EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0863

Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie świadectw zdrowia przy przywozie produktów zwierzęcych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4444)Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 325, 12.12.2003, p. 46–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 281 - 293
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 281 - 293
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 150 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/863/oj

32003D0863Dziennik Urzędowy L 325 , 12/12/2003 P. 0046 - 0058


Decyzja Komisji

z dnia 2 grudnia 2003 r.

w sprawie świadectw zdrowia przy przywozie produktów zwierzęcych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4444)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2003/863/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 98/258/WE z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi [1], w szczególności jej art. 3,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przy przywozie z państw trzecich bydła, trzody chlewnej i świeżego mięsa [2], ostatnio zmienioną rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 [3], w szczególności jej art. 11 ust. 2 i art. 22 ust. 2, oraz odpowiednie postanowienia innych dyrektyw ustanawiających warunki sanitarne i wzory świadectw dla przywozu z państw trzecich żywych zwierząt i produktów zwierzęcych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (dalej jako "Umowa") ustanawia między innymi środki sanitarne dla świeżego mięsa, produktów mięsnych i niektórych innych produktów zwierzęcych w obrocie handlowym ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, dla których określono równoważność.

(2) Dyrektywa Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy89/662/EWG oraz w zakresie czynników chorobotwórczych, do dyrektywy 90/425/EWG [4], ostatnio zmieniona decyzją Komisji nr 2003/721/WE [5], przewiduje specjalne wymagania w zakresie świadectw zwierząt i produktów zwierzęcych w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się chorób wśród zwierząt i ludzi.

(3) Artykuł 10 dyrektywy 92/118/EWG wymaga, aby do żelatyny i kolagenu stosowanego do spożycia przez ludzi, przeznaczonego na przywóz do WE, dołączać świadectwa zdrowia zgodne ze wzorem określonym w załączniku II, rozdział 4.

(4) Decyzją Komisji 2003/833/WE [6], zatwierdzającą w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi, zalecenia opracowane przez Wspólny Komitet Zarządzający ustanowiony na mocy Umowy dotyczące równoważności norm Stanów Zjednoczonych dla żelatyny i kolagenu z normami wspólnotowymi zostały zatwierdzone i należy je wykonać; odpowiednio, należy ustanowić wzory świadectw dla przywozu żelatyny i kolagenu ze Stanów Zjednoczonych do Wspólnoty zapewniające odpowiednie gwarancje.

(5) Stosowne jest, aby Wspólnota tymczasowo uznała równoważność norm w ten sposób przyznanych Stanom Zjednoczonym, w oczekiwaniu na potwierdzenie przez Stany Zjednoczone zatwierdzenia zmian do Umowy.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz ze Stanów Zjednoczonych Ameryki żelatyny i kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi, pod warunkiem że dołączone jest do nich oficjalne świadectwo(-a) zdrowia, zgodnie ze wzorami określonymi odpowiednio w załączniku A i załączniku B.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 15 grudnia 2003 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 grudnia 2003 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 118 z 21.4.1998, str. 1.

[2] Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28

[3] Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36.

[4] Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49.

[5] Dz.U. L 260 z 11.10.2003, str. 21.

[6] Dz.U. L 316 z 29.11.2003, str. 20.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK B

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top