 | 406–850–2 | 106325–08–0 | |

N,N-dimetyloacetamid | 616–011–00–4 | 204–826–4 | 127–19–5 | E |

Formamid | 616–052–00–8 | 200–842–0 | 75–12–7 | |

N-metyloacetamid | 616–053–00–3 | 201–182–6 | 79–16–3 | |

N-metyloformamid | 616–056–00-X | 204–624–6 | 123–39–7 | E |

--------------------------------------------------

Top